Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 186

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiał
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
This article presents the results of studies on the impact of the percentage of copper in the carbon composite of the railway pantograph contact strips on the maximum temperatures of the contact wire of the overhead contact line. The tests were carried out in accordance with the requirements of standards [7, 9] and TSI [4]. The obtained relationship allows for an initial assessment of the introduced materials due to the contact wire heating criterion based on the copper content of the carbon composite, which greatly facilitates the design process and the initial assessment of the pantograph slides performance. This publication also indicates the minimum value of the percentage of copper at which the standard requirements [7] for railroad wire heating are still met.
PL
Wymagania tego cennego miejsca zachęciły nas do potraktowania planowanej hali jako części istniejącego krajobrazu ze wszystkimi jego charakterystycznymi cechami. Widok z alei Focha – poprzez halę w kierunku wzgórza Salwator i kościoła Świętego Zbawiciela – zasugerowały nam formę fasady północnej budynku. Panoramiczne widoki pobliskiego wzgórza wraz z Kopcem Kościuszki są dostrzegalne z wnętrza budynku przez elewację zachodnią. Hol wejściowy, podniesiony o metr ponad poziom chodnika przyległej alei Focha, wychodzi na Błonia, ponad ruch przejeżdżających samochodów. Hala stanowi część tego krajobrazu, wyłaniając się z warstwowego terenu. Łączy poziomy chodnika wzdłuż alei Focha i ścieżki na grobli rzeki Rudawy z parterem i tarasem dachowym. To właśnie na tych wielu powierzchniach – poziomej i pochyłej, zewnętrznej i wewnętrznej –zrealizowaliśmy dane wytyczne funkcjonalne.
EN
The requirements of the precious site encouraged us to treat the planned hall as part of the existing landscape with all its distinctive features. The view from Focha Avenue – across the hall and towards Salwator Hill and the Church of the Holy Saviour – suggested to us the form of the northern facade of the building. The panoramic views of the nearby hill with Kościuszko Mound are visible from the building’s interior through the west elevation. The entrance lobby, lifted a meter higher than the pavement level of the adjacent Focha Avenue, looks out towards the Błonia meadow, above the passing car traffic. The hall forms part of this landscape, emerging right out the layered terrain. It connects the levels of the pavement along Focha Avenue and the path atop the Rudawa river dike with the ground floor and the rooftop terrace. It is on those multiple surfaces – horizontal and inclined, external and internal – where we realized the given functional brief.
PL
Stosowanie druku przestrzennego do produkcji elementów kolejowych jest bardziej ekonomiczne niż wytwarzanie niewielkiej liczby takich elementów w zakładach przemysłowych, zwłaszcza że w pociągach są stosowane surowe wymagania dotyczące właściwości palnych, określone w normie EN 45545-2. Niniejszy artykuł dotyczy produkcji metodą druku 3D przezroczystych elementów z poliwęglanu. Polimer modyfikowano za pomocą różnych środków zmniejszających palność oraz określano wpływ parametrów druku, zwłaszcza gęstości druku. Polilaktyd był badany tylko w celach porównawczych. Próbki wydrukowanych i zmodyfikowanych polimerów poddano naświetlaniu promieniowaniem cieplnym, zgodnie z normą ISO 5660-1, za pomocą kalorymetru stożkowego oraz działaniu bezpośredniego płomienia, zgodnie z normą UL 94. Przetwarzanie i drukowanie polimeru powoduje naprężenia termiczne molekuł. Może to prowadzić do pogorszenia palności, powodując spadek właściwości w porównaniu z poliwęglanem w stanie nieprzetworzonym, co potwierdzono dwiema metodami badawczymi. Zarówno dodatek, jak i gęstość druku wpływają na właściwości palne w zależności od rodzaju polimeru. W podsumowaniu stwierdzono, że należy dokładnie przeanalizować parametry drukowania i dodatki przy określaniu właściwości palnych polimerów.
7
Content available remote Soczewki kontaktowe u dzieci – jak ułatwić aplikację pacjentom i sobie?
PL
Dzieci są świetnymi kandydatami do noszenia soczewek kontaktowych. Częstotliwość występowania powikłań u dzieci jest podobna [1] jak u dorosłych, a według niektórych badań jest nawet niższa [2]. Jak mawia Sarah Morgan, najmłodsi nie mają na różne tematy z góry ustalonego zdania i stąd chętniej stosują się do zaleceń. Aplikując soczewki u dzieci mamy szanse na zdobycie sumiennych, wiernych i zdyscyplinowanych pacjentów. Jak to zrobić – oto moje tips and tricks.
PL
Oceniono wpływ rodzaju materiału przęseł na szerokość rdzenia sprężystego pod fundamentem przyczółka. Rozpatrywano mosty betonowe, stalowe i zespolone. Analizę podanych rozwiązań przeprowadzono, przyjmując różne wartości długości mostu L, różnicy temperatury ΔT szerokości fundamentu B i odsadzek, wysokości nasypu za przyczółkiem H i wysokości gruntu od strony światła mostu h. Wyniki analizy umożliwiły określenie racjonalnej długości mostów zintegrowanych w zależności od rodzaju przęseł. Największy wpływ na szerokość rdzenia sprężystego c i jego położenie ma całkowita długość przęseł mostu L i różnica temperatury ΔT Mniejszy jest wpływ szerokości lundamentu B, wysokości nasypu H i grubości gruntu h od strony światła mostu.
EN
The impact of the type of span material on the elastic core width below the abutment footing is assessed. The study was done on concrete, steel and composite bridges. In the analysis of the proposed solutions various lengths L of bridges, temperature variations ΔT, widths of footing B and setoff, embankment height H behind the abutment and embankment height h on the side of bridge clearance were adopted. Based on the results of the analysis reasonable lengths of integral bridges depending on the type of spans can be defined. The most significant impact on width c and location of the elastic core is exerted by the overall length of bridge spans L and temperature change ΔT. Footing width B, embankment height H and thickness of soil layer h on the side of bridge clearance are of lesser importance.
PL
Analizowane przedsiębiorstwo ZPWiK eksploatowało w 2017 r. sieć wodociągową o długości 486,3 km wykonaną głównie, bo w 76,3% z PEHD i aż 85% stanowią sieci o wieku do 20 lat. Większość awarii w sieci wodociągowej spowodowana jest korozją przewodów rur stalowych i pracami budowlanymi. Z badań wynika, że w ostatnich latach awaryjność ulegała systematycznemu obniżeniu i tak z 2,33 awarii/km rok w 2012 do 1,76 awarii/km rok w 2017 roku. Większość awarii jest usuwana w czasie do 8 godzin, ale można zaobserwować, że od 2015 roku sukcesywnie rośnie liczba trudniejszych awarii usuwanych w czasie dłuższym niż 13 godzin. Mimo dużej awaryjności poziom strat jest stosunkowo niski i ulega obniżeniu z 11,36% w 2012 do 8,75% w 2017 roku, co w porównaniu z danymi Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie (IGWP) jest wynikiem bardzo dobrym. Uzyskiwane dobre efekty mają związek z odnową materiałów sieci, z zakupem i wykorzystaniem nowego sprzętu do lokalizowania i usuwania awarii oraz ciągłym rozbudowywanym i analizowanym monitoringiem pracy, jak również redukcją ciśnienia w analizowanej sieci wodociągowej.
EN
In 2017, the analyzed ZPWiK company operated a 486.3 km-long water supply network made mainly of PEHD (76.3%) and 85% of networks up to 20 years old. Most of the failures in the water supply system are due to corrosion of steel pipes and construction work. In recent years, the research shows the failure rate of systemic lowering, and so from 2.33 failure / km year in 2012 to 1.76 failure / km year in 2017 failure / km year. Most failures are removed within 8 hours, but you can see that since 2015 the number of difficult failures to be removed in more than 13 hours has been on a yearly basis increasing. Despite the high failure rate, the level of losses is relatively low and decreases from 11.36% in 2012 to 8.75% in 2017, which, compared to the data of the Polish Waterworks Chamber of Commerce (IGWP), is a very good result. The good results obtained are related to the renewal of network materials, the purchase and use of new equipment for locating and removing failures, and the continuous expanded and analyzed monitoring of work as well as the reduction of pressure in the analyzed water supply network.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono system wodociągowy, który służy do zaopatrywania w wodę mieszkańców oraz zakładów produkcyjnych w jednostkach osadniczych. Opisano także zalety i wady materiałów dotychczas stosowanych do budowy sieci wodociągowych. Przedstawiono również innowacyjny system rur BLUTOP z żeliwa sferoidalnego dedykowany dla systemów wodociągowych o małym zakresie średnic.
EN
This article presents a water supply system that is used to supply residents in settlement units and production plants in water. The advantages and disadvantages of materials used in the construction of water supply networks have also been described. Also presented is an innovative system of BLUTOP pipes made of ductile iron dedicated for water systems with a small diameter range.
PL
Instalacje odsiarczania spalin (IOS) znacząco obniżają temperaturę spalin oraz zwiększają ich wilgotność. Stan taki przyczynia się do powstawania silnie agresywnego kondensatu spalin, powodując korozyjne zagrożenie dla konstrukcji kominów. Najtrudniejsze problemy eksploatacyjne występują w przypadku stosowania mokrej metody odsiarczania spalin (MOWAP). Materiały, z jakich wykonuje się przewody do odprowadzania odsiarczonych spalin, muszą charakteryzować się wysoką odpornością na agresję chemiczną. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe kominów przemysłowych odprowadzających spaliny z instalacji odsiarczających metodą suchą, półsuchą i mokrą.
EN
Flue gas desulfurization systems (FGD) decrease the flue gas temperature and increase their humidity. It results in the formation of acid condensate, which causes risk of corrosion for the chimney structure. The most serious exploitations problems occur in case of the use of wet flue gas desulfurization system (WFGD). The materials which are used for the construction of the ducts discharging desulfurized flue gas must be characterized by high chemical resistance. The article presents selected constructional and material solutions for industrial chimneys discharging flue gas from dry, semi-dry and wet flue gas desulfurization.
EN
In 2017, the analysed enterprise ZPWiK (Zabrzańskie Enterprise of Water Supply Network and Sewage System) operated the water supply network of 486.3 km length, constructed mainly (in 76.3%) from PE-DH ( polyethylene of high density). The age of as much as 85% of the network is up to 20 years old. The most of failures in water supply network is caused by a corrosion of steel pipelines and the conducted constructional work. It is followed from the studies that the failure frequency is systematically decreasing: from 2.33 failures/km in 2012, to 1.76 failures /km in 2017. The majority of the occurring failures are removed during up to 8 hours but we may observe that since 2015, the number of more difficult failures, being removed during longer period than 13 hours, has been successively increased. In spite of a high failure frequency, the level of losses is relatively low and is decreased from 11.36% in 2012 to 8.75% in 2017, what in comparison to the data of IGWP (Economic Chamber “Polish Water Supply Network”) is a very good result. The obtained good effects are connected with the renewal of the network materials, purchase and utilization of new equipment for finding out and recovery of the failures and constantly developed and analysed monitoring of work as well as the pressure reduction in the water supply network.
PL
Analizowane przedsiębiorstwo ZPWiK eksploatowało w 2017 sieć wodociągową o długości 486,3 km wykonaną głownie bo w 76,3% z PEHD i aż 85% stanowią sieci o wieku do 20 lat. Większość awarii w sieci wodociągowej spowodowana jest korozją przewodów rur stalowych i pracami budowlanymi. Z badań wynika że awaryjność ulega systematycznemu obniżeniu z 2,33 w 2012 do 1,76 w 2017 awarii/km rok. Większość awarii jest usuwana w czasie do 8 godzin, ale można zaobserwować że od 2015 roku sukcesywnie rośnie liczba trudniejszych awarii usuwanych w czasie dłuższym niż 13 godzin. Mino dużej awaryjności poziom strat jest stosunkowo niski i ulega obniżeniu z 11,36% w 2012 do 8,75% w 2017, co w porównaniu z danymi IGWP jest wynikiem bardzo dobrym. Uzyskiwane dobre efekty mają związek z odnową materiałów sieci, z zakupem i wykorzystaniem nowego sprzętu do lokalizowania i usuwania awarii oraz ciągłym rozbudowywanym i analizowanym monitoringiem pracy jak również redukcji ciśnienia w sieci wodociągowej.
PL
Omówiono opracowaną w 1954 r. koncepcję pierwszego wielkopłytowego budynku wielorodzinnego w Polsce. Zwrócono uwagę na kompleksowość koncepcji oraz na różnorodność rozpatrywanych wariantów rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Kryterium wyboru rozwiązania była również łatwość produkcji elementów i montażu budynku.
EN
The article presents the concept of the first large-panel multi-family building in Poland, elaborated in 1954. Attention was paid to the complexity of the concept and the variety of considered variants of construction and material solutions. The criterion for choosing the solution was also the ease of production of elements and assembly of the building.
16
Content available remote Krajobrazowa płaskorzeźba [Hala Stulecia KS Cracovia]
17
Content available remote Materiały na pasy, naciąg pasów napędowych
PL
Jednym z podstawowych parametrów warunkujących właściwą pracę przekładni pasowych jest odpowiedni naciąg pasów przekładniowych. Uzależniony jest on od przenoszonych mocy, zastosowania, ale przede wszystkim od materiału pasa.
18
Content available remote Forms, details and contemporary meanings of Polish concrete architecture, part 1
EN
The article is an attempt to show the relationship between architectural ideas and concrete matter in the implementation of Polish architecture of the beginning of the 21st century. The first part shows examples in which the perfection of architecture is associated not only with the rational principles of 20th century architecture, but also with what we define as the search for aesthetics in appropriate expression of forms.
PL
Artykuł podejmuje próbę przedstawienia związku między ideami architektonicznymi a betonem jako materią w tworzeniu polskiej architektury na początku XXI wieku. Pierwsza część przedstawia przykłady, w których doskonałość architektury postrzegana jest nie tylko w odwołaniu do racjonalizmu architektury XX wieku, lecz także w związku z tym, co można by zdefiniować jako poszukiwanie estetyki w odpowiednich formach wyrazu.
19
Content available remote Forms, details and contemporary meanings of Polish concrete architecture, part 2
EN
The article is an attempt to show the relationship between architectural ideas and concrete matter in the implementation of Polish architecture of the beginning of the 21st century. The second part shows examples in which the perfection of architecture is associated not only with the metaphor principles of 20th century architecture, but also with what we define as the search for aesthetics in appropriate geometry of forms.
PL
Artykuł podejmuje próbę przedstawienia związku między ideami architektonicznymi a betonem jako materią w tworzeniu polskiej architektury początku XXI wieku. Druga część przedstawia przykłady, w których doskonałość architektury postrzegana jest nie tylko w odwołaniu do metaforycznych podstaw architektury XX wieku, lecz także w związku z tym, co można by zdefiniować jako poszukiwanie estetyki w odpowiedniej geometrii form.
20
Content available remote Formy, detale i współczesne znaczenia polskiej architektury betonowej
PL
Artykuł podejmuje próbę przedstawienia związku między ideami architektonicznymi a betonem jako materią w tworzeniu polskiej architektury na początku XXI wieku. Pierwsza część tekstu przedstawia przykłady, w których doskonałość architektury postrzegana jest nie tylko w odwołaniu do racjonalizmu architektury XX wieku, lecz także w związku z tym, co można by zdefiniować jako poszukiwanie estetyki w odpowiednich formach wyrazu. Druga część pokazuje przykłady, w których doskonałość architektury wiąże się nie tylko z zasadami metafory architektury XX wieku, ale także z tym, co definiujemy jako poszukiwanie estetyki w odpowiedniej geometrii form.
EN
The article is an attempt to show the relationship between architectural ideas and concrete matter in the Polish architecture of the beginning of the 21st century. The first part shows examples in which the perfection of architecture is associated not only with the rational principles of 20th century architecture, but also with what we define as the search for aesthetics in the appropriate expression of forms. The second part shows examples in which the perfection of architecture is associated not only with the metaphor principles of 20th century architecture, but also with what we define as the search for aesthetics in appropriate geometry of forms.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.