Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyna bezszczotkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy właściwości uzwojeń koncentrycznych ułamkowo żłobkowych. Porównano wartość współczynnika uzwojenia dla podstawowej harmonicznej oraz zawartość wyższych harmonicznych. Obliczenia wykonano w oparciu o zależności analityczne zaimplementowane w specjalnie przygotowanym programie komputerowym. W celu weryfikacji wyników przygotowano model numeryczny maszyny bezszczotkowej maszyny prądu przemiennego z magnesami trwałymi montowanymi powierzchniowo na wirniku w programie FEMM i obliczono rozkład pola magnetycznego. Poprawne zaprojektowanie uzwojenie jest jednym z podstawowych warunków jakości generowanego napięcia (generator) i ograniczenia pulsacji momentu (silnik).
EN
The paper presents results of the analysis of the fractional slot concentrated windings properties. The values of the fundamental winding coefficient and the content of higher harmonics has been compared. The special application was developed to assist in the winding design process. The calculation of the winding coefficient was based on the voltage star diagram. In order to verify the results the numerical model of the PMSM was prepared in the FEMM and the magnetic field distribution was calculated. The proper design of the winding is one of the essential conditions for the quality of the induced voltage (generator) and reduce the torque ripple (motor).
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny bezszczotkowej maszyny prądu stałego. Jego konstrukcja korzysta z monoharmonicznego modelu maszyny synchronicznej 2x3 fazowej, wzbudzanej magnesami trwałymi. Natomiast modele falowników prądu zostały utworzone za pomocą form krzywoliniowych.
EN
The paper presents a mathematical model of the brushless DC machine. The design uses a synchronous machine model monoharmonic 2 x 3 phase permanent magnet excited. While the current inverter models were created using curvilinear forms.
3
Content available remote Konstrukcja modelu maszyny do elektromechanicznego magazynowania energii
PL
Przedmiotem artykułu jest bezszczotkowa maszyna z magnesami trwałymi typu tarczowego z twornikiem bez rdzenia ferromagnetycznego. Maszyna jest integralną częścią wysokoobrotowego kinematycznego magazynu energii. Spełnia w nim funkcję silnika, rozpędzającego element bezwładnościowy, w którym magazynowana jest dostarczana energia elektryczna lub funkcję prądnicy, przy oddawaniu energii z magazynu. W pracy przedstawiono opis konstrukcji modelu fizycznego maszyny, zbudowanego w IME PW, przy współpracy Zakładu Maszyn Elektrycznych WAMEL. Przedstawiono rozwiązania podstawowych węzłów konstrukcyjnych maszyny, przy uwzględnieniu analizy naprężeń mechanicznych wirnika. Zaprezentowano wyniki obliczeń charakterystyki kątowej napięcia indukowanego w uzwojeniu, z prętami o kształcie ewolwentowym, na podstawie przestrzennego rozkładu pola magnetycznego. Rozpatrzono różne konstrukcje zezwojów z punktu widzenia wielkości strat mocy wydzielanych w uzwojeniu w stanie jałowym.
EN
In the paper construction of plate brushless motor with coreless armature is discussed. Brushless motor with coreless armature was built at Institute of Electrical Machines, Warsaw University of Technology in cooperation with Factory of Electrical Machines `Wamel`. The main nodes of motor construction are considered on base of mechanical tensions analysis, as well as influence of armature shape on back EMF waveform; influence of winding type on no load power losses and results of test research are presented.
4
Content available remote Modeling of generator performance of bldc machine using Mathematica software
EN
In this article three different circuit models of BLDC motor are compared: Lagrange energetic model, arbitrary reference frame model and multiple reference frame model. Simulations of generator performance ware analyzed. All three models were developed in Mathematica 5.2 software.
PL
W artykule porównano trzy modele maszyny bezszczotkowej prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDC) w przypadku pracy prądnicowej. Najprostszy model qd0 sprowadzono do dwóch osi prostopadłych związanych z wirnikiem [3]. Zakłada on sinusoidalny rozkład pola w szczelinie. Model opisany w osiach naturalnych wyprowadzono w oparciu o formalizm Lagrange'a [4] i może uwzględniać dowolny rozkład pola wzbudzonego przez magnesy trwałe. Model pośredni (ang. multiple reference frame model) [1] uwzględnia niesinusoidalny rozkład pola wzbudzenia przy jednoczesnym uproszczeniu modelu. Symulacje stanu pracy prądnicowej wykonano w programie Mathematica. Wyniki symulacji odzwierciedlają różny stopień uproszczenia modeli.
5
Content available remote Elektromechaniczne magazyny energii
PL
W artykule przedstawiono stosowane w technice sposoby magazynowania energii oraz opisano założenia do realizacji celowego projektu badawczego pt. "Elektromechaniczny wysokoobrotowy zasobnik energii" finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki. Ponadto przeprowadzono uproszczoną analizę właściwości bezwładnika oraz zaproponowano rodzaj maszyny elektrycznej, przekształtników energoelektronicznych i ich parametrów granicznych.
EN
In the paper was showed technical applications of methods of storage energy and assumptions of research project "The electromechanical energy storage". The project is financed by Ministry of Science. There is showed analyze of flywheel, parameters of flywheel, proposition of electrical drive for flywheel and electronic inverter.
PL
W pracy przeprowadzono analizę i uzasadnienie wyboru maszyny elektrycznej, która najlepiej spełnia wymagania kinematycznego magazynu energii. Szczegółowo omówiono konstrukcję obwodu magnetycznego dyskowej maszyny bezszczotkowej z magnesami trwałymi. Zaprezentowano wyniki obliczeń polowych rozkładu indukcji magnetycznej w przestrzeni szczeliny powietrznej, w której umieszczony jest twornik. Szczegółowo rozpatrzono konstrukcję bezrdzeniowego twornika tej maszyny oraz przeanalizowano dwa warianty uzwojeń tworników ze zwojami o kształcie klasycznym i skośnym. Przedstawiono sposób projektowania uzwojenia twornika bezrdzeniowego dla maszyny tarczowej oraz sposób obliczeń napięć indukowanych w pasmach analizowanych uzwojeń. Sformułowano kryteria, umożliwiające ocenę i wybór lepszego wariantu uzwojenia.
EN
The analysis of electric machine constructions choice for flywheel energy storage systems is presented in the paper. The structure of disc machine without ferromagnetic core is considered. Magnetic circuits with two winding variants (classic and skew coil) are discussed in detail. Calculation results of magnetic field distribu-tion in an air gap area, where an armature is located, are presented A coreless armature design method for the disc machine and evaluation of back EMF waveform in winding phases are discussed in details. The example calculations of back EMF wave-forms in dependency of the magnet angle within pole pitch are shown. Finally, the evaluation chose criteria of the best winding option are formulated.
EN
The paper presents the bond graphs approach to modelling the permanent magnet brushless machines (PMBM) for simulations the energy systems of hybrid physical nature. In the first part the fundamentals of bond graph modelling approach are presented. In the second part a model of PMBM in terms of bond graphs (BG) has been developed. Finally, as an example of hybrid energy system, a model of IC engine cooling system with coolant pump driven by a PMBM has been described.
PL
Ważnym zagadaniem w analizie i syntezie hybrydowych systemów energetycznych jest forma reprezentacji ich modeli. Współczesny sposób analizy i wyrażania koncepcji projektowych (forma reprezentacji modelu, metoda wprowadzania do komputera), jest jednym z podstawowych zagadnień symulatorów wspomagających badania, projektowanie i dydaktykę zaawansowanych hybrydowych systemów energetycznych [2, 5, 10]. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że oczekiwania te w znacznym stopniu spełnia metoda grafów wiązań (GW) (ang. bond graps) [1, 2, 10, 12, 17, 18]. Modelowanie układów fizycznych metodą GW, opartej na koncepcji H. M. Paynter'a [12], polega na jednolitym ujęciu procesów energetycznych zachodzących w układach fizycznych, niezależnie od ich domeny (natury) fizycznej. Formułowanie równań dynamiki układu (równań stanu) odwołuje się do zbudowanego uprzednio grafu rozważanego systemu i wykorzystuje informacje o elementach systemu, które mogą być wyrażone analitycznie lub za pomocą charakterystyk graficznych. Niniejszy referat jest kolejną próbą przedstawienia metody GW w zastosowaniu do modelowania hybrydowych systemów energetycznych z bezszczotkowymi maszynami o magnesach trwałych (BMMT, ang. PMBM). W części pierwszej referatu omówiono ogólne formalizm GW (rys. 1 i 2). Następnie przedstawiono kolejno: ogólną strukturę modelu hybrydowego systemu energetycznego w ujęciu GW (rys. 3); założenia modelowania maszyn elektrycznych w ujęciu GW (rys. 4 i 5), model SBMT w ujęciu GW dla potrzeb modelowania napędu pompy cieczy chłodzącej w silnikach samochodowych (rys. 6), model w ujęciu GW nowoczesnego sytemu chłodzenia silnika samochodowego (rys. 7) - jako przykład hybrydowego systemu energetycznego. W referacie do opracowania modelu procesu przetwarzania energii w SBMT wykorzystano ideę i modele sprzężeń wzorcowych: transformatorowego i elektromechanicznego (rys. 5) [13]. Modelowany system chłodzenia umożliwia sterowanie poziomem temperatury silnika samochodowego niezależnie od prędkości jego wału [8]. Modelowanie i symulacja takiego systemu chłodzenia nabiera szczególnego znaczenia przy wprowadzaniu coraz bardziej ostrych norm o emisjach szkodliwych składników spalin, ze względu na ważną rolę procesu rozgrzewania silnika w tworzeniu związków wydalanych spalin [4, 6, 7, 11].
PL
Praca dotyczy bezszczotkowych maszyn z magnesami trwałymi do kinematycznych magazynów energii. Omówiono obwody magnetyczne maszyn o strukturze cylindrycznej i tarczowej oraz dwa warianty uzwojeń tworników ze zwojami o kształcie klasycznym i skośnym. Przedstawiono sposób projektowania uzwojenia twornika bezrdzeniowego dla maszyny tarczowej oraz sposób obliczeń napięć indukowanych w pasmach analizowanych uzwojeń. Sformułowano kryteria, umożliwiające ocenę i wybór lepszego wariantu uzwojenia.
EN
An application of brushless, permanent magnet machines for flywheel energy storage systems is presented in the paper. Two structures (cylindrical and disc) of machines without ferromagnetic cores are considered. Magnetic circuits with two winding variants (classic and skew coil) of both machines are discussed in detail. A coreless armature design method for the disc machine and evaluation of back EMF waveform in winding phases are discussed in details. Finally, the evaluation chose criteria of the best winding option are formulated.
PL
Przedstawiono przekształtnikową maszynęszeregową, a więc maszynę zasilaną z falownika prądowego, sterowanego w funkcji położenia wirnika.Zaprezentowano model matematyczny takiej maszyny oraz graficzną postać wybranych współczynników przyjętego modelu.
EN
Direct current static converter supplied by the current invertot and controlled as a function of the rotor position is discussed.Mathematical model of such converter is presented as well as graphics of the chosen characteristic of the model.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.