Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
One of the areas of activity of the KOMAG Institute of Mining Technology is related to broadly understood ensuring of technical safety. This activity is carried out by the Division of Attestation Tests, Certifying Body, which by carrying out numerous processes of certification, conformity assessments, issuing opinions and expert opinions, contributes to maintaining and increasing the level of technical safety associated with the use of products, mainly machinery and equipment. This article reviews the activities of the Certifying Body, its competences and authorizations and presents how such activities influence technical safety.
PL
Jednym z obszarów działalności Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest działalność związana z szeroko rozumianym zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego. Działalność tę w Instytucie realizuje Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, który prowadząc liczne procesy certyfikacji, oceny zgodności, wydawania opinii i ekspertyz przyczynia się do utrzymania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego związanego ze stosowaniem wyrobów, głównie maszyn i urządzeń. W niniejszym artykule dokonano przeglądu działalności jednostki certyfikującej, posiadanych kompetencji i uprawnień oraz omówiono w jaki sposób taka działalność kształtuje bezpieczeństwo techniczne. (Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń w aspekcie działań Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca KOMAG)
EN
In the paper, the problem and importance of maintaining an appropriate level of quality in relation to labor protection in the light of EU and national legal standards have been presented. Maintenance of machines and, consequently, stability in the field of process quality is identified on the basis of specific management requirements according the machinery safety in food industry, also with respect to the sphere of their construction, production, distribution, and in particular exploitation. The food industry on global markets is characterized by a large variety of consumers. Therefore, both needs and requirements can have a very wide range, also with regard to quality criteria, care for the natural environment, development of technologies as well as new products introduction. Trends defining dynamics and competition in the food industry include a large number of factors, that require effective management, e.g.: quality ingredients of foodstuffs, preparation of products, maximum product safety as a measure of quality, application of modern production technologies (fast filling and packaging installations). Care for the safety of machinery and equipment used in industry and food processing is a guarantee of manufacturing products of the highest nutritional quality for consumers. With regard to ensuring the safety and quality of food products, in the paper the general principles in risk assessment and the technical measures to improve the safety of machines during their use have been presented.
EN
The new solution of tissue machine design is presented. The high tissue properties are competitive to those of TAD dried one. The through air drying system named TADVISION functioning is characterized. This system consists of three cylinders of special design and special air hood. Characteristic for this system is low energy consumption. the specific effective energy consumption index is 4,5-5,5 MWh/t. This solution can be found in tissue machines of width (on the roll) of 2,85 or 5,60 m and capacity respectively 120 and 240 t/24h.
EN
The article describes a machine for the production of decor paper. Decors papers are special papers used to decorate the surface of laminated chipboards and wood-like boards. The construction of the machine is slightly different than the conventional fourdrinier machine. The best solutions that are currently on the market to obtain the highest quality décor paper have been described.
PL
Wśród substancji smarowniczych w energetyce powszechne są tzw. smary plastyczne. W artykule przedstawione zostały typowe rodzaje tych smarów, zaszeregowanych ze względu na rodzaj zagęszczacza.
PL
Kontynuując temat seminarium firmy Voith Paper, o którym pisaliśmy w PP 6 i 7 [6, 9], w tym artykule skoncentrujemy się na treściach związanych z ideą "Papermaking 4.0". Celem tej inicjatywy jest cyfryzacja i wykorzystanie potencjału nowej technologii w przemyśle papierniczym. Firma Voith oferuje szczególne rozwiązania w łączności sieciowej procesów i komunikacji pomiędzy maszynami, przyczyniające się do zwiększenia efektywności, produktywności i jakości papieru w całym procesie produkcyjnym. Tego tematu dotyczyły dwa referaty Klausa Steinharta.
PL
W pracy omówiono zasady prawidłowego z punktu widzenia nowej dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE) wykorzystania kabli elektrycznych w projektowaniu szaf sterowniczych i okablowania obiektowego maszyn produkcyjnych i ich zespołów. W rozważaniach wykorzystano głównie normy zharmonizowane EN 61439-1 i EN 61439-2, jako najskuteczniejszy w praktyce środek do spełnienia wymagań bezpieczeństwa produktu zarówno pod względem dyrektywy niskiego napięcia, jak i kompatybilności elektromagnetycznej. Prezentowane podejście pozwala spełnić wymagania instalacji przemysłowych bez ponoszenia kosztów specjalistycznych badań, dzięki spełnieniu warunków proponowanych przez pierwotnych producentów systemów rozdzielczych i sterowniczych. W pracy przedstawiono kluczowe, obecnie dla spełnienia wymagań prawnych, znaczenie wiedzy technicznej w powyższym zakresie na temat produktów, której często nie posiadają importerzy i dystrybutorzy.
EN
Principles talked over in the work correct from the point sight of the new Directive of Electromagnetic Compatibility (2014/30/EU) using of electric cables in the projecting control wardrobes and wiring object-oriented productive machinery and assemblies of the productive machinery. The standards were used in considerations mainly on the base of the harmonized standards EN 61439-1 and EN 61439-2, as the most effective in the practice centre to the fulfilment of the requirements of the safety of the product bothunder in relation to the Directive the Low Voltage, how and electromagnetic compatibility. The presented approach lets function as the requirements of the installation of the industrial meringues of bearing the costs of specialist audits, thanks to the fulfilment of the conditions of proposed by prime manufacturers distributive and control systems. The key was introduced in the work for the fulfilment of legal requirements at present the meaning of technical knowledge in the above mentioned range onthe subject of the products which importers and distributors do not possess often.
PL
W trzech placówkach Fraunhofer Institutes z Akwizgranie (Niemcy) są prowadzone – w ramach centrum Fraunhofer High Performance Center for Networked, Adaptive Production – badania naukowców nad uzyskaniem pełnej łączności między maszynami i czujnikami, w celu oceny wszystkich zarejestrowanych danych produkcyjnych za pomocą inteligentnych algorytmów w czasie rzeczywistym i elastycznego dopasowania procesów. Na targach Hannover Messe w dniach 23-27 kwietnia 2018 roku będzie można zapoznać się z możliwościami diagnostycznymi i prognostycznymi, jakie efekty prac specjalistów będą miały dla usprawniania produkcji wysokoprzetworzonych wyrobów, w różnych branżach gospodarki.
10
Content available remote Environmental evaluation of technical objects - machines and devices
EN
Increasing interest of different organizations in the environmental evaluation of products has caused the need of tools for its realization. Due to the great number of machines and devices in use and their total significant influence on environment, special concern should be focused on this group of technical objects. In this text, general classification of machines and devices as well classification of food processing industry machines and devices are shown. The preliminary study of influence of food processing industry machines and devices on environment are presented.
PL
Wzrastające zainteresowanie różnych organizacji środowiskową oceną produktów spowodowało potrzebę powstania metod dla jej realizacji. Pewnych prób w tym zakresie już dokonano, a dotyczyły one głównie przedmiotów codziennego użytku. Z powodu tego, że w użyciu jest duża liczba maszyn i urządzeń oraz że wywierają one sumarycznie znaczny wpływ na środowisko, szczególna uwaga winna być skupiona na tej właśnie grupie obiektów technicznych. W tym tekście zaprezentowano ogólną klasyfikację maszyn i urządzeń jak i klasyfikację maszyn i urządzeń spożywczych. Przedstawiono wstępne studium wpływu maszyn i urządzeń spożywczych na środowisko.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem systemu plan9000.Omówiono na przykładzie proces definiowania maszyn lub urządzeń w systemie.
EN
The article presents a proposal to use IT systems supporting enterprise management using the Plan 9000 system. An example of the process of defining machines or devices in the system is discussed.
PL
Uciążliwości i zagrożenia dla środowiska tj. emisja CO2, powstawanie pyłów, ścieków oraz innych odpadów spowodowane przez niewielką piekarnię z reguły są na niskim poziomie. Celem pracy przedstawionej w artykule było rozpoznanie zagrożeń generowanych przez małą piekarnię oraz analiza wybranych uciążliwości wpływających na środowisko pracy pracowników. Analizy stanu pracujących urządzeń systematycznie przeprowadzane są przez pracowników, co przyczynia się do ograniczenia uciążliwości i zagrożeń w zakładzie. Ważne jest racjonalne zarządzanie energią elektryczną, wodą oraz olejem opałowym/gazem spalanym w piecach piekarskich, ponieważ nieefektywne zużycie tych czynników, ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Rozpoznano wybraną technologię wypieku, zastosowane maszyny i urządzenia wraz z harmonogramem ich pracy i opisano to w artykule. Przedstawiono listy zidentyfikowanych uciążliwości występujące wewnątrz i na zewnątrz niewielkiej piekarni. Informacje o czynnikach fizycznych wpływających na warunki pracy tj. oświetlenie czy poziom hałasu powinny być obligatoryjnie przechowywane wraz z aktualizowaną dokumentacją piekarni.
EN
Difficulties and threats for the environment i.e. CO2 emission, formation of dusts, sewages and different wastes caused by small bakeries as a rule are on the low level. The aim of the article was to recognize the threats, which result from the work of the small bakery and analyse of chosen difficulties illustrating their influence on the operation environment for employees. Systematic analyses of facilitates state of working difficulty should be carried out by employees and result with limited difficulties and threats in the plant. The efficient management of electric energy, water and fuel oil / the gas burnt in bakery’s stoves is the important aspect because the ineffective wastes of these factors create the unfavourable influence has on the natural environment. In the article the technology of the baking was recognized as well applied the machines and device together with the recognized schedule of their work. Identified lists of difficulties existing inside and outside the small bakery were presented. Information about factors influencing the conditions of the work i.e. lighting or noise level were obligatory stored with actualized records of the bakery.
PL
W Dortmundzie – nieprzerwanie od 35 lat – odbywa się konferencja logistyczna pod nazwą „Rozmowy Dortmundzkie”. Tegoroczna edycja tego wydarzenia już wkrótce – 12 i 13 września. Jego podtytuł – „Kongres Przyszłości” – dobitnie akcentuje skupienie uwagi na trendach w obszarze transformacji cyfrowej w logistce i przemyśle.
PL
Tereny i obiekty poprzemysłowe poddawane są dziś wielokierunkowej rewitalizacji. Reprezentują one wartości kulturowe danego miejsca, więc docenia i eksponuje się je coraz bardziej. Jednym z przejawów nostalgii za poprzemysłowym dziedzictwem jest Ferropolis – miasto-muzeum opuszczonych maszyn, stworzone w miejscu dawnej kopalni odkrywkowej Golpa-Nord w Niemczech.
EN
Machinery and equipment supply to longwalls is related to the launch of a mining excavation and is one of the key elements of hard coal beds exploitation. The process is based on supplying all indispensable machines and devices to the longwall so that the exploitation could proceed efficiently. In order to ensure better efficiency, it is necessary to find the causes of breakdowns within the process and to counteract them successfully. The objective of these operations will be to raise the production preparedness of machines and devices involved in the process. The increase of this preparedness depends largely on the technical condition of employed machines and devices and their proper selection. This will ensure failure-free and downtime-free progress of the operations.
PL
Zbrojenie ścian – pojęcie związane z uruchomieniem ścianowego wyrobiska eksploatacyjnego – jest jednym z ważniejszych elementów procesu eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Polega ono na wprowadzeniu do przyszłej ściany eksploatacyjnej wszystkich niezbędnych maszyn i urządzeń, aby proces eksploatacji mógł przebiegać w sposób efektywny. Aby zapewnić jego odpowiednią efektywność oraz wydajność, należy znaleźć przyczyny najczęściej w nim występujących awarii i skutecznie im przeciwdziałać. Celem tych działań będzie zwiększenie dyspozycyjności produkcyjnej maszyn i urządzeń biorących udział w procesie. Na zwiększenie dyspozycyjności produkcyjnej istotny wpływ ma stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych przy zbrojeniu ścian oraz ich odpowiedni dobór. Realizacja tych działań zapewni w dużym stopniu bezawaryjny i bezprzestojowy postęp prac.
PL
W artykule przedstawiono problem awaryjności środków technicznych zastosowanych zarówno w procesie wydobywczym, jak i przy zbrojeniu ścian. Efektywność wyrobiska ścianowego, a także prac związanych ze zbrojeniem ścian zależy bezpośrednio od prawidłowo dobranych maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego. Aby zapewnić większą efektywność oraz wydajność, należy znaleźć przyczyny najczęściej występujących w tym procesie awarii i skutecznie im przeciwdziałać. Celem tych działań będzie zwiększenie dyspozycyjności produkcyjnej maszyn i urządzeń biorących udział w procesie wydobywczym. Zbrojenie ścian – pojęcie związane z uruchomieniem ścianowego wyrobiska eksploatacyjnego – jest jednym z ważniejszych elementów procesu eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Polega ono na wprowadzeniu do przyszłej ściany eksploatacyjnej wszystkich niezbędnych maszyn i urządzeń, aby proces eksploatacji mógł się odbywać w sposób efektywny. Na zwiększenie dyspozycyjności produkcyjnej istotny wpływ mają stan techniczny środków technicznych stosowanych tak w procesie wydobywczym, jak i przy zbrojeniu ścian, oraz ich odpowiedni dobór. To zapewni nam w dużym stopniu bezawaryjny i bezprzestojowy postęp tych prac.
EN
The article presents the issue of the failure frequency of technical measures applied in mining, as well as in the reinforcement of walls. The efficiency of longwall excavation and operations related to the reinforcement of walls is directly dependent on properly selected machines. To ensure improved efficiency and performance, it is necessary to find the cause of the most common failures and effectively counteract them. These actions will aim to increase the production availability of machines and equipment involved in the process of mining. The reinforcement of walls – the concept associated with the launch of longwall excavation exploitation – is one of the most important elements of the process of coal seams exploitation. It involves the introduction of all necessary machines and equipment to would-be operating walls in order to carried out the operation process in an effective manner. The increase of the production availability is significantly affected by the condition of technical measures used in the process of mining, as well as in the reinforcement of walls, and their appropriate selection. This will provide us with a high reliability and uninterrupted progress of these works.
EN
This article presents an analysis of results of 1035 serious and 341 minor accidents recorded by Poland's National Labour Inspectorate (PIP) in 2005–2011, in view of their prevention by means of additional safety measures applied by machinery users. Since the analysis aimed at formulating principles for the application of technical safety measures, the analysed accidents should bear additional attributes: the type of machine operation, technical safety measures and the type of events causing injuries. The analysis proved that the executed tasks and injury-causing events were closely connected and there was a relation between casualty events and technical safety measures. In the case of tasks consisting of manual feeding and collecting materials, the injuries usually occur because of the rotating motion of tools or crushing due to a closing motion. Numerous accidents also happened in the course of supporting actions, like removing pollutants, correcting material position, cleaning, etc.
PL
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii przez cały okres ich użytkowania. Montaż, eksploatacja i obsługa maszyn powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową. Maszyny z własnym napędem powinny mieć urządzenia do włączania i wyłączania łatwo dostępne dla obsługującego, sprawnie działające i zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. Te podstawowe informacje oraz inne stanowią temat niniejszej publikacji.
PL
Po zakończeniu jesiennych prac na terenach zieleni należy oczyścić, sprawdzić, wyregulować i ewentualnie przywrócić do stanu pełnej sprawności oraz zakonserwować sprzęt techniczny, wykorzystywany w trakcie całego sezonu.
EN
The content of this publication consists of notions connected with Total Productive Maintenance (TPM) in manufacturing enterprise. Author of the publication formed definition of management of machines’ productivity. This concept is a new scientific and practical fields. Measurement of machines’ productivity is connected with TPM –Total Productive Maintenance. The aims of TPM programs are to maintain the basic functionality of the devices and decrease the number of failures in order to reach improvement of production efficiency. The aims accepted within TPM are: zero defects of devices, zero breakdowns, zero repairs, zero stoppages, etc. Mentioned aims are treated as real due to the fact that they belong to category of employees’ abilities and conducted preventive activities. The basic areas of devices condition management through operational and strategic activities in manufacturing enterprises are described here. The concept of TPM is connected with focused improvement. The notion of concentrated improvement is the duty of all employees of the enterprise who should, at any stage of their work, concentrate on solving all the problems.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.