Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanizm korbowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The mathematical model for calculating the response time of the compression ratio of the mechanism for compression ratio changing (MCRC) is presented in this article. This revealed the influence of various engine factors with the connecting rod and crank mechanism (CRCM) on the operation of the MCRC (for example, the rate of the compression ratio change). The results of the study of the operation of the MCRC indicate a strong influence of the values  (relative area of flow passage of channels) and р (pressure) on the response time τ in the field of their small values. This indicates that with insignificant changes of the area of flow passage of channel of the hydraulic lock and the minute oil pressure in the cavities, a significant response rate of the MCRC is ensured. The results demonstrate the possibility of speedy compression ratio change in the engine with the MCRC. Calculation studies showed that the mechanism full operation occurs quickly (0.02 s per unit εx), which indicates the expediency of using such a high-pressure pump in a four-stroke gasoline engine with CRCM. The mechanism movable body complete movement (S = 4 mm) at the oil temperature in the hydraulic system of 45°C and pressure on the body of p = 60 bar are stated to occur for 0.2 s.
PL
Przedstawiono model bryłowy i obliczenia silnika Stirlinga typu alfa. Scharakteryzowano podstawowe typy silników Stirlinga. Zaprezentowano model I rzędu (model Schmidta) obiegu termodynamicznego dla wybranego silnika, na podstawie którego dobrano warunki obciążenia dla zbudowanego modelu bryłowego tego silnika. Przeprowadzono statyczną analizę wytrzymałości mechanizmu roboczego silnika z korpusem dla trzech położeń wału korbowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Przedstawiono wybrane wyniki badań numerycznych modelu mechanizmu roboczego silnika z korpusem w postaci mapy naprężeń zredukowanych wywołanych zadanym ciśnieniem czynnika roboczego. Na ich podstawie wykazano poprawność konstrukcji mechanizmu roboczego silnika i jego korpusu według przyjętego kryterium wytrzymałościowego.
EN
The solid model and calculations of the Stirling engine of alpha type are presented. The basic types of single acting Stirling engines (called as: alpha, beta, gamma) are characterised. The first order model (Schmidt’s model) of the thermodynamic cycle for the selected engine is shown. On its basis, the loading conditions for the constructed solid model of this engine are chosen. Static analysis of the strength of the working mechanism of the engine and its body is carried out for three positions of the crankshaft (for the upper position of the piston in the cold cylinder, aberration of the crankshaft by 30 degrees from the upper position of the piston and aberration of the crankshaft by 90 degrees from the upper position of the piston). The calculations are made using the finite element method (FEM). Selected results of simulation studies of the FEMmodel of the working mechanism of the engine and its body in the form of reduced stress maps in the model under specified pressure of the working medium are presented. On their basis, the correctness of the structure of the modelled working mechanism of the engine and its body has been demonstrated according to the adopted strength criterion.
3
Content available Analysis of balancing of four stroke V6 engines
EN
Analysis of balance of V6 engines with a common-pin crankshaft depending on a cylinder bank angle and the crank radius to connecting rod length ratios λ based on the relations derived is presented in the paper. The bank angles providing the lowest moment of inertia forces in reciprocating motion for selected λ values were determined. The position of the plane of the main counterweights in order to maximum balance of the moment of the first order inertia forces and degree of its balancing in the function of the cylinder bank angle were also defined in the paper. The position of the balancing shaft with respect to the crankshaft to fully balance the moments of the first order inertia forces was also determined. Apart from the quality of balancing, also other criteria for the selection of the cylinder bank angle of vehicle engines were indicated in the paper.
PL
Na podstawie wyprowadzonych w artykule zależności przedstawiono analizę wyrównoważenia silników widlastych V6 o tradycyjnej konfiguracji wałów korbowych, w zależności od kąta rozwidlenia cylindrów i wartości parametru mechanizmu korbowego λ. Określono wartości kąta rozwidlenia zapewniające najmniejszy maksymalny moment od sił bezwładności w ruchu postępowo-zwrotnym dla kilku wybranych wartości λ. Wyznaczono zależność maksymalnej wartości niewyrównoważonego momentu sił bezwładności w ruchu postępowo-zwrotnym od kąta rozwidlenia cylindrów. Wyznaczono także położenie płaszczyzny przeciwmas głównych w celu maksymalnego wyrównoważenia momentu od sił bezwładności pierwszego rzędu oraz określono stopień ich wyrównoważenia w funkcji kąta rozwidlenia. Ustalono położenie dodatkowych mas na wałku wyrównoważającym w celu pełnego wyrównoważenia momentów od sił bezwładności pierwszego rzędu. Wskazano na inne, poza jakością wyrównoważenia, kryteria doboru kąta rozwidlenia cylindrów silników samochodowych.
4
Content available remote Optimal synthesis of quick return mechanism as a path generator
EN
The paper deals with an optimal synthesis of planar mechanisms as path generators. The technique verified in the synthesis of four bar linkages and crank slider mechanisms was successfully applied to a quick return mechanism with prismatic joints. The main idea of the method consists in decreasing the number of the design parameters. The problem was formulated as an optimisation task. The mathematical foundations were presented. An objective function was constructed and minimised in searching for generators of test paths using an evolutionary algorithm. The exemplary solutions were presented and discussed.
EN
The paper presents both the exact and simplified relations on the course of the reaction torque or a single and multicylinder engine, which is transmitted to the vehicle frame or foundation. The formula for the distance between the balance shafts along the vertical axes ensuring a complete elimination of the impact of the forces or inertia on the course of the reaction torque in four-stroke four-cylinder engines is derived in the paper. The criteria for selecting the optimum value of the distance are also derived in the paper. The dependence of the optimum value or the distance on the state of the engine operation and design parameters of the vehicle propulsion system is indicated in the paper. The paper proposes the selection of the optimum shafts distance, for a given type of vehicle, in areas or the engine most frequently used operating states.
PL
W pracy przedstawiono zarówno dokładne jak i uproszczone zależności określające przebieg momentu reakcyjnego silnika, jedno i wielocylindrowego, przenoszonego na ramę pojazdu lub fundament. Wyprowadzono zależność na wartość przesunięcia wałków wyrównoważających zapewniającą całkowite wyeliminowanie wpływu sił bezwładności na przebieg momentu reakcyjnego w silnikach czterosuwowych czterocylindrowych. Wprowadzono kryteria doboru optymalnej wielkości przesunięcia wałków wyrównoważających. Wskazano na zależność optymalnej wartości przesunięcia od stanu pracy silnika i parametrów konstrukcyjnych układu napędowego. Zaproponowano dobór optymalnej wartości dla danego typu samochodu w obszarach, w których silnik najczęściej pracuje.
EN
Simple relations describing the resultant moments of inertia forces of the first and second order for all sixty possible configurations of the crankshaft in two-stroke four-cylinder engine have been derived in the paper. A comparative analysis of the crankshafts with different arrangements of cranks have been carried out with respect to the resultant moments of the first and second order inertia forces. The comparison has been carried out for two values of the crank throw to connecting rod length ratio, namely l = 0.3 and l = 0.5. The outcomes of the comparative analysis indicate that irrespective of the l value, within the range of its values having practical meanings, the arrangement of cranks 1-5-3-4-2-6 is the best. As a result of 50% balancing of the moment of the first order inertia forces the differences between various configurations of the crankshaft are significantly reduced and configuration 1-4-2-6-3-5 equals with respect to balancing with the commonly used configuration 1-5-3-4-2-6.
PL
W pracy wyprowadzono proste zależności opisujące przebieg momentu od sił bezwładności pierwszego i drugiego rzędu dla wszystkich 60. wariantów wałów korbowych w silniku sześciocylindrowym 2-suwowym rzędowym. Dokonano analizy i porównania poszczególnych wariantów z punktu widzenia momentów wypadkowych od sił bezwładności pierwszego i drugiego rzędu. Porównania dokonano dla dwóch wartości parametru mechanizmu korbowego l = 0,3 i 0,5. Wyniki analizy porównawczej pokazują, że niezależnie od wartości parametru l, w zakresie wartości tego parametru mających praktyczne znaczenie, konfiguracja 1-5-3-4-2-6 jest najlepsza. W następstwie wyrównoważenia składowej pierwszego rzędu momentu od sił bezwładności różnice w jakości wyrównoważenia ulegają znacznemu zmniejszeniu i dla l = 0,5 konfiguracja 1-4-2-6-3-5 zrównuje się pod tym względem z wykorzystywaną powszechnie w praktyce konfiguracją 1-5-3-4-2-6.
EN
Mathematical model of change of equivalent moment of inertia of V-type crank-connecting rod mechanism of piston internal combustion engines from the angle of swing of crankshaft is proposed All wide-spread schemes of V-type crank-connecting rod mechanisms are analyzed, and adequacy of the given models in KOMPAS-3D V8 system is checked.
8
Content available remote Analiza zmienności momentu oporowego silnika spalinowego małej mocy
PL
Przebieg momentu obrotowego przekazywanego z silnika spalinowego do odbiornika mocy jest efektem działania różnego rodzaju sił, w tym przede wszystkim sił gazowych, tarcia i bezwładności. Analiza przebiegu poszczególnych sił wykazuje jednak, że wartość siły gazowej działającej podczas pracy silnika jest znacznie większa od pozostałych, co w efekcie utrudnia pomiar i analizę pozostałych sił. Problem ten można ograniczyć, prowadząc badania przebiegu siły tarcia w sytuacji, gdy siła gazowa nie występuje. W artykule przedstawiono analizę wzajemnych relacji, jakie zachodzą w układzie korbowotłokowym pomiędzy siłą tarcia i siłą bezwładności (oraz odpowiadającymi im momentami oporowymi) podczas badania silnika małej mocy metodą obcego napędu. W artykule przedstawiono również wyniki badań, związanych z wyznaczaniem związku łączącego lepkość dynamiczną oleju z temperaturą dla grupy olejów rodziny Elf.
EN
The course of torque transmitted from engine to power receiver results from various types of forces, including first of all the gas, friction and inertia forces. However, the analysis of individual force course shows that the gas force is far higher than the others, which makes the measurement and analysis of those forces difficult. This problem could be reduced when the friction force investigation is being carried out at the gas force absence. Following study presents the analysis of mutual relations between friction and inertia forces (and relative torques) in cranktrain when low power engine is motored. The paper presents also the relation between oil dynamic viscosity and temperature analyzed for the Elf lubricating oils.
9
Content available remote Bearings of IC engine crank mechanism - selected tribological problems
EN
The correct operation of crank mechanism bearing nodes is the one of engine reliable run decisive factors. The need for detailed analysis of bearing run conditions results from high demands that should be met by modern engines. Since mating surfaces of journal and shell as well as dividing oil film constitute an integral whole, all problems concerning this assembly should be analyzed taking into account their interdependence. The paper deals with some problems encountered during crank mechanism run, i.e. problems concerning the choice of material, structure of mating surfaces, kind of friction, viscosity of applied lubricant in order to reduce wear and guarantee the reliable operation within the whole engine life. Presented examples of problems mentioned in the paper originate partly from bearing manufacturers and from simulations based upon the hydrodynamic theory of lubrication. However, authors are of the opinion that these problems are merely the part of wider subject of friction, wear and lubrication.
10
EN
Friction losses generated in kinematic nodes of IC engine, especially those in piston-cylinder assembly, affect the engine total efficiency to the considerable degree. Analytical determination of those losses using mathematical models of engine selected kinematic nodes requires verification carried out on real objects. These can be material models of these objects or engines appropriately arranged for measurements alike. This paper presents methods of determination of losses generated at some kinematic nodes of engine as well as ways of result verification.
11
Content available remote Analiza uszkodzeń elementów mechanizmu korbowego silników okrętowych
PL
Przedstawiono analizę warunków wynikających z wadliwego działania rozpylacza, które mogły doprowadzić do przeciążenia cieplnego i uszkodzenia denka tłoka. Załączono wyniki obliczeń, wskazujące na uzależnienie parametrów strugi rozpylonego paliwa od stanu technicznego otworków rozpylacza. Omówiono przypadki uszkodzeń śrub korbowodowych oraz stopy korbowodu i określono możliwe przyczyny tego typu uszkodzeń.
EN
The effect of faulty operation of the injector has been discussed. The conditions resulting from the defect may lead to thermal overloading and damage to the piston crown. The results of calculations have been presented. They show the effect of the state of injector nozzle on the characteristics of the fuel spray cone. Several examples of connecting rod bolts damage and its possible causes have been discussed.
12
Content available remote Three layer slide bearings for an IC engine crank mechanism
EN
A continuous effort on new design, materials and manufacturing technologies is being made in order to limit the wear and secure reliable operation of slide bearings. Following paper presents the state of the art of the three-layer bearings used for main and crank bearings of automotive engines.
PL
W celu ograniczenia zużycia łożysk mechanizmu korbowego i zapewnienia im niezawodnej pracy prowadzi się ciągłe prace nad nowymi konstrukcjami, materiałami i technologiami produkcji łożysk ślizgowych. W artykule przedstawione zostaną obecne tendencje odnośnie produkcji łożysk trójwarstwowych przy wykorzystaniu ich na łożyska główne i korbowe trakcyjnych silników spalinowych.
13
Content available remote Development of bimetal bearings for engine crank mechanism
EN
Growing need for reduction in engine production and operation costs as well as ecological demands make that bearings of higher operational reliability and longer life are looked for. Following paper presents worldwide tendencies observed in production of bimetal bearings utilized as the main and crank engine bearings.
PL
Rosnące wymagania odnośnie zmniejszenia kosztów produkcji i eksploatacji silników spalinowych oraz uwarunkowania ekologiczne powodują, że oczekuje się łożysk o wyższej niezawodności ruchowej i długowieczności. W referacie przedstawione zostaną tendencje światowe jakie mają miejsce w produkcji łożysk bimetalowych w zastosowaniu ich na łożyska główne i korbowe silników spalinowych różnych typów.
PL
Praca stanowi kontynuację wcześniejszych prac, w których zaprezentowano dwie metody analizy dynamiki mechanizmu korbowego. W pracy [1] autorzy zastosowali metodę grafów wiązań i równań stanu [2, 3, 4, 5] do analizy układu korbowego jaka elementu systemu energetycznego zawierającego układy o różnej naturze fizycznej. W następnych pracach [6, 7, 8] przedstawiono nową metodę podejścia do kinematyki układu korbowego opartą na opisie wektorowym. W niniejszej pracy ukazano relacje między dwoma metodami analizy dynamiki mechanizmu korbowego opisanymi w poprzednich pracach. Na przykładzie mechanizmu korbowego przedstawiono sposób modelowania metodą grafów wiązań układu mechanicznego jako elementu systemu energetycznego.
EN
In the previous work [1] Bond Crraphs models and state equations were used for dynamics analysis of crank mechanism. In the next works [6, 7, 8] dynamics of complicated mechanisms was presented by using full formalism of vector analysis. In this work format relations between the two above approaches have Been shown and problems, to which extended energy model can be applied indicated. By using a crank mechanism as an example, the way of linking the energy model with the vectorial approach has been shown.
EN
Results achieved in a course of analytic calculations, experiments and operational tests are used to choose an optimal design of engine crank mechanism bearings. This paper presents the results of operational tests carried out for bearing shells manufactured using new materials, technologies and design.
PL
Wyniki uzyskane w toku obliczeń, badań stanowiskowych i eksploatacyjnych wykorzystywane są do optymalnego zaprojektowania łożysk ślizgowych mechanizmu korbowego silnika spalinowego. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań stanowiskowych i eksploatacyjnych przeprowadzonych dla łożysk zaprojektowanych zgodnie z najnowszymi tendencjami i wykonanych z nowych materiałów, według najnowszych technologii.
PL
W pracy przedstawiono, w znacznie wygodniejszej postaci niż spotykane dotychczas w literaturze silnikowej, zależności na drogę i przyspieszenie tłoka symetrycznego mechanizmu korbowego, wynikające z rozkładu wyrażenia pierwiastkowego, które spełnia warunki dwumianu Newtona, w szereg potęgowy. Wskazano na konieczność rezygnacji z przybliżonej zależności na drogę tłoka, ale podkreślono jednocześnie potrzebę zachowania uproszczonej zależności na jego przyspieszenie, powstałej przez ograniczenie liczby wyrazów w harmonicznym szeregu potęgowym. Wskazano również na potrzebę poszerzenia zależności na przyspieszenie tłoka w przypadku analizy mechaniki mechanizmów korbowych tkz. silników długoskokowych, w których stosunek długości promienia korby do długości korbowodu osiąga wartości bliskie 0,5. Wyznaczono zależności na względną maksymalną wartość sumy harmonicznych przyspieszeń o rzędzie wyższym od drugiego w funkcji stosunku promienia korby do długości korbowodu.
EN
Accurate relations (1), (2) and (3) for determining the travel, velocity and acceleration of the piston in a symmetrical crank mechanism are given in the paper. Owing to placing the cartesian co-ordinates system in axes of the crankshaft rotation the relation (1) has somewhat simpler form than one met in the relevant literature. The relations for determining the above mentioned parameters, following from the expending the square root expression of the Newton binomial type into the power series, are also presented in the paper [relations (4), (5) and (6)]. Their form, however is simpler and more convenient in notation than those used in text books on internal combustion engines. Relations (7) for calculating coefficients A[2n] have been modified in comparison with those presented in [1]. The necessity of abandoning the approximate relation for piston travel calculation have been unterlined, and instead using accurate relation (1) recommended. The simplified relation (14) for determining piston acceleration is very useful and should be preserved for calculating and analysing inertia forces in to-and-fro motion. The introduction, however, in 80 in shipbuilding industry of super long-stroke engines with the ratio between the storke and bore of the piston close to 4, and the ratio between the crank radius and connecting rod length lambda[równe w przybliżeniu]0,5 necessitates introduction of some modifications to relation (14). As it follows from relation (17) illustrated graphically in Fig. 2 the total maximum relative value of the acceleration components neglected in relation lambda[większe]0,5 exceeds 5% and rises quickly with lambda increase. Therefore, in such applications, or when higher accuracy of calculating pistonacceleration is required it is recommended to use relation (19) instead of (14). The relation (19) was derived by neglecting in relations (7) components with lambda having powers 5 and bigger, reducing that way relations (7) for coefficients A[2n] to the form of relation (18).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.