Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 123

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  membrane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
To collect permeability data and establish its database of fertilizer nutrients and water vapor through different polymer membranes for the development of polymer-coated fertilizer, the permeabilities of N-, P-, and K-nutrient from saturated aqueous of urea, NaH2PO4 and KCl solution and the permeability of water vapor through the membranes of poly lactic acid (PLA), its blends with polystyrene (PS), and its composites with humic acid (HA) particles were determined experimentally at the temperatures of 288, 298, and 308 K, respectively. The effects of the addition of PS and HA particles, temperature, and coating thickness on the permeability of fertilizer nutrient and water vapor were investigated. It was found that the addition of PS and HA increased the permeability for both the fertilizer nutrients and water vapor. The increase in temperature raised the permeability of N-, P-, and K-nutrient while decrease the permeability of water vapor in the range studied.
2
Content available remote Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących hydroizolacji rolowych. Poruszane są w nim kwestie związane z błędami izolacji na poziomie projektowania i prowadzenia robót z zastosowaniem materiałów rolowych. Po nich następuje charakterystyka folii wykorzystywanych do hydroizolacji i omówienie procesu wykonywania hydroizolacji z uwzględnieniem wymagań stawianych foliom i membranom, a także podłożu. Następnie scharakteryzowane zostają rolowe materiały bitumiczne i papy termozgrzewalne.
EN
The purpose of the paper is to present selected issues concerning continuous waterproof insulation materials. It describes the problems related with insulation faults occurring at the design and execution stage when using reeled materials. A part of the paper contains the characteristics of waterproof insulation membranes and explains the installation pracess of waterproof insulation considering the requirements for foil and membranes, as well as the substrate. Reeled bituminous materials and torchon membranes are also described.
EN
This paper presents the findings of experimental research on employing ultrafiltration and microfiltration ceramic modules (150 kDa, 0.14 μm, 0.45 μm) for removal and concentration of the cationic surfactant Tequat LC90i (TEAQ) from water solutions. The filtration tests were performed at a semi-pilot installation in a crossflow regime. The feed solution parameters (surfactant concentration, pH of the treated solution, the presence of inorganic salt), and process conditions (transmembrane pressure and linear velocity) on the membrane filtration efficiency were evaluated. In all tests, very satisfactory TEAQ retention coefficients (in the range of 70–95) have been achieved. However, surfactant fouling occurred resulting in deterioration of the permeability of the modules. Modules characterized by the pore sizes greater than the size of surfactant particles (i.e., 0.45 μm modules) proved to be the most fouling resistant ones. It was also proven that process performance at high linear flow velocity can efficiently reduce the intensity of membrane pore blocking.
EN
Biofouling is a phenomenon that adversely affects the efficiency of filtration hindering wide the application of filtration materials. One of the methods for biofouling prevention is coating of antibacterial nanoparticles on a surface of filters and membranes using ultrasound. In the paper, the possibility of using an ultrasonic method was evaluated to implement nanoparticles of titanium dioxide (TiO2 ) and zinc oxide (ZnO) on polymeric filtration materials via different types of transducers and selected parameters of the ultrasound generator. Ultrasonic methods of modification were found to be efficient in terms of imparting antibacterial properties; however, the functional additives coated on polymeric materials were characterized by poor resistance to leaching. Thus, further work needs to be performed to improve the adhesion and stability of nanoparticles onto polymeric materials to enable the generation of filtration materials characterized by high stability during real operating conditions.
PL
Biofouling materiałów filtracyjnych jest zjawiskiem niekorzystnie wpływającym na efektywność filtracji i hamującym wprowadzanie tej technologii w nowe obszary zastosowań. Jedną z metod zapobiegania biofoulingowi jest modyfikacja powierzchni membran antybakteryjnymi nanocząstkami. W artykule opisano prace studialne nad wykorzystaniem do tego celu metody nanoszenia ultradźwiękowego. Przedstawiono konstrukcje i parametry zestawionych stanowisk do generacji ultradźwięków, wyniki procesów nanoszenia nanocząstek tlenku tytanu i tlenku cynku, wpływ głównych parametrów procesu na strukturę uzyskiwanych pokryć. Oceniono ich właściwości antybakteryjne oraz odporność na wymywanie. Określono kierunki dalszych prac mających na celu wytworzenie metodą ultradźwiękową materiałów filtracyjnych charakteryzujących się stabilno- ścią podczas pracy w warunkach rzeczywistych.
EN
In this study, the optimum parameters of membrane desalinization of model solutions were determined and the required efficiency was achieved. Methods for stabilizing treatment of water before barometric desalination were developed to improve the efficiency of membranes. Methods of reagent processing of concentrates after barometric water were proposed to create a low-waste technologies for demineralization of water. It was shown that the precipitate can be used as an additive for cements and a sulfate activator for slag-portland cement.
PL
W artykule podano zalecenia dotyczące podstawowych zasad budowy najważniejszych fragmentów dachów pochyłych. Zasady te pozwalają na uzyskanie wymaganej klasy szczelności. Ich celem jest określenie najważniejszych cech prawidłowych rozwiązań ważnych detali dachu. Opisano prawidłowe zasady układania warstw wstępnego krycia z pap i membran z tworzyw sztucznych, a także wysokoparoprzepuszczalnych membran wstępnego krycia.
EN
The article provides recommendations concerning the basie rules of construction of the most important components of slanted roofs. These rules permit the achievement of the required tightness class. Their purpose is the determination of the key properties of correct solutions of important details of the roof. Described are the correct rules of arrangement of initial coating layers using synthetic felt and membranes, as well as high-vapour-permeability membranes for initial coating layers
EN
Wind action belongs to loads that are environmentally variable. Wind action is included in the basic combination of loads, whereas hurricane wind action is classified as a unique combination. Due to large gusts of wind, the roof coverings of large-scale buildings are exposed to detachment of their cover layer. The article presents the effects of overnormative wind, which occurred on January 19, 2018 and was named the cyclone Frederic/David. The purpose of the article is to show that in design of roof coverings made of large-format materials, such as membranes, it is crucial to accept wind load values properly in order to ensure a right spacing between fasteners. The presented results might be an important contribution to the debate on the necessity for increasing the fundamental value of the basic wind velocity in the perimeter and corner zones of large-format roofs.
EN
Coconut fiber was chemically modified by NaOCl/NaOH, and then was composited through a cross-linking reaction with glutaraldehyde. The chitosan/coconut fiber (CTS/CF) composite membranes were prepared at various ratios of coconut fiber (CF) and then tested to determine their ability to eliminate aqueous heavy metals. The results showed that CTS/CF composite membranes having CF ratio of 80 wt% exhibited good mechanical strength as 89.8MPa. In the elimination experiment of heavy metal ions, the CTS/CF 20/80 also showed that the removal capacity of Cu (II) and Pb (II) were over 90%.
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania pracy zaworu zaporowego. Podstawowym celem pracy było zwiększenie wytrzymałości mechanicznej elastycznej membrany oraz poprawa stopnia szczelności wewnętrznej zaworu, poprzez modyfikację kształtu membrany. W celu ustalenia przyczyn powstałego miejsca uszkodzenia pierwotnej konstrukcji, przeprowadzono analizę numeryczną, która pozwoliła określić rozkład wartości naprężenia w miejscu uszkodzenia. Symulację przeprowadzono, wykorzystując Metodę Elementów Skończonych. Do odzwierciedlenia nieliniowych właściwości materiału gumy wykorzystano hipersprężysty model materiału Mooneya–Rivlina. Dzięki analizie numerycznej oraz kolejnym próbom modyfikacji geometrii membrany, zmniejszono naprężenie w miejscu pierwotnego uszkodzenia oraz zapewniono wymagany nacisk stykowy wpływający na poziom szczelności wewnętrznej zaworu. Otrzymany w wyniku kolejnych iteracji obliczeń numerycznych kształt membrany przebadano eksperymentalnie. Ostatecznie liczba cykli otwarcia i zamknięcia zaworu wzrosła z 5 do 298.
EN
The paper presents the method of modeling the operation of the shut-off valve. The main goal of the work was to increase the fatigue life and improve the degree of internal tightness of the valve, by properly forming the rubber diaphragm and selecting the adequate material for its performance. In order to verify the causes of failure of the original structure, a numerical analysis was carried out. This allowed determining the stress distribution at failure place. The simulation was carried out using the finite element method. To reflect the non-linear properties of the rubber material, a hyperelastic material Mooney-Rivlin model was used. Thanks to numerical analysis and subsequent attempts to modify the geometry of the diaphragm, the stress at the location of the original damage was reduced, and the required contact pressure affecting the level of internal tightness of the valve was ensured. The shape of the membrane obtained as a result of successive iterations of numerical calculations was tested experimentally. Eventually, the number of valve opening and closing cycles increased from 5 to 298.
EN
Comparative calculations with a mathematical model designed by the authors, which takes into consideration energy transfer from gas flowing through a given channel to gas which penetrates this channel from an adjacent channel, as well as a model which omits this phenomenon, respectively, were made for the process of separating gas mixtures carried out with an inert sweep gas in the fourend capillary membrane module. Calculations were made for the process of biogas separation using a PMSP polymer membrane, relative to helium as the sweep gas. It was demonstrated that omitting the energy transfer in the mathematical model might lead to obtaining results which indicate that the capacity of the process expressed by the value of feed flux subjected to separation is by several percent higher than in reality.
EN
A novel absorbing pervaporation hybrid technique has been evaluated experimentally for the recovery of ammonia from the gas mixture in a recycle loop of synthesis plants. This process of hybridization brings together the combination of energy-efficient membrane gas separation based on poly(dimethylsiloxane) poly(diphenylsilsesquioxane) with a high selective sorption technique where a water solution with polyethylene glycol 400 (PEG-400) was used as the liquid absorbent. Process efficiency was studied using the pure and mixed gases. The influence of PEG-400 content in aqueous solutions on process selectivity and separation efficiency was studied. The ammonia recovery efficiency evaluation of an absorbing pervaporation technique was performed and compared with the conventional membrane gas separation. It was shown that the absorbing pervaporation technique outperforms the conventional membrane method in the whole range of productivity, producing the ammonia with a purity of 99.93 vol.% using the PEG 80 wt.% solution. The proposed method may be considered as an attractive solution in the optimization of the Haber process.
PL
Termostatyczny zawór rozprężny, to jeden z najstarszych elementów regulacyjnych w urządzeniach chłodniczych, który dostosowuje ilość czynnika niskowrzącego w parowniku do jego obciążenia cieplnego. Wzrastająca popularność obiegów odwracalnych związanych z łączeniem zapotrzebowania na klimatyzację pomieszczeń w lecie i na ich ogrzewanie w pozostałych okresach oraz wymóg podnoszenia efektywności energetycznej urządzeń, co wiąże się ze stosowaniem regulacji wydajności, skomplikowały warunki pracy tego typu regulatorów. W publikacji przedstawione zostały nowe, termostatyczne zawory rozprężne serii Alco TX7 firmy Emmerson, w tym ich wersja o przepływie dwukierunkowym, co pozwala na zastosowanie tylko jednego takiego zaworu w układzie odwracalnym zamiast dwóch w połączeniu z zaworami zwrotnymi.
EN
Thermostatic expansion valve is one of the earliest device controlling the refrigerant flow according to the heat load of evaporator. Working conditions of this regulator are more complicated since the reversible cycles for cooling of compartments in summer and heating in winter are more popular as well as cooling capacity regulation is more often used in order to increase energy efficiency of refrigerating plants. In the paper the new thermostatic expansion valves Alco TX7 by Emmerson are presented including the version for two-directions flow. Only one such valve is enough in a reversible system instead of two conventional regulators combined with check valves.
13
Content available remote Zastosowanie katalazy w rozkładzie nadtlenku wodoru
PL
Zaprezentowano efekty immobilizacji katalazy wyizolowanej z psychrotolerancyjnych mikroorganizmów z rodzaju Serratia, na powierzchni membrany z regenerowanej celulozy. Uzyskane rezultaty potwierdzają zwiększenie stabilności preparatu enzymatycznego na drodze immobilizacji w obecności wysokich stężeń substratu (do 40 g/l) przy pH 10.
EN
In this work the results of catalase immobilization, isolated from psychrotolerant microorganisms of Serratia genus, on the regene- rated-cellulose membrane surface are shown. Obtained results confirm that catalase immobilization led to the increase of enzyme stability at the presence of high substrate concentrations (up to 40 g/L), at pH 10.
EN
The usability of surfactant-aided ultrafiltration for removal of fluoride ions from aqueous solutions has been investigated. The experiments were conducted with the use of cellulose and polyethersulfone membranes. Fluoride solutions containing 10 and 100 mg F–/dm3 and cationic surfactants: octadecylamine acetate (ODA) and hexadecylpyridium chloride (CPC) were used in the experiments. The concentration of surfactants amounted to 320–960 mg/dm3. Ultrafiltration process was run under a trans-membrane pressure of 0.2 MPa. In the course of experiments, the effects of initial fluoride concentration, surfactant concentration and membrane type on the fluoride retention coefficient as well as the permeate flux were studied. It was found that the increase of the surfactant concentration effected in improvement of the separation efficiency. On contrary, the permeate flux decreased upon increase of the surfactant concentration. The process efficiency was also strongly influenced by the membrane and surfactant type. The permissible concentration of fluoride in the final product (below 1.5 mg F–/dm3) was obtained for the test with initial solutions containing 10 mg F–/dm3, polyethersulfone membrane and CPC con-centration equal to 644 and 966 mg/dm3.
PL
Przedstawiono prace nad otrzymywaniem membran z polidimetylosiloksanów (PDMS), polisiloksanouretanów i poli(tlenku fenylenu) (PPO). W początkowej fazie prac formowano symetryczne membrany gęste, a na kolejnym etapie polimerowe warstwy aktywne formowano bezpośrednio na komercyjnym, porowatym podłożu ceramicznym lub polimerowym. Membrany testowano w procesie rozdziału modelowej mieszaniny gazowej o składzie 17 % CO2, 5 % O2 i 78 % N2 oraz w procesie perwaporacji próżniowej 5 i 10 % mas. wodnego roztworu acetonu (50 °C). W procesie separacji gazów z zastosowaniem membran z PDMS i z polisiloksanouretanów uzyskano permeaty zawierające 40–60 % CO2, w zależności od rodzaju membrany i warunków procesowych. W wypadku zastosowania membran z PPO stężenie CO2 w permeacie wynosiło 26–35 %. Permeaty w procesie perwaporacji zawierały 50–84 % mas. acetonu, a współczynnik separacji β wynosił 20–57, w zależności od membrany i stężenia nadawy.
EN
Studies on the formation of poly(dimethylsiloxane) (PDMS), poly(siloxane-urethane) and poly(phenylene oxide) (PPO) membranes and their properties in gas separation and pervaporation have been presented. Dense symmetric membranes were initially formed in the early stages of the studies. In the next stage of the membrane development, active polymeric layers were cast directly on commercially obtained porous ceramic or polymer supports. The properties of the obtained membranes were then evaluated in the separation of amodel gaseous mixture comprising CO2 (17 %), O2 (5 %) and N2 (78 %) as well as in the vacuum pervaporation of aqueous solutions of acetone (5–10 wt %) at 50 °C. Depending on the type of membrane and process parameters, permeates containing 40–60 % CO2 were obtained with the application of PDMS and poly(siloxane-urethane) membranes. 26–35 % CO2 content was achieved in permeates in the case of PPO-derived membranes. The permeates obtained from pervaporation tests contained 50–84 wt % acetone, while the separation factor β was found to be between 20–57 depending on the type of membrane and the concentration of the feed.
EN
The kinetics of chromium(III) transport through a supported liquid membrane containing both a di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid (D2EHPA) and bis-(2,4,4-trimethylpentyl) phosphinic acid (Cyanex272) as an ions carrier was investigated. It was found that under a characteristic concentration of the carriers into the organic phase membrane provides much higher efficiency than the membrane containing only one of the extractants. In the studied system the optimal carrier concentration in the membrane is 0.16 mol/dm3 and 0.9 mol/dm3 for Cyanex272 and D2EHPA, respectively. Moreover, the authors indicate that only D2EHPA can act as an individual carrier in the membrane. In the case of Cyanex272 the stable structures with chromium(III) ions are formed in the membrane, which prevents effective re-extraction. Additionally, intensive stirring of an aqueous phase in another factor that has a positive influence on the transport kinetics in the double-carrier membrane. Increasing a stirring rate up to 1200 rpm shortens the process time and allows total re-extraction of chromium.
PL
Proces wymuszonej osmozy (FO), nazywany też osmozą, inżynieryjną osmozą lub manipulowaną osmozą, jest membranowym procesem osmotycznym. Wykorzystuje on ciśnienie osmotyczne silnie stężonego roztworu odbierającego, jako siłę napędową, powodującą transport wody przez zwartą membranę polimerową ze strumienia zasilającego do odbierającego. W zależności od składu roztworu zasilającego i przeznaczenia uzyskanego produktu, etap ten może być jedynym wymaganym procesem. Jednakże w większości przypadków pełny układ, wykorzystujący proces wymuszonej osmozy, zawiera kolejny etap, polegający na regeneracji roztworu odbierającego i uzyskaniu czystej wody. Przewaga procesu wymuszonej osmozy nad klasycznymi technikami odsalania polega na mniejszej intensywności blokowania membran, mniejszym zużyciu energii, większej skuteczności retencji soli oraz większym strumieniu wody. Wymuszona osmoza jest coraz częściej stosowana jako proces separacyjny w oczyszczaniu ścieków, produkcji żywności i odsalaniu wód morskich lub słonawych.
EN
Forward osmosis (FO), also known as osmosis, engineered osmosis or manipulated osmosis, is an osmotically driven membrane process. FO utilizes osmotic pressure of a highly concentrated draw solution as a driving force to transfer water from a feed solution to the draw solution through a dense polymeric membrane. Depending on the concentration of solutes in the feed and the intended use of the product, this stage may be the only process required. In most cases however, a complete FO system utilizing the forward osmosis contains a subsequent step for the draw solute regeneration to finally produce a clean water. Potential advantages of FO over classical desalination processes include its low fouling intensity, low energy consumption, higher salt rejection and higher water flux. It attracts growing attention as separation process in wastewater treatment, food processing, and seawater/brackish water desalination.
18
Content available remote Ultrafiltration membranes made of: polyaniline, ionic liquid and cellulose
EN
The study determined the method of obtaining UF membranes from cellulose, polyaniline and ionic liquid as the gelling agent. The impact of the applied coagulation agent and the conducting polymer (polyaniline) on the transport and separation properties of the obtained membranes was examined.
PL
W artykule określono sposób otrzymywania membran ultrafiltracyjnych z surowców: celulozy, polianiliny oraz cieczy jonowej jako substancji żelującej. Zbadano, jaki wpływ na właściwości transportowe i separacyjne otrzymanych membran mają zastosowany koagulant oraz polimer przewodzący (polianilina).
EN
The oxidative coupling of methane is the catalytic conversion of methane into ethene. Carbon dioxide is generated as a reaction by-product and must be removed from the gaseous stream. In this paper, the application of a hybrid carbon dioxide removal process including absorption with amines and gas separation membranes is investigated through simulations and cost estimations.
PL
Utleniające łączenie cząsteczek metanu do etenu możliwe jest na drodze katalitycznej konwersji metanu. Dwutlenek węgla powstaje jako produkt uboczny reakcji i musi być usuwany z gazowego strumienia. W niniejszym artykule, przedstawiono hybrydowy proces usuwania CO2: absorpcji z aminami i separacji membranowej oraz szacunek kosztów.
20
Content available remote Membrany do odzysku helu
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.