Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda łukowo-próżniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu pulsacyjnej polaryzacji podłoża na wybrane właściwości wielowarstwowych powłok AlCrTiN/TiN, osadzanych metodą łukowo-próżniową na stopie odlewniczym o obniżonej odporności termicznej. Analiza wyników wykazała, że powłoki AlCrTiN/TiN osadzone na stopie AZ91D z zastosowaniem pulsacyjnej polaryzacji podłoża charakteryzują się - w porównaniu z powłokami wytworzonymi z wykorzystaniem stałego ujemnego napięcia polaryzacji - porównywalną lub wyższą twardością, adhezją oraz mniejszym zdefektowaniem powierzchni. Ponadto wykorzystanie pulsacyjnego napięcia polaryzacji pozwala obniżyć temperaturę pokrywanych podłoży nawet o 20%.
EN
The authors present the results of testing an effect of pulse bias voltage on the selected properties of the multilayer AlCrTiN/TiN coatings, which were deposited by the cathodic arc process on a cast magnesium alloy having a lowered thermal resistance. The analysis of the results obtained shows that the AlCrTiN/TiN coatings deposited on the AZ91D alloy using a pulse bias voltage have a similar or higher hardness and adhesion also fewer surface defects when compared to coatings deposited applying a dc negative bias voltage. Moreover, for the cathodic arc deposition using pulse bias voltage, the temperature of the substrate can be reduced by even up to 20%.
PL
W artykule zaprezentowano odporność korozyjną powłok TiN, CrN, TiCN. Powłoki osadzono metodą łukowo-próżniową na stali SW7M i na węglu szklistym. Badania korozyjne powłok przeprowadzono w 0,8M roztworze NaCl. Wyznaczono potencjał obwodu otwartego, krzywe Tafela i Sterna, szybkość korozji, krzywą polaryzacji potencjodynamicznej i opór polaryzacji. Porównano właściwości korozyjne próbek pokrytych i niepokrytych powłokami. Uzyskane wyniki pokazują, że próbki ze stali SW7M pokryte powłokami posiadają potencjał korozyjny bardziej szlachetny.
EN
The article presents problems of corrosion resistance of TiN, CrN, TiCN coatings. The coatings were deposited on samples of SW7M steel and of the glass-carbon by means of the arc-vacuum method. The corrosion behaviour of TiN, CrN and TiCN coatings was examined in 0.8M NaCl solution. The study was performed using open circuit potential, Tafel and Stern curves, corrosion rate, potentiodynamic polarization curve and polarization resistance. The corrosion behaviour of coated and uncoated samples was compared. The results illustrate that coated specimens TiN, CrN, TiCN possess nobler potentials than the uncoated SW7M steel.
EN
The aim of this research was to determine the surface free energy (SFE) of executed solids as a quantity characterizing surface properties. The most frequent method used for determining surface free energy of solids is a method based on the measurement of dynamic contact angle and advancing angle. Advancing angle can be measured by means of sessile-drop method or the Wilhelmy method. In this work the contact angle was measured with the use of the Wilhelm's method. The liquids selected for the investigation were a-bromonaphthalene, diiodomethane, formamide, ethylene glycol, glycerin and water. These liquids are characterized by well known physicochemical properties. SFE was determined by means of the following methods: Wu, Owens-Wendt-Rabel-Kaelbl, Van Oss and Fowkes methods. Investigated thin-layer coatings turned out to be solids with medium surface free energy.
PL
Celem pracy było wyznaczenie swobodnej energii powierzchniowej (SFE) badanych ciał stałych jako wielkości charakteryzującej własności powierzchni. Najczęściej spotykaną metodą wyznaczania swobodnej energii powierzchniowej ciał stałych jest metoda oparta na pomiarze dynamicznego kąta zwilżania, kąta wstępującego. Kąt wstępujący może być mierzony metodą osadzanej kropli albo metodą Wilhelmiego. W pracy mierzono kąt zwilżania metodą Wilhelmiego. Jako cieczy modelowych użyto: oc-bromonaftalenu, dijodometanu, formamidu, glikolu etylenowego, gliceryny oraz wody. Ciecze te charakteryzują się dobrze poznanymi własnościami fizykochemicznymi. SFE wyznaczono metodami: Wu, Owensa-Wendta-Rabela-Kaelble'a, Van Ossa oraz metodą Fowkesa. Badane powłoki cienkowarstwowe okazały się materiałami o średniej wartości swobodnej energii powierzchniowej.
EN
The issue of this paper is the testing of properties of multilayer coatings composed on the basis of chromium nitride, multilayer Cr-CrN coating and multilayer CrN-TiC coating manufactured by means of the arc-vacuum method on 4H13 steel foundation. The multilayer structure of the obtained coatings has been determined by means of scanning microscopy and spectral analysis of the chemical composition change in the depth function (GDOES). Besides, their hardness and Young module has been measured (NanoHardnessTester) and the adhesion has been tested by means of scratch-test (REVETEST). In the scratch-tests the load values of the intender determining the moment of cracks initiation and cohesion failure were determined. They define the moment of adhesion failures initiation and determine the moment of complete coating's removal from the foundation surface in the scratch area. Thanks to the testing, it was possible to define the influence of the multilayer structure on the mechanical properties of manufactured multilayer compositions and the mechanism of their devastation in the scratch test.
PL
Przedmiotem artykułu są badania właściwości powłok wielowarstwowych skomponowanych na bazie azotku chromu, tj. powłoki wielowarstwowej Cr-CrN oraz powłoki wielowarstwowej CrN-TiC, wytworzonych metodą łukowo-próżniową na podłożu ze stali 4H13. Z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej oraz spektralnej analizy zmian składu chemicznego w funkcji głębokości (GDOES) określono budowę wielowarstwową otrzymanych powłok, dokonano pomiarów ich twardości i modułu Younga (NanoHardnessTester) oraz zbadano adhezję metodą scratch-test (REVETEST). W testach zarysowania wyznaczono wartości obciążenia wgłębnika określające moment inicjowania pęknięć i zniszczeń kohezyjnych, określające moment inicjowania zniszczeń adhezyjnych oraz określające moment całkowitego usunięcia powłoki z powierzchni podłoża w obszarze zarysowania. Przeprowadzone badania pozwoliły określić wpływ budowy wielowarstwowej na właściwości mechaniczne wytworzonych kompozycji wielowarstwowych oraz mechanizm ich niszczenia w teście zarysowania.
PL
W referacie zaprezentowano wyniki testów tribologicznych powłok (Ti,Al)N osadzonych na podłożach ze stali WCL. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem testera T-10 dla skojarzenia kula Al2O3-tarcza z osadzoną powłoką (Ti,Al)N w warunkach tarcia suchego zgodnie z metodyką opracowaną w Zakładzie Tribologii ITeE w Radomiu. Ocenę odporności przeciwzużyciowej powłok wykonano w oparciu o porównanie unormowanego wskaźnika zużycia. Wyniki badań laboratoryjnych zweryfikowano poprzez wykonanie trwałościowych testów eksploatacyjnych wierteł pokrytych wytypowaną powłoką.
EN
The authors present results of tribological tests for (Ti,Al)N coatings deposited on the hot-work tool steel (WCL) substrates. The experiments were performed in a ball-on-disk tester T-10, for a tribo-system: A12O3 ball and steel disk with (Ti,Al)N coating, according to a test method developed in the Tribology Department of ITeE. No lubricant test was used. Wear rates, obtained for the tested coatings, were compared. The bench test results were verified by durability maintenance tests of drills coated with the selected (Ti,Al)N coating.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.