Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metamodel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Traffic Signal Settings Optimization Using Gradient Descent
EN
We investigate performance of a gradient descent optimization (GR) applied to the traffic signal setting problem and compare it to genetic algorithms. We used neural networks as metamodels evaluating quality of signal settings and discovered that both optimization methods produce similar results, e.g., in both cases the accuracy of neural networks close to local optima depends on an activation function (e.g., TANH activation makes optimization process converge to different minima than ReLU activation).
2
Content available remote Notions of context-driven meta-modeling (CDMM)
EN
The paper focuses on the meta-model notions and introduces new terminology to the meta-modeling discipline. This terminology refers to the new concept of Context-Driven Meta-Modeling (CDMM), which is more general then other approaches to defining modeling languages. In the result it extends the metamodeling domain vocabulary. All notions in the paper were introduced on the basis of the decomposition of responsibilities identified in meta-models. Till now modeling languages were assumed to be compact and monolithic structures, in contrast to good design practices, not being a subject of any decomposition. The system of notions introduced in the paper is general enough to be sufficient when Context-Driven MetaModeling Paradigm (CDMM-P) is combined with the traditional class-object paradigm.
PL
Artykuł ten skoncentrowany jest na pojęciach metamodelu i wprowadza nową terminologię do dyscypliny metamodelowania. Terminologia ta odnosi się do nowej koncepcji Contex-Driven Meta-Modeling (CDMM), bardziej ogólnej niż inne podejścia do definiowania języków modelowania. W efekcie rozszerza ona słownictwo dziedziny metamodelowania. Wszystkie pojęcia zostały wprowadzone na podstawie dekompozycji odpowiedzialności zidentyfikowanych w metamodelach. Dotąd języki modelowania były traktowane wbrew dobrym praktykom projektowym jako zwarte monolityczne struktury niepoddawane żadnej dekompozycji. System pojęć wprowadzonych w artykule jest wystarczająco ogólny do zastosowania w łączeniu paradygmatu Context-Driven Meta-Modeling Paradigm (CDMM-P) z tradycyjnym paradygmatem klasowo-obiektowym.
EN
Modern engineering design optimization often uses computer simulations to evaluate candidate designs. For some of these designs the simulation can fail for an unknown reason, which in turn may hamper the optimization process. To handle such scenarios more effectively, this study proposes the integration of classifiers, borrowed from the domain of machine learning, into the optimization process. Several implementations of the proposed approach are described. An extensive set of numerical experiments shows that the proposed approach improves search effectiveness.
4
Content available remote The scope management problem in Java Enterprise Edition frameworks
EN
The paper focuses on the problem of managing the scope understood as managing the multiplicity of elements that constitute the application context for Java Enterprise Edition (Java EE) frameworks. The subject of constructing graph modeling languages is the basis for scope management considerations. The problem can be demonstrated while the frameworks are superposed, which is necessary for meta-modeling compliant to the Context-Driven Meta-Modeling (CDMM) approach. The realization of the approach is based on Spring and AspectJ frameworks, which offer incompatible concepts of scope management. As part of the analysis the scope management problem in Java EE frameworks application context was identified, formulated, its area was defined and the sketch of the generalized concept of scope management elaborated and implemented by the author in relation to Java EE frameworks was presented.
PL
Artykuł ten koncentruje się na problemie zarządzania zakresem rozumianym jako zarządzanie krotnościami elementów składających się na kontekst aplikacji we frameworkach Java Enterprise Edition (Java EE). Punktem odniesienia dla rozważań dotyczących zarządzania zakresem jest zagadnienie konstruowania grafowych języków modelowania. Problem ten ujawnia się przy składaniu ze sobą tych frameworków niezbędnym w meta-modelowaniu zgodnym z podejściem Context-Driven Meta-Modeling (CDMM). Jego realizacja oparta jest na frameworkach Spring i AspectJ, w których koncepcje zarządzania zakresem nie są zgodne. W ramach analizy zidentyfikowano problem zarządzania zakresem w kontekście aplikacji Java EE, sformułowano ten problem, określono jego zakres oraz zaprezentowano zarys opracowanej i zrealizowanej przez autora uogólnionej koncepcji zarządzania zakresem w odniesieniu do frameworków Java EE.
5
Content available remote NamedElement revisited in an aspect-oriented approach
EN
In this paper a novel concept of adding structural responsibilities to meta-model classes for decreasing the meta-model complexity is introduced. This mechanism is supported by a combination of new Context-Driven Meta-Modeling Paradigm (CDMM-P) and its implementation in the form of the Context-Driven Meta-Modeling Framework (CDMM-F) with aspect-oriented paradigm and its AspectJ implementation supporting functionality and structure enrichment. The concept presented in the paper confirms the openness of CDMM-P and CDMM-F on the applicability of the aspect-oriented approach. It is also crucial for the process of generalization of notions introduced into the meta-model when a new modeling language is designed. It also helps to restructure the metamodel from the perspective of reusability. The NamedElement, known from many Object Management Group’s (OMG) standards, was chosen.
PL
W artykule wprowadzono nową koncepcję dodawania odpowiedzialności strukturalnych do klas metamodelu służącą zmniejszeniu jego złożoności. Mechanizm ten jest wspierany przez zestawienie nowego paradygmatu ContextDriven Meta-Modeling Paradigm (CDMM-P) i jego implementacji w postaci frameworku Context-Driven Meta-Modeling Framework (CDMM-F) z paradygmatem aspektowym i jego implementacją AspectJ wspierającą wzbogacanie funkcjonalności i struktury. Koncepcja prezentowana w artykule stanowi potwierdzenie otwartości CDMM-P i CDMM-F na możliwość stosowania podejścia aspektowego. Jest ona również kluczowa dla procesu uogólniania pojęć wprowadzanych do metamodelu podczas projektowania języka modelowania. Pomaga ono także w restrukturyzowaniu metamodelu z perspektywy ponownego użycia. Został wybrany NamedElement znany z wielu standardów Object Management Group (OMG).
EN
The real time (RT) computations with the use of microcontrollers have been present in everyday life for years. They are very useful in e.g. online control of processes due to the ability to determine the proper control in case of any environment changes. The algorithms employed in RT computation must be as simple as possible to meet the imposed time limits. On the other hand, the continuous increase in computational power of modern microcontrollers and embedded platforms causes that more complex algorithms can be performed in the real time. However, during implementation of any algorithm the specific structure and requirements of the microcontroller must be taken into consideration. Another way of fulfilling the time limits of the RT computations is application of metamodel instead of model of controlling process. Within this paper the possibility of application of evolutionary algorithm (EA) to solve three chosen optimization problems in real time using microcontroller of ARM architecture was considered. Analyzed optimization problems were as follows: aluminum alloy anti-collision side beam hot stamping process, laminar cooling of dual phase (DP) steel sheets and minimization of the potential energy of the atomic clusters. All computations were performed using two different approaches i.e. low-level and object- oriented approach. Obtained results and drawn conclusions are presented.
PL
W artykule rozważano zastosowanie mikrokontrolerów w optymalizacji parametrów procesów metalurgicznych z użyciem algorytmów ewolucyjnych. Do wyznaczenia wartości funkcji przystosowania użyto metamodeli, zbudowanych w oparciu o funkcje wielomianowe i sztuczną sieć neuronową. Jako platformę testową wykorzystano zestaw uruchomieniowy ST-DISCOVERY. wyposażony w mikrokontroler STM32F429Z1T6 (rdzeń ARM-CortexM4F. architektura ARMv7M). Jest to 32-bitowy jednoukładowy mikrokomputer, wyposażony w sprzętową jednostkę zmiennoprzecinkową pojedynczej precyzji i wszystkie niezbędne peryferia pozwalające tworzyć samodzielny system mikroprocesorowy. Do implementacji algorytmu ewolucyjnego zastosowano dwa podejścia. W pierwszym użyto języka C ze wstawkami asemblera, a w drugim użyto środowiska programowania opartego o Visual Studio oraz bibliotekę .NET Micro Framework. W artykule przedstawiono optymalizację z użyciem metamodelu pozwalającego dobrać parametry procesu gorącego tłoczenia belki samochodowej, chłodzenia laminamego blach ze stali DP po walcowaniu na gorąco oraz minimalizację energii potencjalnej prostych układów kilkuatomowych. Porównano czasy pracy implementacji niskopoziomowej oraz wykorzystującej współczesny język obiektowy.
7
Content available remote Eclipse modeling Plugin for context-driven meta-modeling (CDMM-Meta-Modeler)
EN
The novel and crucial point of this paper is the illustration of the application of close ontology based meta-modeling to defining the open ontology based construction of modeling languages (meta-models). This approach is a generalization of Object Management Group (OMG) standards related to Model-Driven Architecture (MDA). The existing modeling tools supporting the traditional approach can be reused when open ontology based meta-modeling tools are implemented. This paper describes Context-Driven Meta-Modeling Meta-Modeler (CDMM-Meta-Modeler) ‒ the Eclipse Plugin that constitutes such an open ontology based meta-modeling tool. The tool constitutes an implementation of the diagramming aspect for the Context-Driven Meta-Modeling Framework (CDMM-F), which is one of several possible implementations of the Context-Driven Meta-Modeling Paradigm (CDMM-P).
PL
Nowym i kluczowym elementem artykułu jest ilustracja zastosowania metamodelowania opartego o ontologie zamknięte do konstruowania języków modelowania (meta-modeli) opartego o ontologie otwarte. Podejście to jest uogólnieniem standardów Object Management Group (OMG) związanych z Model-Driven Architecture (MDA). Do implementowania narzędzi modelowania opartych o ontologie otwarte można wykorzystać istniejące narzędzia modelowania oparte na tradycyjnym podejściu. Artykuł opisuje Context-Driven Meta-Modeling Meta-Modeler (CDMM-Meta-Modeler) PlugIn do Eclipse’a, który stanowi takie narzędzie do metamodelowania oparte na ontologiach otwartych. Narzędzie to stanowi implementację problemu konstruowania diagramów dla frameworku Contex-Driven Meta-Modeling Framework (CDMM-F), który jest jedną z możliwych implementacji paradygmatu Contex-Driven Meta-Modeling Paradigm (CDMM-P).
8
Content available remote Context-Driven Meta-Modeling framework (CDMM-F) ‒ context role
EN
This paper introduces an implementation of the Context-Driven Meta-Modeling Paradigm (CDMM-P). This implementation is the proof of concept for the CDMM-P as it shows that the idea of the CDMM-P is feasible. The software system presented here takes the form of the Context-Driven Meta-Modeling Framework (CDMM-F). This framework plays the key role in the Context-Driven Meta-Modeling Technology (CDMM-T) dedicated to generating software system artifacts in a model-driven manner. In contrast to all contemporary approaches to meta-modeling, the meta-model is dynamically loaded from the application context file. In result, the framework has a self-organizing structure and the modeling language does not have a fixed hardcoded predefined structure. This structure, as well as the set of meta-model elements, plays the role of the parameter for the general modeling tool, a part of which is presented in this paper.
PL
W artykule wprowadzono implementację Context-Driven Meta-Modeling Paradigm (CDMM-P). Implementacja ta stanowi potwierdzenie poprawności koncepcji CDMM-P, pokazując, że pomysł CDMM-P jest realizowalny. Przedstawiony tu system softwarowy to Context-Driven Meta-Modeling Framework (CDMM-F). Pełni on kluczową rolę w Context-Driven Meta-Modeling Technology (CDMM-T) przeznaczonej do generowania artefaktów systemów softwarowych w podejściu sterowanym modelem. W odróżnieniu od wszystkich współczesnych sposobów metamodelowania, metamodel jest ładowany dynamicznie z pliku kontekstu aplikacji. W efekcie framework ma samoorganizującą się structure, a język modelowania nie ma ustalonej i zapisanej w kodzie źródłowym predefiniowanej struktury. Struktura ta i zbiór elementów meta-modelu pełnią rolę parametru dla ogólnego narzędzia modelowania, którego część przedstawiono w niniejszym artykule.
EN
This article discusses an application of an algorithm for modeling the chain-like structures’ motion. The basic and the most important assumption of the adopted approach is sequentialization of the moves. In the presented version of the algorithm there is a possibility of modeling the tension propagation mechanism. The main purpose of the paper is to investigate the impact of different algorithm parameters on final movement characteristics. Based on the Monte Carlo experiments metamodels describing the relationship between the translocation time and selected algorithm parameters are proposed and discussed.
10
Content available remote Characteristics of the context-driven meta-modeling paradigm (CDMM-P)
EN
The paper introduces a novel Context-Driven Meta-Modeling Paradigm (CDMM-P) and discusses its properties. The CDMM-P changes the traditional division of responsibilities within the data layer in software systems. It facilitates the interchangeable usage of both objects representing data and objects representing relationships. The decomposition of specific responsibilities results in the weakening of internal data model dependencies. This in turn allows for run-time construction of the whole data model. The proposed paradigm facilitates exceptional flexibility in the implementation of the data layer in software systems. It may be applied to domain modeling in enterprise applications as well as to the modeling of any ontology, including the construction of modeling and meta-modeling languages. As such, CDMM-P underpins a broad domain of Context-Driven Meta-Modeling Technology (CDMM-T).
PL
W artykule wprowadzono nową koncepcję Paradygmatu Meta Modelowania Sterowanego Kontekstem (CDMM-P) oraz przedyskutowano jego własności. CDMM-P zmienia tradycyjny podział odpowiedzialności w warstwie danych systemów softwerowych. Ułatwia wymienne stosowanie zarówno obiektów reprezentujących dane, jak i obiektów reprezentujących relacje. Podział tych specyficznych odpowiedzialności skutkuje osłabieniem wewnętrznych zależności modelu danych. Pozwala to z kolei na konstruowanie całej warstwy danych w czasie wykonania. Proponowany paradygmat zapewnia wyjątkową elastyczność implementowania warstwy danych systemów softwerowych. Może być on stosowany do modelowania dziedzinowego aplikacji korporacyjnych i do modelowania dowolnego systemu pojęć (ontologii) z konstruowaniem języków modelowania i metamodelowania włącznie. CDMM-P stanowi podstawę szerokiej dziedziny Technologii Meta Modelowania Sterowanego Kontekstem (CDMM-T).
EN
The paper presents a survey of inverse analysis focusing on two aspects: computing time and accuracy of the solution. Identification of flow stress model in metal forming processes was considered as the inverse problem. This identification is usually performed by coupling the FE model with optimization techniques which leads to long computing times. Application of the metamodel instead of FE model in the inverse analysis was proposed as a solution of this problem. The second dilemma concerns the choice of the best optimization method. Several bio-inspired optimization algorithms were used in the inverse calculations. Comparison of obtained results is presented in the paper.
PL
Artykuł przedstawia badania nad efektywnością obliczeniową w analizie odwrotnej pod kątem czasu obliczeń oraz dokładności otrzymywanych rozwiązań. Jako problem odwrotny rozważono identyfikację parametrów modelu Teologicznego. Identyfikacja jest zazwyczaj przeprowadzana poprzez zastosowanie metody optymalizacji w połączeniu z modelem MES co prowadzi do długich czasów obliczeń. Zastosowanie metamodelu w analizie odwrotnej zostało zaproponowane jako rozwiązanie tego problemu. Drugą poruszoną kwestią jest wybór odpowiedniej metody optymalizacji. Kilka algorytmów inspirowanych naturą zostało użytych w obliczeniach odwrotnych. W pracy przedstawiono otrzymane wyniki.
EN
The paper presents the application of plane strain compression (PSC) test to the identification of material model parameters. Moreover, an attempt to substitute the finite element (FE) model with the metamodel in the inverse analysis was made. There are several plastometric tests carried out in order to obtain material properties. Despite the fact that PCS test is very accurate, the most commonly used is uniaxial compression (UC) test. This is due to the difficulties in interpretation of results of the PSC test. Inverse analysis is used to overcome this problem. This analysis requires simulation results of adopted test. FE model is most commonly used in these simulations. However, due to mesh density in the area of greatest strain gradients, FE simulations can take unacceptably long time. Therefore, artificial neural network (ANN) was proposed in the present work as metamodel of the PSC test. This metamodel was used in the inverse analysis performed to obtain material properties for copper alloys. The results were compared with uniaxial compression test performed for the same material and good agreement was observed.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie próby spęczania w płaskim stanie odkształcenia w identyfikacji parametrów modelu materiału. Sprawdzono również możliwość zastąpienia modelu MES przez metamodel w analizie odwrotnej. Istnieje kilka prób plasto-metrycznych wykorzystywanych w celu wyznaczenia własności materiału. Pomimo, że próba PSC jest bardzo dokładna, najczęściej stosowana jest próba spęczania osiowosymetrycznego. Powodem tego są trudności w interpretacji wyników próby PSC. Rozwiązaniem wspomnianego problemu jest zastosowanie analizy odwrotnej. Wymaga ona jednak wyników symulacji zastosowanej próby. Symulacje te najczęściej wykorzystują model MES. Jednak ze względu na gęstość siatki MES w obszarach, w których wartość gradientu odkształcenia jest największa, czas symulacji staje się nieakceptowalnie długi. Z tego powodu sztuczne sieci neuronowe zostały wykorzystane jako metamodel próby PSC i zastosowane w analizie odwrotnej mającej na celu wyznaczenie parametrów materiału dla stopów miedzi. Porównując wyniki otrzymane z wykorzystaniem próby PSC i próby spęczania osiowosymetrycznego otrzymano dobrą zgodność.
EN
Inverse analysis, which uses artificial neural networks as direct problem models, is gaining popularity. To improve robustness of the metamodel the idea of clustering of the networks based on their output was considered in the paper. This idea splits data by the output values, which in the inverse analysis arc known as a part of the objective function. The individual networks are trained at small ranges of output values and they are supported by general networks trained on a wide range of data using special maps. The maps indicate which small network should be used to obtain more precise results. Possibility of using the general wide trained network for checking after the inverse analysis, whether the network for small range was correctly selected, is the main advantage of this method. The basic principles of this approach are described in the paper. Case study for identification of material flow stress model confirmed very good capabilities of this technique.
PL
Analiza odwrotna, w której wykorzystuje się metamodele staje się coraz bardziej popularna. Aby poprawić jakość metamodeli w przedstawianej publikacji zaproponowano klasteryzację, w której do podziału sieci neuronowych na mniejsze wykorzystano wartości wyjściowe badanego problemu. Przedstawiona idea bazuje na rozbiciu danych wykorzystując informację o wartościach wyjściowych odwzorowywanej funkcji, które w przypadku analizy odwrotnej są znane jako cześć wartości wyjściowych funkcji celu. Dla każdego wydzielonego w ten sposób zestawu danych wyuczono osobną sieć neuronową. Aby możliwa była współpraca takich sieci wytrenowano także sieć na całym zakresie danych oraz stworzono specjalne mapy, dzięki którym możliwe było jednoznaczne określenie, która z sieci wytrenowana na wąskim zakresie danych powinna zostać użyta w specyficznych sytuacjach. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zweryfikowanie czy sieć wytrenowana na wąskim zakresie danych, która została ostatecznie wykorzystana do obliczenia wartości wyjściowej została poprawnie wybrana, co stanowi dużą zaletę dla tego podejścia. Przeprowadzone testy dla identyfikacji naprężenia uplastyczniającego potwierdziły bardzo dobrą jakość wyników dla zaproponowanego podejścia.
EN
Delta connection of three-phase windings of brushless DC motors with the surface-mounted magnets contributes to rise of power loss due to the zero-sequence voltage induced by triplen (3, 9, 15, 21, …) harmonics of main flux. Partial control over this undesired effect can be accomplished by means of modification of winding distribution or an application of larger than normally angle of stack skew. This work attempts to reduce these harmonics by means of application of small skew angle along with the magnetic circuit design using a finite element model. The surrogacy-assisted two-objective genetic optimization of motor's magnetic circuit ensures small losses due to zero-sequence current and locates the motor efficiency at 91 per cent of that of basic motor configuration with phases connected in wye.
PL
Skojarzenie pasm uzwojeń w trójfazowych silnikach bezszczotkowych wzbudzanych magnesami trwałymi w trójkąt skutkuje wzrostem strat wywołanych składową zerową siły elektromotorycznej rotacji indukowanej przez tzw. potrojone (3, 9, 15, 21, …) harmoniczne strumienia głównego. Redukcja tego zjawiska może być osiągnięta za pomocą odpowiedniego rozłożenia cewek lub zastosowania większego niż normalnie kąta skosu rdzenia. W niniejszej pracy analizowana jest także możliwość redukcji składowej zerowej prądu oraz zachowania wartości parametrów eksploatacyjnych maszyny metodą optymalizacji obwodu magnetycznego. Optymalizację przeprowadzono przy zastosowaniu wielokryterialnego algorytmu genetycznego oraz metamodelu utworzonego metodą Krigingu na podstawie obliczeń polowych. W wyniku optymalizacji uzyskano silnik o uzwojeniu skojarzonym w trójkąt, której sprawność jest mniejsza o 9 % od sprawności maszyny pracującej z uzwojeniem skojarzonym w gwiazdę.
EN
The paper presents results of research on the development of robot perception systems. On the basis of the selected exemplary system, typical problems occurring during design of such systems were indicated. Those problems motivated the work set out to formalize the data flow by the use of metamodelling - the key technology of model-driven engineering. The obtained metamodel facilitates development of such systems and enables further creation of tools for models' editing, validation and automatic generation of relevant source code skeletons. Additionally, requirements for a robot perception systems runtime environment were identified and compared with existing component-based robot software frameworks.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac poświęconych budowie układów percepcji systemów robotycznych. Na podstawie wybranego przykładu złożonego systemu percepcji wyróżniono typowe problemy występujące podczas projektowania takich systemów. W celu ich rozwiązania dokonano formalizacji modelu przepływu danych przy użyciu metamodelu - kluczowego elementu w inżynierii opartej na modelach. Opracowany metamodel ułatwia rozwój takich systemów oraz umożliwia stworzenie graficznych narzędzi do edycji modeli konkretnych systemów percepcji, ich walidacji, a ostatecznie do automatycznego generowania szkieletów kodu. Ponadto, zidentyfikowano wymagania odnośnie środowiska wykonawczego omawianej klasy układów oraz porównano je z istniejącymi ramowymi strukturami programowymi opartymi na podejściu komponentowym.
EN
The paper describes the hybrid computer system dedicated to identification of models of materials subjected to thermomechanical processing. The functionalities of the system consist of plastometric tests data processing and application of the inverse analysis. The latter functionality is realized unconventionally, instead of the finite element method the metamodel is implemented using artificial neural network. The metamodels, used for simulations of the plastometric tests, are imported to the proposed computer system as external plugins, what guarantees flexibility and possibility of further development. On the other hand, application of rich optimization libraries assures the best possible solution of the problem. Basic principles of the inverse analysis with metamodels and mentioned optimization procedures are described in the paper. Selected examples of identification of models for various metallic materials recapitulate the paper.
PL
Artykuł przedstawia system komputerowy dedykowany identyfikacji modeli materiałów poddanych obróbce cieplnomechanicznej. Funkcjonalność systemu obejmuje przetwarzanie danych pomiarowych oraz analizę odwrotną. W przeciwieństwie do rozwiązań konwencjonalnych opartych o metodę elementów skończonych, podstawę rozwiązania stanowi metamodel do symulacji prób doświadczalnych wykonywanych dla identyfikacji modeli materiałów. Metamodele zrealizowane z użyciem sztucznych sieci neuronowych są importowane do systemu jako tzw. wtyczki, co zapewnia elastyczność i mozliwość rozwoju rozwiązania. Ponadto, wykorzystanie bogatych bibliotek metod optymalizacji zapewnia uzyskanie najlepszego z możliwych rozwiązań. Podstawowe zagadnienia analizy odwrotnej z użyciem metamodeli oraz wspomnianych metod optymalizacji opisane zostały w niniejszym artykule. Przedstawiona została również architektura stworzonego systemu komputerowego oraz przykłady jego wykorzystania do identyfikacji parametrów modeli wybranych materiałów metalicznych.
17
EN
Domain-Specific Metamodeling Language (DSMML) defined by informal method cannot strictly represent its structural semantics, so its properties such as consistency cannot be holistically and systematically verified. In response, the paper proposes an approach for verifying metamodels consistency based on formalization of DSMML named XMML. Firstly, we describe our approach of formalization, and then, the approach of consistency verification of XMML and its metamodels based on first-order logical inference is presented, finally, the formalization automatic mapping engine for metamodels is designed and relevant test is performed to show the feasibility of our formal method.
PL
W artykule zaproponowano metodę weryfikacji metamodelu DSMML (Domain Specific Metamodeling Language). Weryfikacja bazuje na interferencji logicznej pierwszego rzędu.
18
Content available remote An Ontological Meta-Model Framework for Implementation of IEC 61968
EN
The ontological meta-model abstract framework is the base for IEC 61968 implementation. The layered framework covers all aspects of process of information integration on utility level in smart grid. The ontology and methodology of model transformation, model modification, business context and integration pattern components are separately elaborated by using ontological meta-model. The formal method for the implementation algorism and verification tools is also presented.
PL
W artykule przedstawiono propozycję ontologicznej struktury meta-modelu i komponentów standardu IEC 61968. Struktura ma na celu ustalenie specyfikacji standardu na potrzeby późniejszych prac.
19
Content available remote Architecture of object database MUTDOD
EN
This article contains overall description of architecture of distributed object database MUTDOD, which is created at Military University of Technology. This paper describes a metamodel schema and unified data model - which is shared between application and database environment. Also a division of query execution process is explained.
PL
Artykuł zawiera ogólny opis architektury rozproszonej obiektowej bazy danych, która jest tworzona w Wojskowej Akademii Technicznej. Materiał opisuje metamodel oraz ujednolicony model danych, który jest współdzielony pomiędzy środowisko aplikacji i bazy danych. Ponadto, został wyjaśniony podział etapów wykonania zapytania
PL
Omówiono problem efektywności algorytmów służących do identyfikacji modeli materiału stosowanych w prawie konstytutywnym w symulacji procesów obróbki plastycznej. Stosowane powszechnie połączenie metody elementów skończonych (MES) z technikami optymalizacji prowadzi do bardzo długich czasów obliczeń. Przedstawiono propozycję wykorzystania w optymalizacji metamodelu, który zastępuje rozwiązanie MES. Jako metamodel wykorzystano sztuczną sieć neuronową. Wykonane testy numeryczne potwierdziły dokładność i efektywność zaproponowanej metody.
EN
Discussed is the problem of effective representation of the algorithms used for identification of the material models applicable by the constitutive law in simulation of plastic working processes. Suggested for optimum effects is to substitute the FEM solution by a metamodel. Artificial neural net had been used to perform as metamodel. Accuracy and effective performance of the suggested method were confirmed by numeric tests.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.