Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maritime navigation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available The Entrants’ View on Collision Avoidance
EN
Collisions are a serious threat to ship’s safety and despite the existence of codified rules and obligatory COLREG course for the seafarers, the number of maritime accidents is still great. Noticing this we have decided to use group model building to extract the knowledge about the process of collision avoidance from our group of experts. As a result, we obtained 18 factors which we have divided into 4 categories in order of importance. After reviewing the results we have noticed that the experts focused on superficial and theoretical aspects of collision avoidance. Therefore we have concluded that their knowledge despite our initial assumptions was insufficient to thoroughly revise this topic. However, we have also recognized some patterns that would suggest that the current rules could be improved. Our goal is to cause a discussion that will, hopefully, result in changes in education, laws, or both.
PL
Zderzenia są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa statku i pomimo istnienia skodyfikowanych przepisów oraz obowiązkowej dla marynarzy znajomości Między­narodowych Przepisów Zapobiegania Zderzeniom na Morzu, liczba wypadków morskich wciąż jest ogromna. Zauważając to, podjęto decyzję o wykorzystaniu modelowania grupowego w celu wydobycia wiedzy o przebiegu procesu mijania się statków z wybranej grupy ekspertów. W rezultacie uzyskano 18 czynników, które zostały podzielone na cztery kategorie w zależności od ich znaczenia. Po przejrzeniu wyników zauważono, że eksperci skupili się na powierzchownych i teoretycznych aspektach zagadnieniach unikania zderzeń statków. W związku z tym wysunięto wniosek, że ich wiedza, pomimo naszych pier­wotnych założeń, nie była wystarczająca, żeby dogłębnie przyjrzeć się tematowi. Niemniej dostrze­żono także pewne wzorce, które mogą sugerować pole do poprawy aktualnie funkcjo­nujących przepisów. Celem pracy jest spowodowanie dyskusji, która, być może, zaskutkuje zmianami w systemie edukacji marynarzy, prawie lub też w obu tych dziedzinach.
EN
This paper presents the outcome of a pre-project that resulted in an initial version (prototype) of an automated assessment algorithm for a specific maritime operation. The prototype is based on identified control requirements that human operators must meet to conduct safe navigation. Current assessment methods of navigation in simulators involve subject matter experts, whose evaluations unfortunately have some limitations related to reproducibility and consistency. Automated assessment algorithms may address these limitations. For a prototype, our algorithm had a large correlation with evaluations performed by subject matter experts in assessment of navigation routes. The results indicate that further research in automated assessment of maritime navigation has merit. The algorithm can be a stepping stone in developing a consistent, unbiased, and transparent assessment module for evaluating maritime navigation performance.
EN
The real-time voice command recognition system used for this study, aims to increase the situational awareness, therefore the safety of navigation, related especially to the close manoeuvres of warships, and the courses of commercial vessels in narrow waters. The developed system, the safety of navigation that has become especially important in precision manoeuvres, has become controllable with voice command recognition-based software. The system was observed to work with 90.6% accuracy using Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) and Dynamic Time Warping (DTW) parameters and with 85.5% accuracy using Linear Predictive Coding (LPC) and DTW parameters.
EN
The main aim of this paper is to assess the possibility of using non-conventional geodetic estimation methods in maritime navigation. The research subject of this paper concerns robust determination of vessel’s position using a method of parameters estimation in the split functional model (Msplit estimation). The studies performed will help in finding out if and in which situations the application of Msplit estimation as the method for determining vessel’s position is beneficial from the perspective of navigation safety. The results obtained were compared with the results of traditional estimation methods, i.e. least squares method and robust M-estimation.
EN
Currently (April 2016) uninterrupted information about a ship’s position can be obtained from specialized electronic position-fixing systems, in particular, Satellite Navigation Systems (SNSs) such as GPS and GLONASS and Satellite Based Augmentation Systems (SBASs) such as EGNOS or WAAS. The generic name given to all the above mentioned systems is Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Many models, designed for the ship’s bridge and provided by about a dozen manufacturers, are available on the world market. In Europe, one of the most comprehensive sources of knowledge on the global GNSS market is a report published, on average, every 15 months by the European GNSS Agency GSA. Another receiver survey is published each year in the January number of the magazine “GPS World”. The detailed analysis of market report and receiver survey, possible use of EGNOS and Galileo in the maritime market, and different maritime applications of GNSS equipment are described in this paper.
6
Content available Informacja i sytuacja nawigacyjna
PL
Proces nawigacji jest złożony i bazuje na informacji nawigacyjnej pochodzącej z dwóch głównych źródeł – pomiarów nawigacyjnych i publikacji nautycznych. Informacja nawigacyjna, mająca kolosalny wpływa na bezpieczeństwo żeglugi, powinna być dokładna, aktualna i wiarygodna. W artykule przedstawiono informacje nawigacyjną w aspekcie jej cech i atrybutów, będących egzemplifikacją jej jakości
EN
Ship’s navigation process is complex and based on the navigational information from two main sources – of navigational measurement and of nautical publications. Navigation information should be precisely, up-to-date and credible. The paper presents navigational information in respect to their features and attributes.
PL
Zgodnie z zaleceniami IMO, jeżeli dane o obiekcie są dostępne zarówno z AIS jak i z radarowej automatycznej pomocy nakresowej (ARPA lub ATA) oraz kryteria łączenia danych są spełnione tak, że informacje z AIS i radarowe są traktowane jako dotyczące jednego obiektu fizycznego, to w urządzeniach radarowych, jako stan domyślny, powinny być automatycznie wybierane i wyświetlane tylko symbol AIS i dane alfanumeryczne AIS tego obiektu. Artykuł przedstawia przeprowadzone w warunkach rzeczywistych wstępne badania wiarygodności prezentowanej przez statkowy AIS informacji o odległości i czasie mijania z drugim statkiem wyposażonym też w AIS, poprzez porównanie danych z AIS z prezentowanymi przez ARPA.
EN
According to the IMO recommendation when the target data from AIS and radar plotting aids are both available and the association criteria are fulfilled such that the AIS and radar information are considered as for the one physical target, then as a default condition in radar equipment the AIS target symbol and the alphanumerical AIS target data should be automatically selected and displayed only. The article presents researches conducted in real conditions on the reliability of information presented by ship's AIS about the passing distance with other vessel equipped with AIS too and time to pass it by comparing data from the AIS with that presented by ARPA.
8
Content available The quantification of the cartographic information
EN
The article contains methods for conducting and results of research on the optimization of the navigation charts scale. The methodology is based on the principles of information theory. The basis for the calculation were the data read from the Polish charts. Certain been recommended optimal scales of the navigation charts.
PL
Artykuł zawiera metodykę prowadzenia i wyniki badań dotyczących optymalizacji skali kartograficznych map nawigacyjnych. Metodyka oparta została na założeniach teorii informacji. Podstawę obliczeń stanowiły dane odczytane z polskich map. Określone zostały zalecane optymalne skale map nawigacyjnych.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2003--2010, CD 1
PL
W opracowaniu przedstawiono podstawy planowania nawigacji morskiej na podstawie dokumentów IMO oraz w świetle Kodu Polarnego. Opisano strukturę Kodu Polarnego oraz fragmenty związane z jego zaleceniami, co do prowadzenia bezpiecznej nawigacji.
EN
The paper refers to the principle of passage planning based on the IMO documents in the light of the Polar Code. Structure of the Polar Code has been presented in connection to its functional requirements to conduct safe ice navigation.
EN
An essential aspect of the safety of navigation is avoiding collisions with other vessels and natural or man made navigational obstructions. To solve this kind of problem the navigator relies on automatic anti-collision ARPA systems, or uses a geometric method and makes radar plots. In both cases radar measurements are made: bearing (or relative bearing) on the target position and distance, both naturally expressed in the polar coordinates system originating at the radar antenna. We first convert original measurements to an ortho-Cartesian coordinate system. Then we solve collision avoiding problems in rectangular planar coordinates, and the results are transformed to the polar coordinate system. This article presents a method for an analysis of a collision situation at sea performed directly in the polar coordinate system. This approach enables a simpler geometric interpretation of a collision situation.
Logistyka
|
2014
|
nr 3
4706--4717
PL
Zdolność systemu do ostrzegania użytkownika o tym, że błąd wyznaczonych współrzędnych przekroczył dozwoloną wartość, nazywa się wiarygodnością[4]. W chwili obecnej ani GPS, ani GLONASS nie zapewniają monitoringu wiarygodności, w związku z tym istnieje niepewność dotycząca rzeczywistego położenia obiektu. Sytuacja taka jest niedopuszczalna wszędzie tam, gdzie błąd gruby wyznaczeń współrzędnych może doprowadzić do poważnych konsekwencji w postaci katastrof, w których mogą zginąć ludzie, wystąpić poważne straty materialne, czy skażenie środowiska. W związku z tym, zapewnienie wiarygodności jest warunkiem koniecznym umożliwiającym zastosowanie GNSS w nawigacji lotniczej i morskiej (w niektórych jej fazach). Realizowana jest ona dzięki grupie opracowanych metod, które dobrze sprawdzają się na otwartej przestrzeni, tam gdzie błąd gruby wyznaczeń może być spowodowany jedynie niewłaściwym funkcjonowaniem któregoś z satelitów [4]. Na terenach zabudowanych źródłem błędów grubych pomiarów są sygnały odbite od budynków i z tym problemem nie radzą sobie stosowane w lotnictwie i na morzu metody monitorowania wiarygodności. W niniejszym artykule przedstawiono propozycję nowej autorskiej metody oceny dokładności współrzędnych wyznaczanych metodami GNSS na potrzeby monitorowania pojazdów. Opisano genezę powstania metody oraz ogólne założenia przyjęte przy jej opracowywaniu.
EN
The ability of the system to warn the user that fix error has exceeded the allowed value is called the integrity[4]. At the moment, neither GPS nor GLONASS does not provide integrity monitoring, therefore there is uncertainty regarding the actual location of the object. This situation is unacceptable anywhere, where outliers in coordinates may lead to serious consequences in the form of disaster, where people can die, develop serious material loss or contamination of the environment. In this connection, to ensure integrity is a necessary condition for the use of GNSS in aviation and maritime navigation (in some of its phases). It is made by a group of developed methods that work well at open area, where outliers in measurements may be caused only by the wrong functioning of one of the satellites [4]. The main source of outliers in urban areas are signals reflected from buildings and methods of integrity monitoring used in aviation and at the sea are not able to cope with this. The article describes the author's proposal for a new method of assessing GNSS fixes accuracy for vehicles monitoring. The genesis of the method and general assumptions in its development are described.
12
Content available Kompas satelitarny jako kompas na rejony polarne
PL
W ostatniej dekadzie coraz powszechniejsze zastosowanie znajdują tzw. kompasy satelitarne (specyficzna odmiana odbiorników nawigacji satelitarnej), które poza standardowymi dla odbiorników systemu GPS informacjami pozwalają wyznaczać kąty orientacji przestrzennej nosiciela. Atrakcyjność tych kompasów zdaje się wzrastać wraz ze wzrostem szerokości geograficznej akwenu, w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań magnetycznych i żyroskopowych, które w tych rejonach wykazują istotne niedoskonałości. W artykule opisano badania istotnych własności pomiarowych wybranych konstrukcji kompasów satelitarnych w rejonach polarnych obejmujących wody okalające Spitsbergen oraz na Zatoce Gdańskiej.
EN
For the last decade so called satellite compasses (special version of satellite navigation receivers) have been in more and more common use. Apart from standard GPS data they can also be used to determine special orientation angles of the carrier. The attraction of these compasses seems to be growing with the growth of geographical latitude of the water area in contrast to traditional magnetic and gyroscopic solutions, which display significant imperfections in these regions. The paper presents the results of significant measurement properties of some selected satellite compasses in polar regions including waters around Spitsbergen and the Bay of Gdańsk.
13
Content available remote Kryteria akceptowalności ryzyka w żegludze morskiej
PL
W artykule przedstawiono analizę kryteriów akceptowalności ryzyka stosowanych w żegludze morskiej w odniesieniu do określonego akwenu morskiego oraz statku. Na podstawie przeprowadzonych studiów wybranych pokładowych systemów zarządzania bezpieczeństwem statku przeprowadzono syntezę metod oceny ryzyka operacji stwarzających potencjalne zagrożenie dla ludzi i statku. Omówiono wady i zalety podejścia stosowanego obecnie w żegludze morskiej przy opracowywaniu kryteriów akceptacji ryzyka.
EN
The paper presents the analysis of risk acceptance criteria used in maritime navigation with respect to both the particular sea area and ship. On the basis of the study of several ship safety management systems the summary of risk assessment methods used for the hazardous operations for people and ship has been worked out. The merits and drawbacks of the approach used currently in risk assessment in maritime navigation to draw up the risk acceptance criteria.
EN
Terrestrial navigation is one of the method of parametric navigation, i.e. a method of fix determination. Recently the method has become quite common again thanks to automated measurements of navigational parameters (radar navigation, radio direction finders and others) and connection with the ECDIS. The accuracy of position coordinates determined by such method is affected by navigational measurement errors and the accuracy of navigational mark coordinates used for position determination. The coordinates values are obtained from nautical publications (including charted data) or from an electronic chart data base. This article presents an original method for an analysis of how the accuracy of navigational mark coordinates affects the accuracy of ship’s fix. Considerations are supplemented with an example of the most common terrestrial position determination in marine navigation.
EN
In the general case measurements performed in navigation are those of position coordinates - points on the trajectory, and trajectory derivatives - speed vector and acceleration vector. Due to the occurrence of systematic and random errors, there is no full conformity of results obtained from measurements by various navigational instruments and systems in the mathematical model of the process of navigation, as well as in specific measurement models. This study attempts to compare trajectories, speeds and accelerations determined by different measurement tools (navigational equipment and systems). The results may be used in an analysis of measurement reliability and of the correct performance of navigational systems and equipment. A comparison of various sources of information also allows to detect and identify systematic errors, so that, consequently, mathematical models of specific phenomena and processes can be verified.
PL
W nawigacji wykonywane są pomiary współrzędnych pozycji – punkty na trajektorii oraz pochodnych trajektorii – wektor prędkości i wektor przyspieszeń. Ze względu na pojawianie się błędów systematycznych i losowych, zarówno w modelu matematycznym procesu nawigacji, jak i w poszczególnych modelach pomiarowych, nie występuje pełna zgodność wyników pomiarów wykonywanych za pomocą różnych urządzeń i systemów nawigacyjnych. W prezentowanym artykule podjęto próbę porównania trajektorii, prędkości i przyspieszeń określonych różnymi narzędziami pomiarowymi (urządzeniami i systemami nawigacyjnymi). Wyniki mogą być wykorzystane w analizie wiarygodności pomiarów oraz poprawności pracy urządzeń i systemów nawigacyjnych. Porównanie różnych źródeł informacji umożliwia również wykrycie i identyfikację błędów systematycznych, a efektem tego może być weryfikacja modeli matematycznych poszczególnych zjawisk i procesów.
PL
Morskie pomoce nawigacyjne to pojecie różnorodnie interpretowane w polskiej literaturze specjalistycznej. Odpowiadają mu dwa, wydawałoby się podobne, określenia w języku angielskim: aids to navigation i nawgational aids. Pierwsze z nich dotyczy zazwyczaj oznakowania nawigacyjnego (aids to navigation), drugi termin określa zwykle wydawnictwa nawigacyjne (navigational aids). Niestety, nie zawsze. W wielu publikacjach oba terminy są używane zamiennie. W niektórych zaś aids to navigation to określenie dotyczące zarówno wydawnictw hydrograficznych, jak i oznakowania nawigacyjnego, z kolei navigational aids to urządzenia nawigacyjne. Artykuł ma na celu zdefi niowanie pojęcia morskie pomoce nawigacyjne, zaprezentowanie nowego autorskiego ich podziału i klasyfikacji, a także pokazanie związku z telekomunikacją morską.
EN
In the paper author tries to define the terms: aids to navigation and navigational aids and presents their classification. Finally author tries to find the relations of the mentioned terms to maritime Communications.
PL
Na polskich wodach pracuje DGPS - PL dla potrzeb administracji morskiej i nawigacji. Pracują dwie stacje transmitujące poprawki do pseudo-odległości do satelitów w Dziwnowie i Rozewiu, stacja monitorująca w Jarosławcu i centrum w Gdyni. Na Zatoce Gdańskiej pracuje stacja RTK (pomiary dynamiczne w czasie rzeczywistym). Przedstawiono również plany rozwoju systemu.
EN
On Polish waters DGPS-PL (Differential Global Positioning System) works for Polish maritime administration and sailing. Two stations (Rozewie and Dziwnów) pseudo range correction transmit, monitoring station works in Jaroslawiec and center of the system in Gdynia is located. RTK (Real Time Kinematic) correction station works on Gulf of Gdańsk. The system development plans are presented too.
PL
Artykuł przedstawia unormowania prawne w zakresie zwalczania zanieczyszczeń morza przez jednostki pływające, a także omawia ogólne zadania podstawowych służb państwowych w zwalczaniu tych zagrożeń na polskich obszarach morskich.
EN
The article presents laws related to countering sea pollutions by ship. The authors discuss general tasks of governments services involved in controlling such hazards in the Polish maritime areas.
PL
W niniejszym artykule autorzy podjęli próbę usystematyzowania pojęć związanych z zabezpieczeniem nawigacyjno-hydrograficznym (NHZ) realizowanym dla potrzeb Marynarki Wojennej RP. Przedstawione zostały ogólne terminy i określenia.
EN
The authors make an attempt to systematize notions connected with navigational and hydrographic support for the Polish Navy. The paper includes basic terms and phrases.
PL
Zbieranie i rozpowszechnianie informacji nawigacyjnej i hydrograficznej jest jednym z podstawowych czynników kształtujących zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne (NHZ) na polskich obszarach morskich. Za opracowanie i dystrybucję tego rodzaju informacji odpowiedzialne jest Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW). Niniejszy artykuł przedstawia wspomniany w tytule rodzaj informacji nautycznej oraz działania BHMW w tym zakresie.
EN
Collection and promulgation of navigational and hydrographic information are one of the basic elements in navigational-hydrographic support in the Polish EEZ. The Hydrographic Office of the Polish Navy is responsible for preparing and distributing this type of information. This paper presents the nautical information mentioned in the title and activities by The Hydrographic Office in this respect.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.