Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mapy numeryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przybliżono system obsługi kopalnianych map numerycznych Geolisp ze szczególnym uwzględnieniem modułu Odkrywki. Omówiono kolejne funkcje modułu i możliwość jego zastosowania przy tworzeniu dokumentacji kartograficznej w górnictwie odkrywkowym. W pierwszej części pokazane zostały sposoby tworzenia map górniczych na podstawie danych z pomiaru. Wyróżnione tu zostały metody wstawiania znaków umownych, linii oraz kreskowań niezbędnych przy tworzeniu tego typu dokumentacji. Następnie przedstawiono możliwości programu przy przetwarzaniu utworzonych map, między innymi: transformacja map między układami współrzędnych, przygotowanie rysunków do wydruku oraz tworzenie map pochodnych. W artykule omówiono istotne, z punktu widzenia górnictwa odkrywkowego, funkcje programu, a mianowicie: obliczanie objętości zwałowisk, tworzenie wykresów (przekroi i profili) oraz powierzchni NMT na podstawie utworzonych map wyrobisk górniczych. Powierzchnie te utworzyć można zarówno na podstawie warstwic jak i wykorzystując współrzędne stropu lub spągu pokładu np. zestawione w plikach tekstowych. Tak utworzone powierzchnie umożliwiają wizualizację elementów pokładu oraz zaplanowanie dalszych prac górniczych. Kolejno ukazano, jak na bazie utworzonej topologii wykonać mapę tematyczną. W tej części artykułu zostały pokazane kolejne kroki tworzenia parcel oraz kontrola ich topologii, a także sposób wygenerowania raportu parcel. Zaprezentowano także moduł, który służy do przygotowania produkcji. W końcowej części artykułu skupiono się na praktycznych przykładach wykorzystania tak utworzonej dokumentacji kartograficznej.
EN
In this article was shown the ‘Geolisp’ system of numerical mining maps, taking into account an outcrop module. There have been discussed the subsequent functions of this module and a possibility of its use in creation of cartographic documentation in an opencast mining. There have been shown the ways of mining maps creation on the basis of the measuring data, in the first part of this article. The insertion methods of contractual signs, lines and crosshatchings were especially demonstrated here. Then it has been presented how to convert the created maps, inter alia: maps transformation between the coordinate systems, preparation of figures to printing and creation of derivative maps. In the article were discussed the main functions of ‘Geolisp’ program, namely: calculation of heaps volume, making of diagrams and profiles, and Triangular Irregular Networks based on created maps of mining excavations. These surfaces can be obtained from the contour lines or the altitude and situational coordinates of coal bed roof/floor juxtaposed in the text files. These surfaces enable to do a visualization of coal bed elements and plan the next mining works. It was also shown how to make a thematic map based on created topology. In this part of an article have been described the subsequent steps of parcels making and a control of their topology, and also the way of parcels report generating. It has been presented the module, which can be used to production preparation. The end of this article is focused on the practical examples of the use of cartographic documentation.
PL
Zgodnie z obecnym stanem prawnym dokumenty wchodzące w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej tworzonej w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce mogą być sporządzone w lokalnym układzie geodezyjnym, pod warunkiem, że przedsiębiorca dysponuje możliwością transformacji geodezyjnej tego układu do państwowego, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. Kopalnie węgla kamiennego w Polsce stosują wiele lokalnych układów współrzędnych, m.in. Sucha Góra, Borowa Góra, GOP I, GOP II, GOP III czy ROW-SG. Istotnym więc zagadnieniem staje się zapewnienie odpowiedniej dokładności transformacji. W artykule przedstawiono algorytm oraz analizę dokładności transformacji współrzędnych z układu Borowa Góra do układu PL-2000 wykonanej dla obszaru PG Silesia. W opracowaniu szczegółowo omówiono problem wyznaczania parametrów transformacji optymalnych z punktu widzenia uzyskiwanych dokładności. Zagadnienie zaprezentowano z wykorzystaniem programu Geolisp, stosowanego w większości kopalń, do sporządzenia map w postaci numerycznej, umożliwiającego transformację współrzędnych pomiędzy różnymi układami. Program działa w środowisku systemów CAD. Zawiera on współczynniki transformacji wyznaczone dla większości śląskich kopalń i gmin. Skutki działania programu są następujące: wszystkie obiekty mapy w postaci numerycznej, również rastry, otrzymują nowe współrzędne, a równoległe do ramki teksty i bloki pozostają do niej równoległe. Jednostkowa skala bloków oraz wysokość napisów pozostają bez zmian. System zapewnia współpracę z oprogramowaniem opracowanym przez firmę Algores-Soft.
EN
In accordance to the existing legislation it is allowed that documents being part of a surveying and geological documentation provided by mining facilities in Poland use local coordinate systems. The condition is that there is a possibility to transform this system, by means of a geodetic calculations, to the one used officially and presented in the Geodetic and cartographic law (Prawo geodezyjne i kartograficzne). Hard coal mines in Poland utilize numerous local coordinate systems such as: Sucha Góra, Borowa Góra, GOP I, II and III or ROW-SG. It is then the important task to provide needed accuracy of the coordinate transformation process. The article presents an algorithm as well as an accuracy analysis processed for the transformation between Borowa Góra and PL-2000 systems carried out for the PG Silesia mine. The paper specifically describes a problem of determining proper coefficients optimal when considering the given results. Moreover, the article shows an application commonly adapted by most of the mines and used to provide maps in digital form – the Geolisp. It is because the application allows user, besides all other functionalities, to perform a coordinate transformation between many different coordinate systems. This software runs in a CAD environment and provides transformation coefficients determined for most of the Silesian communes and mines. As a result the application transforms coordinates of all objects a map consists of, as well as of connected raster images, and texts and object blocks previously parallel to a map section frame are still of such character. Unit scale of the blocks and the texts height remains unchanged. The Geolisp fully supports cooperation with the software provided by the Algores-Soft.
4
Content available remote Wykorzystanie map tematycznych w ochronie środowiska na terenach górniczych
PL
W artykule przedstawiono analizy możliwości wykorzystania numerycznych map tematycznych w ochronie środowiska na terenach górniczych. Rozpatrzono dwa rodzaje map: sozologiczną i hydrograficzną. Jako obszar badań wybrano teren eksploatacji kruszywa naturalnego Rędzin. Celem tej pracy była analiza funkcjonalności sozologicznej i hydrograficznej mapy numerycznej pod kątem wykorzystania ich przy opracowywaniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Mapy te można wykorzystać jako narzędzie przydatne do oceny stanu środowiska naturalnego przed podjęciem eksploatacji jak również w późniejszej fazie do oceny wielkości szkód spowodowanych w dobrach środowiskowych na skutek prowadzenia działalności górniczej. W pracy wykazano przydatność tego typu map do oceny oddziaływania na środowisko, a także wskazano kłopoty interpretacyjne wynikające z redundancji informacji, niespójności danych itd.
EN
The paper deals with analysis of application numerical, thematic map in environment protection at mining areas. Two types of map: sozological and hydrographical were considered. Natural aggregate mine ''Rędzin " has been selected as an example of mining area. Main aim of this paper was analysis of usefulness of sozological and hydrographical numerical map for preparation of Report of influence of venture to environment. This kind of map can be used for environment condition assessment both before starting exploitation as well as in subsequent stage for environmental damages identification caused by mining activities. It has been shown that sozological and hydrographical maps are very useful, however some practical troubles have been notices due to information redundancy, incoherent data etc.
PL
Jednym z rodzajów dokumentacji, które posiada przedsiębiorca górniczy, jest dokumentacja mierniczo-geologiczna. Jest ona sporządzana i uzupełniana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Mierniczy górniczy oraz geolog górniczy wykonują na potrzeby ruchu zakładu górniczego różnego rodzaju pomiary, obmiary czy też obliczenia. Wyniki tych prac są wykorzystywane między innymi do tworzenia map wyrobisk górniczych. W celu realizacji zadań związanych z obsługą mierniczą i geologiczną zakładu górniczego wykorzystywane są również metody i narzędzia informatyczne. Duża dostępność oprogramowania związanego z wizualizacją wyników pomiarów geodezyjnych czy też geologicznych pozwala na zmianę formy sporządzania dokumentów kartograficznych i tekstowych wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej. W celu spełnienia wymogów, jakie stawia się dokumentacji mierniczo-geologicznej zakładu górniczego, niezbędne jest zapewnienie sporządzanym dokumentom odpowiednich cech. Przejście z tradycyjnego sposobu sporządzania i aktualizacji map górniczych na elektroniczny system obsługi zasobu mapowego wymaga podjęcia szeregu skomplikowanych i czasochłonnych działań. Polegają one na przenoszeniu zasobu map w środowisko cyfrowe, standaryzacji w zakresie warstw tematycznych oraz aktualizacji postępu wyrobisk i innych elementów stanowiących treść map górniczych. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano również poszczególne elementy wpływające na sposób zarządzania cyfrową dokumentacją mierniczo-geologiczną.
EN
One of the kind of documentation's which mine entrepreneur has, is a surveyor-geological documentation. The documentation can be made up or completed only by certificated mine surveyors and geologist in accordance with their qualifications. The surveyor and the geologist do for a mining establishment many kinds of measurements, quantity surveys and calculations. Results of these works can be used, among other for creating maps of mining excavations. To realize this tasks, which are connected with surveyor-geological documentation the computer methods and tools also can be used. The large accessibility of the software connected with visualisation of results of survey or geological measurements allows to change the form of preparing the cartographic and textual documents which compose of the surveyor-geological documentation. For meeting the obligations, which are needed in the surveyor-geological documentation it is necessary, that the documents have special features. The passage from traditional way to electronic system of documents preparing and updating needs special methods and demands time-consuming works. The digital surveyor-geological documentation needs to transfer traditional maps in to digital environment, standardize thematic layers as well as to prepare special procedures for actualization of excavations progress as well as other elements on the mining maps. The paper presents and characterises also individual elements influencing essentially management of digital records referring to survey and geological data.
6
Content available remote Analiza leśnych map numerycznych w krajach Unii Europejskiej
EN
The aim of the paper is to make the issue of forest digital maps in six EU countries familiar, namely in Belgium, France, United Kingdom, Norway, Spain and Portugal. To this end, the author took advantage of internet pages of institutions responsible for developing these maps and of information from persons involved in these problems in individual countries. The ways of creating these maps were mentioned, sources of information of geometric and descriptive databases were pointed and thematic layers accessible through the GIS were named. Gathered information led to conclusion that forest information in UE is not homogeneous mainly due to ownership.s structure of forests. The issue of forest digital maps, which are a part of land use maps and the issue of forest digital maps, which are strictly made for foresters. use, as a result of inventory and management actions, were also mentioned. It is clear that there are significant differences between these two types of maps in degree of detail and accessibility. It is noted, that it is quite common to gather information needed to create forest digital maps, using aerial photographs and all the advantages of GIS. In the summary, the features, which differ forest digital maps in individual countries were discussed. Also conformity of these maps was discussed as a base for creating a uniform forest information exchange system.
PL
Uwzględnienie w modelu numerycznym obciążenia płyty jej ciężarem własnym i gradientem termicznym pozwala wykazać, że znaczny jest wpływ gradientu termicznego na wytężenie płyty.
8
Content available remote Geological map of the future: digital, interactive, and 3D [communique]
EN
Geological survey agencies are developing methods for government geological mapping in the post-paper map era. Surficial and bedrock maps are being digitized and reconciled, while multiple generations of legends are being made accessible in a categorized format. Regional 3D geological models that integrate soils and geology, surficial and bedrock geology, as well as onshore and offshore are increasingly in demand as the information, technology, and protocols to build them progress. Applications such as regional groundwater modelling require digitizing, reconciliation, and assembly of a digital elevation model, bathymetry, offshore geology, soils, surficial geology, public domain drillhole and geophysical data, bedrock maps, and existing stratigraphic models typically expressed as structure contours. New stratigraphic modelling, particularly required for surficial unconsolidated deposits in many regions, requires information from cored holes logged by geologists as well as geophysical surveys. These high-quality results are extrapolated laterally using drill hole data, commonly large quantities of water well data of varying resolution and reliability. Much effort is required to adequately georeference the drillhole data, and to parse large numbers of unique lithological descriptions. Stratigraphic modelling methods ideally use all data and an approach that permits judgement in the acceptance or rejection of data, while interpolation and extrapolation are guided by genetic insights. Models are best captured as a grid of predicted stratigraphy profiles that convey expert opinion on interpolation and extrapolation from the data points. Reconciliation of mapping with that of neighbouring jurisdictions is a key step, as is balancing subjective definition of strata with more objective geostatistical approaches to characterizing the heterogeneous physical properties of the strata. Progress is readily achievable in undeformed strata, while deformed strata present far greater challenges. Increasingly, databases of observations and measurements are being retained alongside the interpreted model, and models are being assigned varying confidence levels such that the result is seen not as an end but a means for prioritizing new mapping. Current activity is broadening our reliance not only from paper maps to digital models, but also from plan view maps, to drillhole databases, to 3D models, to dynamic models such as groundwater flow models. Pressing user requirements demand that geological survey work rapidly advance along this progression.
PL
Służby geologiczne pracują nad metodyką kartografii geologicznej w erze post-papierowej. Mapy powierzchniowe i odkryte są dygitalizowane i adjustowane, a liczne generacje objaśnień są porządkowane i homologizowane. Regionalne modele trójwymiarowe, w których są integrowane obrazy gleby i geologiczne utwory powierzchniowe i podłoże, jak również dane z lądu i spod wody, są coraz bardziej poszukiwane w miarę rozwoju technologii informacji i procedur operacyjnych. Do takich zastosowań, jak regionalne modelowanie hydrogeologiczne konieczne jest dygitalizowanie i dostosowywanie wzajemne wysokościowego modelu terenu, batymetrii, geologii podwodnej, gleb, geologii powierzchniowej, dostępnych danych otworowych, danych geofizycznych, podłoża skalnego, oraz istniejących modeli stratygraficznych i map strukturalnych. Do nowoczesnego modelowania stratygraficznego, szczególnie przydatnego do powierzchniowych, nieskonsolidowanych utworów w wielu regionach, konieczne są karotaże geologiczne i geofizyczne z rdzeniowanych otworów wiertniczych. Wysokiej jakości dane wiertnicze są ekstrapolowane. Dużej uwagi wymaga dowiązywanie otworów do istniejącej sieci współrzędnych oraz formalizowanie licznych opisów wydzieleń litologicznych. Obecny rozwój technologii informacji zwiększa naszą reorientacją od map papierowych do modeli numerycznych, ale także od papierowych planów do baz danych otworowych, do modeli trójwymiarowych czy do modeli dynamicznych - jak np. przepływu wód podziemnych. Właśnie w tej sytuacji służby geologiczne powinny się przestawiać na rozwój i stosowanie nowoczesnych technologii informacji.
10
Content available remote Dokładność przekształcania treści map graficznych do formy numerycznej
EN
Using a computer and various add-ons as a scanner, digitizer and appropriate software, a digital map can be created from an existing graphic map. Here, I present research which was conducted to determine the precision of conversion of a graphic map into a digital map using scanning, calibration and vectorization of rasters, and digitalization. The object of the experiment was a survey plan of a housing estate, for which, from the same coordinates, maps were created in 1:1000, 1:2000 (graph 1) and 1:5000 scales. Those maps were printed on the same printer. Then, the prepared maps were converted into a digital form, by way of: 1) scanning, calibration and vectorization of rasters - using the C-GEO software, and 2) digitalization, using the GeoSET software. The results of the experiment are presented om tables numbered 1 to 10. The result is that the process of map converting by scanning is more precise than digitalization. The results are precise than results obtained by direct methods from graphic maps.
11
EN
In the paper the author`s application called OLMAP for determination of an observer position on numerical maps is presented. This application integrates GPS receiver`s position with numerical maps during the measurements in real-time taking advantage of DGPS and RTK techniques. One of the options of this application is positioning or/and monitoring of moving GPS antenna on a numerical map indicating the speed and direction of vehicle movement. Positions of moving GPS antenna may be obtaned with the accuracy of 1-2 meters in DGPS mode or 1-3 centimeters in the RTK mode. The OLMAP application can be also successfully used for Geographic Information Systems (GIS) and Land Information Systems (LIS).
PL
Przedstawiono rodzaje map numerycznych oraz sposób ich wykorzystania w zarządzaniu kopalni odkrywkowych surowców mineralnych. Omówiono zakres wykorzystania map numerycznych do projektowania i kontroli wydobycia a także gospodarki gruntami i rekultywacji. Opisano bazę grficzną i strukturę bazy opisowej dotyczącej złoża oraz gospodarki gruntami i rekultywacji.
EN
Present kind of map and way of use in manege of open pit mine.
PL
W 1999 roku w Katedrze Geodezji zastała opracowana mapa numeryczna Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ze względu na brak aktualnych opracowań kartograficznych zastosowano metodę pomiaru bezpośredniego. Do pomiaru bezpośredniego zastosowano tachimetr elektroniczny ELTA 50 wyposażony dodatkowo w rejestr polowy WORKABOUT. Mapę opracowano przy pomocy programu C-GEO v. 4.0 dla Windows firmy SOFTLINE Wrocław. Wykonana mapa stanowi zasadnicze źródło informacji o ilości i rozmieszczeniu gatunków roślin występujących na terenie Ogrodu. Jest ona również numerycznym przewodnikiem po Ogrodzie.
EN
In 1999 a numerical map of Agricultural University in Poznań Dendrological Garden has been prepared in the Geodesy Department. Lacking some actual cartographic compilations a method of direct measurement has been implemented. For the measurements electronic tachimeter ELTA 50 and WORKABOUT recorder have been used. The map has been constructed with SOFTLINE's C-GEO v. 4.0 software for WINDOWS. The map is a fundamental source of information about volume and distribution of vegetation species in the Garden. It also a numerical guide to the Garde.
PL
W artykule zaprezentowano system GEO-INFO, w którym tworzone są mapy numeryczne powierzchni w Polsce. Przedstawiono możliwości jego wykorzystania w kopalniach węgla kamiennego. Zwrócono uwagę na konieczność przejścia także w zakładach górniczych na tego rodzaju opracowania ze względu na współpracę z instytucjami zewnętrznymi oraz wiele zalet, jak szybkie uzyskiwanie danych w żądanej postaci i w zdefiniowanym przez użytkownika zakresie. Przedstawiono przykładowe opracowanie numeryczne mapy powierzchni terenu górniczego KWK "Sośnica".
EN
The Geo-Info system, in which numerical maps are created in Poland, is presented in this article. The possibilities of its use in coal-mines are described. Attention is called to the necessity of using such a kind of elaborations with regard to collaboration with exterior institutions and other advantages as for example making the data quick of access and receive in demanded form and definite subject range. The methodology of numerical map worked out for the "Sośnica" coal-mine is presented here.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.