Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mass customization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Success factors and future trends in mass customization
EN
At first, this paper focuses on the market-oriented challenges associated with the necessity to continuously update product offers in order to serve today’s markets and remain competitive. Subsequently, some success factors for mass customization (MC) are identified in this study. Then, a generic model of a mass customization system for manufacturing companies is proposed. Additionally, chosen problems concerning the mass customization implementation are highlighted. Finally, the work provides a summary of the features and trends of MC and offers new views on the subject.
PL
Na początku niniejsza praca koncentruje się na wyzwaniach rynkowych związanych z koniecznością ciągłego aktualizowania ofert produktów w celu obsługi dzisiejszych rynków i utrzymania konkurencyjności. Zidentyfikowano również wybrane czynniki sukcesu dotyczące masowej indywidualizacji (MC). Następnie zaproponowano ogólny model systemu dotyczącego masowej indywidualizacji dla firm produkcyjnych. Dodatkowo wskazano na wybrane problemy dotyczące wdrażania masowej indywidualizacji. Na końcu, praca zawiera podsumowanie cech i trendów MC i przedstawia nowe spojrzenie na poruszony temat.
EN
The goal of mass customization is to make the products and / or services to satisfy individual customer who makes the order with a specific design for their needs. In real situation it is not so easy deal to meet individual design and to satisfy each customer separately; there is a need to accustom such environment to fulfill the market demand. In such situation, the decision makers are to ensure that they are following flexibility while taking orders and also dispatching them to the customers. One such idea is being developed in this research work. The main aim of this research work is to offer the procedure; flexible mass customization (FLMACUS) to make flexible schedules that meets the customer requirements. A simple heuristics is used to develop the procedure and Gantt charts are used for accommodating the jobs for meeting specific due dates. In this paper batch type Original Equipment Manufacturers (OEMs) are considered for our study purpose. The results from Gantt charts in various categories are depicted. Such types of Gantt charts are hardly found in earlier studies and the results show that this procedure (FLMACUS) is promising in nature to meet customer demands and due dates in a mass customized environment.
PL
Celem masowej personalizacji jest sprawienie, aby produkty i / lub usługi satysfakcjonowały indywidualnego klienta, który dokonuje zamówienia zgodnego z konkretnym projektem odpowiadającego jego potrzebom. W rzeczywistej sytuacji nie jest łatwo znaleźć indywidualny projekt i zadowolić każdego klienta osobno; istnieje potrzeba przystosowania takiego środowiska do zaspokojenia popytu na rynku. W takiej sytuacji decydenci muszą upewnić się, że działają elastycznie przy przyjmowaniu zamówień i wysyłaniu ich do klientów. Taka koncepcja rozwinięta została w niniejszej pracy badawczej. Głównym celem badania jest zaproponowanie procedury; elastyczną masową personalizację (FLMACUS) do tworzenia elastycznych harmonogramów spełniających wymagania klientów. Do opracowania procedury wykorzystano prostą heurystykę, natomiast do dostosowania zadań do spełnienia określonych terminów posłużyły wykresy Gantta. W artykule do celów badawczych wzięto pod uwagę Producentów Oryginalnego Sprzętu (OEM). W kolejnej części artykułu przedstawiono wyniki z wykresów Gantta w różnych kategoriach. Tego typu wykresy Gantta prawie nie występują we wcześniejszych badaniach, a wyniki pokazują, że ta procedura (FLMACUS) ma charakter obiecujący, aby sprostać wymaganiom klientów i terminom w masowo dostosowywanym środowisku.
PL
Umiejętność osiągania trwałej oraz niekopiowanej przewagi konkurencyjnej jest jednym z najbardziej pożądanych zasobów organizacyjnych. Teoretycy i praktycy zarządzania starają się opracować nowe strategie osiągania takiej przewagi. Jedną z nich jest strategia masowej kastomizacji. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie dotyczące tej koncepcji autor niniejszego artykułu postanowił dokonać wnikliwej analizy zagadnień związanych z masową kastomizacją w oparciu o literaturę przedmiotu. Analiza uwzględnia ewolucję podejścia, bariery i szanse, czynniki warunkujące oraz przegląd najpopularniejszych studiów przypadków. W drugiej części artykułu autor dokonał krytyki dotychczasowych badań oraz ustosunkował się do pytania czy masowa kastomizacja jest sposobem uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej w XXI wieku. W ostatniej części artykułu zaproponował możliwe kierunki ewolucji tej strategii.
EN
The ability to achieve a stable and tough to copy competitive advantage is one of the most desired organizational resources. Management theorists and top chief executive officers are intensively developing new strategies which can help to achieve that advantage. One of that strategies is mass customization theory. In response to the growing interest of this concept the author of this article decided to make a thoroughly literature analysis connected with a mass customization. The analysis consists of the evolution of the approach, barriers and opportunities, key factors and the most popular case studies overview. In the second part of the article the author made a previous studies criticism and answered the question whether mass customization is a strategy of achieving a competitive advantage in the twenty-first century. In the last part of the article analyzed possible directions of the mass customization strategy evolution.
EN
In accordance with the requirements of the modern market, small and medium-sized enterprises (SMEs) need to offer a wide range of products tailored to the specific and individual requirements. The success of many enterprises, which work in mass production system and use economic effect of scale pro-duction slowly is a thing of the past. There are many enterprises, generally small and medium manufacturing in unit and small batch production, for which it is necessary to develop optimal methods of production planning, taking into account the flexible production requirements, matched to the time-varying customer’s demand. The article presents the production planning based on TOC in conditions of mass customization. Presented solutions are used in modern practice.
EN
The paper presents a general concept of smart design and production control as key elements for efficient operation of a smart factory. The authors present various techniques that aid the design process of individualized products and organization of their production in the context of realization of the mass customization strategy, which allows a shortened time of development for a new product. Particular attention was paid to integration of additive manufacturing technologies and virtual reality techniques, which are a base of the so-called hybrid prototyping.
EN
The paper presents possibilities of improving design and manufacturing preparation processes of configurable (variant) products in scope of realization of mass customization strategy. Knowledge based engineering tools are presented as a base for building systems for automation of design and manufacturing preparation. Methodologies of building KBE systems are presented and described, authors’ own methodology is presented along with selected cases of its use. It is proven that reduction of time needed for design and manufacturing preparation can be vast, justifying use of KBE systems as a way of manufacturing optimization of configurable products.
PL
Celem pracy jest przedstawienie jednej z koncepcji zarządzania strategicznego w branży TSL - strategii zróżnicowania. Omówiono jej założenia, cele, korzyści oraz wynikające z niej rodzaje ryzyka. Przedstawiono dwa sposoby osiągnięcia unikatowości przedsiębiorstwa - w nawiązaniu do produktu oraz do usługi. Oba przypadki zostały poparte przykł adami produktów występujących na rynku. Wspomniane zostały takie pojęcia, jak „perfekcyjne zamówienie” czy „perfekcyjna logistyka” w kontekście wymagań klienta. Podjęto również próbę przeniesienia strategii zróżnicowania do logistyki oraz stworzenia przykładowej listy usług, które przez usługobiorcę mogą być postrzegane jako wyjątkowe - zarówno pod względem zarządzania, jak i w sferze TSL. Wspomniano także o możliwości zastosowania metody mass customization oraz bonus-malus w kontekście strategii zróżnicowania.
EN
The article presents one of the concepts of strategic management in the TSL (transport-spedition-logistics) industry - differentiation strategy. Examined are the strategy’s assumptions, purpose and benefits and risks. Also presented were two ways which could help the company become unique - in two contexts: products and services. In both cases, mentioned were the solutions (products and services) available on the market. Also discussed is the concept of perfect order and perfect logistics in the context of the customer’s requirements. The article presents how to transfer the differentiation strategy to the logistics area. This text includes a list of services which may be exceptional to a potential customer - from the viewpoint of management and the TSL area. Also mentioned is the possibility of implementation of the Mass Customization method and the bonus-malus system in the context of differentiation strategy.
EN
Mass customized production is the type of production using a combination of knowledge of craft production and mass production to achieve this goal. One of important managerial problems of manufacturing companies is an increasing complexity of product structure, which results from a wide variety of products needed to satisfy customer requirements. From economic point of view, this type of production is profitable and has many benefits such as reduction of inventory. This paper presents an overview and definition of mass customized manufacturing, development stages, decisive approaches to mass customized manufacturing and main problems resulting from this type of manufacturing. Finally, an overview of approaches to complexity measures and complexity management are provided.
PL
Masowo zindywidualizowana produkcja jest rodzajem produkcji, który do osiągnięcia celu wykorzystuje kombinację wiedzy z zakresu produkcji rzemieślniczej i produkcji masowej. Jednym z ważnych problemów zarządczych firm produkcyjnych jest coraz większa złożoność struktury produktu, co wynika z szerokiej gamy produktów niezbędnych do spełnienia wymagań klientów. Z ekonomicznego punktu widzenia ten typ produkcji jest opłacalny i daje wiele korzyści, jak na przykład zmniejszenie zapasów. Artykuł prezentuje przegląd oraz definicję masowo zindywidualizowanej produkcji, etapy rozwoju, decydujące podejścia do masowo zindywidualizowanej produkcji, a także główne problemy wynikające z tego typu produkcji. Na końcu zaprezentowany został przegląd podejść do środków złożoności oraz zarządzania złożonością.
9
Content available Innowacyjność w środowisku masowej kastomizacji
PL
W artykule przedstawiono wpływ i specyfikę innowacji produktowych i procesowych w warunkach rozwoju masowej kastomizacji. Wykazano, że oferowanie na masową skalę produktów dostosowanych do indywidualnych, specyficznych potrzeb powoduje, że współczesne przedsiębiorstwo musi być wysoce innowacyjne zarówno w sferze procesów, jak i produktów. Innowacyjność w warunkach masowej kastomizacji bazuje przede wszystkim na rozwijaniu strategii modularności, która jest kluczem do implementacji efektywnej kosztowo kastomizacji. Wprowadzanie masowej produkcji specyficznej dla określonego klienta poprzedza wcześniejsza implementacja procesów Lean oraz rozwijanie właściwie ukierunkowanej innowacyjności produktowej i procesowej zgodnie ze strategią Agile.
EN
The paper discusses the influence and specificity of product and process innovations in the environment of mass customization. It shows that the mass offering of products adapted to individual and unique needs makes a contemporary enterprise highly innovative both product-wise and process-wise. Innovativeness in the conditions of mass customization is based mostly on the development of a modular strategy, which is the key to implementing cost-effective customization. Starting mass production tailored to the specific customer is preceded by the implementation of Lean processes and the development of well-oriented product and process innovative-ness – in accordance with the Agile strategy.
PL
W pracy przedstawiono aspekty związane z rynkowym podejściem do klienta oraz proces poszukiwania przez klienta coraz częściej produktów nowoczesnych. Z perspektywy przedsiębiorstwa takie zagadnienie określa się mianem skrojonych na miarę produktów. Zaprezentowane w pracy zagadnienie masowej kastomizacji porusza ten sposób wdrażania działań produkcyjnych dostosowanych do oczekiwań konsumentów. W pracy zdefiniowano pojęcie masowej indywidualizacji oraz dokonano charakterystyki różnorodnych strategii dla procesu kastomizacji. Został także określony łańcuch wartości dla masowej kastomizacji.
EN
The paper presents aspects of a market approach to the customer, and the process where more often the customer searches more modern products. From the perspective of a company such action is referred as a tailor-made product. The issue of a mass customization, presented in the paper, treats about the implementation of production activities tailored to the needs of consumers. The paper defines the concept of a mass customization and characterises various strategies for the process of customization. There was also determined the chain value for the mass customization in the elaboration.
PL
Oczekiwania użytkowników architektury ery informacyjnej wzrastają wraz ze wzrostem ich świadomości architektonicznej i stale poszerzającymi się możliwościami zarówno technologicznymi jak i nabywczymi. Pomimo że architektoniczny proces projektowy standardowo jest aktem jednorazowym zakończonym powstaniem unikatowego obiektu, w którym klient ma czynny udział, to jednak istnieją obszary projektowania architektonicznego, w których użytkownik końcowy ma niewielki wpływ na projekt przestrzeni, z jakiej będzie korzystał. Jednym z takich obszarów jest architektura wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jak również architektura domów jednorodzinnych budowanych na podstawie dokumentacji typowych.
EN
Expectations concerning architecture in the information era grow together with its users increasing architectural consciousness as well as with new technological and economic possibilities. Although usually the process of designing architecture is a single act, resulting in the creation of a new structure influenced by the customer, in many spheres of design the final user has a minimal impact on the shaping of the space in which he/she is going to function. One of such spheres is the architecture of standardized single-family houses.
12
Content available Cost conditions of mass customization manufacturing
EN
According to requirements of the market a great number of small companies are forced to offer a wide variety of products and to frequently respond to the market with customized solutions. High-variety production like mass customization is facing the challenge of effective variety management, which needs to deal with numerous variants of both product and process in order to accommodate diverse customer requirements. Large product portfolios allow customers to select products closely matching their needs, but it results in a larger costs. In the production of mass customization a very important issue is changeovers times. In spite of applying modern management techniques, setup time still plays an important part in the production cycle time. To shorten the production time, and therefore lower the cost, the methods of group technology (GT) are used. This paper presents a method of cost calculation taking into account manufacturing in organizational similar groups. The main purpose of this method is to identify the range of costs of elements produced in GT. The method was validated in conditions of high-variety production.
PL
Zgodnie z wymaganiami współczesnego rynku duża liczba małych przedsiębiorstw jest zmuszona do oferowania szerokiej gamy wyrobów i często oferuje rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta. Wysoka różnorodność wyrobów (masowa kastomizacja) stoi przed wyzwaniem skutecznego zarządzania wytwarzaniem wielowariantowej oferty produktów dopasowanej do potrzeb klienta w oparciu o wariantowe procesy wytwarzania. Duże portfolio produktów pozwala ściśle dopasować wyrób do potrzeb odbiorcy, ale jednocześnie prowadzi do podwyższenia kosztów realizacji zamówień. W warunkach produkcji dopasowanej do potrzeb klienta bardzo ważnym zagadnieniem są czasy przezbrojeń. Pomimo stosowania nowoczesnego parku maszynowego, ze względu na ich ilość, czasy przezbrojeń nadal odgrywają ważną rolę. Poniższy artykuł przedstawia metody kalkulacji kosztów wytwarzania z uwzględnieniem dynamicznego grupowania w grupy organizacyjnie podobne. Głównym celem prezentowanej metody jest określenie zakresu kosztów produkowanych elementów w ramach GT. Metoda została zweryfikowana badaniami w warunkach produkcji wyrobów o wielu opcjach wykonania.
EN
In the last years the researches in engineering have moved towards customer-oriented manufacturing. The individual customer's require-ments are very important for the company's activities. It results high-variety production. High-variety production like mass customization is facing the challenge of effective variety management. Applying methods of mass customization to the empirical process can improve product development process efficiency and reduce time and cost. The manufactu-ring process requires documentation of the production. Very often, the documentation process and the time of its formation is limited. The article includes an analysis of the modern manufacturing systems and answering the question: how is it possible to produce without having a docume-ntation in paper form. The presented solution is used during the high-variety products manufactured in the SMEs. The method was validated in the conditions of best practice high-variety production.
EN
The paper presents selected aspects of production management related to the product customization. Product customization leads to an exponentially increased number of product and process variants, which exaggerates the difficulties in manufacturing in make-to-order production systems. The direct consequence of product customization on production is evidenced by an exponentially increased number of process variants, such as diverse machines, tools, fixtures, setups, cycle times and labors. In the production of mass customization a very important issue is changeovers times. In spite of applying modern management techniques, setup time still plays an important part in the production cycle time. The case study includes the manufacture of roller shutters. This paper presents a method of cost calculation taking into account the manufacturing roller shutters in organizational similar groups. The main purpose of this method is to identify range of costs of elements. The method was validated in the conditions of best practice production for high-variety production.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia zarządzania produkcją związane z dostosowaniem wyrobów do potrzeb klienta. Zjawisko kastomizacji produkcji prowadzi do wzrostu różnorodności wyrobów finalnych. Powoduje więc zwiększenie stopnia złożoności problemów zarządzania produkcją. Bezpośrednią konsekwencją kastomizacji produkcji jest zwiększenie liczby wariantów procesu wytwarzania, tendencja do poszerzenia parku maszynowego, asortymentu narzędzi, oprzyrządowania oraz zwiększenia liczby przezbrojeń. Jednocześnie zwiększa się długość cyklu produkcyjnego oraz nakładów pracy. W produkcji masowej jednym z podstawowych czynników efektywności wytwarzania jest czas przezbrojeń. Omówiono zagadnienie dla produkcji rolet zewnętrznych. Przedstawiono metodę zmniejszania czasu przezbrojeń, obniżania kosztów wytwarzania przez tworzenie grup organizacyjnie podobnych. Metodę poddano weryfikacji w warunkach produkcji wielowariantowej w rzeczywistych warunkach produkcyjnych.
EN
In contrast to the traditional manufacturing system, where the basic features are low product variety and mass production, recent manufacturing environment is characterized by shorter product life cycles, constantly diminishing batch sizes while the variety of product types and models continues to increase. In high-variety manufacturing , in spite of applying modern management techniques, setup time still plays an important part in the production cycle time. Product development teams use many methods and tools for design, test, and manufacture a new or improved product. Design for manufacturing methodologies are used to improve a product's manufacturability. For high-variety production the cumulative amount of setup time results from the number of changeovers. To shorten the production time and therefore cost the methods of group technology (GT) are used. This paper presents a method of increasing the manufacturability of elements produced in GT. The method was validated in the conditions of best practice production for high-variety production.
16
Content available remote Sztuka i matematyka - algorytmiczne i parametryczne detale
PL
Opracowanie dotyczy wykorzystywania metod obliczeniowych do projektowania dzieł architektonicznych, w których geometria formy, detal struktur i efekty materiałowe są efektem spójnej reguły generatywnej. Nowatorskie biura tworzą własne narzędzia na poziomie języków programowania (algorytmy) czerpiąc z abstrakcyjnych koncepcji i procedur matematycznych. W konsekwencji algorytmiczne i parametryczne strategie projektowania w połączeniu z fabrykacją CNC podnoszą rolę detalu i ornamentu jako środka ekspresji idei projektowej.
EN
The paper concerns with the use of computational methods for architectural design, in which the form geometry, structural details and material effects are the result of a coherent, generative rules. An innovative offices create their own tools at the level of programming languages, exploring abstract mathematical concepts and theories. Consequently algorithmic and parametric design strategies in conjunction with CNC fabrication increase the role of detail and ornament as means of expressing design idea.
17
Content available remote The Knit on Demand supply chain
EN
As customers’ tastes become more differentiated, so must companies’ offerings evolve. The demand for variety may soon become unmanageable, and several companies are addressing this trend by adopting a system of mass customization. One project, Knit on Demand, has been conducted by the Swedish School of Textiles in close collaboration with a knitting company and a retailer of tailored fashion in Stockholm. Production and sales of customized products pose logistical challenges for the companies involved, including the one-piece flow through almost the entire supply chain and the demand for short lead times in an otherwise slow environment, adding to the cost of manufacturing mass customized garments. Customization has logistical benefits such as minimised inventory; hence, high inventory turnover and the possibility of fast response to meet customer demand. The Knit on Demand concept can be considered as leagile because it comprises both lean and agile components. It is lean in the manufacturing stage upstream and agile downstream to better respond to customer demand on the market.
EN
Mass Customization is a strategy to deliver to customer highly customized product with the price comparable to products made in mass production processes. One of the key aspects in keeping cost at the low level is efficient utilization of production capacity. It can be achieved only if product workload is known. "MOST" technique seems to be very efficient tool to accomplish it. Fast and simple technique guarantee that very diverse products can be estimated in terms of total working time needed to produce them. In consequence "normhours" for every elements are determined which is further base for all kind of capacity planning. Another issue is to keep stability in delivery in Make to Order environment when there are fluctuations in demand reinforced by variation in workload. The problem can be solved by applying variable Lead Time, which means that when capacity or workload increase customer wait longer for product. It is the simplest solution and widely used, however it does not have to be preferable. Then instead, market fluctuation can be covered by flexible working hours, which can be achieved by overtime, seasonal workers or shifting working hours from low to high season period. Last mentioned problem is how to balance production process when there is unstable workload in particular sub-processes. Proposed solution is to keep some small amount of products buffer in between sub-processes and apply multifunctional workers who can operate more than one operation. It seems obvious that production capacity management in Mass Customization is more sophisticated than typical "Make to Stock" facilities. However there are methods and techniques available which can be applied and make Mass Customization possible to implement.
19
Content available remote The selected tools of relationship marketing as significant trends
EN
The various new approaches help to reinforce a number of important marketing concepts and techniques. The different approaches (methods) emphasize different aspects of marketing. This article explains the essence of relationship marketing and two tools of relationship marketing like mass customization and loyalty program.
PL
Różne nowe podejścia pomagają wzmocnić wiele ważnych marketingowych koncepcji oraz technik wykorzystywanych w marketingu. Różne podejścia (metody) wzmacniają różne aspekty marketingu. W artykule tym wyjaśniono istotę marketingu relacji i dwóch narzędzi marketingu relacji: zjawisko masowej kastomizacji oraz programy lojalnościowe.
EN
The aim of the article is to present the concept and mechanism of Sales and Product configurator taking under consideration both benefits connected with its application and client and company's perspectives. The first part presents the main concepts of mass customization. The configurator as a tool supporting the application of the paradigm of mass individualization, presentation of a concept model as well as a discussion about how the configurator works are presented in the second part of this paper. The final part presents the examples of implemented solutions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.