Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  manufacturing cost
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper a method is presented of the best variant selection of a manufacturing process of a rotor to open end spinning machine with use of original optimization proceeding based on adopted criteria, taking into consideration their importance. Unit manufacturing cost and five criteria of manufacturing quality were taken as criteria to the assessment. The assessment criteria resulted from calculations and measurements were normalized. Knowledge of experts was used to determine importance of the criteria taken to the assessment. Each from the experts had built his own importance matrix of the assessment criteria, comparable in pairs, using the Saaty’s method. The weights of individual criteria were determined on the basis of cumulative matrix. In the next stage of the proceeding, normalized decisions were created by raising each assessment to a power equal to corresponding weight. In the last stage of the proceeding, a single optimal ordering comprising the smallest s-th components of the individual decisions d1, d2, …, dm was created. A variant which corresponds to the largest component of the optimal ordering is assumed as the best variant.
EN
The paper presents Pareto-optimum method and POLOPT computer program enabling, with the use of principle of conversation with computer, assessment of solutions (variants) in the view of two or more criteria (up to 10). The Pareto-optimal set is univariate in a few cases only, and therefore, in remaining cases to selection of the best solution from this set one proposed the distance function. The chosen procedure of the multicriteria optimization was tested on the example of selection of the best variant of the manufacturing process of rotors to the open end spinning machine.
PL
W artykule przedstawiono metodę optimum w sensie Pareto oraz program POLOPT umożliwiający, na zasadzie konwersacji z komputerem, ocenę rozwiązań (wariantów) z uwzględnieniem liczby 2 i większej kryteriów (do 10). Zbiór Pareto-optymalny tylko dla kilku przypadków jest jednowariantowy. Dlatego w pozostałych przypadkach do wyboru rozwiązania najlepszego z tego zbioru zaproponowano funkcję dystansową. Opracowaną procedurę optymalizacji wielokryterialnej poddano weryfikacji w procesie doboru najlepszego wariantu wytwarzania wirnika przędzarki bezwrzecionowej.
3
Content available remote Koszty wytwarzania powłok metodami natryskiwania cieplnego
PL
Opisano przeznaczenie i zakres zastosowania powłok natryskiwanych cieplnie. Przedstawiono przybliżoną kalkulację kosztów wytwarzania powłok metodami płomieniowej i elektrycznej metalizacji natryskowej oraz natryskiwania plazmowego. Określono zużycie materiałów powłokowych (w kg/m2 na 0,1 mm grubości powłoki) przez wprowadzenie współczynnika korygującego stanowiącego stosunek gęstości najczęściej stosowanych materiałów powłokowych względem gęstości stali (przeciętne zużycie stali na wytworzenie powłoki o grubości 0,1 mm wynosi 1 kg/m) oraz przytoczono ceny (w euro) ważniejszych materiałów powłokowych, zużywanych mediów, energii elektrycznej oraz ludzkiej pracy. Zestawiono wydajność krajowych palników metalizacyjnych (gazowych i elektrycznych) oraz plazmotronu i podajnika proszków oraz uzyskane wyniki pomiarów dotyczące sprawności osadzania się na metalowym podłożu ważniejszych materiałów natryskiwanych plazmowo.
EN
The paper presents the purpose and scope of thermal sprayed coating applications. It shows the approximate cost calculation of producing a coating by flame, electric and plasma spraying. It is specified the consumption of coating materials (in kg/m2 to 0.1 mm thickness) by a correction factor which is the ratio of the density of the most commonly used coating materials relative to the density of steel (the average consumption of steel to produce the film with a thickness of 0.1 mm is 1 kg/m2 and quoted prices (in euro) of the most important coating materials consumed media, electricity and labour. It is also summarizes the performance of the domestic torches and guns (gas and electric, the plasmatron and the powder feeders. The results of measurements of the efficiency of deposition on a metal substrate the major plasma sprayed materials are also presented.
PL
Przedstawione zostały rezultaty komputerowego modelowania wzrostu cienkich warstw epitaksjalnych otrzymywanych z roztworu. Obliczenia szybkości wzrostu interfejsu warstwy prowadzone były w oparciu o strumienie dyfuzyjne składnika Si rozpuszczonego w roztworze binarnym Si-Sn. Cienkie warstwy epitaksjalne otrzymywane metodą LPE mogą prowadzić do obniżenia kosztów produkcji ogniw fotowoltaicznych, co ma fundamentalne znaczenie w badaniach nad technologią otrzymywania energii ze źródeł odnawialnych.
EN
This work presents results of calculation of the concentration profiles of Si in the Si-Sn rich solution. Influence of the stream of silicon on concentration gradients near the interface and growth rate in normal and lateral direction has been presented. Aspect ration of the grown layer has been calculated. Technology of the obtaining thin epitaxial layer can lead to decrease the total cost of silicon solar cells production. It is a great of importance for obtaining energy form renewable sources.
PL
W pracy zaproponowano zastosowanie inżynierskich baz danych w procesie nadzoru nad cyklem przezbrajania i kalibracji maszyn. Celem jest minimalizacja kosztów produkcji oraz poprawa jakości produkowanych części.
EN
The application of engineering data bases to reduce the manufacturing cost in the supervision process of calibration cycle of technological machines is proposed in the paper. The minimization of the manufacturing cost and improvement in quality of produced parts is a main goal of this approach.
6
Content available remote Analiza kosztów obróbki z wykorzystaniem sieci CPM
PL
W artykule przedstawiono założenia metodyki opracowywania wariantów procesu wytwarzania części maszyn oraz ich analizy pod względem kosztów technologicznych wytworzenia. Do określenia możliwych procesów wytwarzania posłużono się opracowaną metodą powierzchni elementarnych (MPE). Analizę i wyznaczenie optymalnego wariantu oparto na metodzie planowania sieciowego CPM (Critical Path Method).
EN
Methodical determination of variants for manufacturing machine part and variants analysis of manufacturing cost, have been presented in the paper. This methodic is based on method of features Critical Path Method assignment for determination of optimal manufacturing variant.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.