Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mass media
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Medialny wizerunek biegłych sądowych w Polsce
PL
Celem prezentowanego opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaki jest aktualny medialny wizerunek biegłych sądowych w Polsce. Następnym etapem badań jest określenie konsekwencji uzyskanego w badaniu medialnego wizerunku biegłych. Liczne wyniki badań empirycznych uzasadniają tezę, że media wpływają na ich odbiorców, kształtują ich opinie. Politycy chcą zostać ponownie wybrani i często tworzą prawo tylko w celu wyjścia naprzeciwko oczekiwaniom społecznym. W ten sposób media wpływają również na decyzje rządzących odnośnie biegłych sądowych. Badania autorów obejmują opinie formułowane odnośnie biegłych sądowych w różnych rodzajach mediów: telewizji, prasie, w Internecie. Badania objęły opinie formułowane w okresie sześciu miesięcy 2018 r.. Zostało uwzględnionych setki opinii. W ten sposób aktualny medialny wizerunek ekspertów w Polsce został ustalony, a następnie poddany dyskusji.
EN
The purpose of this article is an attempt to answer the question of what media image of expert witnesses is created in Poland nowadays. Next step is the determination of consequences of the media image obtained from authors’ research. A lot of outcomes of empirical researches prove that the media affects its audience and creates social opinions. Politicians are in the reelection business and often create law to meet the social expectations only. It may cause the impact of the media on governing body’s decisions on expert witnesses too. The authors’ research includes opinions of witness experts formulated in different sorts of media: television, press and the Internet. It concerns period of six months in the year 2018. Hundreds opinions were taken into consideration. In this way the current media image of expert witnesses was established and discussed.
EN
With far right-wing ideologies coming to prominence in both Europe and the USA, we should ask to what extent the process is stimulated by the right-wing media whose discourse is based on Strict Father morality, grounded in the ancient concept of the Great Chain of Being. The application of such morality in politics and politically-biased media leads to the emergence of language of oppression, with the Other being stigmatised just for being the Other. This is seen as a threat to sustainable development, which aims at reducing inequalities based on disability, race, ethnicity, origin, religion.
PL
Nawrót popularności ideologii skrajnie prawicowych po obu stronach Atlantyku skłania do refleksji nad tym, w jakim stopniu proces ten jest stymulowany przez dyskurs prawicowych mediów, których oceny oparte są w dużej mierze na moralności Surowego Ojca. Ideologia ta ma korzenie w starożytnej koncepcji Wielkiego Łańcucha Bytu, na którym miała opierać się wszelka hierarchizacja świata. Zastosowanie takiej moralności w polityce i politycznie nastawionym dyskursie prowadzi do powstania języka opresji, skierowanego przeciwko Innemu, i stanowi zagrożenie dla idei zrównoważonego rozwoju.
PL
Celem pracy było określenie hierarchii źródeł pozyskiwania informacji o żywności i żywieniu w grupie licealistów. Badanie zrealizowano w drugiej połowie 2013 r., a udział w nim wzięło 100 uczniów jednego z liceów ogólnokształcących w województwie podlaskim. Kwestionariusz wywiadu wypełniły 63 kobiety i 37 mężczyzn. Do analizy i interpretacji wyników posłużono się arkuszem kalkulacyjnym programu Statistica 10. Przeprowadzone badania dowiodły, że 45% całej badanej populacji poszukuje informacji odnośnie do prawidłowego sposobu odżywiania. W ocenie niemal połowy badanych najczęściej wykorzystywanym przez nich źródłem informacji żywieniowej jest Internet. Mimo to w ocenie ogólnej wpływu mass mediów na ich wiedzę żywieniową wskazano, że oddziałują one negatywnie na styl życia oraz sposób odżywiania się człowieka.
EN
The aim of the study was to determine the hierarchy of information about food and nutrition sources, among a group of high school students. The study was carried out in the second half of 2013,and was conducted among 100 high school students in one of the secondary schools situated in the Podlasie region. The questionnaire was completed by 63 women and 37 men. Spreadsheet of Statistica 10 program was used in the analysis and interpretation of the result. The study showed that 45% of the entire population is looking for information about proper diet . In the opinion of almost half of the respondent, the most often used source of nutrition information is the Internet, which is the most understandable form of presenting this type of data. Despite the fact that respondents indicated the Internet as the best source for obtaining nutrition information, they perceive mass media as a tool having negative influence on human lifestyle and diet.
4
Content available Wybrane zagadnienia prawne przekazu audiowizualnego
PL
Przedmiotem prowadzonych rozważań są wybrane aspekty emisji programów telewizyjnych, rozumianych jako prasa, zgodnie z przepisami ustawy Prawo prasowe oraz Ustawy o radiofonii i telewizji. Autorzy przedstawiają stan normatywny w omawianym zakresie, podstawowe pojęcia związane z przekazem audiowizualnym, zasady emisji programów, jak również zagadnienia odpowiedzialności mediów.
EN
The subject for discussion are selected aspects of television broad-casting, as a newspaper, in accordance with the provisions of the Press Act and the Act on radio and television. The authors present a normative status in this field, the basic concepts associated with the audiovisual transmission broadcasting rules and also some issues of media responsibility.
PL
W artykule prezentowane są problemy związane z wykorzystaniem przekazu podprogowego w mediach, a dokładniej, w reklamie. Ukazano na czym polega przekaz podprogowy, jak oddziałuje na konsumenta i dlaczego należy traktować go jako formę manipulacji. W drugiej części przedstawiono badania, z których wynika, że przekaz podprogowy zagraża m.in. poczuciu bezpieczeństwa widza. Zwrócono także uwagę na konieczność prowadzenia edukacji medialnej, dzięki której jednostka zostanie wyposażona w kompetencje medialne, a co za tym idzie, będzie bardziej świadoma zagrożeń płynących z mass mediów.
EN
The article presents the issues related to the use of the subliminal message in the media, in particular in advertising. It shows how the subliminal message affects the consumer and why one should treat it as a form of manipulation. The other part of the article presents the studies which show that the subliminal message threatens the viewer’s sense of security. In addition, the article highlights the need for media education, by dint of which people will become more aware of the dangers posed by the mass media.
6
Content available Communication and buildings. Space as mass-media
EN
After providing definition and social roles of communication, media and mass-media, placing of architecture and urban space as one of the media types is proposed. Subsequently, architecture is looked at in the context of mass-media meaning transmission methods, roles, functions, effects and drawbacks. Articulating phenomena in architectural communication are listed, along with exemplary methods, in which design of space can shape public opinion. Models of mass communication are defined and discussed in context of architecture and urban space. This paper provides examples of short-, intermediate-, and long-term effects facilitated through space, as well as analyses, how architecture performs functions of media in society.
7
Content available Media i wojna. Między informacją a propagandą
PL
Niniejszy tekst ma charakter poglądowy. Dane zamieszczone w artykule pochodzą z badań innych autorów. Artykuł ma na celu ukazanie, w jaki sposób politycy i wojskowi mogą wpływać, przy wykorzystaniu legalnie dostępnych środków, na pozyskanie przychylności opinii publicznej do swoich celów. Zasady współpracy elit politycznych i wojskowych zostały opracowane w Wielkiej Brytanii już podczas I wojny światowej, a w USA dopiero po przegranej wojnie w Wietnamie. Relacje medialne z drugiej wojny w Zatoce Perskiej były wynikiem zasad współpracy z mediami wyprowadzonych przez amerykańską armię ze stylu zarządzania informacją podczas pierwszej wojny w Zatoce w 1991 roku. W procesie zarządzania informacją wystąpiła przewaga specjalistów w dziedzinie politycznego public relations nad cywilnymi spindoctors. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nie tyle konkretnych działań wojennych, co mechanizmów współpracy polityków i wojskowych z mediami.
EN
The article is of demonstrative nature. It contains the data that come from the examinations of other authors. It is aimed at showing in what way politicians and military personnel can influence the winning of the hearts and minds of the public opinion for their own purposes with legally available assets. In spite of exploiting the press from time immemorial for waging wars, the Vietnam war prompted politicians and the military to develop a cooperation strategy with the media. The second Gulf War was fought in accordance with the principles worked out by the US military from the style of information management during the first Gulf War in 1991. In the process of information management, the majority of specialists were from the field of political public relations rather than civilian spin doctors.
8
Content available Źródła informacji i ich istotność w pedagogice
PL
Artykuł dotyczy pedagogiki jako nauki powiązanej z innymi dziedzinami wiedzy oraz różnych rodzajów źródeł informacji. W treści artykułu przedstawiono czym jest pedagogika, jakie są jej działania wychowawcze i dydaktyczne oraz czym jest źródło informacji, jakie są jego rodzaje i jaki wpływ mają na edukację. Uwzględnione zostały również formy źródeł oraz podział na tradycyjne i współczesne. Poruszony został problem dotyczący zagrożeń płynących z nieumiejętnego korzystania z informacji multimedialnych, które mają niekorzystny wpływ na młodego odbiorcę.
EN
The article concerns pedagogy as a science linked to other branches of knowledge and various types of sources of information. In the article, the author presents what pedagogy is, what its educational and teaching activities are, and what a source of information is, what its different types are as well as what impact they have on education. In addition, the article takes account of other forms of sources and the classification into traditional and contemporary ones. The article also mentions the issue of threats resulting from an incompetent use of multimedia information which have a malign influence on a young recipient.
9
Content available remote Czynnik masowej komunikacji w teorii współczesnych konfliktów zbrojnych
EN
The article focuses on the increase of importance and the role of mass media in contemporary information operations whose aim may be both to trigger the outbreak or escalation of armed conflicts (aggressive function) and prevent armed conflicts or leading to their end (preventive function) as a means to reach target aims by the state or non-state bodies.
PL
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie komunikacji kryzysowej. Z uwagi na obszerność i wielkowymiarowość wymienionej problematyki wybrano ważniejsze (według autora) aspekty komunikacji kryzysowej, a właściwie komunikacji z mediami.
EN
The main purpose of this publication is to present crisis communication. The author has chosen major aspects of crisis communication ( communication with mass media in fact) because the problem is very spacious and multidimensional.
PL
Przedstawianie alarmujących wieści dotyczących cyberterroryzmu w środkach masowego przekazu nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Stanowisko mediów jest bowiem efektem nieznajomości definicji tej formy terroryzmu. Swoista psychologia strachu przed atakami na struktury informatyczne wynika ze stopnia uzależnienia współczesnych społeczeństw od technologii informatycznej oraz od narastającego zagrożenia aktami terrorystycznymi. Ze względu na potencjalne skutki jest to kusząca forma aktywności terrorystycznej. W artykule przedstawiono kilka, zdaniem autora najbardziej reprezentatywnych, definicji cyberterroryzmu oraz próby klasyfikacji potencjalnych ataków w cyberprzestrzeni1.
EN
Alarming news related to cyberterrorism presented in the media are not confirmed in reality. The views of the media result from lack of knowledge of definition of this form of terrorism. Psychology of fear of attacks against information structures stems from the degree contemporary societies depend on information technology and growing threat of terrorist acts. Due to the potential effects it is a tempting form of terrorist activity. The paper presents a few, in the author’s view the most representative, classifications of potential attacks in the cyberspace.
PL
Każdy wie, że z mediami trzeba współpracować. Duże firmy przeznaczają na ten cel miliony dolarów, tworząc oddzielne budżety na realizację celów z zakresu public relations i wpisując w swoje strategie rozwoju zasady odpowiedzialności społecznej CRS (ang. Corporate Social Responsibility). Korporacyjne systemy pracy z mediami poprawiają komunikację w społeczeństwie i służą do skutecznego budowania wizerunku firm, ich działań, celów, produktów czy usług. Te same mechanizmy dotyczą działań z zakresu edukacji ekologicznej.
PL
Dlaczego firmy globalne typu McDonald's, Coca Cola, każdego roku wydają dziesiątki milionów dolarów na reklamę w telewizji? Dlatego, że przynosi to wymierny efekt, np. wzrost sprzedaży. Czy zatem w dobie globalizacji ci, których misją jest ochrona środowiska, nie powinni również wykorzystać tego narzędzia do promocji swoich idei?
14
Content available remote Rola mediów w edukacji dla bezpieczeństwa
EN
There is a conviction that the press, radio, television influence substantially the perception of various public institutions, armed forces including. According to the research, mainly television provided the knowledge concerning national security and it became the main source of information, shaping our society defence awareness, the attitude towards the armed forces and security in broadly understood. The press was on the second position, radio and book on the third. It is worth noticing a general lack of interest in defence education problems which may mean a common distrust towards the presented contents. In general, an average Pole avoids being engaged in endeavours concerning the protection and defence of the state. Thus there is a need to correct an existing model to inform society in the area of defence. This duty should not be carried out merely by the armed forces but by professionals who deal with these problems in civilian environments.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.