Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały dentystyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Praca zawiera charakterystykę materiałów kompozytowych i hybrydowych stosowanych w gabinetowych systemach CAD/ CAM, jak również opis procedury zabiegowej podczas leczenia pacjenta z zastosowaniem jednego z nich. Materiały kompozytowe stosowane powszechnie do odbudowy bezpośredniej zębów posiadają wady, które zostały wyeliminowane w prefabrykowanych bloczkach zdatnych do obróbki skrawaniem. Frezowanie pracy ostatecznej podczas tej samej wizyty umożliwia uzyskanie uzupełnienia o lepszych właściwościach fizyko-chemicznych, lepszej estetyce i pozbawionego takich wad jak skurcz polimeryzacyjny, w podobnym czasie, co standardowe leczenie zachowawcze.
EN
The work contains the characteristics of composite and hybrid materials used in the office CAD/CAM systems, as well as a description of the procedure during treatment of the patient using one of them. Composite materials commonly used for direct tooth reconstruction have defects that have been eliminated in prefabricated blocks suitable for machining. Milling the final work during the same visit makes it possible to obtain a restoration with better physico-chemical properties, better aesthetics and free of defects such as polymerization shrinkage. All that is at a similar time as standard conservative treatment.
2
EN
The paper presents a method of testing dental alloys used to produce frame dentures. The material constants stated by the manufacturers of dental alloys were verified. The impact of presented discrepancies on the durability and reliability of a frame denture was discussed.
PL
W referacie przedstawiono metodę badania stopów dentystycznych używanych do produkcji szkieletowych protez zębowych. Dokonano weryfikacji stałych materiałowych podawanych przez producentów stopów dentystycznych. Omówiono wpływ prezentowanych rozbieżności na trwałość i niezawodność szkieletowej protezy zębowej.
EN
The properties of polymer matrix composites used as dental fillings are strongly affected by the presence and surface treatment of ceramic glass fillers. The proper selection of the size of filler particles, which determine mechanical properties, is a crucial problem in design of ceramic-polymer composites for dental fillings. The goal of the work was to determine the influence of average filler particle size and the effect of surface treatment on selected mechanical properties of composites based on mixture of acrylic resins: 2,2-bis-[4-(2-hydroxy-3-methacryloxypropoxy)phenyl]propane (bis-GMA) and triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA).
PL
Materiałami badanymi w pracy były kompozyty oparte na mieszaninie dwóch żywic metakrylanowych, zawierające 40-60% obj. napełniaczy ceramicznych (głównie krzemionkowych) o różnym średnim wymiarze cząstek. Określono wpływ tych wymiarów (w przedziale 13nm-3žm) czterech typów napełniaczy na maksymalny ich udział w kompozycji (MVFF) a także na wytrzymałość na zginanie (Rf) (rys. 2) i mikrotwardość HV 0,2 (rys. 3). Zbadano również zależność wartości MVFF, Rf i HV 0,2 od ilości 3-(metakryloiloksy) propylotrimetoksysilanu (MPTMS) - środka zastosowanego do powierzchniowej obróbki (silanizacji) proszkowych napełniaczy kompozytów zawierających mikronapełniacz “K3M" (rys. 4, 6, 7) lub mikrokrzemionkę (rys. 8, 9). Stwierdzono, że średni wymiar cząstek napełniacza wywiera istotny wpływ na oceniane właściwości materiałów: kompozyty z mikronapełniaczem (wymiar 500nm) charakteryzują się zdecydowanie większą wartością Rj i mikrotwardością niż kompozyty wzmacniane mikrokrzemionką (wymiar 3žm). Wykazano też, że kompozyty zawierające silanizowany napełniacz ceramiczny wykazują lepsze właściwości mechaniczne niż kompozyty z niesilanizowanym proszkiem.
PL
Wpływ morfologii warstwy wierzchniej na zużycie ścierne polimerowych materiałów dentystycznych Obiektem badań były dostępne komercyjnie polimerowe materiały dentystyczne, różniące się przede wszystkim rodzajem wypełnienia (tab. 1). Zbadano zużywanie się kompozytów w czasie tarcia, w warunkach obciążenia zbliżonych do rzeczywistych oraz powierzchniowy gradient ich twardości. Generalnie im twardszy i sztywniejszy materiał, tym większe jego zużycie ścierne. Stwierdzone różnice w wielkości odporności na ścieranie zinterpretowano na podstawie analizy morfologii materiałów. Okazuje się, że badane kompozyty w większości przypadków przejawiają powierzchniowy gradient stopnia napełnienia oraz rozmiarów i rozkładu wielkości cząstek fazy stałej (rys. 2-6). Niejednorodny rozkład wielkości cząstek napełniacza w warstwie wierzchniej jest korzystny z punktu widzenia właściwości tribologicznych kompozytu.
EN
Commercially available polymer based dental composites of various filling systems were studied (Tab. 1). Kinetics of their abrasion was determined under loading conditions similar to real exploitation, together with the surface gradient of hardness. Generally, the harder and the stiffer the material the higher its abrasion. Detected differences in abrasion resistance were interpreted based on morphology of the materials. It was found, that in the most cases the composites studied exhibit the surface gradient of the degree of filler loading as well as dimensions and size distribution of the solid phase particles (Fig. 2-6). Non-uniform size distribution of filler particles in the surface layer of composite facilitates its tribological properties.
6
Content available remote Friction and wear of resin-based dental materials
EN
Commercially available resin-based dental composites were studied. Their friction and wear kinetics were determined, together with the microhardness of materials. Tribological examinations evidenced that friction force characteristics are different for various composites - equilibrating slower or faster. However, in some cases, friction may also present a constant value during the whole experiment. The friction force characteristics have been found being related to abrasion kinetics of dental composites. Microindentation experiments provided interesting information on the hardness of dental composites. It has been found, that in the most cases, composites studied exhibit the surface gradient of hardness. Generally, the harder and the stiffer the material the higher its abrasion, what follows a micromechanical model of friction.
PL
Obiektem badań były dostępne komercyjnie polimerowe materiały dentystyczne na bazie żywic. Zbadano kinetykę zużycia wybranych kompozytów dentystycznych oraz ich mikrotwardość. Pomiary tribologiczne dowiodły, że krzywe obrazujące zmiany siły tarcia w czasie, mogą mieć odmienny przebieg dla różnych kompozytów. Pomimo, że badane materiały odznaczały się podobnym składem chemicznym, w niektórych przypadkach siła tarcia miała stałą wartość w trakcie całego eksperymentu, w innych natomiast stabilizowała się z różną prędkością. Okazało się, że możliwe jest powiązanie przebiegów siły tarcia w poszczególnych godzinach, z kinetyką zużywania się kompozytów dentystycznych. W przypadku materiałów, dla których wartość siły tarcia nie zmieniała się w trakcie trwania procesu kinetyka zużycia przybierała kształt linii prostej. W pozostałych przypadkach obserwowano mniejsze lub większe odchylenia od liniowego trendu. Pomiary techniką mikroindentacji dostarczyły wartościowych informacji na temat twardości warstwy wierzchniej badanych materiałów dentystycznych. Wyniki tych pomiarów można również powiązać ze zużyciem. Okazało się, że twardsze i sztywniejsze materiały dentystyczne odznaczały się wyższym zużyciem ściernym. Zatem tarcie kompozytów dentystycznych na bazie żywic można opisać za pomocą mikromechanicznego modelu Bowdena i Tabora. Pomiary mikrotwardości dowiodły również, że w przypadku większości materiałów mamy do czynienia z występowaniem powierzchniowego gradientu twardości. Przeprowadzone badania potwierdzają, że optymalizacja właściwości materiałów dentystycznych pod kątem ich odporności na zużycie ścierne, jest sprawą skomplikowaną i wymaga przede wszystkim skoncentrowania się na właściwościach warstwy wierzchniej materiału, w której procesy tribologiczne są inicjowane.
PL
Praca zawiera analizę dotyczącą materiałów dentystycznych biorących udział w procesie wykonawstwa elementów metalicznych, a także ich wpływu na jakość późniejszych odlewów. W zakresie pracy mieści się także | charakterystyka metod identyfikacji klasyfikacji wad odlewniczych na podstawie Polskiej Normy.Na podsumowanie składają się głównie wnioski dotyczące wykrywani i identyfikacji wad, a także metod likwidacji przyczyn ich powstawania. Wykazano, iż prawidłowe postępowanie kliniczne, jak i ustabilizowany proces technologiczny wpływa na wyeliminowanie powstawania wad odlewniczych.
EN
The work contains the analysis concerning dental materials used in the process of making metallic elements as well as their influence upon the ąuality of the futurę castings.The characteristics of the methods of identification and classification of the defects based on the Polish Norm System are put within the scope of the research.Conclusions concerning detecting and identification of the defects and also the methods of eliminating the causes of their occurrence are included in the summary.lt has been proved that proper clinical proceedings as well as stabilized technological process have the influence upon the eliminating the occurrence of the casting defects.
EN
Dental personnel manually handle methacrylate-based restorative materials, which can cause skin irritation and allergies. The protection given by different types of medical gloves is not well known. Breakthrough time (BTT, min) was used as a measure of protection according to a European standard, using 2 test mixtures consisting of respectively 3 and 5 monomers. Fourteen gloves representing natural rubber latex, synthetic rubber, and synthetic polymeric material were tested. The BTT ranged from some minutes to more than 2 hrs for the 4 monomers with a molecular mass less than 300. The longest protection was recorded for Nitra Touch (nitrile rubber), Tactylon (synthetic rubber), and Metin (PVC).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.