Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  membrana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
This paper presents the findings of experimental research on employing ultrafiltration and microfiltration ceramic modules (150 kDa, 0.14 μm, 0.45 μm) for removal and concentration of the cationic surfactant Tequat LC90i (TEAQ) from water solutions. The filtration tests were performed at a semi-pilot installation in a crossflow regime. The feed solution parameters (surfactant concentration, pH of the treated solution, the presence of inorganic salt), and process conditions (transmembrane pressure and linear velocity) on the membrane filtration efficiency were evaluated. In all tests, very satisfactory TEAQ retention coefficients (in the range of 70–95) have been achieved. However, surfactant fouling occurred resulting in deterioration of the permeability of the modules. Modules characterized by the pore sizes greater than the size of surfactant particles (i.e., 0.45 μm modules) proved to be the most fouling resistant ones. It was also proven that process performance at high linear flow velocity can efficiently reduce the intensity of membrane pore blocking.
EN
Biofouling is a phenomenon that adversely affects the efficiency of filtration hindering wide the application of filtration materials. One of the methods for biofouling prevention is coating of antibacterial nanoparticles on a surface of filters and membranes using ultrasound. In the paper, the possibility of using an ultrasonic method was evaluated to implement nanoparticles of titanium dioxide (TiO2 ) and zinc oxide (ZnO) on polymeric filtration materials via different types of transducers and selected parameters of the ultrasound generator. Ultrasonic methods of modification were found to be efficient in terms of imparting antibacterial properties; however, the functional additives coated on polymeric materials were characterized by poor resistance to leaching. Thus, further work needs to be performed to improve the adhesion and stability of nanoparticles onto polymeric materials to enable the generation of filtration materials characterized by high stability during real operating conditions.
PL
Biofouling materiałów filtracyjnych jest zjawiskiem niekorzystnie wpływającym na efektywność filtracji i hamującym wprowadzanie tej technologii w nowe obszary zastosowań. Jedną z metod zapobiegania biofoulingowi jest modyfikacja powierzchni membran antybakteryjnymi nanocząstkami. W artykule opisano prace studialne nad wykorzystaniem do tego celu metody nanoszenia ultradźwiękowego. Przedstawiono konstrukcje i parametry zestawionych stanowisk do generacji ultradźwięków, wyniki procesów nanoszenia nanocząstek tlenku tytanu i tlenku cynku, wpływ głównych parametrów procesu na strukturę uzyskiwanych pokryć. Oceniono ich właściwości antybakteryjne oraz odporność na wymywanie. Określono kierunki dalszych prac mających na celu wytworzenie metodą ultradźwiękową materiałów filtracyjnych charakteryzujących się stabilno- ścią podczas pracy w warunkach rzeczywistych.
EN
Wind action belongs to loads that are environmentally variable. Wind action is included in the basic combination of loads, whereas hurricane wind action is classified as a unique combination. Due to large gusts of wind, the roof coverings of large-scale buildings are exposed to detachment of their cover layer. The article presents the effects of overnormative wind, which occurred on January 19, 2018 and was named the cyclone Frederic/David. The purpose of the article is to show that in design of roof coverings made of large-format materials, such as membranes, it is crucial to accept wind load values properly in order to ensure a right spacing between fasteners. The presented results might be an important contribution to the debate on the necessity for increasing the fundamental value of the basic wind velocity in the perimeter and corner zones of large-format roofs.
EN
Coconut fiber was chemically modified by NaOCl/NaOH, and then was composited through a cross-linking reaction with glutaraldehyde. The chitosan/coconut fiber (CTS/CF) composite membranes were prepared at various ratios of coconut fiber (CF) and then tested to determine their ability to eliminate aqueous heavy metals. The results showed that CTS/CF composite membranes having CF ratio of 80 wt% exhibited good mechanical strength as 89.8MPa. In the elimination experiment of heavy metal ions, the CTS/CF 20/80 also showed that the removal capacity of Cu (II) and Pb (II) were over 90%.
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania pracy zaworu zaporowego. Podstawowym celem pracy było zwiększenie wytrzymałości mechanicznej elastycznej membrany oraz poprawa stopnia szczelności wewnętrznej zaworu, poprzez modyfikację kształtu membrany. W celu ustalenia przyczyn powstałego miejsca uszkodzenia pierwotnej konstrukcji, przeprowadzono analizę numeryczną, która pozwoliła określić rozkład wartości naprężenia w miejscu uszkodzenia. Symulację przeprowadzono, wykorzystując Metodę Elementów Skończonych. Do odzwierciedlenia nieliniowych właściwości materiału gumy wykorzystano hipersprężysty model materiału Mooneya–Rivlina. Dzięki analizie numerycznej oraz kolejnym próbom modyfikacji geometrii membrany, zmniejszono naprężenie w miejscu pierwotnego uszkodzenia oraz zapewniono wymagany nacisk stykowy wpływający na poziom szczelności wewnętrznej zaworu. Otrzymany w wyniku kolejnych iteracji obliczeń numerycznych kształt membrany przebadano eksperymentalnie. Ostatecznie liczba cykli otwarcia i zamknięcia zaworu wzrosła z 5 do 298.
EN
The paper presents the method of modeling the operation of the shut-off valve. The main goal of the work was to increase the fatigue life and improve the degree of internal tightness of the valve, by properly forming the rubber diaphragm and selecting the adequate material for its performance. In order to verify the causes of failure of the original structure, a numerical analysis was carried out. This allowed determining the stress distribution at failure place. The simulation was carried out using the finite element method. To reflect the non-linear properties of the rubber material, a hyperelastic material Mooney-Rivlin model was used. Thanks to numerical analysis and subsequent attempts to modify the geometry of the diaphragm, the stress at the location of the original damage was reduced, and the required contact pressure affecting the level of internal tightness of the valve was ensured. The shape of the membrane obtained as a result of successive iterations of numerical calculations was tested experimentally. Eventually, the number of valve opening and closing cycles increased from 5 to 298.
EN
Comparative calculations with a mathematical model designed by the authors, which takes into consideration energy transfer from gas flowing through a given channel to gas which penetrates this channel from an adjacent channel, as well as a model which omits this phenomenon, respectively, were made for the process of separating gas mixtures carried out with an inert sweep gas in the fourend capillary membrane module. Calculations were made for the process of biogas separation using a PMSP polymer membrane, relative to helium as the sweep gas. It was demonstrated that omitting the energy transfer in the mathematical model might lead to obtaining results which indicate that the capacity of the process expressed by the value of feed flux subjected to separation is by several percent higher than in reality.
EN
A novel absorbing pervaporation hybrid technique has been evaluated experimentally for the recovery of ammonia from the gas mixture in a recycle loop of synthesis plants. This process of hybridization brings together the combination of energy-efficient membrane gas separation based on poly(dimethylsiloxane) poly(diphenylsilsesquioxane) with a high selective sorption technique where a water solution with polyethylene glycol 400 (PEG-400) was used as the liquid absorbent. Process efficiency was studied using the pure and mixed gases. The influence of PEG-400 content in aqueous solutions on process selectivity and separation efficiency was studied. The ammonia recovery efficiency evaluation of an absorbing pervaporation technique was performed and compared with the conventional membrane gas separation. It was shown that the absorbing pervaporation technique outperforms the conventional membrane method in the whole range of productivity, producing the ammonia with a purity of 99.93 vol.% using the PEG 80 wt.% solution. The proposed method may be considered as an attractive solution in the optimization of the Haber process.
PL
Termostatyczny zawór rozprężny, to jeden z najstarszych elementów regulacyjnych w urządzeniach chłodniczych, który dostosowuje ilość czynnika niskowrzącego w parowniku do jego obciążenia cieplnego. Wzrastająca popularność obiegów odwracalnych związanych z łączeniem zapotrzebowania na klimatyzację pomieszczeń w lecie i na ich ogrzewanie w pozostałych okresach oraz wymóg podnoszenia efektywności energetycznej urządzeń, co wiąże się ze stosowaniem regulacji wydajności, skomplikowały warunki pracy tego typu regulatorów. W publikacji przedstawione zostały nowe, termostatyczne zawory rozprężne serii Alco TX7 firmy Emmerson, w tym ich wersja o przepływie dwukierunkowym, co pozwala na zastosowanie tylko jednego takiego zaworu w układzie odwracalnym zamiast dwóch w połączeniu z zaworami zwrotnymi.
EN
Thermostatic expansion valve is one of the earliest device controlling the refrigerant flow according to the heat load of evaporator. Working conditions of this regulator are more complicated since the reversible cycles for cooling of compartments in summer and heating in winter are more popular as well as cooling capacity regulation is more often used in order to increase energy efficiency of refrigerating plants. In the paper the new thermostatic expansion valves Alco TX7 by Emmerson are presented including the version for two-directions flow. Only one such valve is enough in a reversible system instead of two conventional regulators combined with check valves.
PL
Porównano procesy ultrafiltracji prowadzone z wykorzystaniem membrany komercyjnej i modyfikowanej nanorurkami węglowymi w oczyszczaniu ścieków zawierających 17β-estradiol i bisfenol A. Proces filtracji membranowej prowadzono w zakresie ciśnień transmembranowych 0,1-2,0 MPa, w zależności od rodzaju badanej membrany. Ponadto udokumentowano fouling membrany towarzyszący tym procesom.
EN
17β -Estradiol and bisphenol A were removed from their aq. solns. by nanofiltration through a carbon nanotubes-modified membrane. The modification resulted in an increase in their sepn. efficiency esp. in case of bisphenol A. The fouling of the modified membrane was more expressed than that of the com. one.
12
Content available remote Zastosowanie katalazy w rozkładzie nadtlenku wodoru
PL
Zaprezentowano efekty immobilizacji katalazy wyizolowanej z psychrotolerancyjnych mikroorganizmów z rodzaju Serratia, na powierzchni membrany z regenerowanej celulozy. Uzyskane rezultaty potwierdzają zwiększenie stabilności preparatu enzymatycznego na drodze immobilizacji w obecności wysokich stężeń substratu (do 40 g/l) przy pH 10.
EN
In this work the results of catalase immobilization, isolated from psychrotolerant microorganisms of Serratia genus, on the regene- rated-cellulose membrane surface are shown. Obtained results confirm that catalase immobilization led to the increase of enzyme stability at the presence of high substrate concentrations (up to 40 g/L), at pH 10.
EN
Smart clothes can be described as textiles that change their behavior under some external factors (stimulants). The response of the smart cloth can be passive (just as a sensor) or active (where a combination of sensing and another reaction takes place). The materials involved in these textiles are crucial for many applications, especially for health related applications where the “wearables” can provide instantaneous monitoring and aid to people with certain disabilities. This work consists of two main parts: First it investigates the different materials used in smart clothing for monitoring the vital activities of the human body (e.g. the breathing rates) with an emphasis on piezoresistive structures as they work sensing elements for mechanical strains. Second this work presents the production of functional membrane samples based on synthesized pyrrolinone ester hydrazone dye with a preliminary investigation of their chemical and geometrical parameters, especially their sensitivity for monitoring the presence of ammonia to function as a smart textile based colorimetric chemosensor.
PL
„Inteligentne” ubrania można opisać jako tekstylia, które reagują pod wpływem czynników zewnętrznych (bodźców). Odpowiedź „inteligentnej” odzieży może być bierna (czujnik) lub czynna (wykrywanie i reakcja). Materiały związane z tymi wyrobami tekstylnymi mają kluczowe znaczenie dla wielu zastosowań, zwłaszcza dla tych związanych ze zdrowiem, gdzie odzież może zapewnić natychmiastowy monitoring i pomoc osobom niepełnosprawnym. Przedstawiona praca składała się z dwóch głównych części: najpierw badano różne materiały stosowane w „inteligentnej” odzieży do monitorowania istotnych czynności organizmu ludzkiego (np. szybkości oddychania), ze szczególnym uwzględnieniem struktur piezorezystancyjnych. W drugiej części pracy przedstawiono wytwarzanie funkcjonalnych membran z zastosowaniem syntetycznego barwnika, zbadano parametry chemiczne i geometryczne, w szczególności wrażliwości na monitorowanie obecności amoniaku w celu zastosowania wyrobu jako chemosensor kolorymetryczny.
PL
Przedstawiono prace nad otrzymywaniem membran z polidimetylosiloksanów (PDMS), polisiloksanouretanów i poli(tlenku fenylenu) (PPO). W początkowej fazie prac formowano symetryczne membrany gęste, a na kolejnym etapie polimerowe warstwy aktywne formowano bezpośrednio na komercyjnym, porowatym podłożu ceramicznym lub polimerowym. Membrany testowano w procesie rozdziału modelowej mieszaniny gazowej o składzie 17 % CO2, 5 % O2 i 78 % N2 oraz w procesie perwaporacji próżniowej 5 i 10 % mas. wodnego roztworu acetonu (50 °C). W procesie separacji gazów z zastosowaniem membran z PDMS i z polisiloksanouretanów uzyskano permeaty zawierające 40–60 % CO2, w zależności od rodzaju membrany i warunków procesowych. W wypadku zastosowania membran z PPO stężenie CO2 w permeacie wynosiło 26–35 %. Permeaty w procesie perwaporacji zawierały 50–84 % mas. acetonu, a współczynnik separacji β wynosił 20–57, w zależności od membrany i stężenia nadawy.
EN
Studies on the formation of poly(dimethylsiloxane) (PDMS), poly(siloxane-urethane) and poly(phenylene oxide) (PPO) membranes and their properties in gas separation and pervaporation have been presented. Dense symmetric membranes were initially formed in the early stages of the studies. In the next stage of the membrane development, active polymeric layers were cast directly on commercially obtained porous ceramic or polymer supports. The properties of the obtained membranes were then evaluated in the separation of amodel gaseous mixture comprising CO2 (17 %), O2 (5 %) and N2 (78 %) as well as in the vacuum pervaporation of aqueous solutions of acetone (5–10 wt %) at 50 °C. Depending on the type of membrane and process parameters, permeates containing 40–60 % CO2 were obtained with the application of PDMS and poly(siloxane-urethane) membranes. 26–35 % CO2 content was achieved in permeates in the case of PPO-derived membranes. The permeates obtained from pervaporation tests contained 50–84 wt % acetone, while the separation factor β was found to be between 20–57 depending on the type of membrane and the concentration of the feed.
PL
Proces wymuszonej osmozy (FO), nazywany też osmozą, inżynieryjną osmozą lub manipulowaną osmozą, jest membranowym procesem osmotycznym. Wykorzystuje on ciśnienie osmotyczne silnie stężonego roztworu odbierającego, jako siłę napędową, powodującą transport wody przez zwartą membranę polimerową ze strumienia zasilającego do odbierającego. W zależności od składu roztworu zasilającego i przeznaczenia uzyskanego produktu, etap ten może być jedynym wymaganym procesem. Jednakże w większości przypadków pełny układ, wykorzystujący proces wymuszonej osmozy, zawiera kolejny etap, polegający na regeneracji roztworu odbierającego i uzyskaniu czystej wody. Przewaga procesu wymuszonej osmozy nad klasycznymi technikami odsalania polega na mniejszej intensywności blokowania membran, mniejszym zużyciu energii, większej skuteczności retencji soli oraz większym strumieniu wody. Wymuszona osmoza jest coraz częściej stosowana jako proces separacyjny w oczyszczaniu ścieków, produkcji żywności i odsalaniu wód morskich lub słonawych.
EN
Forward osmosis (FO), also known as osmosis, engineered osmosis or manipulated osmosis, is an osmotically driven membrane process. FO utilizes osmotic pressure of a highly concentrated draw solution as a driving force to transfer water from a feed solution to the draw solution through a dense polymeric membrane. Depending on the concentration of solutes in the feed and the intended use of the product, this stage may be the only process required. In most cases however, a complete FO system utilizing the forward osmosis contains a subsequent step for the draw solute regeneration to finally produce a clean water. Potential advantages of FO over classical desalination processes include its low fouling intensity, low energy consumption, higher salt rejection and higher water flux. It attracts growing attention as separation process in wastewater treatment, food processing, and seawater/brackish water desalination.
EN
The main goal of paper presented was to evaluate clothing products (including products coated by semi-permeable membranes) in respect of thermal comfort. To achieve this, the thermal-insulating parameters were measured using an Alambeta measuring instrument. The research program introduced a set of diversified materials of different raw material composition, membranes applied, weave, density etc. The test results were analyzed in respect of the thermal-insulating parameters of multilayer products, particularly the membrane effect as a separating and protective layer.
PL
Podstawowy cel prezentowanego artykułu to ocena wyrobów odzieżowych (włącznie z wyrobami z naniesionymi membranami półprzepuszczalnymi) pod kątem komfortu cieplnego. Parametry izolacyjności cieplnej były mierzone za pomocą przyrządu pomiarowego Alambeta. Program badań uwzględnia zestaw zróżnicowanych materiałów o różnych: składzie surowca, zastosowanych membranach, splocie, gęstości itp. Wyniki badań były analizowane z uwagi na parametry izolacyjności cieplnej wyrobów wielowarstwowych, szczególnie wpływ membrany jako warstwy rozdzielającej i ochronnej.
17
Content available remote Ultrafiltration membranes made of: polyaniline, ionic liquid and cellulose
EN
The study determined the method of obtaining UF membranes from cellulose, polyaniline and ionic liquid as the gelling agent. The impact of the applied coagulation agent and the conducting polymer (polyaniline) on the transport and separation properties of the obtained membranes was examined.
PL
W artykule określono sposób otrzymywania membran ultrafiltracyjnych z surowców: celulozy, polianiliny oraz cieczy jonowej jako substancji żelującej. Zbadano, jaki wpływ na właściwości transportowe i separacyjne otrzymanych membran mają zastosowany koagulant oraz polimer przewodzący (polianilina).
EN
The oxidative coupling of methane is the catalytic conversion of methane into ethene. Carbon dioxide is generated as a reaction by-product and must be removed from the gaseous stream. In this paper, the application of a hybrid carbon dioxide removal process including absorption with amines and gas separation membranes is investigated through simulations and cost estimations.
PL
Utleniające łączenie cząsteczek metanu do etenu możliwe jest na drodze katalitycznej konwersji metanu. Dwutlenek węgla powstaje jako produkt uboczny reakcji i musi być usuwany z gazowego strumienia. W niniejszym artykule, przedstawiono hybrydowy proces usuwania CO2: absorpcji z aminami i separacji membranowej oraz szacunek kosztów.
19
Content available remote Membrany do odzysku helu
PL
Perwaporacja (PV) jest procesem membranowym, w którym rozdział składników następuje na selektywnej warstwie membrany, która może być polimerowa, ceramiczna bądź kompozytowa. Zastosowanie perwaporacji, w miejsce konwencjonalnych metod odwadniania rozpuszczalników tworzących z wodą mieszaniny azeotropowe, przynosi, oprócz niewymiernych korzyści w ochronie środowiska, także konkretne korzyści ekonomiczne. Badania przeprowadzone w pracy skupiają się na separacji butanolu z wodnego roztworu ABE (aceton-butanol-etanol). Dotychczas jako dodatek do paliw stosowano etanol, obecnie w badaniach więcej uwagi poświęca się n-butanolowi ze względu na jego właściwości zbliżone do benzyny. W pracy przetestowano różne typy komercyjnych membran perwaporacyjnych (o różnym składzie warstwy aktywnej). Badania prowadzono na membranie PERVAP 4060 oraz na membranach firmy PERVATECH. Proces perwaporacji wykonano na laboratoryjnej aparaturze o powierzchni membrany 50,24 cm2. Proces prowadzony był przy natężeniu przepływu nadawy 40 dm3/h, dla temperatury roztworu zasilającego 29, 37 i 50°C i ciśnieniu po stronie permeatu 10 mbar. Stężenia butanolu w nadawie wynosiły 1,5, 3 i 5% wag. Przeanalizowano wpływ rodzaju warstwy aktywnej membrany na zmianę strumienia butanolu oraz współczynnika wzbogacenia składnika w permeacie. Skład permeatu i retentatu analizowany był za pomocą chromatografii gazowej.
EN
Pervaporation (PV) is a membrane-based process employing dense polymer, ceramic or innovate components materials as active separation layer. The use of pervaporation compared to the conventional methods for dehydration solvents forming an azeotrope with water brings, besides unquantifiable benefits in environmental also economic benefits. In this paper PV process is used to separate and concentrate biobutanol from the ABE (acetone-butanol-ethanol) water solution. So far as an additive for fuel ethanol was used, currently in research more attention is given to n-butanol, because of its properties closed to gasoline Different types of commercial membranes are tested in pervaporation experimental setup. Research was carried out on the PERVAP 4060 and PERVATECH membranes. The research was conducted on a laboratory apparatus, where the membrane diameter was 50.24 cm2. The pervaporation was carried out with the feed flow rate 40 dm3/h, the permeate side pressure 10 mbar and the feed temperature 29, 37 and 50°C. The concentrations of butanol in feed was 1.5, 3 and 5 wt.%. The influence of the active layer composition on the butanol flux and the enrichment coefficient was analyzed. The composition of permeate and retentate was analyzed by gas chromatography.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.