Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 348

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  marketing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Zagadnienie sposobu projektowania przekazu marketingowego jest niezwykle ważne zarówno dla teoretyków, jak i dla praktyków zarządzania. Projekty charakteryzujące się wysoką jakością użytkową mogą mieć bezpośredni wpływ na skuteczność kampanii reklamowych. W przedstawionej pracy badano wpływ czynników graficznych projektu ulotki reklamowej na preferencje potencjalnych klientów. Zaprojektowano cztery warianty ulotki, które różniły się położeniem podanych informacji oraz sposobem zgrupowania poszczególnych jej zawartości. Badane warianty struktur przekazu marketingowego były oceniane za pomocą binarnej wersji porównań parami. W trakcie oceny preferencji aktywność wzrokowa uczestników była rejestrowana za pomocą eye-trackera. W badaniu wykorzystano dane uzyskane od prawie pięćdziesięciu osób, w przypadku których jakość wskaźników eye-trackingowych była satysfakcjonująca. Wiek osób uczestniczących w eksperymencie mieścił się w przedziale od 19 do 31 lat. Uzyskane rezultaty – zarówno oceny subiektywne, jak i parametry okulograficzne zostały formalnie przeanalizowane za pomocą odpowiednich procedur statystycznych. Wyniki badań pokazują generalnie wyższy poziom preferencji w przypadku układów z białymi odstępami i z ceną umieszczoną na górze, a z uzyskanych w wyniku analiz okulograficznych map cieplnych wynika, że badani najdłużej skupiali wzrok na środkowych częściach ulotek. Większość uczestników najpierw analizowała ulotkę górną, a potem dolną.
EN
The issue of how to design a marketing message is extremely important for both management theorists and practitioners. Projects characterized by a high utility quality may have a direct impact on the effectiveness of advertising campaigns. The presented work examines the influence of graphic elements of the flyer design on the preferences of potential customers. For the purpose of the experiment, four variants of the leaflet were designed. They differed in the location of specific information components and graphical grouping of the leaflet content. The variants of the marketing message structures were assessed by means of binary pairwise comparisons. While evaluating the preferences of the examined layouts, the participants' visual activity was recorded using an eye tracker. The study used data collected from almost fifty people for whom the quality of eye tracking indicators was satisfactory. The age of the people participating in the experiment ranged from 19 to 31 years. Results obtained both for subjective assessments and for oculometric parameters were formally analyzed by the appropriate statistical procedures. The results of the research show generally higher preferences for layouts with white spaces and the price placed on top, while the heat maps obtained from eye tracking analyses indicate that the subjects focused their eyesight on the middle parts of the leaflets for the longest time. Most of the participants looked at the top leaflet first, then the bottom leaflet.
PL
Głównym celem poznawczym przedstawionych badań jest określenie preferencji potencjalnych klientów w zakresie prostego przekazu reklamowego prezentowanego w postaci cyfrowych wersji ulotek. Dodatkowo ukazano od strony metodycznej możliwości i zasady wykorzystania badania okulograficznego do pomiaru reakcji wizualnej na prosty przekaz reklamowy. Wykorzystano w tym celu eksperyment wewnątrzgrupowy z dwiema zmiennymi. Zaprezentowana tematyka ma potencjalnie duże znaczenie również w przypadku innych marketingowych układów graficznych, takich jak strony internetowe, dokumenty elektroniczne, banery, ogłoszenia czy opakowania. Eksperyment obejmował cztery graficzne wersje układów informacji, które różniły się między sobą konfiguracją (pionową lub poziomą) i stylem zastosowanej czcionki (pogrubienie lub brak pogrubienia). Subiektywne oceny badanych zestawów graficznych uzyskano za pomocą zero-jedynkowych porównań parami. Zgromadzone dane poddano zarówno ocenie jakościowej, jak i formalnej analizie statystycznej. Na podstawie analizy rezultatów porównań parami wykazano istotność badanych czynników w kształtowaniu się preferencji potencjalnych odbiorców. Uzyskana hierarchia ocen wskazuje na lepszy odbiór ulotek z pogrubioną czcionką i zorientowanych poziomo. Zgromadzone dane okulometryczne przedstawione w postaci map cieplnych świadczą o tym, że badani najwięcej uwagi poświęcają górnej części ulotki pionowej i lewej stronie układów poziomych. Analizy ilościowe potwierdziły te obserwacje jakościowe i pozwoliły na wskazanie szczegółowych, statystycznie istotnych różnic między badanymi czynnikami i między ich poziomami. Przedstawione wyniki zwiększają znajomość kształtowania się preferencji potencjalnych odbiorców i pozwalają lepiej zrozumieć ich aktywność wzrokową w trakcie przetwarzania prostych komunikatów marketingowych.
EN
The main cognitive goal of the presented research is to determine the preferences of potential customers in relation to a simple advertising message presented in the form of digital versions of leaflets. In addition, from the methodical point of view, the possibilities and principles of using eye tracking research to measure the visual reaction to a simple advertising message are shown. A within-group experiment with two factors was used for this purpose. The presented subject matter is potentially important also for other marketing graphic layouts, such as websites, electronic documents, banners, advertisements or packaging. The experiment included four versions of marketing messages that differed in the layout orientation (vertical or horizontal) and a heading style – bolded or not bolded font types. Subjective evaluations of the studied graphical layouts were obtained by means of binary pairwise comparisons. The data collected were subjected both to qualitative assessment and to statistical formal analysis. The obtained hierarchy of preferences indicates a better perception of horizontally oriented leaflets with bold captions. The collected oculometric data presented in the form of heat maps show that the subjects pay the most attention to the upper part of the vertical leaflet and the left side of the horizontal layouts. Quantitative analyses confirmed these qualitative observations and allowed for the identification of detailed, statistically significant differences between the examined factors and their levels. The presented results increase the knowledge of shaping potential recipients’ preferences and allow for a better understanding of their visual activity while processing simple marketing messages.
EN
The purpose of this work is to develop a method for modelling contradictions that emerge when evaluating the quality of marketing information. The work refers to the basics of Qualitology, the science of quality. The essence of the Principle of Quality Mapping and the Principle of Quality Evaluation of objects was presented, turning attention to the problem of qualitative contradictions. The marketing information quality model was defined and the method for testing and assessing the quality of marketing information was adopted. A model of qualitative contradictions emerging while improving the quality of marketing information has been developed. The sequences of actions leading to the identification and arrangement of qualitative contradictions in relation to their impact on the quality of marketing information have been determined. Methods for solving qualitative contradictions have been indicated. While designing the above activities, Grey System Theory and Relations and Regression Theory were referred to at the stage of identification and ordering of qualitative contradictions, and to the Theory of Inventive Problem Solving at the stage of defining methods of solving the problem of quality contradictions for improving the quality of marketing information. Directions for further research and improvement of the method are indicated, in order to improve the management of marketing information quality.
PL
Celem pracy jest opracowanie metody modelowania sprzeczności, które wyłaniają się przy wartościowaniu jakości informacji marketingowej. W artykule odwołano się do podstaw kwalitologii, nauki o jakości. Przedstawiono istotę zasady jakościowego odwzorowania i zasady wartościowania jakości przedmiotów, zwracając uwagę na problem sprzeczności jakościowych. Określono model jakości informacji marketingowej i przyjęto metodę badania i oceny stanu jakości informacji marketingowej. Opracowano model sprzeczności jakościowych wyłaniających się przy doskonaleniu wartościowanej jakości informacji marketingowej. Określono sekwencje działań prowadzących do identyfikacji i uporządkowania sprzeczności jakościowych względem ich wpływu na stan jakości informacji marketingowej. Wskazano metody rozwiązania sprzeczności jakościowych. Projektując powyższe działania, odwołano się do podstaw teorii szarych systemów oraz teorii relacji i regresji na etapie identyfikacji i porządkowania sprzeczności jakościowych, a także do teorii rozwiązywania zagadnień wynalazczych na etapie określania metod rozwiązania problemu sprzeczności jakościowych w celu doskonalenia jakości informacji marketingowej. W ostatniej części pracy wskazano kierunek dalszych badań prowadzących do doskonalenia zarządzania jakością informacji marketingowej.
PL
Czy wykonywanie pracy w sposób rzetelny, fachowy i profesjonalny wystarczy, aby być widocznym na rynku? W jaki sposób lepiej pokazać swoje produkty i usługi, aby być bardziej rozpoznawalnym wśród klientów? Czym jest wizerunek firmy i w jaki sposób możemy go wykorzystać dla jej rozwoju?
EN
The article addresses implementing the marketing concept to the activities of travel agency market entities using the example of tour operators. The issues of the essence of marketing orientation and the stages of its development are presented. Then, theoretical information on the functioning of the travel agency market is given, along with an indication of the processes taking place in this market. Therefore, the paper discusses the position of tour operators on the tourism market and the problem of shaping the marketing orientation by tour operators in more detail. The relationships of entities in the system of creating marketing orientation on the travel agency market and the factors that determine it are presented. The methodology of the empirical research and the results of research on the level of marketing orientation of tour operators operating in Poland and selected European countries are described synthetically. The study was conducted in the second half of 2016 based on a survey. The research covered 204 tour operators from Poland and 176 from selected European countries. The study aims to present the concept of tour operators’ marketing orientation, together with the presentation of the results of research assessing the level of marketing orientation of tour operators operating in Poland and selected European countries. The work is theoretical and empirical.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia wdrażania koncepcji marketingowej do działalności podmiotów rynku biur podróży, na przykładzie touroperatorów. Przedstawione zostały kwestie istoty orientacji marketingowej i fazy jej rozwoju. Następnie przedstawiono informacje teoretyczne dotyczące funkcjonowania rynku biur podróży wraz ze wskazaniem na procesy zachodzące na tym rynku. Określano zatem miejsce touroperatorów na rynku turystycznym oraz przedstawiono bardziej szczegółowo problematykę kształtowania orientacji marketingowej przez touroperatorów. Omówione zostały powiązania podmiotów w systemie kreowania orientacji marketingowej na rynku biur podróży oraz czynniki, które ją determinują. Zaprezentowana została syntetycznie metodyka przeprowadzonych badań empirycznych oraz wyniki badań poziomu orientacji marketingowej touroperatorów działających w Polsce i wybranych krajach europejskich. Badanie przeprowadzono w drugiej połowie 2016 roku na podstawie badań ankietowych. Badaniami objęto 204 touroperatorów z Polski i 176 z wybranych krajów europejskich. Celem opracowania jest zaprezentowanie koncepcji orientacji marketingowej touroperatorów, wraz z prezentacją wyników badań oceny poziomu orientacji marketingowej touroperatorów funkcjonujących w Polsce i wybranych krajach europejskich. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny.
PL
W artykule przedstawiono dwa podstawowe wymogi stawiane produktom i ich elementom, takim jak opakowania, w kontekście jakości środowiskowej. Są to projektowanie zgodne z zasadami ochrony środowiska oraz właściwa komunikacja marketingowa w tym zakresie. Wskazano, iż elementy informacji, przekładające się na praktyczną realizację recyklingu są nie mniej istotne niż sama przydatność do ponownego użycia. Podkreślono, że dopasowanie komunikatu do możliwości percepcyjnych nabywcy jest odpowiedzialnością producenta.
EN
The text presents two basic requirements for the product and its components, such as packaging, in the context of environmental quality. These are design compliant with the principles of environmental protection and appropriate marketing communication in this area. It was pointed out that the information elements that affect the practical implementation of recycling are no less important than the re-usability alone. It was emphasized that matching the message to the buyer’s perceptive capabilities is the producer’s responsibility.
EN
The aim of the thesis is to present and assess some selected marketing aspects of specialist shops selling organic products as well as their significance for development of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The study was performed in 2019 via the method of Mystery Shopping in the specialist shops of the region. The studies used the observation sheet instrument, which took into account selected marketing aspects according to the 7 Ps of marketing. The formulated research hypothesis was that in the majority of selected cities marketing performance is satisfying. It was identified for each of seven marketing instruments on the basis of selected criteria. Relying on the performed study, it was noted that the activities in the majority of the specialist stores in selected cities are satisfactory, what would confirm the research hypothesis. The most highly evaluated marketing tools were the procedures and staff that obtained high and very high ratings in more than 90% of specialist stores. It was observed that the shop assistants have proper qualifications and knowledge and these would enable them to help the customers in a professional manner. The weak points, however included promotion which received high and very high ratings in only every third shop. Although the personal sale was performed in a very good way, the other forms such as supplementary promotion and PR were considered to be weak factors. According to the above, the shops should show greater activeness on social media.
EN
Changes in the structure of Polish society and the dynamic ageing process make seniors, as consumers, one of the most important groups on the market. The article presents seniors in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship as an interesting group that is increasingly eager to use all the market opportunities offered to them. Their activity in many fields is an excellent tool against social exclusion. The newly emerging community requires specialists related to marketing, promotion and advertising not only to notice them on the market, but also to adapt marketing activities to their needs, interests, possibilities and wealth. The aim of the article is to present this special group that requires the development of new, not stereotypical marketing activities. It can certainly be predicted that there will be a dynamic increase in the number of social services offered - care, health and rehabilitation, and of goods and other services dedicated to the elderly. The problem of senior policy is a huge research field for many specialists related to the silver economy sector.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie i ocena funkcjonowania e-marketingu w Urzędzie Miasta Łodzi. Badania oparte są na źródłach wtórych oraz wynikach badań pierwotnych z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej. Przedstawione wnioski dotyczą podstawowych narzędzi marketingu internetowego, stosowanego przez Urząd Miasta Łodzi. Wyniki raportów instytucjonalnych wskazują, iż znacznie wzrasta zaufanie do internetowych źródeł informacji, a prym w podatności na to medium wiodą tzw. millenialsi, czyli przedstawiciele grupy wiekowej od 21 do 34 lat. Dlatego też instytucje, takie jak urzędy miasta, coraz śmielej wychodzą z ofertą internetową przede wszystkim do osób z tego przedziału wiekowego, zachęcając do korzystania z takich narzędzi jak: strona internetowa, Facebook. Snapchat czy Instagram.
EN
The aim of the article is to present and evaluate the functioning of e-marketing at the City Hall of Lodz. The research is based on secondary sources and participant observations. The conclusion concerns the basic tools of internet marketing used by the City Hall of Lodz. Different reports show that confidence to online sources of information is growing considerably and the so-called Millenials (the age group from 21 to 34 years old ) are the most susceptible to be influenced over internet activities. That is why institutions such as city councils more and more often develop the internet activities primarily dedicated to people from this age group,encouraging the use of such tools as: website, Facebook. Snapchat or Instagram.
10
Content available Market Management in Market Activity
EN
The article points to the social aspects of marketing in the market activity of business entities. It results in the processual character of management in the exchange of products (values) between two sides of the market (demand and supply), which consists of two market groups (two groups of people). It is these groups of people that are the subject of management, including those involved in the implementation of its basic functions, necessary for the implementation of the objectives of market activity. This subjective character of management was presented in selected economic entities.
EN
Entrepreneurs in the transport and forwarding services field are looking for new areas of activity to ensure a competitive advantage over their competitors. Currently, with relatively balanced price levels and service quality, the acquisition and retention of clients can ensure success in the market and marketing activities. The approach to marketing activities has changed over the years. Currently, marketing 2.0 is used, which is focused on the customer, their needs, and preferences. Marketing 3.0 is also used, which introduces a broader customer perspective. The area of activity, which is part of the new marketing 3.0 concept, is social media, currently used by over one billion people globally. Such a large group means a regular flow of information which is highly important for businesses. Research has shown that companies use social media primarily for promotion, to recruit new employees, and contact contractors. Internet tools are the most widely used distribution channel of services in the industry. Over half of the surveyed enterprises indicated that they planned to increase social media in their company’s marketing activities. A positive trend may indicate that transport and forwarding companies may plan to increase their future use of this channel for marketing activities.
EN
The article analyzes the range of production and commercial enterprises using the methods of ABC, XYZ – analysis. To identify more profitable positions and measures to increase profits, the commodity positions of the enterprise are ranked. The analysis of marketing directions using the method of paired comparisons in order to identify the most effective of them to promote products and ranking the order of application, as well as the distribution of resources between them. An assessment of the price risk of the goods, with which it was revealed the projected value of the income of the enterprise in the sale of goods. Risk assessment is made for further development of the marketing strategy of the enterprise.
EN
Safety as a state that gives a sense of confidence and a guarantee of its maintaining may also act as an element motivating to use a product or service, certainty of use of the product and the certainty of using the service. In the second approach, mass-specific services, including sports services related to the operation of sports clubs, are a service specific in terms of security. The entity providing them should ensure the safety of all its participants, from sportsmen to sports spectators. The aim of the article is to present partial results of research results on the relationship between the sense of safety of sports club fans and active participation in a sports event. The research covered a group of 1127 people surveyed in the first half of 2018 using a direct questionnaire on fans of sports teams and research on secondary sources. The main hypothesis is that a sporting event allows to extend a marketing offer to new segments, enrich the expanded sports product, set new pricing strategies and use promotion only when a viewer has a high sense of security. In this approach, it is security from the point of view of the customer that determines the use of a sports service, but also satisfaction, and, in the future, also loyalty.
EN
The main goal of this publication is to show the areas where patients and marketing activities of health care organizations overlap. It shows regulations which ensure safety of a patient, and presents a path model for supporting patients in case some regularities stemming from the above mentioned contact points arise.
PL
Zgodnie z jedną z najpowszechniej używanych definicji, marketing to proces, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują – poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług posiadających wartość [1]. Szczególnie w ujęciu praktycznym nie jest wiedzą stałą, ścisłą, ale zależy od aktualnych okoliczności oraz potrzeb nabywcy i musi się zmieniać wraz z jego ewolucją. Niewiele jest obszarów, na które tak silny wpływ mają moda, styl życia czy trendy społeczne. Marketing musi się do nich dostosować – realizować aktualne, rzeczywiste oczekiwania odbiorcy, a więc w istocie kreować i zapewniać jakość. Ujęcie samej jakości jest natomiast zależne od okoliczności. Przed rewolucją przemysłową jakość zwykło się utożsamiać z wysoką jakością, takich bowiem parametrów oczekiwał odbiorca. Wiek pary nieco zmienił zapatrywania nabywcy: elementem jakości stał się także koszt i obecnie przyjmuje się raczej bliskie Crosby’emu: jakość określa się jako zgodność ze specyfikacją [2].
PL
Konsumenci coraz częściej zastanawiają się nad tym, co chcą zjeść i jakie produkty chcą mieć na swoich stołach. Wzrost świadomości wśród konsumentów przekłada się na większe zainteresowanie żywnością pochodzącą z krótkich łańcuchów dostaw. Obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na żywność produkowaną w ramach rolniczego handlu detalicznego. Producenci żywności za pomocą reklamy, jako najprostszego sposobu komunikacji starają się zainteresować konsumentów swoją ofertą. Rozwój technologii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. konsumentów jak i producentów. Coraz większe znaczenie odgrywa marketing w social mediach.
EN
Consumers are increasingly thinking about what they want to eat and what products they want to have on their tables. Increased awareness among consumers translates into greater interest in food from short supply chains. We are observing an increasing demand for food produced as part of agricultural retail trade. Food producers, using advertising as the easiest way of communication, try to interest consumers in their offer. The development of technology meets the expectations of consumers and producers. Marketing in social media is becoming increasingly important.
EN
Sustainability and sustainable marketing have obviously become very crucial, and strategies that are in control of the environment can give several businesses a competitive edge. Moreover, as a result of the rapid development and changes in Iran, sustainability is more important than ever, and deep change is needed to bring Persian people and companies into sustainable orientation. The purpose of this article is to study the relationship between customers’ green satisfaction and perceived sustainable marketing policies in Iran. The study is based on the designed questionnaire, which considers different cultural issues. The data analysis has been done based on the Pearson correlation coefficient and linear regression analyses by using SPSS 21. The results show that the correlation between the perceived sustainable marketing policies and green customer satisfaction is greater than 0.6. Moreover, the regression analysis proves that the perceived sustainable marketing policies have a positive impact on green customer satisfaction. Therefore, sustainability is a crucial factor for companies in order to make their customers satisfied and consequently having a competitive advantage comparing their competitors.
PL
Zrównoważony rozwój i zrównoważony marketing stały się bardzo istotne, a strategie ujmujące wymogi środowiskowe mogą zapewnić firmom przewagę konkurencyjną. Ponadto, w wyniku szybkiego rozwoju i zmian w Iranie, zrównoważony rozwój jest ważniejszy niż kiedykolwiek dotąd, a głębokie zmiany są konieczne, aby doprowadzić mieszkańców i firmy do zrównoważonej orientacji. Celem tego artykułu jest zbadanie związku między ekologiczną satysfakcją klientów a postrzeganą polityką zrównoważonego marketingu w Iranie. Badanie opiera się na zaprojektowanym kwestionariuszu, który uwzględnia różne zagadnienia kulturowe. Analiza danych została przeprowadzona na podstawie współczynnika korelacji Pearsona i analizy regresji liniowej przy użyciu SPSS 21. Wyniki pokazują, że korelacja między postrzeganą zrównoważoną polityką marketingową a satysfakcją klientów przyjaznych środowisku jest większa niż 0,6. Co więcej, analiza regresji dowodzi, że postrzegana zrównoważona polityka marketingowa ma pozytywny wpływ na zadowolenie klientów przyjaznych środowisku. Dlatego zrównoważony rozwój jest kluczowym czynnikiem dla firm, aby ich klienci byli zadowoleni, a co za tym idzie, firmy mogły osiągnąć przewagę konkurencyjną w porównaniu z konkurencją.
EN
The paper deals with an analysis of linking between brand’s factors and macroeconomic stability. For this purpose, the authors have checked two hypotheses such as multicollinearity between social-value determinants which form the country’s brand and linking between social-value determinants of the brand and country’s macroeconomic stability. The object of analysis deals with Lithuania, Latvia, Croatia, Bulgaria, Poland, Romania (the latest countries which joined the EU) and Ukraine. The dataset for analysis is obtained from Hofstede Insights (2018), World Data Bank, United Nations, Freedom House, etc. The methods adopted for this study are Pearson’s correlation coefficient and Generalized Least Squares model. The findings have proved the indicated hypotheses. Thus, the government should develop the strategy to manage the social-value determinates of a country’s brand with a purpose to achieve macroeconomic stability.
PL
Artykuł dotyczy analizy powiązań między czynnikami marki a stabilnością makroekonomiczną. W tym celu autorzy sprawdzili dwie hipotezy, takie jak wielolinearność między determinantami wartości społecznych, które tworzą markę kraju, a powiązaniem między społeczno-wartościowymi determinantami marki i stabilności makroekonomicznej kraju. Przedmiotem analizy są Litwa, Łotwa, Chorwacja, Bułgaria, Polska, Rumunia (najnowsze kraje, które przystąpiły do UE) i Ukraina. Zestaw danych do analizy uzyskano z Hofstede Insights, World Data Bank, ONZ, Freedom House itp. Metody przyjęte w tym badaniu to współczynnik korelacji Pearsona i model Uogólnione najmniejsze kwadraty. Wyniki dowiodły wskazanych hipotez. W związku z tym, rząd powinien opracować strategię zarządzania określeniami wartości społecznej marki danego kraju w celu osiągnięcia stabilności makroekonomicznej.
19
Content available Chatbots in marketing
EN
The role of digital technologies, especially the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI), increasingly become a key element of diverse interactions between brands and consumers. Homo Cyber Oeconomicus, one of the potential stages of ongoing consumer’s evolution, lives between processes of dehumanization of the surrounding world and humanization of digital technologies. While remaining in a constant contact with smart devices, systems and algorithms, they are looking for new values and meanings, which are a metaphor of their desires, fears and behaviors. As a result, the digital ecosystem, as an attempt to combine the humanism idea with technologization processes, poses new challenges to companies/brands, both concerning the quality of interactions with an increasingly digital consumer and tools used in that process. Chatbots can prove to be an interesting solution here, as their spectrum of potential areas of implementation in business systematically increases. The paper attempts to identify the influence of chatbots on marketing taking into account their role in Human - to - Machine interaction process. A part of these considerations is of the character of philosophical discourse on the role of that technology in human life, which is a starting point for the presentation of preliminary assumptions for a model of consumer-chatbot interaction (digital technology) in marketing activity of companies/brands.
PL
Rola technologii cyfrowych, w tym w szczególności Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) staje coraz bardziej kluczowym elementem zróżnicowanych interakcji pomiędzy markami i konsumentami. Homo Cyber Oeconomicus, będący jednym z potencjalnych etapów trwającej ewolucji konsumenta, żyje między procesami dehumanizacji otaczającego go świata a humanizacji technologii cyfrowych. Pozostając w ciągłym kontakcie z inteligentnymi urządzeniami, systemami i algorytmami poszukuje nowych wartości i znaczeń, stanowiących metaforę jego pragnień, obaw i zachowań. W efekcie digital ecosystem, będący próbą zespolenia idei humanizmu z procesami technologizacji stawia przed firmami/markami nowe wyzwania, zarówno co do jakości realizowanych interakcji z coraz bardziej cyfrowym konsumentem, jak i narzędzi wykorzystywanych w tym procesie. Ciekawym rozwiązaniem mogą okazać się chatboty, których spektrum potencjalnych obszarów implementacji w biznesie systematycznie chatbotów na marketing, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w procesie interakcji Human – to – Machine. Część prowadzonych rozważań ma charakter filozoficznego dyskursu nad rolą tej technologii w życiu człowieka, co stanowi punkt wyjścia do prezentacji wstępnych założeń modelu interakcji konsumenta i chatbotów (technologia cyfrowa) w aktywności marketingowej firm/marek.
EN
This research paper is about the renewal, improvement and development of railroad transportation industry and planning for its contribution to the national and regional economic development. A theoretical exploration provided a guide for the necessary assessments. A research method based on the case study of almost all elements of the Iran railroad transportation system has been performed. The implementation of the observation by means of some indicators proves that hinders shall be removed to achieve maximum profit of the rail transport industry. Strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) analysis aided to evaluate the features of the industry. The analysis revealed that the present system of the railroad transportation is unable to assist the national macro economy. The failure corresponds to scarcely investing, funding, managing, infrastructure, operating conditions, and international/regional trade limitations. However, with the help of the improvement plans the prospects for the rail transport development will be pretty satisfactory due to the strategic Geo-policy, climate, nature, and trade potentials. A linear programming for the rail transport industry (LPRTI) has been provided to suggest the ways for maximizing of the rail transport system’s profits to support the national macro economy. The outcome of this research paper assists the regional/national economies with the help of a successful railroad transportation industry everywhere in the world.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.