Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  meat products
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Bakterie Salmonella są jednymi z najczęstszych przyczyn chorób rozprzestrzeniających się z żywnością, w szczególności pochodzenia zwierzęcego. Naturalnym miejscem ich bytowania jest przewód pokarmowy zwierząt i ludzi. Z tego właśnie źródła przedostają się do środowiska, powodując zanieczyszczenie gleby, wody oraz żywności. Do zakażenia układu trawiennego człowieka wystarczy ok. 20 żywych bakterii. Objawy chorobowe występują po 12-48 godzinach przy obecności powyżej 105 jtk/g w spożytej żywności. Niektóre surowce (np. surowe mięso, ryby, całe jaja, syrop skrobiowy) stanowią doskonałą ochronę dla tych bakterii przed niekorzystnym oddziaływaniem temperatury zamrażania i dlatego ich obecność stwierdza się w żywności przechowywanej w stanie zamrożonym. Najlepszym sposobem na pozbycie się większości bakterii Salmonella z surowców i produktów spożywczych jest właściwa obróbka termiczna.
EN
Salmonella bacteria are one of the most common causes of disease that spreads through food, especially of animal origin. Their natural place of existence is the digestive tract of animals and humans. From this source they get into the environment, polluting soil, water and food. Approx 20 live bacteria are enough to infect the human digestive system. Disease symptoms appear after 12-48 hours in the presence of more than 105 cfu/g in the consumed food. Some raw materials (e.g. raw meat, fish, whole eggs, corn syrup) are an excellent protective factor for bacteria against the adverse effects of freezing and therefore their presence is found in frozen foods. The best method to eliminate most Salmonella bacteria from raw materials and food products is proper heat treatment.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania wysokich ciśnień jako skutecznej technologii poprawiającej bezpieczeństwo produkcji mięsa i przetworów mięsnych. Scharakteryzowano możliwości jej zastosowania zarówno jako szybkiej i nietermicznej metody utrwalania, jak i kreowania produktów o nowych cechach funkcjonalnych i sensorycznych. Metoda HPP pozwala na zachowanie w mięsie i produktach mięsnych wartości odżywczej i wydłużenie okresu przydatności do spożycia bez użycia konserwantów lub dodatków. W zależności od zastosowanego poziomu ciśnienia, HPP pozytywnie wpływa na cechy sensoryczne, reologiczne i teksturalne mięsa i przetworów mięsnych. Przy krótkim czasie przetwarzania w temperaturze otoczenia następuje unieczynnienie większości mikroorganizmów chorobotwórczych i powodujących psucie produktów. HPP może służyć do obniżenia zawartości soli (sodu) w przetworach, jednakże w ograniczonym zakresie, wynikającym ze zwiększonego wycieku lub pogorszenia zespolenia kawałków mięsa.
EN
The paper presents the possibilities of using high pressures as an effective technology to improve the safety of meat and meat production. The possibilities of its application both as a fast and non-thermal method of preservation as well as creation of products with new functional and sensory features have been characterized. The HPP method allows to maintain nutritional value in meat and meat products and to extend the shelf life without the use of preservatives or additives. Depending on the applied pressure level, HPP positively affects the sensory, rheological and textural characteristics of meat and meat products. With a short processing time at ambient temperature, the majority of pathogenic microorganisms that spoil products are inactivated. HPP may be used to lower the salt (sodium) content in the products, however, to a limited extent resulting from increased leakage or deterioration of meat pieces.
PL
Coraz częściej pojawiające się głosy dotyczące negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów niektórych syntetycznych środków konserwujących wymuszają przeprowadzenie badań w celu oceny skuteczności stosowania naturalnych metod przedłużania trwałości mięsa i przetworów mięsnych. Wśród naturalnych metod utrwalania mięsa można wskazać trzy grupy, które obecnie są najczęściej stosowane, są to metody: oparte na kontroli temperatury – w szczególności niskotemperaturowe, stosowanie naturalnych przypraw w postaci suszy, olejków eterycznych czy też ekstraktów oraz wykorzystanie bioprotekcji, jako naturalnej kontroli okresu przydatności do spożycia i bezpieczeństwa przetworów mięsnych.
EN
Increasing consumers convictions of the health of certain synthetic preservatives require studies to assess the effectiveness of natural methods of prolonging the shelf life of meat and meat products. Among the natural methods of preserving meat, three broad areas can be identified which are currently the most frequently used: methods based on temperature control, in particular low temperature control methods, the use of natural spices in the form of drought, essential oils or extracts, and the use of bioprotection as a natural control of shelf life and the safety of meat products.
PL
Mięso i produkty mięsne mogą być zanieczyszczone różnorodnymi mikroorganizmami, zarówno saprofitycznymi, jak i chorobotwórczymi. Ich występowanie może być wynikiem pierwotnych i wtórnych zanieczyszczeń. Kontrola jakości mikrobiologicznej mięsa i wyrobów mięsnych jest przeprowadzana zgodnie z kryteriami bezpieczeństwa żywności oraz kryteriami higieny procesu ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 2073 z 15 listopada 2005 r. (z późn. zm.). Zagrożenia mikrobiologiczne mięsa i produktów mięsnych są związane głównie z występowaniem mikroorganizmów takich jak: Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli.
EN
Meat and meat products may be contaminated with a variety of microorganisms, both saprophytic and pathogenic. Their occurrence may be the result of primary and secondary contamination. The microbiological quality control of meat and meat products is carried out in accordance with food safety criteria and process hygiene criteria established in the Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 (with amendments). Microbiological hazards of meat and meat products are mainly associated with the occurrence of microorganisms, such as: as: Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli.
PL
Współczesny konsument oczekuje produktów zaspokajających jego potrzeby w sposób łatwy i wygodny, ale jednocześnie zdrowych i bezpiecznych. Zwiększająca się liczba nabywców poszukujących produktów łatwych w przygotowaniu wymusza na producentach żywności stosowanie nietypowych, innowacyjnych metod przetwarzania żywności. Technika ultradźwiękowa doskonale wpisuje się w potrzeby zarówno konsumenta, jak i producenta, szczególnie tam, gdzie inne metody okazują się nieskuteczne, nieefektywne, czasochłonne i kosztowne. Ze względu na aspekt bezpieczeństwa i integralności produktu ekologicznego innowacyjna technika ultradźwiękowa może znaleźć zastosowanie również w produkcji i przetworstwie ekologicznym. W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych zrealizowanych na rzecz rolnictwa ekologicznego, dotyczące wpływu ultradźwięków na jakość sensoryczną wyrobów wędliniarskich oraz piekarskich.
EN
Contemporary consumers expect the market to provide them with food products that would meet their demands in an easy and convenient manner, but at the same being healthy and safe. An increasing segment of customers who search for convenient food products enforces producers to use untypical, innovative methods of food processing. The ultrasound technique perfectly inscribes into the needs of both the consumer and the producer, especially when other methods prove insufficient, ineffective, time-consuming, andexpensive. In view of the safety aspect and integrity of a bio-product, the innovative ultrasound technique may also be used in bio-farming and bio-processing. This article presents the results of basic studies accomplished for the benefit of the bio-farming sector and concerning the effect of ultrasounds on the sensory quality of processed meat products and bakery products.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza i opis metodyczny nowoczesnych metod wykrywania zafałszowań produktów pochodzenia zwierzęcego. Omówieniu poddane zostały analizy fizykochemiczne, w tym: chromatograficzne, elektroforetyczne, spektralne, izotopowe, a także metody biologiczne i immunologiczne, do których należą: reakcja łańcuchowej polimerazy PCR oraz immunoenzymatyczny test ELISA. Przedstawione rozważania stanowią przekrój przez wymienione metody, skupiając się na ich rodzajach, zasadzie funkcjonowania oraz możliwościach zastosowania.
EN
The aim of present dissertation was to analyze and describe modern methods of detecting falsification in animal products. The thesis discusses following physicochemical analysis; chromatographic, electrophoresis, spectral and isotropic, as well as to describes biological and immunological methods such as polymerase chain reaction and enzyme-linked immunosorbent assay. The dissertation focuses on overview of the previously mentioned methods, taking into account not only on their variations, but also functioning and applicability.
PL
Rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością i jej rzeczywistym składem, ważna stała się problematyka autentyczności produktów. Do najczęstszych problemów autentyczności produktów należą zmiany ilościowe oraz jakościowe, a także podanie błędnych informacji na opakowaniu. Modyfikacje ilościowe to takie, które prowadzą do zmniejszenia lub zwiększenia określonego składnika w surowcu lub produkcie, zaś modyfikacje jakościowe odnoszą się do zatajenia informacji dotyczących użytych składników i nie podaniu ich na etykiecie. Nieprawidłowe oznakowanie dotyczy nieprawdziwych informacji w zakresie pochodzenia, czy też terminów przydatności do spożycia.
EN
Due to the growing interest of consumers in food and its real composition, the issue of the products authenticity has become immensely important. The commonest problems of the authenticity of products include quantitative and qualitative changes, as well as providing incorrect information on the packaging. Quantitative modifications are those that lead to the reduction or increase of a specific component in the raw material or product, and qualitative modifications refer to the concealment of information about the ingredients used and not to be given on the label. Incorrect labeling means false information about the origin or dates of shelf-life.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja ładunków wrażliwych oraz uwarunkowania ich przewozu. Zidentyfikowanie tras o największym znaczeniu w kontekście transportu wybranego ładunku jest kluczowe w celu dokonania późniejszych modernizacji systemu transportowego przyczyniających się do zwiększenia jego bezpieczeństwa. W pierwszej części pracy przedstawiono charakterystykę ładunków wrażliwych oraz przepisy prawne dotyczące warunków jakie muszą spełniać środki transportu przeznaczone do przewozu analizowanych ładunków. Następnie opisana została metoda identyfikacji tras o największym znaczeniu w kontekście przewozu ładunków wrażliwych. Na przykładzie transportu produktów mięsnych w Polsce dokonano przedstawienia działania zaproponowanej metody. Ostatnia część artykułu zawiera podsumowanie oraz kierunki prowadzenia dalszych badań.
EN
The first part of the paper presents the characteristics of sensitive goods and legal regulations on the conditions that must be met for transportation of the analyzed type of loads by specific means of transport. Next, it describes the identification methods for the roads that have the greatest importance in the context of transportation of sensitive goods. The effect of the method suggested herein, is presented by discussing transportation of meat products in Poland. The final part of the article contains its summary, conclusions, and directions for future research.
PL
Peptydomika ma duży potencjał w wykrywaniu zafałszowań przetworzonych produktów mięsnych dzięki możliwości identyfikacji mięsa i składników niemięsnych pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, takich jak mięso odkostnione mechanicznie, mączki mięsno-kostne, preparaty krwi, białka mleka oraz dodatków roślinnych, opartej na analizie stabilnych termicznie markerów peptydowych. Markery tego rodzaju są zwykle unikalne zarówno dla gatunku, jak i białka z którego pochodzą, np. miozyny i mioglobiny pochodzących z różnych gatunków zwierząt, fibrynogenu i kolagenu wołowego lub wieprzowego, kazeiny bydlęcej czy białek soi. W artykule omówiono możliwości peptydomiki w zakresie wykrywania zafałszowań produktów mięsnych na podstawie markerów peptydowych pochodzących z mięsa i z białkowych składników niemięsnych.
EN
Peptidomics is characterized by a high potential in detecting adulterations in the processed meat products because it enables identification of meat and non-meat components of animal or plant origin, such as mechanically deboned meat, meat and bone meals, blood products, milk proteins and other plant additives, by analysis of thermally stable peptide markers. These markers are usually specific both of the species and protein from which they originate, e.g. myosin and myoglobin from different animal species, bovine or porcine fibrinogen and collagen, bovine casein, or soy protein. The article discusses the potential of peptidomics to detect adulterations in meat products based on peptide markers from meat and non-meat protein components.
PL
System pakowania MAP (Modified Atmosphere Packaging) oraz chłodnicze przechowywanie zabezpiecza przetwory mięsne przed wpływem czynników zewnętrznych, jednakże sam produkt nie jest wolny od drobnoustrojów. Konsumenci, przechowując wędliny w domowych warunkach chłodniczych, zabezpieczają je w różny sposób. Celem badań było określenie wpływu rodzaju zastosowanego opakowania wędlin na jakość mikrobiologiczną tych produktów przechowywanych w domowych warunkach chłodniczych. W badanym materiale oznaczano ogólną liczbę bakterii mezofilnych tlenowych, liczebność populacji Staphylococcus aureus oraz grzybów strzępkowych i drożdży. Otrzymane wyniki badań wskazują, że najkorzystniejszym sposobem przechowywania wędlin w domowych warunkach chłodniczych jest przechowywanie w ich opakowaniu handlowym. Liczebność populacji gronkowców oraz grzybów w wędlinach przechowywanych w pudełku z tworzywa sztucznego w największym stopniu przekraczały dopuszczalne kryteria bezpieczeństwa.
EN
MAP packaging system (Modified Atmosphere Packaging) and cold storage protect meat products from external factors, but the product itself is not free from microorganisms. Consumers storing meats in domestic refrigerators protect them in different ways. The aim of the study was to determine the effect of the type of packaging on the microbiological quality of the cold cuts stored under refrigeration at home. The total number of aerobic mesophilic bacteria, populations of Staphylococcus aureus, filamentous fungi and yeast were determined in the test material. The obtained results indicate that the preferred way to store meats under refrigerated conditions at home is in the products’ original packaging. Population of staphylococci and fungi in the cold cuts stored in a plastic box exceeded the acceptable safety criteria to the greatest extent.
PL
W ciągu ostatniej dekady nastąpił gwałtowny rozwój nowoczesnych, zaawansowanych technik spektrometrii mas i narzędzi bioinformatycznych, dzięki którym peptydomika wyewoluowała z proteomiki jako nowa dziedzina wiedzy, zajmująca się nie tylko analizą białek, ale przede wszystkim pojedynczych peptydów w złożonych próbach biologicznych. Zaletą peptydomiki, opartej na technikach spektrometrii mas, jest możliwość różnicowania nie tylko pomiędzy gatunkami, ale również pomiędzy tkankami czy białkami w obrębie tego samego gatunku. Obecnie badania peptydomiczne prowadzi się m.in. w celu identyfikacji unikalnych markerów peptydowych mających zastosowanie w analizie autentyczności, inaczej mówiąc w wykrywaniu zafałszowań i uwierzytelnianiu przetworzonych produktów mięsnych. W artykule omówiono zasady, definicje i przedstawiono metody analityczne stosowane w peptydomice, a także jej możliwości w zakresie wykrywania zafałszowań produktów mięsnych na podstawie markerów peptydowych pochodzących z białek mięsa.
EN
In the last decade there has been rapid development of modern, advanced mass spectrometry techniques and bioinformatics tools. Owing to them, peptidomics has evolved from proteomics as a new branch of science. It focuses not only on the analysis of proteins but also and above all, on the analysis of individual peptides in complex biological samples. An advantage of peptidomics based on mass spectrometry techniques is the possibility to distinguish not only between species but also between tissues and proteins within the same species. At present, the peptidomic studies are conducted in order to identify unique peptide markers in authenticity analysis, or in other words, to detect adulterations and to authenticate processed meat products. The article discusses the rules and definitions and presents analytical methods applied in peptidomics. It also discusses the potential of peptidomics to detect adulterations in meat products based on peptide markers derived from meat proteins.
PL
Bakterie kwasu mlekowego (LAB – lactic acid bacteria) są składnikiem autochtonicznej mikroflory przewodu pokarmowego człowieka. Bytują one także w czy na niektórych produktach spożywczych i są powszechnie stosowane w produkcji fermentowanej żywności jako kultury starterowe. LAB stanowią potencjalne źródło różnorodnych metabolitów wtórnych, kształtujących pożądaną jakość produktów. Oprócz biosyntezy związków wykorzystywanych do podniesienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności, LAB stosowane są w produkcji surowo dojrzewających wyrobów mięsnych do kształtowania ich profilu smakowo-zapachowego. Do rekomendowanych składników kultur starterowych należą również drożdże i pleśnie. Ich obecność na powierzchni produktów mięsnych chroni przed światłem i tlenem, opóźnia utlenianie tłuszczów i poprawia właściwości sensoryczne. Zastosowanie funkcjonalnych kultur starterowych, zaprojektowanych w celu osiągnięcia konkretnych efektów, umożliwia otrzymanie wyrobów mięsnych o określonych cechach jakościowych.
EN
Lactic acid bacteria (LAB) are part of the natural microbiota of human gastrointestinal tract. They are also present in/ on some food products and are used as starter cultures for fermented foods. LABs serve as a potential source of different secondary metabolites which shape quality of the products. Apart from the synthesis of molecules which improve microbiological food safety, LABs are used in manufacturing dry-cured meat products to form their sensory properties. Apart from LAB, yeasts and moulds are also recommended as components of starter cultures. Their presence on the surface of meat products protects them from light and air, which retards oxidative changes and improves sensory quality. Application of functional starter cultures, designed to obtain certain effects, may enable production of meat products with specific quality features.
PL
Nowoczesne opakowania dla branży mięsnej zyskują na znaczeniu, bowiem rozwój sieci handlowych, potrzeby klientów, a także czynniki ekonomiczno-logistyczne wymagają maksymalnego zabezpieczenia produktów mięsnych podczas transportu i przechowywania. Rynek opakowaniowy oferuje branży mięsnej różne rodzaje opakowań, m.in. opakowania wygodne, aktywne i inteligentne. Niniejszy artykuł stanowi przegląd nowoczesnych Technologii opakowaniowych stosowanych obecnie na rynku produktów mięsnych.
EN
The modern packaging materials used to protect fresh meat and meat products have a huge impact on the quality of food. During transport and storage, the food products are influenced by the market and customer’s needs, and also, by different factors including economical and logistical aspects. Additionally, the extension of the shelf life is extremely important during distribution chain (especially, because of longer distances). The packaging sector offers a lot of possibilities for meat industry; starting from convenient packaging through active and intelligent packaging. This review contains screening of modern packaging technologies available on the market and suitable for meat industry.
14
Content available remote Analiza mikroskopowa składu tkankowego wybranych przetworów mięsnych
PL
Celem pracy była ocena składu tkankowego wybranych przetworów mięsnych przy użyciu metod histologicznych. Próbki do badań stanowiło 20 różnych produktów mięsnych, np.: salami, mortadela, mięso mielone, golonka wieprzowa, wątrobianka, podudzie indycze, mięśnie piersiowe kurcząt i indyków. Po pobraniu próbek z różnych części produktu sporządzono preparaty mikroskopowe, a następnie wybarwiono je dwoma technikami: Alizarin S, w celu rozpoznania części kostnych, oraz Calleja-Lugol, w celu rozpoznania poszczególnych tkanek w produkcie. Na podstawie przeprowadzonych analiz mikroskopowych nie odnotowano żadnych nieprawidłowości w składzie badanych przetworów mięsnych. Próbki przebadane pod kątem zawartości części kostnych nie wskazywały na to, że badany produkt został wykonany przy użyciu MOM.
EN
The aim of the study was to evaluate the tissue composition of selected meat products using histological methods. The test samples consisted of 20 different meat products such as salami, mortadella, minced meat, pork knuckle, liver sausage, turkey drumstick, pectoral muscles of chickens and turkeys. After collecting the samples from different parts of the product microscopic slides were prepared and then stained using two techniques: Alizarin S, to recognize parts of bone and Calleja- -Lugol, to identify the different tissues in the product. Based on microscopic analysis, there were no abnormalities in the composition of the examined meat products. The samples which were tested for the content parts of bone did not indicate that the test product was produced by using MSM.
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody, które znalazły zastosowanie lub mogą być wykorzystane przy przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom w handlu i przetwórstwie mięsa. Wskazano na wady metod ilościowych opartych na analizie DNA stosowanych przy wykrywaniu zafałszowań gatunku mięsa i opisano metodę alternatywną polegającą na analizie składu peptydów. Przedstawiono metody umożliwiające wykrycie faktu mrożenia mięsa, niedeklarowanego dodatku mięsa odzyskanego mechanicznie, pochodzenia geograficznego mięsa i systemu jego produkcji (tradycyjnego lub ekologicznego). Opisano również sposób określania czasu dojrzewania wyrobów surowych. W niektórych przypadkach postawienie właściwego orzeczenia przy podejrzeniu o zafałszowanie wymaga użycia kilku metod jednocześnie.
EN
In this article, the selected methods were presented, which are used or could be potentially used to counteract fraudulent practices in meat trade and processing. Some disadvantages of DNA analysis used for determination of meat species were indicated. An alternative method of peptide analysis was described. The methods used for detection of undeclared meat freezing, addition of mechanically recovered meat, geographical origin of meat and production systems (traditional or organic) were presented. The way how to determine the maturation time of raw meat products was described. In some cases, when adulteration is suspected, the proper statement requires using of several methods simultaneously.
PL
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) mogą występować w żywności na skutek depozycji środowiskowej, jak również procesów termicznego utrwalania żywności i przygotowania jej do spożycia. Celem pracy było zbadanie wpływu wybranych technik wędzenia i grillowania na poziom zanieczyszczenia produktów mięsnych przez WWA w aspekcie aktualnych wymagań prawa żywnościowego Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 835/2011. W wyniku badań potwierdzono istotny wpływ zastosowanych technik wędzenia oraz grillowania na poziom zawartości WWA w wybranych grupach produktów. Uwzględniając maksymalny dopuszczalny poziom zawartości B[a]P oraz sumarycznej zawartości 4 ciężkich WWA (B[a]A, Chr, B[a]P i B[b]F) w produktach mięsnych wędzonych ustanowiony w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 835/2011 wykazano, że wszystkie produkty niezależnie od zastosowanej metody wędzenia spełniały wymagania prawa żywnościowego Unii Europejskiej.
EN
Occurrence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in food can be a consequence of environmental deposition, but also the thermal treatment processes used in the preparation and manufacture of foods. The aim of this study was to investigate the influence of selected methods of smoking and grilling on the meat products contamination level by PAHs with reference to the current requirements of European Union food law, according to the Commission Regulation (UE) No. 835/2011. The obtained results proved a significant effect of the methods of smoking and grilling on the level of PAHs content in selected groups of products. Considering the maximum tolerable limit for B[a]P and the sum of 4 heavy PAHs (B[a]P, B[a]A, B[b]F, Chr) in smoked meat products stated in the Commission Regulation (UE) No. 835/2011, it was proved that all products fulfilled the European Union food law requirements, irrespectively of the smoking method applied.
PL
Celem pracy było obniżenie zawartości związków z grupy WWA w przetworach mięsnych poddanych przemysłowym warunkom wędzenia w komorze przy zmianie konstrukcji dysz zasilających w mieszaninę dymu. Materiał do badań stanowiły próbki produktów mięsnych wędzonych o kształcie owalnym pobrane z dwóch komór wędzarniczych o różnej konstrukcji dysz zasilających i rozprowadzających mieszaninę dymu. Jakościową i ilościową analizę związków WWA wykonano techniką chromatografii cieczowej z selektywnym detektorem (HPLC-FLD-DAD). Badania nad zawartością i kumulacją związków z grupy WWA w przetworach mięsnych wędzonych z wykorzystaniem zmodyfikowanych dysz zasilających w porównaniu z klasycznym układem dysz wskazują jednoznacznie na korzystniejsze warunki rozprowadzenia mieszaniny dymu w komorze wędzarniczej ze względu na ich obniżony poziom.
EN
The objective of the study was reduction of PAHs compounds content in meat products subjected to industrial conditions of smoking in the chamber when changing the feed nozzle structure in a mixture of smoke. Smoked meat products of geometrical form of an oval taken from two primary smoke chambers of different structure of supply nozzles and nozzles diffusing the smoke mixture constituted material samples. Qualitative and quantitative analysis of PAHs was carried out with the use of liquid chromatography with a selective detector (HPLC-FLD-DAD). Research on the content and compounds of PAH group in meat products, smoked with the use of a modified feed nozzle compared to a traditional system of nozzles, indicate clearly on more favorable conditions for distribution of a mixture of smoke in the smoking chamber due to their reduced level.
PL
Celem badań przedstawionych w artykule była analiza poziomu i struktury spożycia mięsa i przetworów mięsnych w gospodarstwach domowych w rejonach o niekorzystnych wskaźnikach makroekonomicznych w Polsce, jak również określenie typów gospodarstw domowych wyróżniających się specyficznymi cechami w tym zakresie. Analiza statystyczna pozwoliła na stwierdzenie, że wśród 4 województw, w których średnie spożycie mięsa i jego przetworów jest największe, znalazły się aż 3 województwa o niekorzystnych wskaźnikach makroekonomicznych, tj. podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Określono cechy socjodemograficzne gospodarstw domowych, predysponujące do wyższego niż średnie spożycia mięsa i przetworów, a wśród nich: wiek, wykształcenie, status zawodowy, reprezentowana kategoria społeczno- zawodowa.
EN
The aim of this study was to analyze the level and the structure of meat products consumption in households in areas with unfavorable macroeconomic indicators, as well as to specify the types of households characterized by specific features in this area. Statistical analysis allowed us to determine that among the 4 provinces where the average consumption of meat and meat products is the largest, the are 3 provinces with unfavorable macroeconomic indicators; such as podlaskie, świętokrzyskie and warmińsko-mazurskie. At the same time sociodemographic characteristics of households predisposing to a higher than average consumption of meat and meat products were identified, and include such characteristics as age, education, occupational status, socio-professional category.
EN
The aim of this study was to analyze the technological, textural, colour and sensory characteristics of model meat products produced with the addition of egg-yolk protein preparation (by-products of phospholipids extraction process at supercritical conditions). Model meat products consisted of pork class I, backfat class I and additives such a NaCl, NaNO2 and sodium isoascorbate. Functional additive (egg-yolk protein preparation) was added at different level of concentration: 0% (C), 2% (P1), 4% (P2) and 8% (P3). Experimental stuffings were heat treated in water bath and stored for 3 weeks under refrigeration. Thermal drip, yield of production process, NaCl, NaNO2 contents, texture profile analysis and physical parameters of colour (according to the CIE L*a*b* colour scale) were determined. Sensory assessment included: overall appearance, colour, odour and consistency of model meat products. It was observed that addition of egg yolk proteins to the model meat products influenced on increasing yield of the production process and on reducing mass losses caused by heat treatment. Furthermore, the addition of protein preparate resulted in increased accumulation of sodium nitrite in experimental products, what may be take into consideration in further studies on reducing the level of this substance in meat processing. The values of hardness, gumminess and chewiness of experimental samples were higher (α ≤ 0.05) than those obtained for control variant. After 3 weeks of storage model products produced with egg-yolk protein addition were characterized by lower (α ≤ 0.05) value of chewiness than control sample. Moreover, after 24 hours there were no statistical (α ≤ 0.05) differences beetwen b* (yellowness) values of P1 variant meat products and control sausages. All investigated variants after 3 weeks of storage did not differ significantly within L* (lightness) and a* (redness) values. Sensory assessment showed that P1 variant of experimental products obtained the highest scores of colour, consistency and overall appearance.
PL
W artykule omówiono zmiany przepisów Unii Europejskiej dotyczące zanieczyszczeń mięsa i produktów mięsnych, jakie wprowadza rozporządzenie Komisji (UE) nr 835/2011 z 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w środkach spożywczych. Przedstawiono wybrane dane o poziomie skażenia wędlin wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w Polsce i w innych krajach z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych. Dostępne dane wskazują, że poziom skażenia żywności WWA w wybranych grupach krajowych produktach mięsnych jest wyższy od tego, który będą dopuszczać nowe przepisy Unii Europejskiej.
EN
In the article, the changes in the rules of the European Union concerning contamination of meat and meat products, as being introduced by the Commission Regulation (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending the Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for polycyclic aromatic hydrocarbons in foodstuffs, have been discussed. The selected data on the level of contamination of meat products with polycyclic aromatic hydrocarbons in Poland and other countries, with the consideration of new legal regulations, have been presented. The available data on the level of contamination of food with PAH indicate that the discussed level in the selected groups of domestic meat products is higher than that one which will be admitted by the new regulations of the European Union.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.