Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  membership functions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper, we propose a new classification approach which combines the advantages of both Gaussian-kernel Support Vector Machine and Adaptive Fuzzy Inference System. Instead of generating a large number of candidate rules as in fuzzy classification, the proposed method adopts the decision trees to generate rules directly from training data. Decision trees provide architecture to generate fuzzy IF–THEN rules from the training data where the fuzzy parameters of the rules would be optimized using Genetic Algorithm. The Gaussian-kernel SVM will be used in the classification phase using the parameters obtained from Particle Swarm Optimization. Experimental results of the proposed approach has proved significantly better accuracy than other state-of-the-art classification methods by testing it on benchmark UCI datasets
PL
Zaproponowano nową metodę klasyfikacji łączącą zalety metod: Gaussian-Kernel Support Vector Machine i Adaptive Fuzzy Interference System. Wykorzystano drzewo decyzyjne do tworzenia zasad klasyfikacji bezpośrednio z danych treningowych. Parametry logiki rozmytej określano wykorxzystując algorytm genetyczny. A parametry SVM wykorzystując lagorytm mrówkowy.
EN
In this work we describe the optimization of a Fuzzy Logic Controller (FLC) for an autonomous mobile robot that needs to follow a desired path. The FLC is for the simulation of its trajectory, the parameters of the membership functions of the FLC had not been previously optimized. We consider in this work with the flower pollination algorithm (FPA) as a method for optimizing the FLC. For this reason, we use the FPA to find the best parameters with the objective of minimizing the error between the trajectory of the robot and the reference. A comparative study of results with different metaheuristics is also presented in this work.
EN
A method is proposed for solving optimization problems with high complexity when searching for the function minimum by using methods and means of similarity theory and neuro-fuzzy modelling. The problem with nonlinear objective function and constraints is transformed into a task with a nonlinear objective function and linear constraints. In this task, the basic similarity criteria are presented in the form of membership functions. Dependent similarity criteria are defined through the base with the use of standard computational procedures.
PL
Zaproponowano metodę do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych o wysokiej złożoności przy poszukiwaniu minimum funkcji za pomocą metod i środków teorii podobieństwa i modelowania -rozmytego. zadanie z nieliniowymi funkcją celu i ograniczeniami jest przekształcana na zadanie z nieliniową funkcją celu i liniowymi ograniczeniami. W zadaniu tym podstawowe kryteria podobieństwa są przedstawiane w postaci funkcji przynależności. Zależne kryteria podobieństwa zdefiniowane są przez podstawę, przy użyciu standardowych procedur obliczeniowych.
4
Content available remote Wykorzystanie logiki rozmytej w badaniach petrofizycznych
PL
Praca ta stanowi próbę wprowadzenia logiki rozmytej (ang. fuzzy logic) do zagadnień petrofizycznych. Logika rozmyta jest metodą zasadniczo różniącą się od innych metod obliczeniowych, takich jak np. sieci neuronowe. Przede wszystkim operuje na zbiorach rozmytych, wykorzystując wyrażenia lingwistyczne oraz rozmyte zależności i rozmyte reguły postępowania. W pracy przedstawiono działanie schematu obliczeniowego zwanego sterownikiem rozmytym, zastosowanego do parametrów opisujących właściwości skał. Przeprowadzono obliczenia pozwalające przetestować metodę, wyliczając porowatość na bazie zestawu innych parametrów. Skuteczność metody pokazano poprzez zestawienie z wynikami rzeczywistymi. Korelacja była zadowalająca, wynosiła powyżej 0,840 – nawet do 0,880 dla pełnego zbioru danych.
EN
This work is an attempt to introduce fuzzy logic to petrophysical problems. Fuzzy logic improved by Zadeh in 1965, unlike other mathematical methods like classical logic or neural network, is based on fuzzy sets with the use of fuzzy rules, linguistic variables and fuzzy connections. Descriptions of this method are shown in the paper. The work of the fuzzy controller was demonstrated. Experiments were carried out with the use of petrophysical parameters. The efficiency of this method was shown by a comparison between the real and obtained data. The correlation coefficient was over 0.840 – even up to 0.880 for a full set of data.
5
Content available Membership Functions for Fuzzy Focal Elements
EN
The paper presents a study on data-driven diagnostic rules, which are easy to interpret by human experts. To this end, the Dempster-Shafer theory extended for fuzzy focal elements is used. Premises of the rules (fuzzy focal elements) are provided by membership functions which shapes are changing according to input symptoms. The main aim of the present study is to evaluate common membership function shapes and to introduce a rule elimination algorithm. Proposed methods are first illustrated with the popular Iris data set. Next experiments with five medical benchmark databases are performed. Results of the experiments show that various membership function shapes provide different inference efficiency but the extracted rule sets are close to each other. Thus indications for determining rules with possible heuristic interpretation can be formulated.
EN
In the article a method of actualization the distributed knowledge base of ergatic system using the method of fuzzy classification is proposed. As an example we consider the request choice formation of an alternative of decision-making from the knowledge base, according to the values of the input parameters. Genetic algorithm is used for finding optimal solutions. For automation of calculations MATLAB software package was used.
PL
W pracy zaproponowano metodę aktualizacji rozproszonej bazy wiedzy systemu ergatycznego (system maszyna-człowiek) używając rozmytej klasyfikacji. Rozważono przykłady formułowania zapytań, wybór alternatywnych decyzji z bazy wiedzy, zgodnie z wartościami parametrów wejściowych. Celem znalezienia optymalnych rozwiązań zastosowano algorytmy genetyczne. Do automatyzacji obliczeń zastosowano pakiet MATLAB.
EN
In this paper, we introduce new Fuzzy Support Vector Machines (FSVMs) for a multiclass classification. The suggested Fuzzy Support Vector Machines include the data distribution with the density estimated in a set of functions defined as Gaussian mixture. The proposed method gives more appropriate boundaries than the classical FSVM method. We demonstrate some examples which confirm our approach.
PL
W pracy przedstawiono matematyczny model, jakim jest Fuzzy Support Vector Machine (FSVM), czyli rozmyta maszyna wektorów podpierających. Wprowadzono w nim estymację gęstości opartą na zbiorze funkcji definiowanych jako mieszanka funkcji gaussowskich. Zaproponowana metoda dostarcza lepszych ograniczeń niż dotychczas stosowany model FSVM. Demonstrujemy kilka przykładów, które potwierdzają opisywane podejście.
8
Content available remote Struktury przekonań i ich zastosowanie w nawigacji
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania pola kwantyzacji w obrębie którego znajduje się rzeczywista pozycja statku. Zaproponowana metoda wykorzystuje mechanizmy Matematycznej Teorii Ewidencji. Podstawą kalkulacji jest wiedza na temat jakości wskazań poszczególnych systemów nawigacyjnych. Przyjęto, że do dyspozycji pozostają statystyczne oceny parametrów rozrzutu pozycji wskazywanych przez każdy z systemów. Potrzebne są także ogólne oceny poszczególnych urządzeń, a także jest opinie na temat wiarygodności wskazywanych pozycji. Opinie takie ma najczęściej charakter subiektywny. W prezentowanym materiale, na początku, założono, że znane są dokładne wartości ocen. Dane dotyczące parametrów statystycznych rozrzutu pozycji oraz oceny systemów posłużyły do zdefiniowania struktur przekonań, które są podstawowymi elementami w MTE. Pojedyncza struktura przekonań związana jest ze wskazaniami jednego urządzenia. Zawiera ona wektory położeń, czyli zbiory wartości określające stopnie przynależności środków pól kwantyzacji do obszaru o określonym prawdopodobieństwie rzeczywistej pozycji w odniesieniu do wskazań konkretnego systemu. Wyróżniono cztery zakresy odległości numerując je od I do IV, w pierwszym prawdopodobieństwo pozycji jest na poziomie 0,68 w ostatnim zaś bardzo bliskie zeru. Elementy wektorów położeń środków pól kwantyzacji określano posługując się funkcjami przynależności, których różne postaci były przedmiotem oddzielnych rozważań. Zaprezentowano funkcje wielokątowe, Gaussa oraz sigmoidalne. Wskazano na kształty wielokątowe jako wystarczające do celów tworzenia wstępnych modeli, lecz ostatecznie zdecydowano o wykorzystaniu funkcji sigmoidalnych jako najlepiej nadających się do rozwiązania postawionego zadania. Decydujące o wyborze tego typu funkcji kryteria jakości to: podział jedności oraz pojedynczy, praktycznie niezauważalny punkt nieciągłości występujący w przypadku określania przynależności do obszarów II i III.
EN
Mathematical Theory of Evidence provides methods of upgrading hierarchy among elements of power set of given frame of discernment. The elements are expressed as crisp ar fuzzy values. Fuzzy values are represented by fuzzy sets. They can express expert opinions on, for example, safety of navigation within restricted area. The approach was exploited by the author in his previous paper [3} where method of evaluation of safety of navigation was proposed. Membership grades are usually frequencies of occurrence of each member of the frame of discernment. The way of interpretation is not limited to such case and can be different quite often. In this paper fuzzy sets contain allocation of given point to an area of possible ships position. It will be shown how to use the scheme of combination in order to fix position of a ship at open sea provided a few navigational aids are available.
9
Content available remote Badanie funkcji przynależności stosowanych w analizie obszarów barwnych
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu obliczeniowego dla różnych funkcji przynależności, które są wykorzystywane w analizie obszarów barwnych z wykorzystaniem trójkąta barw CIE. Wykresy przedstawiono w układzie warstwicowym.
EN
The results of calculating experiments for different membership functions are presented. Membership functions are used in colour areas analysis in colour triangle C.I.E. Charts are shown on multilayer diagrams.
EN
The system achieved is an integration of the identification system, we planned and carried out, as we previously described (Niola et al., 1999). From the depth map onwards, that is the output of the identification system, the classification system, operating on the single lines of the map, reconstructs through interpolation the level lines of the image, which are to be fitted to Fuzzy set; in order to do this, a mixed neuro-fuzzy technique is adopted. The so achieved input Fuzzy sets, level lines that have been modelled, are compared to the output Fuzzy sets, which reproduce a parameterisation of the defect according to its depth, by means of inference rules planned on purpose. The final result will give a quantification of the defect found, besides pointing out the area in which it has been noticed.
11
Content available remote Ulepszony algorytm wyliczania funkcji przynależności i określania barwy punktu
PL
W artykule przedstawiono ulepszoną metodę wyliczania funkcji i określania barwy punktu na podstawie trójkąta C.I.E.
EN
The paper presents an improved method for calculating of membership function and determination of point colour upon of C.I.E.triangle.
12
Content available remote Sposoby fuzzyfikacji określeń barw na diagramie C.I.E.
PL
W artykule przedstawiono sposób definiowania funkcji przynależności dla określeń barw na trójkącie C.I.E. Zaproponowano zdefiniowanie funkcji przynależności w ten sposób, że punkt leżący w środku obszaru ma stopień przynależności 1, a leżący na brzegu obszaru 1/2. Przeanalizowano kilka postaci funkcji przynależności.
EN
The paper presents a procedure of membership function determining for colours determining with the use of C.I.E. triangle. There is a proposition to define membership function in such a way, that a point, which lies in the centre of area has a membership degree 1, and a point which lies on the edge of an area has a membership degree 1/2. Several forms of membership function were analysed.
13
Content available remote Metody wyliczania funkcji przynależności i określania barwy punktu
PL
W artykule przedstawiono trzy sposoby wyliczania funkcji i określania barwy punktu na podstawie trójkąta C.I.E.
EN
The paper presents three methods for calculating of membership function and determination of point colour upon of C.I.E. triangle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.