Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 146

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały polimerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Przeprowadzono badania polietylenu małej gęstości (PE-LD) modyfikowanego dodatkami antystatycznymi i obniżającymi palność. Próbki do badań przygotowano przez wytłaczanie i prasowanie na gorąco. Zbadano ich właściwości elektryczne, wykonano także analizę termiczną DSC oraz próby palności. Wyniki badań wykazały, że komercyjna antystatyczna domieszka Pebax jest efektywnie działającym dodatkiem. Ładunki elektryczne na powierzchni PE-LD zawierającego Pebax rozpraszają się relatywnie szybko, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania PE-LD w kopalniach i innych miejscach o dużym zagrożeniu pożarowym. Testy palności wykazały, że dodatek takich opóźniaczy palenia, jak wodorotlenek glinu lub magnezu wyraźnie opóźniał zapłon PE-LD, a analiza termiczna wykazała synergiczne działanie wodorotlenków, czerwonego fosforu i grafitu ekspandowanego.
EN
Low-d. polyethylene was modified with antistatic additives and flame retardants by extrusion and hot pressing, and tested for elec. and thermal properties. Flammability tests were also carried out. The com. antistatic Pebax admixture was an effective additive. The addn. of Al and Mg hydroxides delayed the ignition of polyethylene. A synergy between hydroxides, red P and expanded graphite was obsd.
EN
Appropriate selection of polymeric materials enables their wide application not only in machine construction elements, suspension and interior equipment of vehicles. Simultaneously with the development of new polymer materials, the processes of their processing developed. This also applies to incremental technologies. Rapid prototyping methods using 3D printers are largely based on various types of polymer materials. Currently, 3D printing is a well-known technique for producing functional elements, especially the Melt Extrusion Polymers (MEP) method, which is the oldest of the known techniques of spatial production. The main reason of the technology is designing and then manufacturing parts for many fields, including engineering, medicine, as well as the automotive and aviation industries. The article is a review of the literature on the use of composites based on thermoplastic polymers to develop new polymer materials used for 3D printing by MEP.
PL
Odpowiedni dobór materiałów polimerowych umożliwia ich szerokie zastosowanie nie tylko w elementach konstrukcji maszyn, ale i zawieszenia oraz wyposażenia wnętrza pojazdów. Jednocześnie z opracowaniem nowych materiałów polimerowych nastąpił rozwój procesów ich przetwórstwa. Dotyczy to również technologii przyrostowych. Metody szybkiego prototypowania z zastosowaniem drukarek 3D w dużej mierze wykorzystują różnego rodzaju materiały polimerowe. Obecnie druk 3D jest dobrze poznaną techniką wytwarzania elementów funkcjonalnych, szczególnie metodą osadzania stopionego polimeru Melt Extrusion Polymers (MEP), która stanowi najstarszą spośród poznanych technik wytwarzania przestrzennego. Jej głównym celem jest projektowanie, a następnie wytwarzanie części dla wielu dziedzin, m.in.: inżynierii, medycyny, a także przemysłu motoryzacyjnego, samochodowego oraz lotniczego. Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej wykorzystania kompozytów na osnowie polimerów termoplastycznych do opracowania nowych materiałów polimerowych stosowanych do druku 3D metodą MEP.
EN
Changes in the surface topography of polymeric materials can be analyzed to find the correspondence between observed surface features and specific external factors that might also influence physical and functional properties of the investigated material. In this work, atomic force microscopy (AFM) measurements were carried out to investigate the thermal changes in the surface topography as well as in the inner structure of the low density polyethylene (LDPE) samples subjected to 10 recirculations (rLDPE). For better assessment, fractal analysis and AFM results were additionally compared to DSC tests results.
PL
Analiza zmian topografii powierzchni materiałów polimerowych pozwala wyznaczyć zależności między obserwowanymi cechami powierzchni a określonymi czynnikami zewnętrznymi, które mogą wpływać na właściwości fizyczne i funkcjonalne badanego materiału. W niniejszej pracy metodą mikroskopii sił atomowych (AFM) oceniano zmiany termiczne topografii powierzchni, a także wewnętrznej struktury próbek polietylenu małej gęstości (LDPE) poddanych 10-krotnej recyrkulacji (rLDPE). Wyniki AFM i analizy fraktalnej porównywano z wynikami badań metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC).
EN
In the article research related to the increasing in the scope of application of additive technologies in the construction of machines for the production of gears with involute and sinusoidal profile from polymeric materials was presented. The designed original research stand and with its use carried out a series of preliminary fatigue tests of the obtained polymer gears with an involute and sinusoidal profile was show. The tested gears were obtained in the technology of rapid prototyping by the FFF (Fused Filament Fabrication) method from polymer composites obtained in the form of an ABS (acrylonitrile/butadiene/styrene) – based filament. Based on the results obtained, it was noticed that the temperature in the meshing zone of the gears with involute profiles is higher than for sinusoidal profiles, regardless of the type of composite from which the gears were made. It should also be noted that in the range of nominal load, the sound intensity level of the meshing zone is also lower for gears with a sinusoidal profile than for gears with an involute profile. Based on the tests carried out, an increase in sound intensity was noticed in the case of gears obtained from selected composites (Table 2) compared to the gear obtained from unfilled ABS. However, in the case of gears obtained from the tested composite materials, we observe a decrease in the gear operating temperature (Table 2). The most favorable results of these tests were obtained for gears with a sinusoidal profile obtained from ABS + P2 composite, which show the lowest operating temperature of the gear. It should also be mentioned that slightly worse results were obtained for involute gears.
PL
Przedstawiono badania związane ze zwiększeniem zakresu zastosowania technologii przyrostowych w budowie maszyn do otrzymywania przekładni zębatych o zarysie ewolwentowym i sinusoidalnym, które mogą być wytwarzane z materiałów polimerowych z wykorzystaniem technologii przyrostowych. Opisano zaprojektowane autorskie stanowisko badawcze, na którym przeprowadzono serię wstępnych badań zmęczeniowych przekładni zębatych o zarysie ewolwentowym i sinusoidalnym, otrzymanych z materiałów polimerowych. Badane przekładnie zębate wytworzono za pomocą technologii szybkiego prototypowania (FFF) z kompozytów polimerowych na osnowie z ABS (akrylonitryl/butadien/styren) w postaci filamentów. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że temperatura kół o zarysie ewolwentowym w strefie zazębiania jest wyższa niż kół o zarysie sinusoidalnym, niezależnie od rodzaju kompozytu, z którego wykonano koła zębate, a w zakresie obciążenia nominalnego także poziom natężenia dźwięku emitowanego w strefie zazębiania jest wyższy w wypadku kół o zarysie ewolwentowym niż kół o zarysie sinusoidalnym. Zaobserwowano nieznaczny wzrost natężenia generowanego dźwięku w wypadku przekładni zębatych otrzymanych z wytypowanych kompozytów (tabela 2) w porównaniu z natężeniem dźwięku generowanego przez przekładnię wykonaną z nienapełnionego ABS. W odniesieniu do przekładni otrzymanych z badanych materiałów kompozytowych zaobserwowano spadek temperatury pracy przekładni (tabela 2). Najniższą temperaturę pracy wykazywała przekładnia kół zębatych o zarysie sinusoidalnym otrzymana z kompozytu ABS + P2, a tylko nieznacznie gorsze wyniki uzyskano w wypadku przekładni kół zębatych o zarysie ewolwentowym.
5
Content available remote Termiczna degradacja materiałów polimerowych w ultralekkim złożu fluidalnym
PL
Przeprowadzono termiczną utylizację poliolefin w cenosferowym złożu fluidalnym. Zastosowanie materiału cenosferowego pozwoliło na otrzymanie emulsji fluidalnej charakteryzującej się niską gęstością, pozwalającą na swobodne zatapianie się materiału polimerowego do wnętrza złoża. Uzyskano blisko 90-proc. wydajność całkowitego spalenia węgla zawartego w próbkach już w 650°C. Ponadto scharakteryzowano dynamikę rozkładu próbek w zależności od stopnia przereagowania. Nieoczekiwanie maksimum szybkości termicznej degradacji w funkcji ułamka masowego pozostającego węgla nie pokrywało się z maksimum emisji produktów niepełnego spalania. Efekt ten jest związany z zaistnieniem lub nie zaistnieniem zapłonu wewnątrz pęcherza.
EN
Cenospheres (300 g, 25-300 μm grain size) and air (30 L/min) were used in a fluidized bed reactor (96 mm diam., 500 mm length) for sep. utilization of 3 polyethylene and 2 polypropylene types at temp. 450-650°C. IR spectroscopy with Fourier transformation was used to det. the content of CO, CO₂ and the sum of org. compds. in the exhaust gas for each type of raw material. The CO₂ was the dominant component of the exhaust gas generated from polyethylene, regardless of the process temp. and polyethylene type. The polypropylene combustion at 450°C resulted in the formation of combustion gases with a dominant content of org. compds. (but depending on the polypropylene type) which decreased with increasing temp.
EN
The paper presents geometrical accuracy tests of polymer spiral bevel gears. The change in geometry was quantified with reference to research models produced by incremental methods: FDM (fused deposition modeling), SLS (selective laser sintering), DLP (digital light processing) and PolyJet. Model geometry verification was made basing on the INDUSTRY 4.0 philosophy using the Klingelnberg P40 coordinate measuring machine (CMM) operating in an integrated network system. The graphs show deviations of selected parameters defining the geometry of the teeth. Analysis of the obtained results was used to select the appropriate printing technology and to improve the quality of the polymer gears. The highest 11th accuracy class of the spiral bevel gear teeth, determined according to DIN 3965, was obtained for models manufactured in PolyJet additive technology.
PL
Zbadano dokładność geometryczną polimerowych zębatych kół stożkowych o kołowej linii zęba. Oceniano ilościowo zmianę geometrii w odniesieniu do modeli badawczych wytwarzanych metodami przyrostowymi: osadzania topionego materiału FDM (ang. fused depositionmodeling), selektywnego spiekania laserowego SLS (ang. selective laser sintering), wykorzystania cyfrowej projekcji światła DLP (ang. digital light processing) oraz PolyJet. Weryfikację geometrii modeli wykonano, opierając się na filozofii Przemysł 4.0, z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej (CMM) P40 firmy Klingelnberg, pracującej w zintegrowanym układzie sieciowym. Na wykresach zilustrowano odchylenia wybranych parametrów definiujących geometrię uzębienia. Analiza otrzymanych wyników posłużyła do wyboru odpowiedniej technologii druku oraz poprawy jakości wykonania polimerowych kół. Najwyższą, 11 klasę dokładności uzębienia kół stożkowych o kołowej linii zęba, określoną wg normy DIN 3965, uzyskano w wypadku modeli wytworzonych w technologii przyrostowej PolyJet.
PL
Magazyny energii są zbudowane z pojedynczych ogniw, w których oprócz katody, anody i elektrolitu znajduje się polimerowy materiał separacyjny. To właśnie cechy separatora decydują m.in. o cykliczności pracy i o pojemności ogniwa oraz technologii produkcji akumulatora. Przedstawiono przegląd materiałów separacyjnych stosowanych w magazynach energii wykorzystywanych w e-mobilności. Omówiono separatory używane w akumulatorach kwasowych, niklowo-wodorkowych oraz najpopularniejszych obecnie litowo-jonowych. Opisano również nowe rozwiązania technologiczne w dziedzinie materiałów separacyjnych do chemicznych źródeł prądu.
EN
Energy storage systems are built of a number of cells containing cathode, anode, electrolyte, and a separating element made of polymer. The features of the separator determine the cyclic character of the system’s work, the cell capacity and the technology of battery production. The paper presents a review of materials used in the production of separators for energy storage systems for e-mobility. The separators currently applied in acidic batteries, nickel-hydrogen batteries and most popular lithium--ionic batteries are described. Moreover, new technological solutions in the area of separators used in chemical sources of current are discussed.
PL
Przedstawiono przykład zastosowania konwencji Przemysł 4.0 w procesie projektowania oraz wytwarzania polimerowych modeli struktur anatomicznych żuchwy. Zautomatyzowanie procesu na bazie struktury Przemysł 4.0 ma na celu szybkie wsparcie lekarzy i dostarczenie im gotowych narzędzi usprawniających przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego. Zintegrowanie w procesie projektowania oraz wytwarzania modeli struktur anatomicznych systemów inżynierii rekonstrukcyjnej (RE), systemów wspomaganych komputerowo (CAD) i przyrostowych metod wytwarzania (RP) pozwala nie tylko na skrócenie czasu przygotowania gotowego szablonu chirurgicznego, ale także na zwiększenie dokładności jego wykonania. Badania wykonane na bazie udostępnionych przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie danych pomiarowych w obrębie obszaru żuchwy 14 pacjentów potwierdziły korzyści wynikające z zastosowania koncepcji Przemysł 4.0 w procesie wykonania modeli struktur anatomicznych.
EN
An example of the application of the Industry 4.0 concept in the process of designing and producing polymeric models of mandible anatomical structures has been presented here. Automating the process of making surgical templates based on the Industry 4.0 structure is aimed at quickly providing physicians with ready-made tools to improve the performance of surgical procedures. Integrating the reconstruction engineering (RE), computer aided design (CAD) and incremental rapid prototyping methods (RP) in the process of designing and manufacturing anatomical models may not only shorten the preparation time of surgical template, but also increase the accuracy of its production. On the basis of the data provided by the F. Chopin Regional Hospital No. 1 in Rzeszow, 14 patients with mandible injuries were examined. The obtained methodology has confirmed that the application of the Industry 4.0 concept in the process of making models of anatomical structures can bring many benefits.
EN
In this paper the application of X-ray micro-computed tomography (micro-CT) as a non-destructive testing method of polymeric materials is presented. Increasing applicability of polymers in va­riedend-use industries such as automotive, building and construction, consumer goods, and packaging is propelling the growth of the global polymer processing market. However, controlling of the polymer structure is one of the most important aspects since it affects mechanical properties of the components. The paper contains examples of two- and three-dimensional analysis of selected polymeric materials using of X-ray micro-computed tomography. Due to the complex structure of polymers, their shape and pores that are embedded inside the material and are not connected to the surface, the X-ray micro-computed tomography is an ideal solution for the analysis of the microstructure of polymeric materials to improve the process of their production in order to obtain components with the best possible properties.
PL
Przedstawiono zastosowanie mikrotomografii komputerowej do bezinwazyjnej analizy struktury wewnętrznej materiałów polimerowych. Zwiększenie możliwości zastosowania polimerów w różnych branżach, takich jak: motoryzacja, budownictwo i opakowania, napędza rozwój światowego rynku przetwórstwa polimerów. Kontrola struktury materiałów, mającej ogromny wpływ na właściwości mechaniczne kompozytów polimerowych, jest bardzo istotna. Przedstawiona metoda mikrotomografii komputerowej, służąca ulepszeniu procesu wytwarzania komponentów o jak najkorzystniejszych właściwościach, jest idealnym narzędziem do analizy mikrostruktury materiałów polimerowych ze względu na ich złożoną budowę, kształt oraz liczbę porów zawartych w strukturze materiału (niestykających się z jego powierzchnią zewnętrzną). Podano przykłady dwu- i trójwymiarowej analizy mikrostruktury wybranych materiałów polimerowych z zastosowaniem mikrotomografii komputerowej.
EN
The development of 3D printing technology and the possibility of obtaining objects from polymeric materials with a diversified structure and mechanical properties necessitates conducting comprehensive research into printed structures and determining their basic mechanical parameters. Synthetic polymeric materials during their lifetime are sensitive to atmospheric factors and are subject to aging. The paper presents investigation results of the mechanical properties of printed structures with different density levels. The influence of UV radiation and elevated temperature on the mechanical parameters of specimens printed from different filaments was determined, estimating the usefulness of printed porous structures for possible applications in the textile industry.
PL
Rozwój technologii druku 3D i możliwość uzyskania obiektów z tworzyw sztucznych o zróżnicowanej strukturze i właściwościach mechanicznych wymusza konieczność prowadzenia wszechstronnych badań struktur drukowanych i określenia ich podstawowych parametrów mechanicznych. Tworzywa sztuczne w okresie eksploatacji są wrażliwe na czynniki atmosferyczne i podlegają zjawisku starzenia. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych struktur drukowanych o różnym stopniu zagęszczenia oraz określono wpływ promieniowania UV i podwyższonej temperatury na parametry mechaniczne próbek wydrukowanych z różnych filamentów szacując przydatność drukowanych struktur porowatych do ewentualnych zastosowań w przemyśle włókienniczym.
PL
W dzisiejszym świecie zainteresowanie witaminą D rośnie z roku na rok, co wiąże się z coraz większą suplementacją i zapotrzebowaniem na rzetelne, szybkie i dokładne oznaczenia. Pomimo, że metody chromatograficzne, w porównaniu z komercyjnymi testami, są relatywnie drogie, to znacząco większa dokładność kompensuje ich cenę.
PL
Swoje miejsce w badaniach przesiewowych do oceny profilu emisji związków z grupy LZO uwalnianych z materiałów polimerowych znalazła się technika bezpośredniej termicznej desorpcji. Technika ta stanowi alternatywne rozwiązanie dla technik z grupy PT oraz typowej ekstrakcji z wykorzystaniem rozpuszczalnika organicznego.
PL
W celu uzyskania danych na temat charakterystyki morfologicznej i właściwości fizykochemicznych danego przedmiotu wykonanego z tworzyw sztucznych (lub gumy) powszechnie wykorzystywane są takie techniki, jak: spektroskopia w podczerwieni, różnicowa kalorymetria skaningowa, analiza termograwimetryczna, analiza dynamicznych właściwości mechanicznych, chromatografia żelowa czy skaningowa mikroskopia elektronowa.
EN
The article presents the results of friction coefficient measurements of selected polymer materials applied for elements of winter sports equipmentsliding against ice. After testing, one of thematerials, polyethylene, which is the most commonly used material for ski slides, was selected and tested again, this time, in the presence of various types of ski lubricants. The research was carried out on a pin-on-disc tester placed in a climatic chamber. Obtained results revealed that the selection of the lubricant is a matter of great importance to the reductionof the frictional resistance and should be strictly conditioned by the ambient temperature and associated prevailing snow conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika tarcia różnych materiałów polimerowych, stosowanych na elementy zimowego sprzętu sportowego podczas ślizgania po lodzie. Następnie wyselekcjonowano jeden z nich, polietylen, jako materiał najczęściej aplikowany na ślizgi nart i ponownie przebadano jego współpracę ślizgową z lodem, tym razem w obecności różnego rodzaju smarów narciarskich. Badania przeprowadzono na stanowisku typu pin-on-disc umieszczonym w komorze klimatycznej. Wyniki badań wykazały, że dobór odpowiedniego środka smarującego ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia oporów tarcia i powinien być ściśle uwarunkowany temperaturą otoczenia oraz panującymi warunkami śniegowymi.
15
Content available remote Flame retardants of polymeric materials – calculation of the oxygen index
EN
This work presents problems associated with the flammability of polymeric materials which are widely used in many industries (PP, PE, PVC, PS, PET). The first part of the article discusses and characterises the methods of flame retarding polymeric materials, through their modification with a suitably selected fire retardant. The second part of the work presents the possibility of assessing the flammability of polymer materials, without performing laboratory tests, using the oxygen index method (OI). A two Johnson equations and the van Krevelen equation were used in the calculations. The strongest agreement between the results of OI and experimental values was obtained from the Johnson equation for PE and PP, and for PS from the van Krevelen equation.
PL
W pracy przedstawiono problematykę związaną z palnością materiałów polimerowych, powszechnie stosowanych w wielu gałęziach przemysłu (PP, PE, PVC, PS, PET). W pierwszej części artykułu omówiono i scharakteryzowano sposoby zmniejszania palności materiałów polimerowych, poprzez ich modyfikację odpowiednio dobranym antypirenem. W drugiej części przedstawiono możliwość oceny palności tworzyw polimerowych, bez wykonywania badań laboratoryjnych, za pomocą metody indeksu tlenowego (OI). W obliczeniach wykorzystano dwa równania Johnsona oraz równanie van Krevelena. Największą zgodność wyników OI z wartościami eksperymentalnymi otrzymano z równania Johnsona dla PE i PP, a dla PS z równania van Krevelena.
16
Content available Destruction assessment of wind power plastics blade
EN
The study resulted in testing and assessment procedure for destructiveness of Gamesa G90 wind power rotor plastics blades of their life cycle. The achieved goal embraced ergonomic, functional, ecological and technological destructiveness. The life cycle comprises stages from design to disposal. The best results connected with ergonomic, functional, ecological and technological destructiveness of the disposal model in the form of recycling were obtained for the life processes of plastics related to fossil fuel extraction (-2.56 • 105 MJ).
PL
Zaproponowano procedurę badań i oceny destrukcyjności łopat wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90. Przyjęto cztery przestrzenie destrukcyjnego oddziaływania: stanowisko pracy operatorów – destrukcyjność ergonomiczna, dokładność realizacji funkcji siłowni – funkcjonalna, środowisko organizmów żywych – ekologiczna, urządzenia, maszyny, instalacje – technologiczna. Analizowany cykl życia obejmował etapy od wykonania projektu do zagospodarowania poużytkowego łopat wykonanych z tworzyw polimerowych. Najwyraźniejsze zmniejszenie poziomu destrukcyjnego oddziaływania podczas wytwarzania, eksploatacji i recyklingu łopat wirnika elektrowni wiatrowej stwierdzono w odniesieniu do procesów związanych z wydobyciem paliw kopalnych (-2,56 • 105 MJ).
EN
The research related to the use of coordinate measuring methods for assessing the performance properties of polymer gears has been performed. Presented work is a continuation of work on the accuracy of geometry of gears manufactured using Rapid Prototyping Methods (RP). Deformations were assessed for research models made with 3-Dimensional Printing methods PolyJet, FDM (Fused Deposition Modeling) and SLS (Selective Laser Sintering), especially for geometric deviations and shrinkage. Geometrical accuracy verification of models was performed using the ATOS II Triple Scan touchless optical system.
PL
Właściwości użytkowe polimerowych kół zębatych badano z zastosowaniem współrzędnościowych metod pomiarowych. Opracowanie stanowi kontynuację prac nad dokładnością geometrii kół wytwarzanych metodami szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping – RP). Deformacje oceniono w odniesieniu do modeli badawczych wytwarzanych metodami przyrostowymi PolyJet, FDM (ang. Fused Deposition Modeling) oraz SLS (selektywne spiekanie laserowe, ang. Selective Laser Sintering), zwłaszcza pod względem odchyłek geometrii oraz występowania zjawiska skurczu. Weryfikację geometrii modeli wykonano z wykorzystaniem bezstykowego systemu optycznego ATOS II Triple Scan.
18
Content available remote Tendencje rozwojowe w technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych
PL
W artykule omówiono aktualne tendencje w dziedzinie modyfikacji tworzyw polimerowych, w tym kompozytów, nowych technik przetwórczych i systemów sterowania procesami produkcyjnymi.
EN
In the manuscript current trends in the area of modification of polymer materials, including composites, new processing techniques and manufacturing managing and control systems have been described.
19
Content available remote Uniepalnianie materiałów polimerowych
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.