Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mathematical description
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a mathematical description of a module to determine the river absorption capacity (RAC), which is an extension of the Macromodel DNS/SWAT developed in IMGW-PIB. The balance equations of pollution loads are presented, as well as the mathematical description of the retention of pollutants, taking into account concentrations and loads of pollutants in selected river profiles. The developed mathematical module mRAC was tested in the Warta catchment between river calculation profiles Nowa Wieś Podgórna and Oborniki for total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP).
EN
The study presents the application of a mathematical description of a thermochemical process which consists in diffusion saturation of steel with carbon atoms. The mathematical description assumes temperature-based activation of the process of carburizing and estimates the effect of diffusion flow, which has a direct effect on the thickness of the obtained carburized layers, on the process temperature. The assumed model can be universal for all thermo-chemical processes of diffusion saturation of metallic materials.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badan mających na celu określenie możliwości wykorzystania matematycznego opisu w prognozowaniu zmian wielkości wycieku rozmrażalniczego zamrożonych owoców w czasie przechowywania. Materiał badawczy stanowiły truskawki przechowywane w temperaturze stałej -25°C i -18°C oraz w temperaturze zmiennej od -18°C do- 25°C z 48 godzinnym cyklem zmiany. Uzyskane wyniki badań przechowalniczych wszystkich wariantach doświadczenia opisane zostały szeregiem krzywych o ustalonych równaniach. Analiza regresji funkcji i oceny jej dopasowania do danych empirycznych, większa uniwersalność do prognozowania zmian wielkości wycieku rozmrażalniczego zamrożonych truskawek wykazała dla modelu o postaci kwadratowej oraz wykładniczej.
EN
This paper presents the results of a study to determine the possibility of using mathematical description in predicting changes in the leakage thawing of frozen fruit during storage. The research material, strawberries were stored a constant temperature of -25°C and -18°C and at a temperature varying from -I8°C to -25°C with a 48-hour change cycle. The results obtained in all variants of the storage experiments are described in a series of curves with fixed equations. Regression analysis and assessment functions to adapt it to empirical data, more flexibility to forecast changes in the leakage thawing of frozen strawberries showed the model with quadratic and exponential form.
4
Content available remote Podstawy teoretyczne ruchu ciepła i wilgoci w twardniejącym betonie
PL
Beton jest materiałem porowatym, w którym pory kapilarne są częściowo wypełnione wodą. W materiałach takich zachodzi zjawisko jednoczesnego przenoszenia ciepła przez przenoszenie unoszenie i promieniowanie. Ciepło jest także przenoszone wraz z dyfundującą parą wodną oraz migrującą wodą. Tak więc, równocześnie z wymianą ciepła zachodzi w twardniejącym betonie transport wilgoci. W pracy omówiono podstawowe zależności wiążące te procesy oraz podano ich opis matematyczny co pozwoliło na wyprowadzenie sprzężonego równania bilansu wody i ciepła w twardniejącym betonie.
EN
Concrete is a capillary porous material in which pores are partially filled with water. In such materials the phenomenon of simultaneous heat transport by conduction, convection and radiation occurs. Heat is also transported by diffusing water vapour and migrating water. Thus simultaneously with heat exchange the moisture is transported in hardening concrete. In the paper the fundamental functions linking these processes are discussed and their mathematical description is presented which gave the possibility to derive the completed balance equation for water and heat in the hardening concrete.
PL
Przedstawiono wyniki prac w obszarze parametrycznego opisu bryły samolotu. Proces ten jednoznacznie został podkreślony matematycznym opisem krzywych będących podstawą do tworzenia powierzchni bryły samolotu. Zaprezentowano algorytm oraz zamieszczono programy źródłowe opracowane przez autora na potrzeby automatyzacji tworzenia bryły samolotu na podstawie danych z symulowanych pomiarów współrzędnościo-wych. Przedstawiono metodę doboru liczby punktów na podstawie selekcji danych według ustalonego kryterium tolerancji.
EN
In this paper are presented results in the area of airplane solid model parametric description. There is shown the mathematical description of curves, which is basic for the solid model surfaces creation process. Moreover there are presented algorithms and a full source codes of programs, which are created by author for the automation of airplane solid model creation from simulated coordinate measurements. What is more there is mentioned about optimum-number points method selected according to the established criterion of the tolerance.
EN
In the paper mathematical description of Discontinuous Galerkin Method (DGM) used in the theory of thermoelasticity is presented. Displacement form of governing equations is introduced as the base of mathematical model. Space discretization methodology for discontinuous finite element method is showed.
PL
W artykule przedstawiono procedurę obliczeniową opartą na wzorze interpolacyjnym Lagrange'a, którą wykorzystano do opisu charakterystyk zewnętrznych silnika o zapłonie samoczynnym typu 359. Jako przykład wybrano krzywe mocy użytecznej i momentu obrotowego, uzyskane w badaniach na hamowni silnikowej dla jednostki zasilanej czterema rodzajami paliw. Wyznaczone analitycznie wielomiany interpolacyjne dla poszczególnych krzywych zostały pokazane w formie graficznej.
EN
In the paper is presented the calculation procedure based on Lagrange's interpolation formula which was used for describing the external characteristics of compression-ignition engine of the 359 type. Effective power and torque curves obtained in tests on engine test bed for a unit fuelled with four types of fuel were chosen as an example. Interpolating polynomials determined analytically for respective curves have been presented in the graphical form.
8
Content available remote Dynamic Model of Special Object with Magnetorheological Shock Absorber
EN
Presented paper discusses problems related to possibilities of MR dampers application to the construction of the whole group of special objects. Dynamic model of such a device and its mathematical description have been introduced. Finally, some of simulation results have been depicted.
PL
Przedstawiono zaprojektowaną i wykonaną nową aparaturę pomiarowo-rejestrującą, służącą do pomiaru kątów współpracy opony z glebą ([alfa]0, [beta]0) oraz zmian ciśnienia powietrza w oponie w trakcie badań polowych. Badania przeprowadzono w 2004 r. w Federalnym Instytucie Techniki Rolniczej (FAL) w Braunschweigu (Niemcy).
EN
Paper presents the new research apparatus for measuring the soil-tyre interaction angles ([alpha]0, [beta]0) as well as the changes of tyre air pressure in the course of experimental field operation. The experiment was carried out at the Federal Institute of Agricultural Technology, Braunschweig (Germany) in 2004. The results of above mentioned measurements and calculations of the pressure exerted by the driving wheel on soil at given parameters, according to employed mathematical formula, were also given.
PL
W pracy przedstawiono matematyczny opis rozwoju strefy plastycznej na czole zmęczeniowego pęknięcia półeliptycznego na powierzchni próbki płaskiej wykonanej ze stali. Strefę plastyczną opisano dla I modelu wzrostu pęknięcia - przez rozrywanie. Podstawę do zaproponowanego opisu strefy plastycznej stanowiła ogólna zależność Irwina, która określa promień zasięgu strefy plastycznej w płaskim stanie naprężenia na czole symetrycznej szczeliny w płaskiej płycie. Matematyczny opis promienia strefy plastycznej na czole pęknięć półeliptycznych określono na bazie zakresu współczynnika intensywności naprężeń dla płyty o nieskończonych wymiarach. Na podstawie badań doświadczalnych autor zaproponował wprowadzenie do przedstawionej zależności współczynników korekcyjnych uwzględniających wpływ brzegów próbki na wielkość promienia strefy plastycznej.
EN
In the paper the mathematical description of growth the plastic zone on a semi-elliptical crack on surface of steel specimen is presented. The plastic zone for I mode of cracking (by disrupt) is described. The matematical description of the plastic zone is based on a general Irwin-formula of a radius of this zone on crack tip in infinite plate in plane stress field. For description a general formula of the range of stress intensity factor for a semi-elliptical surface crack in a semi-infinite body was used. On the base of the test results of size of plastic zone in steel, the boundary corection coeficients for this description were definite.
12
Content available remote Uproszczona metoda analizy sieci kolejkowych Kelly'ego
PL
Sieci kolejkowe Kelly 'ego stosowane często do modelowania pracy wieloprocesorowych systemów przetwarzania danych wymagają bardzo skomplikowanego opisu matematycznego. Jednak dla większości zastosowań wystarczająca jest analiza stanów stacjonarnych sieci. Poniższa publikacja przedstawia metodę pozwalającą na szybkie i nieskomplikowane wyznaczenie stanu ustalonego sieci bez analizowania jej złożonego opisu matematycznego. Dzięki wyznaczeniu strumieni zgłoszeń dochodzących do poszczególnych węzłów sieci możliwa jest jej dekompozycja i analiza pracy poszczególnych węzłów niezależnie. Na podstawie otrzymanych wyników częściowych wyznacza się opis matematyczny całej sieci. Rozważania zostały poparte wynikami symulacji komputerowych dla różnych topologii sieci.
XX
Kelly networks of queues are frequently used in modeling of multiprocessor data processing systems. These networks require a very complicated mathematical model. However for mostpurposes it is suitable to calculate only stationary state of network. This paper describes a very fast andsimple method for calculating stationary state of the network, without analyzing complicated mathematical description. Thanks to calculating streams of requests entering individual nodes it is possible to decompose network into separate servers. Using these partial results one can calculate mathematical steady-state model for the whole network. Analytical results for some simple network of queues were compared to results of computer simulation
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.