Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maneuverability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Low maneuverability of ships together with growing intensity of marine traffic result in new challenges related to navigation safety. This paper reports a research aimed at design of methodology of operation of recommender systems for navigation safety. First, a specification of requirements to systems of the considered class has been carried out. Based on these, the major principles of functioning of such systems have been defined. The principles were a basis for development of the mentioned above methodology, which is based on the usage of context patterns and characterized by the presence of feedback to update the system’s knowledge base.
EN
The paper describes a universal simulation method used by the authors to determine the conditions of safe operation of sea ferries, in terms of marine traffic engineering. The assumptions, simulation experiment and results are described on the example of the m/f Mazovia manoeuvring in the Port of Ystad. Carried out and described in the article simulation study using the present method was aimed to determine the possibility of adapting the propulsion and steering systems of the ferry including: 1) determination of the wind limits in the Port of Ystad in terms of Mazovia ferry operation; 2) assessment of the maneuvering safety in a port area and determination of conditions of safe operation with present propulsion and steering systems; 3) determination of the possibility of adapting the propulsion and steering systems to meet the requirements of the shipowner for the economically efficient and safe operation of the ferry.
PL
W artykule opisano uniwersalną metodę symulacji używaną przez autorów dla określania bezpiecznych warunków operowania przez promy morskie w kontekście zasad inżynierii morskiej. Założenia, eksperyment symulacji i wyniki są opisane na przykładzie m/f Mazowsza manewrującego w Porcie Ystad. Badania symulacyjne oparte o powyższą metodę i opisane w artykule zakładały określenie możliwości dostosowania systemów napędowych i sterowania promów włącznie z: 1) określeniem ograniczeń wiatru w porcie Ystad w kontekście możliwości manewrowych promu Mazovia; 2) oszacowanie bezpieczeństwa manewrów w porcie oraz określenia warunków bezpieczeństwa operacji przy obecnych systemach napędowych i sterowych; 3) określenie możliwości dostosowania układów napędowych i sterowych dla spełnienia oczekiwań armatora odnośnie ekonomiki i bezpieczeństwa operacji promowych.
EN
One of the most important features of motor vehicles is their steering maneuverability. Ways of determining single axle steering are well known. This paper presents an idea of how to determine maneuverability of motor vehicles with two steering axles. The concept makes use of elements of kinematic analysis as well as of a 3D model of the steering system. It is based on the theoretical analysis of the most unfavorable situations, such as parallel and perpendicular parking techniques, on the basis of which wheel-steering angles are specified. As a result, it was possible to create a 3D model to simulate the actual operation of the steering system. This made it possible to compare the theoretical approach with the actual system design.
4
Content available Turning maneuver of biomimetic underwater vehicle
EN
Biomimetic underwater vehicle equipped with two side fins and one tail fin can perform a turning maneuver in many ways using for that purpose a suitable setting of its fins. In order to select the most effective variant of the turning maneuver a number of tests with a real vehicle were performed. The paper presents the tests themselves as well as their results.
PL
W pracy oceniono zwrotność autobusów miejskich jedno- i dwuczłonowych, bez i z uwzględnieniem stanów przejściowych ruchu. W stosunku do cytowanych prac, rozszerzono zakres obliczeń o stany przejściowe ruchu pojazdów, związane z fazą narastania i spadku kąta obrotu kierownicy do wartości wybranych przez kierowcę. Dla autobusów przegubowych uwzględniono skutki zjawiska wleczenia drugiego członu pojazdu w fazie do osiągnięcia stanu ruchu całego zestawu po torach o stałych promieniach krzywizn. Na podstawie wykonanych obliczeń porównano najmniejsze szerokości pasa skrętu pojazdu o kąt 90°oraz powierzchnie obszarów zajmowanych przez autobus w trakcie tego manewru. Wskazano na istotny wpływ stanów przejściowych ruchu na wykorzystywane miary zwrotności pojazdu.
EN
The study rated maneuverability of one- and two-part buses. Authors took into account the transient states of vehicle motion. In relation to the cited works they extended the scope of the calculation of transient vehicle motion associated with the phase of rise and fall in steering angle to the value selected by the driver. For two-part buses (articulated) buses they took into account the dragging effects of the trailer during the vehicle motion phase before it achieves a state of motion of the whole set on tracks with fixed radii of curvature. On the basis of the calculations it was possible to calculate the smallest width of the lane when turning vehicle at an angle of 90 deg as well as the surface areas occupied by the bus during this maneuver. Authors indicated a significant effect of transient states of vehicle motion during turning maneuver.
6
Content available remote Analiza kluczowych wymagań stawianych przed nowym czołgiem i BWP
PL
W artykule poddano analizie kluczowe wymagania stawiane przed nowym czołgiem i bojowym wozem piechoty (BWP) przez SZ RP. Wymagania takie jak skuteczność systemów osłony, rodzaj uzbrojenia, zastosowane systemy optoelektroniczne czy mobilność mają kluczowe znaczenie na etapie opracowywania pojazdów, ich przyszłej eksploatacji oraz podatności na modernizację w przyszłości. Właściwe sprecyzowanie tych parametrów będzie miało duże znaczenie, nie tylko w obszarze technicznym, ale również w taktycznym wykorzystaniu powstających platform.
EN
This article analyzes the key requirements for a new tank and infantry battle vehicle (IFV) by the Polish Armed Forces. Requirements such as the effectiveness of the cover, the type of weapon, applied optoelectronic systems and mobility are crucial in the design of vehicles, their futurę use as well as the possibility of upgrade in the futurę. The appropriate specification of these parameters will be important not only in the technical area but also in the use of emerging tactical platfonns.This article analyzes the key requirements for a new tank and infantry battle vehicle (IFV) by the Polish Armed Forces. Requirements such as the effectiveness of the cover, the type of weapon, applied optoelectronic systems and mobility are crucial in the design of vehicles, their futurę use as well as the possibility of upgrade in the futurę. The appropriate specification of these parameters will be important not only in the technical area but also in the use of emerging tactical platfonns.
PL
W związku z potrzebą opracowania nowej wersji samochodu patrolowo-interwencyjnego, wykonano badania symulacyjne poprzedzające projekt wstępny pojazdu. W niniejszym artykule przedstawiono, niektóre wyniki badań symulacyjnych samochodu w wersji medycznej, pozwalające na ocenę dynamiki pojazdu oraz jego zachowania się podczas wykonywania manewrów na drodze.
EN
Military special vehicles very often during exploitation years are modernized. Also very often on basis chassis are development new version. Interference in technical and exploitation parameters might lower safety ground. The paper present problems of development and construction vehicles for patrol and armed intervention and research ihr upper safety ground in new medical version vehicle. The article presents simulation test and compare result for different chassis configuration.
8
Content available remote Introducing an effective new ship rudder type, telescopic rudder
EN
Rudder is the most important controlling device in ship maneuvering. Usually, it is a passive equipment of a ship, which generates the control forces and moments by inflow velocity and loses its performance when the ship speed reduces. Many parameters are involved in rudder design such as rudder's shape, area and span. By increasing rudder spano the aspect ratio, rudder area and rudder forces are increased. In addition, research shows that the increasing of rudder aspect ratio is the best option to receive highest performance of rudder than any other change of rudder parameters. Having known that the rudder dimensions limited by ship stern form. rudder span is limited to the ship overall geometry and the stem geometry. In this research, a new and innovative ship rudder type (Telescopic Rudder) is suggested that allows enlarging the rudder height hence increasing the rudder aspect ratio. This improves the controllability (maneuverability) of vessel by increasing the hydrodynamic coefficients of rudder. The telescopic rudder made by two pieces, which secondary part slides into the main part. A hydraulic system is used to facilitate sliding thus increasing the rudder height, increasing the aspect ratio and area of rudder producing larger forces. A computer code is also developed to investigate the hydrodynamic characteristics of telescopic rudder by boundary element method (3D-panel). The effectiveness of the new rudder type is studied by the said code in comparison with the conventional type.
PL
Ster jest najważniejszym urządzeniem kontrolującym w trakcie manewrowania statkiem. Zazwyczaj jest pasywnym elementem wyposażenia statku, który wytwarza silę i moment dzięki napływowi wody, i traci sprawność, gdy prędkość statku się zmniejsza. Z projektowaniem steru związanych jest wiele parametrów takich jak kształt, pole powierzchni i rozpiętość steru. Przy zwiększaniu rozpiętości steru rosną wydłużenie, pole powierzchni i siły. Badania pokazują, ze zwiększenie wydłużenia steru jest, w porównaniu ze zmianą każdego innego parametru, najlepszym rozwiązaniem. żeby uzyskać najwyższą sprawność steru. Ponieważ wymiary steru są ograniczone przez kształt rufy statku, rozpiętość steru zależy od rozmiarów statku i rufy. W trakcie badań opracowano nowy typ steru - ster teleskopowy, który pozwala na zwiększenie wysokości steru, a dzięki temu na zwiększenie wydłużenia. To rozwiązanie pozwala na poprawienie sterowności statku poprzez zwiększenie wartości współczynników hydrodynamicznych steru.
EN
The paper refers to research about manoeuvrability of four-axle vehicle. Experiments were performed for rigid and flexible pavement. The analysis was based on experimental tests results. During researches, there was also made assessment of turn-radius reduction system effectiveness, which was an equipment of the vehicle, for each kind of pavement. The above shows that seeking new solutions that reduce a vehicle turning radius value makes sense, and in particular those which are used by fire department, military, technical services (technical emergency assistance, assembly vehicles, truck mounted crane, etc.), and municipal vehicles, as they are often used for works in hardly accessible urban area of seriously limited manoeuvred space. The article presents measuring system, ground surface properties, the comparison of the trajectory course of the vehicle centre of mass during turning on the concrete ground surface and flexible for cases without applying of wheel brake and with applying of inner wheel brake. Presented test results show that there is the possibility of reduction of the minimum- turning radius for vehicle with four axles and two with steered axles through asymmetric applying brake moment for wheels. However great tractive resistances during realization supported turn cause large loads of brake and driving systems.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań zwrotności pojazdu czteroosiowego. Badania prowadzone byty dla podłoża sztywnego oraz nawierzchni podatnej. Analizowano rezultaty badań eksperymentalnych Podczas badań wykonywano ocenę skuteczności systemu redukcji promienia skrętu, w który wyposażony był pojazd dla różnych znaczenia dla pojazdów wykorzystywanych przez straż pożarną, wojsko, służby techniczne (wozy zabezpieczenia technicznego, wozy ekip montażowych, ciężkie dźwigi, itp.), służby komunalne, które bardzo często pracują na terenie zurbanizowanym, gdzie szczególnie brakuje przestrzeni do wykonywania manewrów. Artykuł prezentuje układ pomiarowego, charakterystyki nawierzchni porównanie przebiegu trajektorii środka masy pojazdu, podczas skrętu na nawierzchni betonowej i podatnej dla sytuacji bez hamowania kół i z hamowaniem kół wewnętrznych. Przedstawione wyniki badań wskazują, że istnieje możliwość redukcji minimalnego promienia skrętu dla pojazdu czteroosiowego z dwiema osiami kierowanymi poprzez asymetryczne przykładanie momentu hamującego do kół. Jednak znaczne opory ruchu podczas realizacji wspomaganego skrętu powodują duże obciążenia układów hamulcowego i napędowego.
PL
Do wyznaczenia charakterystyk sterowności samochodu wykorzystany został matematyczny, dwuśladowy model samochodu, stosunkowo prosty w porównaniu do strukturalnych modeli stosowanych w badaniach z zakresu dynamiki ruchu samochodu. Przeprowadzono parametryzację modelu za pomocą charakterystyk współpracy koła ogumionego z jezdnią, kinematycznych zawieszeń, elastyczności skrętnej mechanizmu prowadzenia kół kierowanych oraz zależności reakcji pionowych jezdni na koła i przechyłu bocznego nadwozia od przyspieszenia poprzecznego. Istotną zmianą w porównaniu do poprzednio opublikowanych opracowań na temat wyznaczania charakterystyk sterowności jest to, że do parametryzacji modelu został wykorzystany bezpośrednio matematyczny model współpracy opony z nawierzchnią jezdni TM-easy.
EN
In the paper the method of determining the parameters of the steady state car movement by means of functional two-trace vehicle model in the form of the nonlinear algebraic equation, and utilizing the model of the tyre-road interaction TM-easy is presented. Steerability characteristics of the tested car was prepared with use the recommended area for positions of their graphs for RSV car. In the area also comparable experimental characteristics are presented. The characteristic in the form of graphs was made too according to the standard PN-ISO 8855.
PL
Charakterystyki sterowności samochodu bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo czynne i wyznaczane są w ustalonych warunkach ruchu krzywoliniowego. W artykule podano wyniki badań drogowych samochodu FIAT 125p, w którym zmieniano położenie środka masy poprzez odpowiednie obciążanie pojazdu. Badano niezbędne parametry ruchu, umożliwiające określenie zależności kątów znoszenia osi i pojazdu od położenia środka masy. W artykule zamieszczono uzyskane wyniki badań, ich przeliczenia oraz ilościowy wpływ położenia środka masy na charakterystyki sterowności samochodu.
EN
Car steerability characteristics directly affect vehicle active safety. They are determined in fixed conditions of curvilinear motion. In the article the results of road tests for car FIAT 125p have been presented. During the tests COG position was changed by various loading of the vehicle. Essential parameters of motion by which the dependence of axle and vehicle slip angles on COG position are defined was tested. The article includes presentation of the tests results, their analysis and quantitative effect of COG position on car steerability characterics.
12
Content available remote Badanie granic manewrowości śmigłowca na modelu latającym
PL
W artykule podano propozycję badań granic manewrowych śmigłowców na modelach latających. Szczególną uwagę poświęcono badaniom figur supermanewrowych nie stosowanych jeszcze na śmigłowcach w skali rzeczywistej, ze względu na zbyt wysokie ryzyko prowadzenia takich prób. Podano również opis zbudowanej specjalnie do takich badań mikroaparatury pomiarowej.
EN
In this article a proposal for investigations of helicopters maneuverability limits on flying models is presented. Special attention was paid to the investigation of super maneuvers, which have not been performed on natural scale helicopters due to high risk of this type of test. Measuring microequipment designed for these tests is also described.
PL
Podstawą opracowanej metody jest matematyczny, dwuśladowy funkcjonalny model samochodu stosunkowo prosty w porównaniu do strukturalnych mdeli, przeznaczonych do symulacji ustalonego i nie ustalonego ruchu samochodu.
EN
The foundation of the worked out method is a mathematical, double-track and functional car model which is relatively simple in comparison to the structural models intended for simulation of steady and unsteady car motion.
14
Content available remote Mobilność i manewrowość taktyczna czołgu T-72/120
PL
W artykule na podstawie parametrów technicznych określono kierunki i granice zmian podstawowych wskaźników technicznych po modernizacji czołgu T-72 do standardów NATO. Określono wpływ wzrostu masy pojazdu na jego charakterystyki dynamiczne w zależności od wybranego wariantu wyposażenia. Na ich bazie określono maksymalny pułap masy zmodernizowanego czołgu T-72/120 oraz określono wytyczne podnoszące możliwości mobilności i manewrowości. W wyniku zastosowania wytycznych ujętych w artykule zmodernizowany czołg będzie miał wysokie zdolności pokonywania terenu określony w standardach NATO jako możliwość pokonywania terenu bez dróg (arkusz normy 5322 Lauterbach, Niemcy) wg bazy danych standardów NATO – model manewrowości NRMM2 (wersja 2).
EN
The paper defines directions and range of changes of the main technical indicators after adaptation of the T-72 tank to NATO standards. Effect of weight increase on vehicle dynamic characteristics is investigated for different variants of equipment. As a result maximum weight of the modernized T-72/120 tank is estimated. Finally resulting mobility and maneuverability are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.