Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 137

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  manganese
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Leaching process of Jiroft refractory manganese ore was investigated. The effects of operating parameters such as liquid to solid ratio, pulp temperature, sulfuric acid concentration, and oxalic acid concentration were studied and the optimization was done through the response surface methodology (RSM) based on central composite design (CCD) model. The recoveries of Mn, Fe and Si were selected as response of design. The optimum condition was determined by ANOVA, indicating that the liquid to solid ratio, oxalic acid concentration and pulp temperature for Mn recovery and liquid to solid ratio, pulp temperature and sulfuric acid concentration for Fe recovery and liquid to solid ratio for Si recovery were the most effective parameters, respectively. Under the optimum conditions of liquid to solid ratio= 11.8%, pulp temperature= 70 ℃ sulfuric acid concentration= 40 g/L and oxalic acid concentration= 35 g/L, 71.1%, 4.67% and 0.6% of Mn, Fe and Si were recovered, respectively.
EN
Our scientific research is based on oxidation reactions and monitoring of chemical reaction kinetics in the Velekinca groundwaters plant in Gjilan municipality, Kosovo. The GW of this plant contains high concentration of manganese so we need to use potassium permanganate (KMnO4) as one of the most power oxidants in the water treatment plant. In our research the high concentration of Mn in groundwaters is 0.22–0.28 mg∙dm–3 and this concentration is not in accordance with the WHO. Chlorine is one of the most common disinfectants used in the water treatment industry because it has a low cost and immediate effect on the destruction of microorganisms, the concentration of chlorine (Cl2) in our research is 0.1–0.32 mg∙dm–3. The speed of chemical reactions in the technology of GW is extremely important because sometimes in the elimination of chemical pollutants using oxidizing agents often form intermediate species. The speed of reactions indicates how fast chemical bonds are formed in the creation of a product, and this depends on the rate of reaction (XA). The focus for the research is to study the potassium permanganate and chlorine gas reactions in water if it forms intermediate products (intermediate species) due to the high speed of reactions. Scientific research conclusion, intermediate species in the oxidation reactions of Mn and water disinfection with Cl2(g) it is impossible to cause a high rate of chemical reactions from the reaction rate (XA = 1%) to the reaction rate (XA = 99%). The maximum speed at the highest XA Cl2 is from 4.405∙10–11 to 8.87∙10–10 mol∙dm–3∙s–1, while at Mn is (2.030–4.034)∙10–7 mol∙dm–3∙s–1.
PL
W pracy przedstawiono badania wpływu dodatku manganu (0,6 i 1,2%mas.) na przebieg procesu krystalizacji i kształtowanie struktury okołoeutektycznego siluminu EN AC-43000. Stwierdzono, iż dodatek Mn powoduje zanik niekorzystnej kruchej fazy β-Al5FeSi na korzyść fazy α-Al15(FeMn)3Si2, która krystalizuje w postaci zwartych, równomiernie rozłożonych w osnowie roztworu stałego a(Al) wielościennych wydzieleń o wymiarach ok. 7–8 mm. Zmiana niekorzystnej morfologii kruchych eutektyk zawierających żelazo przekłada się na niewielki wzrost właściwości mechanicznych, bez pogorszenia plastyczności stopów Al-Si-Mg-Mn.
EN
The paper presents studies on the effect of manganese addition (0.6 and 1.2% by mass) on the course of the crystallization process and shaping the approximate structure of the silicone EN AC-43000. It was found that the addition of Mn causes the disappearance of the disadvantageous fragile β-Al5FeSi phase in favor of the α-Al15(FeMn)3Si2phase, which crystallizes in the form of compact, uniformly distributed solid matrix a(Al) polyhedral particles with dimensions of approx. 7–8 mm. A change in the unfavorable morphology of brittle iron-containing eutectics translates into a small increase in mechanical properties without deterioration of the Al-Si-Mg-Mn alloys.
EN
This article is the effect of industrial work and many surveys in the one of the Polish foundries that specialize in aluminum alloys. The main goal of our explorations is to evaluate the influence of manganese on Al-Si alloy properties. In die-cast alloys, it is recommended to use larger amounts of iron to reduce the impact on the pressure chamber and mold. Manganese neutralizes the harmful effect of iron by changing the morphology of the separated brittle ferrous phases. The unfavorable form of the iron-containing phases in the form of long needles changes into the forms of fine compact crystals, which are less harmful to the mechanical properties. Nowadays, the main client requirement is to obtain the right parameters at the best price. Specifically, the customer is in the automotive industry, where new technologies provide a connection between the high quality and low weight of car parts [1–3].
EN
The paper presents the effect of manganese on the crystallization process, microstructure and selected properties: cast iron hardness as well as ferrite and pearlite microhardness. The compacted graphite was obtained by Inmold technology. The lack of significant effect on the temperature of the eutectic transformation was demonstrated. On the other hand, a significant reduction in the eutectoid transformation temperature with increasing manganese concentration has been shown. The effect of manganese on microstructure of cast iron with compacted graphite considering casting wall thickness was investigated and described. The nomograms describing the microstructure of compacted graphite iron versus manganese concentration were developed. The effect of manganese on the hardness of cast iron and microhardness of ferrite and pearlite were given.
EN
This article deals with the effect of manganese that is the most applied element to eliminate the negative effect of iron in the investigated alloy AlSi7Mg0.3. In this time are several methods that are used for elimination harmful effect of iron. The most used method is elimination by applying the additive elements, so-called iron correctors. The influence of manganese on the morphology of excluded iron-based intermetallic phases was analysed at various iron contents (0.4; 0.8 and 1.2 wt. %). The effect of manganese was assessed in additions of 0.1; 0.2; 0.4 and 0.6 wt. % Mn. The morphology of iron intermetallic phases was assessed using electron microscopy (SEM) and EDX analysis. The increase of iron content in investigated alloys caused the formation of more intermetallic phases and this effect has been more significant with higher concentrations of manganese. The measurements carried out also showed that alloys with the same Mn/Fe ratio can manifest different structures and characteristics of excluded iron-based intermetallic phases, which might, at the same time, be related to different resulting mechanical properties.
PL
Ekosystemy leśne dzięki piętrowemu ułożeniu roślinności stanowią naturalny filtr zatrzymujący pyły zawieszone w powietrzu. Zanieczyszczenia deponowane w wyniku depozycji mokrej są zatrzymywane w ekosystemie leśnym dzięki dużym zdolnościom sorpcyjnym. Organizmami, które są często wykorzystywana w bioindykacji są grzyby wielkozarodnikowe oraz drzewa ze względu na dużą zdolność do akumulacji pierwiastków śladowych oraz powszechność występowania. Na podstawie zawartości pierwiastków śladowych w biomasie grzybów oraz liściach drzew można ocenić stopień przyswajalności pierwiastków śladowych co jest związane z ich włączaniem do bioobiegu. Grzyby leśne są powszechnie cenionym składnikiem diety, dlatego też wysoka w nich zawartość pierwiastków śladowych stwarza zagrożenie dla ich konsumentów. Celem przeprowadzonych badań była ocena zawartości Fe, Mn, B, Li, Co w glebie, w mleczaju jodłowym oraz igliwiu jodły pospolitej zebranych na terenie pasma Przedbabiogórskiego w 2015 r. z 17 punktów pobrano próbki gleby, grzybów oraz igliwia jodły pospolitej. Wszystkie pobrane próbki wysuszono i zhomogenizowano. Próbki laboratoryjne grzybów oraz igieł poddano mineralizacji na sucho w systemie otwartym. Naważka analityczna wynosiła 3 g. Materiał roztwarzano w mieszaninie HNO3 i H2O2 w stosunku 5:1, v/v. Próbki gleby poddano mineralizacji w wodzie królewskiej. Stężenie pierwiastków w uzyskanych roztworach oznaczono metodą atomowej spektrometrii emisyjnej, w aparacie Optima 7600 DV firmy Perkin Elmer. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono współczynniki bioakumulacji poszczególnych pierwiastków. Współczynnik bioakumulacji obliczano dzieląc stężenie pierwiastka w suchej masie grzybów i igieł wykorzystanych w badaniach przez zawartość tych pierwiastków w glebie. Ponadto obliczono współczynnik korelacji, pomiędzy zawartością badanych pierwiastków w glebie, grzybach i igłach. Zawartość badanych pierwiastków w glebach leśnych wskazuje na brak antropogenicznego ich wzbogacenia. Stężenie badanych pierwiastków w mleczaju jodłowym (Lactarius salmonicolor L) kształtowało się w kolejności od największego: Fe>Mn>B>Li> Co, natomiast w igliwiu jodły pospolitej (Abies alba M.) Mn>Fe>B>Li>Co. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności pomiędzy odczynem oraz zawartością węgla organicznego w glebie i poziomem akumulacji badanych pierwiastków w wybranych organizmach z wyjątkiem wpływu odczynu na zawartość żelaza w igliwiu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w warunkach niskich zawartości Fe, Mn, B, Li i Co glebie, Mleczaj jodłowy (Lactarius salmonicolor L) oraz igliwie jodły pospolitej (Abies alba M.) nie są dobrymi wskaźnikami poziomu tych pierwiastków w biotopie.
EN
Forest ecosystems, thanks to the layering of vegetation, constitute a natural filter that catches airborne particulate matter. Wet-deposited pollutants are caught in the forest ecosystem thanks to substantial sorption capacities. Large spore mushrooms and trees are organisms frequently used in bioindication. This is due to their substantial capacity to accumulate trace elements and because they are common. Based on the content of trace elements in biomass of mushrooms as well as in tree leaves, one can assess the degree of their availability, which is associated with trace element incorporation into the biological cycle. Forest mushrooms are a part of diet that is widely held in high regard; that is why a high content of trace elements in them poses a risk to their consumers. The aim of the conducted study was to determine the content of Fe, Mn, B, Li, Co in the soil, in Lactarius salmonicolor, and in Abies alba needles, all of which were collected in the Przedbabiogórski Range. In 2015, samples of soil, mushrooms and Abies alba needles were collected from 17 sites. All the collected samples were dried and homogenized. The laboratory samples of the mushrooms and needles were subjected to dry mineralization in an open system. The analytical sample was 3 g. The material was digested in a mixture of HNO3 and H2O2 (5:1 v/v ratio). The soil samples were mineralized in aqua regia. Concentration of elements in the obtained solutions was determined by atomic emission spectrometry, on an Optima 7600 DV spectrometer manufactured by PerkinElmer. Based on the obtained results, bioaccumulation factors of individual elements were calculated. The bioaccumulation factors were calculated by dividing the concentration of the elements in dry matter of mushrooms and needles used in the study by the content of these elements in the soil. In addition, the correlation coefficient between the content of the studied elements in the soil, mushrooms and needles was computed. The content of the investigated elements in forest soils indicates the lack of their anthropogenic enrichment. Concentration of the studied elements in Lactarius salmonicolor L. was arranged in the order from the highest: Fe>Mn>B>Li> Co, whereas in case of Abies alba needles – Mn>Fe>B>Li>Co. No statistically significant relationship between reaction as well as the organic carbon content in the soil, and the level of accumulation of the studied elements in selected organisms was observed (except the effect of reaction on iron content in needles). Based on the study that was carried out it was found that at a low content of Fe, Mn, B, Li and Co in soil, neither Lactarius salmonicolor nor Abies alba needles are good indicators of the level of these elements in the biotope.
PL
Wydzielano struwit w sposób ciągły z wodnych roztworów fosforanów zawierających także charakterystyczne składniki obecne w gnojowicy: bor, kobalt, mangan i molibden. Wykazano, że bor, kobalt i molibden, w przeciwieństwie do manganu, sprzyjały otrzymywaniu dobrze wykształconych kryształów struwitu. Kobalt i molibden nie zmieniały standardowego pokroju kryształów struwitu (La/Lb ok. 6), ale mangan i bor (obecne w układzie procesowym) zwiększały te proporcje geometryczne odpowiednio do 7,7, a nawet do 9,1. Krystalizacja struwitu przebiegała najlepiej w obecności boru. Liniowa szybkość wzrostu wyniosła ponad 2·10-8 m/s, a szybkość zarodkowania była mniejsza niż 2·108 1/(s·m3). Kobalt i mangan wydzieliły się jako wodorotlenki, a ich zawartość w fazie stałej wynosiła odpowiednio 393 mg/kg i 749 mg/kg.
EN
Struvite was continuously pptd. from aq. solns. of phosphates in presence of B, Co, Mn and Mo salts contained in liq. manure. The B, Co and Mo compds. (in contrast to Mn compds.) favored well-formed struvite crystals. Neither Co nor Mo changed the std. geometrical proportions of struvite crystals, while Mn and B increased the proportions. Struvite crystn. run well in the presence of B. The linear growth rate was more than 2·10-8 m/s, and the nucleation rate was less than 2·108 1/(s·m3). Co and Mn were sepd. as hydroxides and their content in solid phase was 393 mg/kg and 749 mg/kg Mn, resp.
PL
Proces spawania elektrodą nietopliwą nie generuje znacznych ilości związków niebezpiecznych zarówno dla środowiska, jak i dla spawaczy, nawet pomimo braku odciągu dymów i pyłów spawalniczych. Badania złączy przeprowadzone podczas spawania elektrodą nietopliwą (GTAW) w osłonie mieszanki argonu z 5% dodatkiem wodoru wykazały korzystny wpływ zarówno na trwałość i estetykę połączeń, jak i na warunki pracy spawaczy. Wodór w znacznym stopniu redukuje szkodliwe dla zdrowia pracowników związki chemiczne powstające w wysokiej temperaturze procesu, w tym szczególnie niebezpieczny mangan i jego tlenki. W prawidłowo przygotowanych złączach istnieje uzasadnienie do stosowania wodoru jako dodatku do osłony gazowej ciekłego jeziorka przy spawaniu elektrodą nietopliwą zarówno stali austenitycznych, jak i ferrytycznych.
EN
The GTAW welding process does not generate significant amounts of hazardous compounds for both the environment and for welders, even in the absence of fume and welding dust extraction. Testing of joints performed while welding with a non-consumable tungsten electrode (GTAW) in the argon blend with 5% addition of hydrogen showed a beneficial effect on both the durability and aesthetics of joints as well as the working conditions of welders. Hydrogen significantly reduces harmful chemicals that arise at high temperature of the process, including particularly hazardous manganese and its oxides. In well-prepared joints, there is justification for using hydrogen as an additive to the gas shield of the liquid pool when welding with the non-consumable electrode of both austenitic and ferritic steels.
PL
Rośliny lecznicze coraz chętniej wykorzystywane są w zapobieganiu i/lub leczeniu wielu chorób, a zalety fitoterapii i naturalnych metod leczenia na stałe zagościły w nowoczesnym lecznictwie. Jednak wysoka zawartość metali ciężkich w gatunkach leczniczych może eliminować je z zastosowań medycznych, ujemnie wpływać na proces terapeutyczny oraz stać się dodatkowym źródłem narażenia na te pierwiastki. W tej sytuacji, przestrzeganie norm maksymalnej zawartości metali w roślinach staje się koniecznością, szczególnie w przypadku gatunków leczniczych, konsumpcyjnych lub paszowych. Celem badań było określenie zawartości metali: żelaza, manganu, cynku i miedzi w borówce czernicy (Vaccinium myrtillus L.). Próbki roślinne (część nadziemną oraz część podziemną) pobrano na 10 stanowiskach badawczych w Załęczańskim Parku Krajobrazowym. Zawartości badanych pierwiastków oznaczono metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA) z wykorzystaniem aparatu VARIAN AA 240. Zawartość żelaza w borówce czernicy była podobna na wszystkich stanowiskach badawczych i mieściła się w granicach: 20,316-25,994 µg/g s.m. w części podziemnej; 22,865-25,324 µg/g s.m. w części nadziemnej roślin. Biodostępne ilości manganu w Vaccinium myrtillus były niższe od zawartości żelaza, przy czym ilości odnotowane w części podziemnej były dwukrotnie wyższe niż w części nadziemnej borówki czernicy (Mn w części nadziemnej: 4,311-4,584 µg/g s.m.; Mn w części podziemnej: 8,519-9,054 µg/g s.m.). Podobnie niższe zawartości odnotowano dla cynku - część nadziemna: 1,204-1,386 µg/g s.m.; część podziemna: 1,770-2,023 µg/g s.m. W przypadku miedzi nie odnotowano wartości większej niż 0,05 µg/g s.m. (dla obu części borówki na wszystkich stanowiskach pomiarowych). Prezentowane wyniki zawartości żelaza, manganu, cynku i miedzi w Vaccinium myrtillus opisują przydatność tej rośliny w celach konsumpcyjnych i leczniczych.
EN
Medicinal plants are more and more willingly used in the prevention and/or treatment of many diseases, and the advantages of phytotherapy and natural methods of treatment have become a permanent feature of modern medicine. However, the high content of heavy metals in medicinal species can eliminate them from medical applications, adversely affect the therapeutic process and become an additional source of exposure to these elements. In this situation, observance of the maximum metal content standards in plants becomes necessary, especially in the case of medicinal, consumer or feed species. The aim of the study was to determine the content of iron, manganese, zinc and copper in the blueberry of saithe (Vaccinium myrtillus L.). Plant samples (aboveground part and underground part) were taken at 10 research sites in the Załęcze Landscape Park. The contents of the tested elements were determined by atomic absorption spectrometry (ASA) with the use of VARIAN AA 240 apparatus. The iron content of blueberry was similar at all research sites and was within the following limits: 20.316-25.994 µg/g s.m. in the underground part; 22,865-25,324 µg/g s.m. in the aboveground part of the plants. The bioavailable quantities of manganese in Vaccinium myrtillus were lower than the iron content, while the quantities recorded in the underground part were twice as high as in the aboveground part of blueberry (Mn in the aboveground part: 4,311-4,584 µg/g s.m.). Month in the underground part: 8.519-9.054 µg/g s.m.). Similarly, lower levels were recorded for zinc - above ground part: 1.204-1.386 µg/g s.m. underground: 1,770-2,023 µg/g s.m. In the case of copper, no value greater than 0.05 µg/g s.m. was recorded. (for both parts of blueberry at all measuring points). The presented results of iron, manganese, zinc and copper content in Vaccinium myrtillus describe the usefulness of this plant for consumption and treatment.
PL
Twardość wody, powodowana obecnością jonów wapnia i magnezu, nie jest czynnikiem stanowiącym zagrożenie zdrowia konsumentów. Jednakże woda o podwyższonej twardości może nie być akceptowana przez odbiorców z powodu wytrącania się osadów i wówczas zmniejszenie twardości wody staje się koniecznym warunkiem komfortu jej użytkowania. Zmiękczanie wody może być prowadzone na drodze chemicznej lub fizycznej, w takich procesach jak wymiana jonowa, procesy membranowe, strącanie chemiczne czy krystalizacja. Możliwości zmiękczania wody podziemnej metodą krystalizacji heterogenicznej, łącznie z usuwaniem związków żelaza i manganu, określono doświadczalnie w stacji pilotowej, której podstawowym elementem był reaktor ze złożem fluidalnym z piasku kwarcowego, pełniącego rolę zarodków krystalizacji węglanu wapnia. Twardość ogólna wody podziemnej wynosiła 160÷166 gCaCO3/m3, zawartość żelaza – 0,44÷0,66 gFe/m3, a manganu – 0,16÷0,23 gMn/m3. Do zmiękczania wody zastosowano ług sodowy (NaOH), dawkowany w ilości odpowiadającej w przybliżeniu dawce stechiometrycznej wymaganej do usunięcia jonów wapnia. W badaniach pilotowych nad zmiękczaniem wody podziemnej w procesie krystalizacji heterogenicznej z użyciem ługu sodowego wykazano możliwość zmniejszenia twardości ogólnej wody o 40% przy użyciu dawki NaOH o połowę mniejszej od stechiometrycznej. Stwierdzono selektywne usuwanie jonów wapnia, przy stosunkowo niewielkim zmniejszeniu zawartości jonów magnezu, a także jednoczesne usunięcie z wody związków żelaza i manganu. Przeprowadzona analiza porównawcza procesu krystalizacji heterogenicznej i nanofiltracji potwierdziła przydatność obu procesów do zmniejszania twardości wody wprowadzanej do systemu dystrybucji oraz jej negatywnych skutków.
EN
Hardness of water caused by calcium and magnesium salts does not pose any health risk to consumers. However, harder water may not be widely accepted due to the build-up of scale deposits. Hence, hardness reduction becomes a critical factor of water usage comfort. Water hardness may be reduced via chemical or physical processes, such as ion exchange, membrane processes, stripping or crystallization. Potential application of heterogeneous crystallization to groundwater hardness reduction, including iron and manganese removal, was determined empirically at the pilot station with fluidized bed reactor of arenaceous quartz, serving as a nuclei of crystallization for calcium carbonate. Total hardness of groundwater was ranging from 160 to 166 gCaCO3/m3, the iron content – from 0.44 to 0.66 gFe/m3, while the manganese – from 0.16 to 0.23 gMn/m3. Sodium hydroxide (NaOH) was used for the purpose of water softening, at the amount close to the stoichiometric dose required for the calcium ion removal. Pilot studies on groundwater softening using the heterogeneous crystallization with sodium hydroxide revealed a possibility to reduce the total water hardness by 40% at the half stoichiometric point. Selective calcium ion removal was demonstrated with relatively small reduction in magnesium content. Iron and manganese cations were co-removed. A comparative analysis of heterogeneous crystallization and nanofiltration confirmed suitability of the both processes for hardness reduction of water entering the distribution system and elimination of its adverse effects.
EN
The article presents the results of field and laboratory studies on the state of surface waters in the impact zone of one of the largest mining enterprises of the Russian Federation, i.e. Kovdor Mining and Processing Combine. On the basis of the data from the monitoring studies, the patterns of migration and transformation of manganese in the system of wastes of enrichment – surface water – are revealed. In order to solve the existing environmental problem, an effective method of treating sewage from manganese using organic sorbent based on vermiculite is proposed. The results of laboratory tests of the sorbent are described depending on the method of its modification, as well as on the composition and properties of the purified water. The proposed method of sewage treatment will reduce the negative impact of the company on surface water, thereby improving the ecological situation in the study area and improving the quality of life of the local population.
EN
This paper reports the work to determine the impact that concentrations of manganese (Mn) and iron (Fe) in the bottom sediments of shallow dam reservoirs exert upon the dissolved oxygen concentrations of overlying waters. Specifically, the work was conducted in the period of 2013–2014 in six shallow artificial reservoirs located in SE Poland. The waters of all the reservoirs studied are relatively well oxygenated, though both supersaturation and anoxic conditions are observed seasonally across the 50–150% range. The reported reactions of bottom sediments were between pH 7.7 and 8.2, while the mean concentrations of Mn and Fe were found to vary widely from site to site (Mn from 0.068 to 1.48 g/kg d.w. and Fe from 2.48 to 24.0 g/kg d.w.). It was not possible to demonstrate any direct relationship between sediment Fe and Mn concentrations, the Mn/Fe ratio or pH on the one hand and the oxygenation of reservoir waters on the other. However, multiple regression analysis did allow for the identification of a significant influence of both Mn content and sediment pH on the oxygen concentration in reservoir waters. In simple terms, both an increase in Mn and a decrease in pH can be said to result in more fully aerobic conditions in waters.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników badań własności mechanicznych oraz mikrostruktury spiekanych stali Fe-Mn-C oraz Fe-Mn-Cu-C, wytwarzanych w temperaturach 1120°C i 1250°C. Na podstawie otrzymanych rezultatów stwierdzono spadek własności plastycznych spiekanych stali zawierających Cu w stosunku do spiekanych stali Fe-Mn-C. Dodatek miedzi spowodował obniżenie wydłużenia stali wytworzonych zarówno w temperaturze 1120°C jak i dla stali wytworzonych w temperaturze 1250°C. Wyniki badań własności wytrzymałościowych badanych stali spiekanych były porównywalne. Po spiekaniu w temperaturze 1250°C, zaobserwowano wzrost gęstości oraz własności wytrzymałościowych w stosunku do stali wytworzonych w temperaturze 1120°C.
EN
The aim of the study was to evaluate the effect of processing parameters on the microstructure and mechanical properties of sintered Fe-Mn-C and Fe- Mn-Cu-C steels, processed at 1120°C and 1250°C. Measurements performed on sintered steels based on powder mixture containing copper revealed decrease in plasticity in comparison with Fe-Mn-C PM steels. Cooper addition resulted in decrease in elongation of processed PM steels. Tensile properties were comparable in all alloy variants. Increasing sintering temperature caused significant increase of tensile properties.
EN
The paper deals with the influence of manganese in AlSi7Mg0.3 alloy with higher iron content. Main aim is to eliminate harmful effect of intermetallic – iron based phases. Manganese in an alloy having an iron content of about 0.7 wt. % was graded at levels from 0.3 to 1.4 wt. %. In the paper, the effect of manganese is evaluated with respect to the resulting mechanical properties, also after the heat treatment (T6). Morphology of the excluded intermetallic phases and the character of the crystallisation of the alloy was also evaluated. From the obtained results it can be concluded that the increasing level of manganese in the alloy leads to an increase in the temperature of the β-Al5FeSi phase formation and therefore its elimination. Reducing the amount of β-Al5FeSi phase in the structure results in an improvement of the mechanical properties (observed at levels of 0.3 to 0.8 wt. % Mn). The highest addition of Mn (1.4 wt.%) leads to a decrease in the temperature corresponding to the formation of eutectic silicon, which has a positive influence on the structure, but at the same time the negative sludge particles were also present.
EN
Iron is presented as an impurity in Al-Si alloys and occurs in the form of the β-Al5FeSi phase formations. The presence of iron and other elements in the alloy causes the formation of large intermetallic phases. Due to the high brittleness of this phase, it reduces the mechanical properties and increases the porosity. Manganese is used to inhibit the formation of this detrimental phase. It changes the morphology of the phase to polyhedral crystals, skeletal formations, or Chinese script. The present article deals with the influence of various amounts of manganese (0.1; 0.2; 0.4; 0.6 wt. %) on the formation of iron-based intermetallic phases in the AlSi7Mg0.3 alloy with different levels of iron content (0.4; 0.8, 1.2 wt. %). The increase of iron content in each alloy caused the creation of more intermetallic compounds and this effect has been more significant with higher concentrations of manganese. In alloys where the amount of 1.2 wt. % iron is present, the shape of eutectic silicon grain changes from angular to short needle type.
PL
W pracy przedstawiono zmiany zawartości żelaza (Fe) i manganu (Mn) w glebie lekkiej piaszczystej corocznie nawożonej osadami ściekowymi i kompostami z osadów na podstawie wieloletniego doświadczenia lizymetrycznego prowadzonego w latach 2008–2013. Badano również mobilność tych pierwiastków z wykorzystaniem 1 M HCl. Osady i komposty charakteryzowały się dużą zawartością żelaza, znacznie większą niż gleba wykorzystana w doświadczeniu lizymetrycznym. Zawartość manganu w glebach, osadach i kompostach była zbliżona. Nawożenie gleb osadami ściekowymi i kompostami z osadów w nieznacznym stopniu wzbogaciło glebę w żelazo i mangan. Żelazo w osadach i kompostach oraz glebie występowało głównie w formach niemobilnych, natomiast mangan – w mobilnych. W kolejnych latach trwania doświadczenia lizymetrycznego nie stwierdzono znaczących zmian w mobilności obydwu metali w badanej glebie.
EN
This scientific description covers iron (Fe) and manganese (Mn) content changes in light sandy soils fertilized with sewage sludge and composts, that was examined during long-term lysimeter experiment that took place in the years 2008–2013. The mobility of those elements using 1 M HCl was also measured. Sewage sludge and composts contained much more iron, than soils used in the lysimeter experiment, while the manganese content was at a similar level. Soils fertilized with sewage sludge and compost were slightly enriched in iron and manganese. The sludge, composts and soils contained mainly iron in immobile, while manganese in mobile forms. During the following years of lysimeter experiment, no significant changes in the mobility of both metals in soils were noticed.
18
EN
The aim of the study was to determine the content of copper, manganese and chromium in white and red wines available on Polish market. The results have been compared with similar studies of other researchers as well as with the recommendations regarding dietary intake of analysed elements. Statistical analysis showed that there was a statistically important difference in manganese and copper content between the two groups of wines.
EN
Recent investigations of particle behavior and segregation phenomena in a cyclone underline that little is known about particle distribution within a heavy medium separation. For this purpose, density profiles in a heavy medium cyclone (HMC) is measured with techniques such as computational fluid dynamics (CFD) in combination with discrete element modelling (DEM), electrical resistance tomography (ERT), X-ray tomography, particle dynamics analyzer (PDA) etc. Along with these modern efforts of determining the performance of HMC, traditional methods depending on empirical inferences based on experimental data are still important and in progress. The aim of this research was to investigate the possibility of using HMC for the concentration of problematic ores which are not coarsely aggregated. Towards this purpose, current empirical methods were applied to experimental data which were derived from float-sink tests of selected heavy minerals and Fe, Mn, and Cr ore samples. Low density difference between particles made the enrichment difficult using other gravity methods like jigs and shaking tables. After determining physical and mineralogical properties of the samples, appropriate size fractions were prepared for float-sink tests. Combination of sodium polytungstate and tungsten carbide powder were used to prepare non-toxic heavy liquids with density up to 3.5 g/cm3. Using the sink-float test results and existing empirical models for high-density DMC plants simulations were performed. The results of the simulations followed by experimental studies showed that HMCs are applicable to process Fe, Mn, and Cr ores with acceptable grade and recovery.
EN
The purpose of this study was to determine the influence of the soil fertilizer UGmax on zinc, copper and manganese contents in potato tubers. A three – year field experiment was carried out on soil which belonged to a very good rye complex. The experiment was established according to randomized split-plot method, in three replications. The following factors were examined: factor I: edible potato varieties (Satina and Typhoon), and factor II: doses and timing of UGmax application. As a result of conducted research, significantly smaller copper content in potato tubers was found, after usage of the soil preparation UGmax, in comparison with a control object, while zinc and manganese content continued to show only a downward trend. The influence of weather conditions and potato varieties on the copper cumulation in the dry mass of potato tuber was proved. An important influence of the factors of the experiment on the uptake of researched macroelements with the potato tuber yield was also shown.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.