Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 561

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measurements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
PL
Uziemienie słupów linii wysokiego napięcia ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Musi działać poprawnie, niezależnie od tego czy uderzy piorun czy też powstanie zwarcie na linii. Musi skutecznie umożliwić spływ do ziemi prądu zwarciowego oraz prądów wywołanych sprzężeniami elektromagnetycznymi. Kolejnymi istotnymi urządzeniami są tutaj zabezpieczenia elektroenergetyczne, które muszą być w stanie niezawodnie wykrywać zwarcia doziemne.
EN
The article discusses the issue of electromagnetic field levels emitted from rail vehicles with regard to civil protection. The article presents the lack of legal solutions, limits and research methods in the railway industry in Poland. It also depicts the initial results of measurements from rail vehicles. Based on the findings, taking into consideration the measurement results and suppression of electromagnetic waves in free space, electromagnetic fields may reach substantial levels which can affect people’s health and life. The authors of the article conclude that the problem should not be ignored and requires further research, bearing in mind the progressing saturation of all rail vehicles with devices and electronic systems which will serve as sources of electromagnetic fields.
EN
The paper concerns the application of fractional calculus in the modeling of a selected part of a power system generating unit, which is the high frequency AC exciter. The model’s fractional derivative-based generalization is recalled. The basis of the estimation process for the model consists of two sets of measurement waveforms. In order to solve the fractional and nonlinear problem – a numerical solver is applied. The solver and the estimation procedure have been both implemented in GNU Octave. The model parameter susceptibility is examined. The changes of each model parameter value is studied in a way that the influence on the model output is observed.
PL
Zastosowanie nowych technologii w Przemyśle 4.0 umożliwia lepszą organizację, monitorowanie, kontrolę oraz skuteczną optymalizację procesów produkcyjnych, szczególnie w zakresie wydajności. Prezentowane rozwiązanie opiera się na hierarchicznej analizie wskaźników efektywności, w tym głównie na kontroli wskaźnika ogólnej efektywności zasobów produkcyjnych OEE. Rosnąca liczba możliwych do uzyskania skwantyfikowanych sygnałów monitorujących pracę maszyn, temperaturę otoczenia czy częstotliwość drgań sprawia, że narzędzia wspomagające decyzje są coraz bardziej wyrafinowane i, poza prezentacją obecnego stanu zasobów, coraz częściej obejmują także analizę predykcyjną. Opisywane narzędzie PUPMT pozwala zidentyfikować kluczowe zdarzenia, które mają istotny wpływ na bieżącą lub przyszłą efektywność produkcji. Umożliwia także analizę typu what-if, dopuszczając symulację wpływu projektowanych zmian, a wyniki tej symulacji uzależnia od skutków podobnych zmian, które miały miejsce w przeszłości w danym przedsiębiorstwie. Dzięki automatycznej identyfikacji potencjalnych zależności rozwiązanie dostosowuje się do specyfiki firmy lub wybranej jednostki produkcyjnej. Początkowe rozdziały zawierają m.in. opis najważniejszych metod wykorzystywanych w rozwiązaniu PUPMT. W dalszej części przedstawiono wybrane wyniki badań przemysłowych, które przeprowadzono na kilkudziesięciu jednostkach produkcyjnych.
EN
The use of new technologies in Industry 4.0 enables better organization, monitoring, control and effective optimization of production processes, especially in terms of efficiency. The solution is based on a hierarchical analysis of key performance indicators, including mainly the control of Overall Equipment Effectiveness (OEE). The growing number of quantifiable signals monitoring machine operation, ambient temperature or even the frequency of vibrations makes decision support tools more and more sophisticated. Moreover, they also include predictive analysis in addition to presentations of the current state of resources. PUPMT tool allows identifying key events that have a significant impact on current or future production efficiency. It also allows the what-iftype analysis, running the simulation of the impact of the proposed changes, and the results of this simulation depend on the effects of similar changes that occurred in the past in a given enterprise. Thanks to the automatic identification of potential dependencies, the proposed solution adapts to the specifics of a given company or even a selected production unit. The paper in the first part contains a description of the essential methods used in the PUPMT tool. The second part presents selected results of industrial research, which were carried out on several dozen production units.
EN
The paper presents an algorithm for determining parameters of single sinusoidal components contained in the analyzed digital signal with the use of a small number of mathematical operations. The proposed algorithm can be applied, among others, in measuring devices to monitor basic parameters of electric energy quality as well as in devices used to determine the phasor in the power system. The proposed simplification of the algorithm for determining the sinusoidal components of the analyzed signal allows to use it in embedded devices with low computing power, which translates into lower cost of construction of devices of this type, while maintaining full functionality of the measuring system. The article contains a mathematical argument, which leads to the proposed algorithm, then the optimization of the number of performed mathematical operations is presented. The last part of the paper includes information about performed mathematical operations and presents exemplary times of execution of the algorithm for simple embedded devices.
EN
Using of laser vibrometers in vibration measurement systems brings additional benefits due to the lack of impact of the sensor on the tested measuring system. Recently, leading rolling bearing manufacturers are equipping their diagnostic measuring systems with non-contact sensors. Doppler laser vibrometers are used interchangeably for electrodynamic sensors. This paper attempts to assess the vibrometer in use for measuring vibration of rolling bearings in industrial conditions.
EN
Indoor swimming pools belong to ventilated facilities in which due to the complex nature of air, heat and moisture flow there are difficulties in shaping the conditions of the indoor environment, suitable for the occupants. The aim of the presented research was to assess the thermal, humidity and flow conditions in the actual ventilated school swimming pool. The assessment was carried out based on long-term and short-term measurements of indoor air parameters: temperature, relative humidity and speed, which were carried out over different periods of the year. Comparing the results of the research with the air parameters recommended for indoor swimming pools in the literature sources, the need to improve thermal, humidity and flow conditions in the facility by modernizing the ventilation system was indicated.
PL
Hale pływalni należą do obiektów wentylowanych, w których ze względu na złożony charakter przepływu powietrza, ciepła i wilgoci występują trudności w kształtowaniu warunków środowiska wewnętrznego, odpowiedniego dla przebywających ludzi. Celem prezentowanych badań była ocena warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych w rzeczywistej wentylowanej szkolnej hali pływalni. Została ona przeprowadzona na podstawie ciągłych i krótkotrwałych pomiarów parametrów powietrza wewnętrznego: temperatury, wilgotności względnej i szybkości, które wykonano w różnych okresach roku. Porównując wyniki badań z wartościami parametrów zalecanymi dla pływalni w źródłach literaturowych, wskazano na potrzebę poprawy warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych w obiekcie przez modernizację instalacji wentylacyjnej.
PL
W budynkach archiwów niewłaściwe wartości parametrów powietrza (m.in. temperatury, wilgotności względnej), a także ich skokowa i nagła zmiana w czasie, prowadzą do nieodwracalnych fizyko-chemicznych zmian przechowywanych dokumentów. Ze względu na obawy dotyczące niedotrzymania wymaganych wartości parametrów powietrza w magazynach archiwaliów mieszczących się w zabytkowych budynkach, podjęto badania mające na celu sprawdzenie stanu rzeczywistego i ocenienie wynikających z tego faktu zagrożeń. W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w lecie, w okresie o najbardziej niepokojących wartościach parametrów powietrza w magazynach archiwaliów. Przeprowadzono analizę ich zgodności z normami konserwatorskimi.
EN
Archive stores are located in historic buildings. Unfortunately, incorrect indoor air parameters (e.g. temperature, relative humidity), as well as their fast and sudden change in time, may destroy stored archives. Due to concerns about not keeping indoor air parameters within recommended range, research was undertaken to determine the actual situation in archive stores located in a historic building. The article discusses the results of research conducted in the summer, the period of the most disturbing values of air parameters in the archives’ stores. Also the analysis of their compliance with conservation standards was conducted.
EN
The aim of the present study was to investigate the possibility of using smart phone grade GNSS receivers for surveying purposes and to examine their ac curacy in terms of positioning. The paper presents an analysis of the results of test measurements made using two smartphones: a Huawei P8 lite, powered by Android 6.0 and an iPhone 6s, operating on IOS 10.1.1. Both devices were equipped with GPS and GLONASS modules and had the supporting sys tem, A-GPS. Measurements were made on two test parcels of different shapes and sizes. The test procedure encompassed three measurement series (I–III), each of which consisted of five determinations. The determinations were done at 5-min time intervals and each new measuring session began after 90 min from the previous one. Measurements with the Huawei P8 lite were taken using the Locus Map app, and measurements with the iPhone 6s were performed with the use of Map o meter. The study consisted of determining the positioning accuracy of the test smartphones by comparing the results with reference coordinates obtained from RTN measurements using the Topcon HiPer V receiver with Magnet Tools software. Determinations of the reference coordinates were done with the help of the TPI NetPro network real time service corrections.
PL
Celem pracy jest odpowiedź na pytanie o możliwość wykorzystania odbiorników GNSS zainstalowanych w telefonach komórkowych typu smartfon do celów geodezyjnych oraz zbadanie dokładności wyznaczania pozycji. W pracy przeanalizowano wyniki pomiarów testowych wykonanych za pomocą dwóch smartfonów: Huawei P8 lite z systemem Android 6.0 oraz Iphone 6s z systemem IOS 10.1.1. Oba urządzenia wyposażone są w odbiornik GPS i GLONASS oraz system wspomagający A-GPS. Pomiary wykonano na dwóch działkach testowych o różnym kształcie i powierzchni. Procedura testowa obejmowała trzy serie pomiarowe, przy czym każda z nich składała się z pięciu wyznaczeń. Między kolejnymi wyznaczeniami zachowano odstęp czasowy 5 minut, a każda sesja pomiarowa rozpoczynała się po upływie 90 minut. W czasie pomiaru smartfonem Huawei P8 lite skorzystano z aplikacji Locus Map, zaś podczas pomiaru smartfonem Iphone 6s z aplikacji Map o meter. Działki testowe znajdowały się na terenie Lublin przy ulicy Józefa Sowińskiego. Badania polegały na określeniu dokładności wyznaczenia pozycji przez wybrane smartfony na podstawie porównania otrzymanych wyników ze współrzędnymi referencyjnymi uzyskanymi z pomiaru metodą powierzchniową RTN odbiornikiem Topcon Hiper V z oprogramowaniem Magnet Tools. W czasie wyznaczania współrzędnych referencyjnych skorzystano z poprawek serwisu czasu rzeczywistego sieci TPI NETpro.
PL
W artykule przedstawiono system pomiarowy przeznaczony do wszechstronnych eksperymentalnych badań różnego typu maszyn elektrycznych. Badania te obejmują pomiary wielkości elektrycznych, elektromagnetycznych, kinematycznych, jak również mechanicznych oraz cieplnych. Do podstawowych pomiarów maszyn elektrycznych zalicza się pomiary prądów i napięcia w obwodach elektrycznych, obejmujące napięcia na elementach rezystancyjnych i ogólnie impedancyjnych tych obwodów oraz napięcia indukowane. W zależności od klasy i typu maszyny mierzone wielkości są stałe lub zmienne w czasie. Niektóre wielkości przemian elektromagnetycznych mierzy się w obszarze konstrukcji maszyny. Ponadto do oceny stanu pracy maszyny i jej stanu technicznego ważne są również parametry mierzonych wielkości, tzw. dyskryminanty sygnałów (wartości średnie, skuteczne, maksymalne) oraz ich przebiegi. Ze względu na dużą rozpiętość parametrów stanu maszyny, czyli jej zmiennych stanu - w różnych stanach obciążeń, wielość tych sygnałów i potrzebę znajomości ich różnych cech, konieczne staje się zastosowanie w układach pomiarowych podukładów przetwarzania sygnałów, czyli systemu akwizycji sygnałów. Jest to obecnie możliwe dzięki opracowaniu - zaprogramowaniu części torów pomiarowych w systemie CAM (Computer Aided Measurement) z zastosowaniem graficznego języka programowania zintegrowanego systemu typu LabVIEW. W artykule przedstawiono również przykładowe podukłady systemu akwizycji pomiarów sygnałów pozaelektromagnetycznych, wibracyjnych i akustycznych, generowanych w maszynach.
EN
The article presents a measuring system designed for a comprehensive experimental testing of various types of electric machines. These tests include measurements of electrical, electromagnetic, kinematic, as well as mechanical and thermal quantities. The basic measurements of electrical machines include currents and voltages in electrical circuits, including voltages on resistive and generally impedance elements of these circuits, and induced voltages. Depending on the machine class and type, the measured values are constant or change over time. Some magnitudes of electromagnetic transformations are measured in the area of machine construction. In addition, the parameters of the measured values of the type of signal discriminants (average, effective and maximum values) and their waveforms are presented. Due to the wide range of machine state parameters, i.e. its state variables - in different load states, the multiplicity of these signals and the need to know their different characteristics, it becomes necessary to use individually adopted signal processing subsystems, i.e. signal acquisition systems, in the measuring systems. It is now possible thanks to the development in the CAM (Computer Aided Measurement) programming, for example using the graphical programming language of the integrated LabVIEW system. The article also presents examples of subsystems for the acquisition of measurements of non-electromagnetic signals like vibrational and acoustic ones generated in machines.
11
Content available remote Analysis of size and shape of abrasive micrograins in lapping of assembly joints
EN
In the paper, automated analysis of size and shape of abrasive micrograins was presented. In the tests of the micrograins of boron carbide, silicon carbide and electrocorundium, the stereoscopic microscopy and the specialized software MultiScan v.6.08 were applied.
PL
W pracy przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i ksztaltu mikroziaren ściernych. W badaniach mikroziaren weglika boru, weglika krzemu i elektrokorundu zastosowano mikroskopię optyczną oraz specjalistyczne oprogramowanie MultiScan v. 6.08.
12
Content available remote New Polish guidelines regarding human exposure to vibrations in buildings
EN
Following global trends, Polish regulations on human exposure to vibration in buildings were changed and new Polish guidelines were published in June 2017. In accordance with international trends, two methods of assessment have been added to the regulations: basic RMS method and additional VDV method. For more clarity of RMS method, the human vibration perceptivity ratio (HVPR) was introduced to new Polish regulations. In the appendix to the Polish standard, the vibration dose value (VDV) method is presented. The third important change in the new version of the Polish standard is measurement equipment that should be used for human perception evaluation. New regulations have precisely described what kind of equipment should be used for low-frequency recording and a new measurement disc for the human perception of vibration on floors has been introduced to the Polish standard.
PL
Podążając za światowymi trendami, polskie przepisy dotyczące narażenia ludzi na wibracje w budynkach zostały zmienione, a nowe polskie wytyczne zostały opublikowane w czerwcu 2017 r. Zgodnie z międzynarodowymi trendami w przepisach ujęto dwie metody ewaluacji: podstawową metodę RMS i dodatkową metodę VDV. Dla większej przejrzystości metody RMS do nowych polskich przepisów wprowadzono Wskaźnik Odczuwalności Drgań przez Ludzi (WODL). W załączniku do polskiej normy przedstawiono metodę dawki drgań (VDV). Trzecią ważną zmianą w nowej wersji polskiej normy jest sprzęt pomiarowy, który należy wykorzystać w pomiarach oceny odczuwalności drgań człowieka. Nowe przepisy precyzyjnie opisały, jakiego rodzaju sprzęt powinien być używany do rejestracji niskich częstotliwości, do polskiej normy wprowadzono także nowy dysk pomiarowy służący do pomiaru wpływu drgań na ludzi w budynkach.
PL
Lubelski Węgiel „Bogdanka” (LWB) od zawsze kojarzona jest z postępem technicznym i technologicznym. Posiada ona jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych sektora wydobywczego węgla kamiennego. W tym roku do tego parku dołączyły bezzałogowe statki latające (BSL). Wykorzystywane będą one w szczególności do pomiarów geodezyjnych, obmiarów rozlewisk, obliczania wielkości zapasów węgla zgromadzonych na składowisku itp. W artykule przedstawiono parametry techniczne zakupionych statków, przykład zastosowań BSL do stworzenia ortofotomapy oraz tok postępowania przy jej tworzeniu.
EN
Lubelski Węgiel ”Bogdanka” (LWB) has always been associated with technical and technological progress. It has one of the most modern machinery parks in the underground coal mining sector. This year the machine park was supplemented by drones. They will be used in particular for geodetic measurements, measurements of floods, calculation of the amount of coal collected in a landfill, etc. This paper presents the technical parameters of the purchased drones, an example of applications to create an orthophotomap and how to proceed when creating it.
EN
Waveforms measured and recorded in a ferroresonant circuit are the base for many computations, including simulation of ferroresonance circuit over - current/voltage responses and modelling a nonlinear coil. During such a study of ferroresonance phenomenon, the time dependent nonlinear differential equations are derived from R – Ψ(i) – C ferroresonant circuit. The system of nonlinear equations is numerically solved using various algorithm applications. In applied mathematics, in particular the context of the nonlinear dynamical systems analysis, phase – plane/space graphs are a visual display of certain characteristics of kinds of differential equations. The aim of the paper is a full plane/space presentation of all possible states of a test circuit when the ferroresonance occurs. Poincare maps application is also mentioned in the paper.
EN
Industrial systems serve us in all areas of life. Faults may result in economic loss and wasting energy. Detecting the onset of faults, and determining their location are important engineering tasks. An important class of fault detection (FD) and diagnosis methods utilizes the mathematical model of the monitored system. But, the parameters required for mathematical modelling are limited or unavailable for the most real industrial engineering applications. Observer-based FD is one of the main approaches to FD and identification. At the same time, the traditional observer’s gain calculation required system model parameters. So, this article presents the design of a novel observer for FD purposes using the input–output measurements of the system with unknown parameters. This proposed observer’s design considers observer’s gain tuning, regardless of the mathematical representation of the plant. This the new feature that distinction our observer will facilitate the implementation of FD systems for many unknown parameters industrial systems. The effectiveness of the proposed observer is verified by experimental application to BLDC motor and compared with classical Luenberger observer. The experimental and comparison results prove feasibility and effectiveness of the proposed observer for FD purposes.
PL
Pomiary hałasu przeprowadzone według 1. strategii pomiarowej (pomiary z podziałem na czynności), zgodnie z wymaganiami normy PN–EN ISO 9612:2011 „Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas. Metoda techniczna, nie zawsze prowadzą do uzyskania wiarygodnych wyników pomiarów. Ma to miejsce w sytuacjach, w których mierzony hałas charakteryzuje się znaczną zmiennością wynikającą ze zróżnicowanej intensywności pracy lub zmian czasów trwania poszczególnych cykli technologicznych. To samo dotyczy krótkotrwałych zdarzeń akustycznych charakteryzujących się wysokimi poziomami dźwięku oraz różnego rodzaju przerw w realizowanych przez pracownika czynnościach. Przyczyny te oraz przyjęte w 1. strategii pomiarowej – uproszczenia matematyczne – bywają często źródłem istotnych błędów. Dla wymienionych sytuacji, w celu poprawy dokładności oraz zmniejszenia czasochłonności pomiarów hałasu w środowisku pracy, zaproponowano następujące metody: 1) Metodę pomiarów pojedynczych zdarzeń akustycznych (używana w badaniach środowiska zewnętrznego w zakresie pomiarów hałasów komunikacyjnych) – którą zaadoptowano do środowiska pracy przez wyprowadzenie stosowanych w niej wzorów matematycznych (1. strategia pomiarowa), podanie zasad wykonywania pomiarów oraz wyprowadzenie wzorów do szacowania ich niepewności. 2) Metodę dostosowania danych wejściowych – która po odpowiednim przekształceniu danych wejściowych pozwala w sposób ścisły na wykonanie obliczeń wyników końcowych (oraz ich niepewności) za pomocą wzorów matematycznych, podanych w 1. strategii pomiarowej. Proponowane metody pozwalają wyznaczyć wszystkie te wartości i dane akustyczne, otrzymywane w rezultacie stosowania 1. strategii pomiarowej. Nadają się również do jednoczesnego z nią stosowania w trakcie badań tego samego stanowiska pracy – co uwzględniono w przedstawionym modelu pomiaru. Zakres tematyczny artykułu obejmuje zagadnienia zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy będące przedmiotem badań z zakresu nauk o zdrowiu oraz inżynierii środowiska.
EN
Strategy 1 (task-based measurements), described in Standard No. PN-EN ISO 9612: 2011 „Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method „ does not always bring fully reliable results of noise measurements. This happens in conditions where the measured noise varies significantly because of changes in the intensity of work or changes in the duration of individual technological cycles. The same applies to short-term acoustic events characterized by high sound levels and various types of interruptions in activities performed by a worker. These reasons, as well as mathematical simplifications adopted in Strategy 1, often cause significant errors. For such situations, in order to improve accuracy and to reduce the duration of measurements, the following methods have been proposed for measuring noise in the work environment: 1) A method of measuring individual acoustic events (used in measuring traffic noise) adapted to the work environment by deriving mathematical formulas applied in it directly from Strategy 1, providing rules of measuring and deriving formulas for estimating their uncertainty. 2) A method of conditioning input data, which, after appropriate adjustment of input data, makes it possible to calculate final results (and their uncertainties) accurately, with mathematical formulas in Strategy 1. The proposed methods make it possible to determine all the values and acoustic data obtained as a result of using Strategy 1. They can also be applied simultaneously at the same workstation, which is included in the presented measurement model. This article discusses the problems of occupational safety and health, which are covered by health sciences and environmental engineering.
PL
W pracy przedstawiono wyniki polaryzacyjnych badań stałoprądowych wykonywanych na fragmentach prętów zbrojeniowych znajdujących się w wyciętych z konstrukcji żelbetowych rdzeniach. W pierwszym etapie badań zastosowano tradycyjny układ trzech elektrod, w którym elektrodą badaną był pręt zbrojeniowy w walcowym rdzeniu, elektrodą pomocniczą krążek blachy ze stali trudnordzewiejącej, a elektrodą odniesienia klasyczna Ag, AgCl | Clˉ w korpusie szklanym. Elektrody pomocnicza i odniesienia były przykładane do płaskiej powierzchni próbki przez wilgotną podkładkę filcową lub żel przewodzący. W drugim etapie badań zastosowano alternatywny układ elektrod, w którym elektrodą pomocniczą była powłoka lakieru z dodatkiem proszku srebra naniesiona na pobocznicę próbki, a pręt grafitowy osadzony w próbce wykorzystywano jako elektrodę odniesienia. Wyniki badań w warunkach powietrzno-suchych wykazały, że tradycyjne - elektrody przykładane do powierzchni betonu powodują duże zaburzenia wyników uniemożliwiające ich analizę, natomiast elektrody na stałe osadzone w betonie w tych samych warunkach wilgotnościowych pozwalają uzyskać zadawalające rezultaty.
EN
This article describes results from d.c. polarization measurements of rebar fragments in concrete cores drilled from a structure. In the first stage of tests, a traditional arrangement of three electrodes was applied, in which the working electrode was the rebar in a cylindrical core, the counter electrode was a stainless steel disk, and the reference electrode was a traditional Ag, AgCl | Clˉ electrode in a glass body. The counter and reference electrodes were applied to a flat surface of the specimen covered with a wet felt washer or conductive gel. In the second stage of tests, an alternative electrode setup was used, in which the reference electrode was covered with the varnish and silver powder additive present on the specimen side surface, and a graphite rod in the specimen was used as the reference electrode. Results from tests performed under dry air conditions indicated that traditional electrodes applied to concrete surface caused significant discrepancies in results, and consequently their analysis became impossible. And electrodes permanently embedded into concrete provided satisfactory results for tests under the same conditions.
18
Content available remote Perspectives of modern metrology
EN
The most up-to-date trends in development of length and angle metrology were presented. This development falls within a concept of Industry 4.0 and is understood as Metrology 4.0. Basic elements of these concepts and their connections were shown during years in relation to consecutive industrial revolutions. Specific issues regarding additive technologies were described with a view to functional filtration. Achievements of coordinate measuring technique in macro scale were also presented including optical scanning and computed tomography. In conclusions standardization works regarding the mentioned topics were described.
PL
Zaprezentowano najnowsze kierunki rozwoju metrologii długości i kąta. Rozwój ten wpisuje się w strategię przemysłu 4.0 i jest określany jako metrologia 4.0. Przedstawiono zasadnicze elementy tych koncepcji i ich powiązanie na tle kolejnych rewolucji przemysłowych. Omówiono specyfikę pomiarów w technikach przyrostowych z uwzględnieniem filtracji funkcjonalnej, a także osiągnięcia współrzędnościowej techniki pomiarowej w skali makro, włącznie ze skanowaniem optycznym i tomografią komputerową. W podsumowaniu zestawiono prace normalizacyjne prowadzone w omawianym zakresie.
19
Content available remote Modelling thermal properties of large LED modules
EN
In this paper a problem of modelling thermal properties of large LED modules is considered. The compact thermal model of such modules is proposed. The form of this model is presented and a method of parameters estimation is described. The practical usefulness of this model is verified experimentally by comparing the results of calculations and measurements of internal temperature of selected LEDs included in LED modules. The modules were fabricated by Fideltronic, Poland and measurements of temperature distribution on the surface of the modules at selected variants of power dissipation were performed at the Gdynia Maritime University. Good agreement between the results of measurements and modelling was obtained.
PL
Kombajny chodnikowe podczas urabiania, zwłaszcza skał trudno urabialnych, podlegają działaniu silnych obciążeń dynamicznych i wymuszeń drgań. Zjawiska te są skutkiem dużej zmienności obciążenia głowic urabiających, wynikającej z przebiegu procesu skrawania skały. W efekcie, drgania generowane podczas urabiania przenoszone są z głowic urabiających na ich ustrój nośny – wysięgnik, obrotnicę oraz kadłub kombajnu. Duża intensywność drgań towarzyszących realizacji procesu roboczego może być przyczyną spadku trwałości i niezawodności kombajnu prowadząc do wzrostu jego awaryjności. Silne drgania tego rodzaju maszyn górniczych mają przy tym negatywny wpływ na środowisko (przenoszone są one za pośrednictwem podpór na spąg) oraz ergonomię i bezpieczeństwo ich użytkowania. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów stanowiskowych przyspieszenia drgań w węzłach konstrukcyjnych wysięgnikowego kombajnu chodnikowego R–130 podczas urabiania powierzchni bloku wykonanego z materiałów ekwiwalentnych. Określona została intensywność drgań w różnych warunkach realizacji procesu urabiania. Zbadano wpływ technologii urabiania powierzchni czoła przodku oraz parametrów procesu urabiania na drgania kombajnu wysięgnikowego w trakcie jego pracy.
EN
Boom–type roadheaders during cutting, especially hard rocks, are subjected to strong dynamic loads and vibration excitations. These phenomena result from the high variability of the load of cutting heads, resulting from the course of the process of cutting the rocks with picks in which these heads are equipped. As a result, the vibrations generated during cutting are transferred from the cutting heads to their load-carrying structure – the boom, the turntable and the body of the roadheader. High intensity of vibrations accompanying the working process may cause a decrease in durability and reliability of the roadheader, leading to an increase in its failure rate. Strong vibrations of this kind of mining machines have a negative impact on the environment (they are transferred via supports to the floor) as well as ergonomics and safety of their use. The article presents the results of stand measurements of vibration acceleration in selected construction nodes of the R–130 roadheader while cutting block surface made of equivalent materials. The intensity of vibrations in various conditions of the cutting process was determined. The influence of cutting technology on the heading face and cutting process parameters on the intensity of vibrations of the boom–type roadheader with transverse cutting heads was examined during its operation.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.