Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1459

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
EN
The aim of the article is to present the essence of sustainable human resource management and attempt to answer the question of whether enterprises actually use the concept of the sustainable management of human resources in business management to achieve sustainable development. This is why the following research question was chosen for the study: “Is the concept of sustainable human resource management important in achieving sustainable development of an enterprise?” Verification of the research question and the realisation of the stated goal were made on the basis of a critical analysis of the source literature and a case study. In striving to achieve the research goal, the first part of the article presents the essence of sustainable human resource management; the second part presents a case study. This paper concludes with the applications in which the research question was confirmed. Enterprises choose a strategy for human resource management, depending on the following: the situation in the labour market, the economic situation, legal regulations, demographics, changes in technology in a given enterprise, the activities of both the employers’ and employees’ organisations, as well as self-governing bodies, employment agencies or personnel consulting firms and the capital owned by the organisation. The results of this study have shown that enterprises actually use the concept of the sustainable management of human resources in business management to achieve sustainable development.
EN
The aim of the paper was to determine the type and profile of the organisational culture present in a selected uniformed organisation and to indicate the desired type of culture in light of its employees’ opinions. The methods used in the research include a critical literature review, the heuristic method, the comparative method, participant observation, as well as the quantitative method: a survey questionnaire composed according to K.S. Cameron and R.E. Quinn. An analysis of the results indicated that the dominant culture in the organisation nowadays is the hierarchy culture. However, the employees would like to see changes towards reducing the impact of the hierarchy culture in favour of formulating another type of organisational culture. Yet there is no clearly marked direction of changes in which this culture is supposed to evolve. Further insightful research is needed in this respect. Hence, it could be presumed that managing this type of organisation should not be based primarily on the hierarchy culture. Whereas there must be rules and procedures in place, it is also necessary to remember that the development of an organisation and, first and foremost, its employees, can be achieved by going beyond the established patterns.
PL
Celem artykułu było ustalenie typu i profilu występującej kultury organizacyjnej w wybranej organizacji mundurowej oraz wskazanie typu kultury pożądanej w świetle opinii pracowników. W badaniu wykorzystano metody: analizy i krytyki piśmiennictwa, heurystyczną, komparystyczną, obserwacji uczestniczącej oraz ilościową – kwestionariusz ankiety skomponowany wg K.S. Camerona i R.E. Quinna. Analiza wyników wykazała, że obecną dominującą kulturą w organizacji jest kultura hierarchii. Pracownicy jednak chcieliby, ażeby zmiany podążały w kierunku zmniejszenia oddziaływania kultury hierarchii i formułowania innego typu kultury organizacyjnej. Nie występuje jednak wyraźnie zaakcentowany kierunek zmian, w którym miałaby ta kultura ewaluować. Wymaga to dalszych pogłębionych badań. Można więc domniemywać, że zarządzanie tego typu organizacją nie powinno się głównie opierać na kulturze hierarchii. Zasady i procedury muszą obowiązywać, jednak trzeba pamiętać, że rozwój organizacji, a przede wszystkim pracowników można osiągnąć dzięki wyjściu poza przyjęte schematy.
3
Content available Decisions in safety management
EN
The article emphasizes that safety is the most important value for every person. Today, in the face of many threats, its level and interpretation are changing. The conditions of some phenomena also generate premises and possibilities for situations threatening health, life, environment, or infrastructure of a specific area to occur. The probability of occurrence of non-military supernatural events is relatively high. Therefore, it is necessary to skillfully use all the circumstances to distance the potential threats and minimize the possible consequences. It is imperative to take action that will keep and prolong the safety situation. Systemic solutions and the inclusion of many public institutions (organizations) and the society in action taken are essential. Security management is one of the basic functions of all government bodies and public administration, both at government and local government levels. Once the state is achieved, it cannot be maintained for too long. In each case, the procedure will be different. The article presents selected principles of the decision-making process, a procedure aimed at ensuring that the security level is acceptable.
PL
Artykuł akcentuje, że bezpieczeństwo jest najistotniejszą wartością dla każdego człowieka. Współcześnie w obliczu szeregu zagrożeń jego poziom i interpretacja ulega zmianom. Uwarunkowania szeregu zjawisk generują również przesłanki i możliwości zaistnienia sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu, środowisku czy infrastrukturze określonego obszaru. Prawdopodobieństwo zaistnienia niemilitarnych zdarzeń nadzwyczajnych jest stosunkowo wysokie. Dlatego należy umiejętnie wykorzystywać wszelkie okoliczności, aby oddalać mogące się pojawić zagrożenia, a ewentualne skutki zminimalizować. Trzeba podejmować działania, które stan bezpieczeństwa pozwolą utrzymać możliwie jak najdłużej. Nieodzowne są rozwiązania systemowe i włączenie do podejmowanych działań wiele instytucji (organizacji) publicznych oraz społeczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem stanowi bowiem jedną z podstawowych funkcji wszystkich organów władzy i administracji publicznej, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego. Stanu raz osiągniętego nie da się utrzymać zbyt długo. W każdym przypadku procedura postępowania będzie inna. Artykuł przedstawia wybrane zasady procesu decyzyjnego, postępowania ukierunkowanego na to, aby poziom bezpieczeństwa był akceptowalny.
EN
The author of the report made an attempt to conduct a diagnostic survey to indicate the basic success factors of small enterprises from the Jelenia Góra region. The main research question was whether it is possible to generate a common profile of success for several companies. The basis of the survey was an interview carried out in eleven companies and addressed to senior management and specialists – engineers. The questionnaire "Key success factors in the company in the SME sector" was used in the interview. The report describes the results of the interview.
PL
Autor komunikatu podjął próbę przeprowadzenia sondażu diagnostycznego, którego wywiad miałby wskazać podstawowe czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw z regionu jeleniogórskiego. Autor zastanawia się, czy da się wygenerować wspólny dla kilku przedsiębiorstw profil osiągnięcia sukcesu. Podstawą sondażu stał się przeprowadzony w 11 firmach wywiad skierowany do kadry kierowniczej wyższego szczebla i specjalistów – inżynierów. W wywiadzie wykorzystano kwestionariusz ankiety: „Kluczowe czynniki sukcesu w firmie w sektorze MŚP”, a w komunikacie opisano wyniki wywiadu.
EN
Quality of life is an ambiguous concept with a medical, sociological and economic dimension, as well as psychological, the most subjective one. Physical activity is considered one of the most important elements of a healthy lifestyle and a factor that determines the physical and mental health of an individual. The article presents the issue of physical activity in the aspect of quality of life management. It was found that respondents notice a very large relationship between sport and quality of life. The authors showed that it is very important in the quality of life management aspect not only to promote physical culture, but also to develop the habit of practicing it.
PL
Norma ISO 22000:2018 obowiązuje jako standard krajowy od sierpnia 2018 roku. Standard oparty jest na Architekturze Wysokiego Poziomu (High Level Structure), dzięki czemu może być wdrażany i integrowany z innymi systemami zarządzania: 9001, 14001, 45001. Struktura Aneksu SL obejmuje 10 klauzul i pozwala wyeliminować nieporozumienia, powielanie i konflikty wynikające z różnic w interpretacji standardów systemów zarządzania. Cykl Plan-Do-Check-Act wykorzystywany jest do planowania i kontroli na poziomie organizacyjnym FSMS i współistnieje z cyklem PDCA planowania i kontroli na poziomie operacyjnym i procesowym systemu bezpieczeństwa żywności. Najważniejsze różnice pomiędzy standardem z 2005 i 2018 roku można podzielić na dwie kategorie: pierwsza wynika z przyjęcia w standardzie z 2018 roku struktury HLS, natomiast druga kategoria to zmiany specyficzne dla ISO 22000 i zarządzania bezpieczeństwem żywności.
EN
The ISO 22000: 2018 standard has been in force as a national standard since August 2018. The standard is based on High Level Structure, thanks to which it can be implemented and integrated with other management systems: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. The structure of Annex SL includes 10 Clauses and allows to eliminate misunderstandings, duplication and conflicts resulting from differences in interpretation management systems standards. The Plan-Do-Check-Act cycle is used for planning and control FSMS at the organizational level and coexists with the PDCA cycle of planning and control at the operational and process level of a food safety system. The most important differences between the 2005 and 2018 standards can be divided into two categories: the first is due to the adoption of the HLS structure in the 2018 standard, the second category is changes specific to ISO 22000 and food safety management.
PL
Przemysł rolno-spożywczy jest specyficznym sektorem gospodarki, który zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta często niezbędne okazuje się spełnienie restrykcyjnych wymagań na wszystkich etapach „od pola do stołu”. Gwarantem skutecznego prowadzenia skomplikowanych procesów w całym łańcuchu żywnościowym jest odpowiednie wsparcie logistyczne, które ma za zadanie zoptymalizowanie przepływu towarów i informacji. Usprawnienie działań logistycznych jest możliwe dzięki zastosowaniu nowych technologii, w tym systemów informatycznych (e-Logistyki), np. ERP, SCM, WMS czy CRM, które sprzyjają obniżeniu kosztów logistycznych i zwiększeniu konkurencyjności firmy na rynku. Wykazano, że poziom zaawansowania systemów informatycznych rośnie wraz ze wzrostem wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Najbardziej kompleksowe i popularne systemy to ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). W 2019 r. odsetek przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wykorzystujących tego typu systemy wynosił ok. 28,5%, przy czym był niemalże 4-krotnie wyższy niż w 2009 r. Wysokie koszty implementacji systemów informatycznych znacznie ograniczają skalę ich wykorzystania w małych przedsiębiorstwach. Szansą dla takich firm okazuje się oprogramowanie na żądanie oraz rozwiązania chmurowe dostępne za pośrednictwem Internetu.
EN
The agri-food industry is a specific sector of the economy that deals with the production, processing and distribution of food. To ensure consumer the health safety of consumers, it is often necessary to meet restrictive requirements at all stages „from farm to fork”. The guarantee of effective conduct of complex processes throughout the entire food chain is suitable logistic support, which is designed to optimize the flow of goods and information. Improving logistics is possible through the use of new technologies, including IT systems (e-Logistics), e.g. ERP, SCM, WMS or CRM, which contribute to reducing logistics costs and increasing the company’s competitiveness on the market. It has been shown that the level of advancement of IT systems increases with the increase in employment in the enterprise. The most comprehensive and popular systems are ERP (Enterprise Resource Planning). In 2019, the percentage of food industry enterprises using this type of systems was approximately 28.5%, which was almost 4 times higher than in 2009. The high costs of implementing IT systems significantly reduce the scale of their use in small enterprises. The opportunity for such companies is on-demand software and cloud-based solutions accessible via the Internet.
PL
Celem artykułu było określenie związków między zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL) i kapitałem intelektualnym (KI) organizacji. W osiągnięciu celu posłużono się metodami badawczymi, tj.: analizy i konstrukcji logicznej oraz analizy i krytyki piśmiennictwa. Artykuł składa się z wprowadzenia, części teoretyczno-badawczej, podsumowania oraz bibliografii. Cześć teoretyczno-badawcza zawiera opis zagadnień: funkcja personalna, KI, wybrane modele pomiaru KI oraz wskaźniki pomiaru kapitału ludzkiego. Stwierdzono, że istnieją bezpośrednie i pośrednie związki między ZZL a modelami pomiaru KI w zakresie: cech kapitału ludzkiego, elementów ZZL na poziomie operacyjnym. Wskaźniki modeli pomiaru KI mogą być wykorzystane w ocenie realizacji funkcji personalnej w ujęciu zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The aim of the article was to define the relationship between human resource management (HRM) and intellectual capital (IC) of the organization. In order to achieve the goal, the following research methods were used, i.e. analysis and logical construction as well as analysis and critique of the literature. The article consists of an introduction, theoretical and research part, a summary and a bibliography. The theoretical and research part includes issues such as: personnel function, IC, selected models of IC measurement and indicators of human capital measurement. It was found that there was a direct and indirect relationship between HRM and KI measurement models in terms of: human capital characteristics, elements of HRM at the operational level of management. Indicators of KI measurement models can be used in the assessment of the implementation of the personnel function in terms of human resource management.
PL
Celem opracowania jest identyfikacja roli raportowania obrotu produktami leczniczymi w aptekach. Zaprezentowano podstawowe założenia wymogu raportowania stanów magazynowych, w odniesieniu do poszczególnych grup interesariuszy, związanych z informacją o stanach magazynowych w aptece. Zidentyfikowano również korzyści dla poszczególnych grup interesariuszy wynikające z konieczności przygotowania tego typu raportów.
EN
The aim of the study is to identify the role of reporting the turnover of medicinal products in pharmacies. The basic assumptions of the inventory reporting requirement are presented in relation to individual stakeholder groups related to information about the inventory levels in a pharmacy. The benefits for individual stakeholder groups resulting from the need to prepare such reports were also identified.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod pomiaru jakości usług. Obiektem badań są metody pomiaru jakości dedykowane przedsiębiorstwom usługowym. Do osiągnięcia założonego celu badawczego wykorzystana została krytyczna analiza literatury przedmiotu z zakresu zarządzania jakością, marketingu i geografii usług oraz analiza wybranych czasopism. Artykuł składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano rozumienie i znaczenie pojęcia „jakość usług”. Druga część zawiera zestawienie wybranych metod pomiaru jakości usług, a trzecia – przedstawia zastosowania tych metod. Czwarta część dotyczy doskonalenia jakości usług. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z przeprowadzonych analiz.
EN
The purpose of the article is to present selected methods for measuring the quality of services. The object of research are quality measurement methods dedicated to service companies. To achieve the assumed research goal, critical analysis of the literature on the subject in the field of quality management, marketing, geography of services and selected magazines were used. The article consists of four main parts. The first section concentrates on the understanding and meaning of the term ‘service quality’. The second part contains a review of selected methods for measuring service quality, and the third part presents the use of these methods. The fourth part describes improving the quality of services. Finally, the fifth part concludes the paper.
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie realizacyjnego aspektu działalności organizacji pod kątem doskonalenia jakości zamierzonego przedsięwzięcia. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością – to jedno. Skuteczna i efektywna realizacja zleconych zadań – to drugie. Teoretycznie nie ma tutaj konfliktu, wszak w sprawnej firmie łatwiej wykonać dobry produkt. Ale utrzymanie systemu to obowiązek najwyższego kierownictwa, a realizacja zlecenia to obowiązek służb wykonawczych. Tu nie zawsze występuje idealna harmonia. Aby wesprzeć służby wykonawcze, z pomocą przyszli specjaliści od realizacji zleceń, jakimi są duże przedsięwzięcia, pojedyncze zamówienia czy innowacje procesowe lub produktowe. Dlatego autorzy zaproponowali kilka wybranych modeli realizacji przedsięwzięć oraz ich cechy decydujące o przydatności do konkretnego zastosowania.
EN
The purpose of the article is to analyze the implementation aspect of the organization’s activities in terms of improving the quality of the intended enterprise. The implementation and maintenance of a quality management system is one thing. Effective and efficient implementation of the tasks assigned is the second. Theoretically, there is no conflict here, after all, it is easier to make a good product in an efficient company. But maintaining the system is the responsibility of top management, and the execution of the order is the responsibility of the executive services. There is not always perfect harmony here. Therefore, specialists in the implementation of orders, such as large projects, individual orders or process or product innovations, came to the assistance of executive services. Therefore, the authors proposed several selected models of project implementation and their features determining the suitability for a particular application.
PL
Obiekty budowlane powstają podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych. Uczestnicy tych przedsięwzięć są zainteresowani podejmowaniem systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Skuteczność tych działań wymaga, aby były prowadzone w ramach kompleksowego systemu zarządzania procesem realizacji przedsięwzięcia budowlanego. System zarządzania bezpieczeństwem i ochrony zdrowia jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsięwzięciem, który obejmuje: strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy oraz zasoby i wymaga analizy zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych jego obszarach, fazach, etapach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w budownictwie, oczekiwania społeczne, jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych przez poszczególnych uczestników procesu w skali całego przedsięwzięcia budowlanego. W artykule zaproponowano model teoretyczny przedsięwzięcia budowanego, który może posłużyć do rozpoznania stanu bioz. W modelu wyróżniono części, czynności i obszary zgodnie z logicznym przebiegiem procesu, które przyporządkowano poszczególnym etapom realizacji przedsięwzięcia. Do rozpoznania czynników mających wpływ na bioz opracowano narzędzie badawcze – RADAR BIOZ. Do oceny stanu bioz sformułowano model analityczny i matematyczny badanego przedsięwzięcia, aby ostatecznie określić kierunki działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych etapach, fazach, obszarach procesu realizacji przedsięwzięcia budowlanego.
EN
Construction objects arise during the implementation of construction projects. Participants in these projects are interested in taking systematic actions to improve the state of occupational safety and health protection. The effectiveness of these activities requires that they be carried out as part of a comprehensive system of managing the construction project implementation process. The safety management and health protection system is part of the overall project management system, which includes: organizational structure, planning, responsibility, rules of conduct, procedures, processes and resources and requires analysis of safety and health protection issues in its individual areas, phases and stages. This is primarily due to the fact that proper management is the most effective way to ensure an adequate level of safety and health protection (bioz), desirable both due to the need to comply with legal provisions in force in construction, social expectations, and the possibility of obtaining positive economic effects by individual process participants in the scale of the entire construction project. The article proposes a theoretical model of the built undertaking that can be used to recognize the state of bioses. The model distinguishes parts, activities and areas in accordance with the logical course of the process, which was assigned to individual stages of the project. A research tool – RADAR BIOZ – was developed to identify the factors affecting bioz. To assess the condition of bioses, an analytical and mathematical model of the examined undertaking was formulated to ultimately determine the directions of preventive actions in the field of safety and health protection at individual stages, phases and areas of the construction project implementation process.
EN
The implementation of a process of globalization and sustainable development based on management requires integration. It can be ensured by the rules of universal operation: on the side of the process of globalization, it is necessary to recognize economic growth as a component of development and recognize the primacy of development over growth, verifying the functions of the rules of universal operation, and limiting the paradigms of deregulation (YES = NO= CAN BE); the primacy of federal integration over structural one; the application of management in accordance with the nature of the sphere covered by management and open to the exemplification of the functions and rules of universal operation; on the side of sustainable development: the use of the process of globalization solutions in the field of technological progress, institutional procedures, which contribute to improving the quality, effectiveness and efficiency (quality of life). In addition to necessary conditions, decision-making will be necessary, which is a sufficient condition.
PL
Implementacja procesu globalizacji i zrównoważonego rozwoju w oparciu o zarządzanie wymaga zintegrowania. Mogą je zapewnić reguły powszechnego postępowania: Po stronie procesu globalizacji wymaga się: uznania wzrostu gospodarczego, jako składowej rozwoju i nadrzędności rozwoju nad wzrostem, weryfikujących funkcji reguł powszechnego postepowania, ograniczanie paradygmatów deregulacji (TAK = NIE= BYĆ MOŻE); nadrzędności integracji federacyjnej nad strukturalną; stosowania zarządzania zgodnie z naturą sfery objętej zarządzaniem i otwartego na egzemplifikację funkcji i reguł powszechnego postępowania; po stronie zrównoważonego rozwoju: wykorzystanie rozwiązań procesu globalizacji w zakresie postępu technologicznego, procedur instytucjonalnych, które przyczyniają się do poprawy jakości, efektywności, sprawności funkcjonowania ( jakości życia). Obok warunków koniecznych potrzebna jest wola decyzyjna – warunek dostateczny.
EN
The cognitive objective of this paper was to establish the roles played by standardized environmental management systems in the process of the sustainable development of an organization. At present this process is analysed mainly in the context of the UN Sustainable Development Goals formulated within the scope of the 2030 Agenda for Global Action. The main research method used by the authors was a systematic literature review. The result of the conducted review was the identification of motives and conditions for the implementation of environmental management systems as well as advantages and disadvantages resulting from such implementation. The authors also indicated the major causes of failures in the introduction and improvement of systems consistent with the ISO 14001 standard and presented conditions determining their successful implementation. In the final part of the paper, they included recommendations for further research directions in the examined problem area.
PL
Celem poznawczym artykułu jest określenie roli znormalizowanych systemów zarządzania środowiskiem w procesie zrównoważonego rozwoju organizacji, który obecnie analizowany jest głównie w kontekście konkretnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, opracowanych w ramach globalnej Agendy 2030. Główną metodą badawczą wykorzystaną w pracy był systematyczny przegląd literatury. Zidentyfikowano motywy i uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania środowiskowego oraz określono korzyści i niekorzyści wynikające z ich implementacji. Wskazano również najważniejsze przyczyny niepowodzeń wprowadzania i doskonalenia systemów zgodnych z normą ISO 14001 oraz określono warunki udanych implementacji. W końcowej części artykułu określono postulowane kierunki dalszych badań w rozpatrywanym obszarze problemowym.
EN
Time is one of the main factors, and it affects the decision of costumers while choosing a particular transportation company. Every stage of logistics processes takes a particular period. That is why almost every firm thinks about the ways of decreasing the time wastes in order to maximize the profit of business. The objective of this research is to explore how different logistics innovations can affect freight transportation processes and save operational time. To achieve this goal and explore the topic more deeply, a list of articles published in worldwide databases related to this domain was analyzed and interpreted. The survey on freight transportation was used to get a better knowledge of today’s situation of freight systems. Based on the result of this article, it is suggested that new ideas for the management of companies in this sphere are suggested. The findings of this research can help Kazakhstan’s logistics companies to develop better strategies and to adopt innovative logistics technologies into freight transportation. They can make them become innovation-based logistics service providers.
PL
Czas jest jednym z głównych czynników i wpływa na decyzję klientów przy wyborze konkretnej firmy transportowej. Każdy etap procesów logistycznych zajmuje określony okres. Właśnie dlatego prawie każda firma myśli o sposobach zmniejszenia marnotrawstwa czasu w celu maksymalizacji zysku firmy. Celem tych badań jest zbadanie, w jaki sposób różne innowacje logistyczne mogą wpłynąć na procesy transportu towarów i zaoszczędzić czas operacyjny. Aby osiągnąć ten cel i głębiej zgłębić ten temat, przeanalizowano i zinterpretowano listę artykułów opublikowanych w światowych bazach danych związanych z tą domeną. Ankieta dotycząca transportu towarowego została wykorzystana, aby uzyskać lepszą wiedzę na temat dzisiejszej sytuacji systemów towarowych. Na podstawie wyników tego artykułu sugeruje się nowe pomysły dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami w tej dziedzinie. Wyniki tych badań mogą pomóc Kazachstanom w logistyce w opracowaniu lepszych strategii i zastosowaniu innowacyjnych technologii logistycznych w transporcie towarów. Mogą sprawić, że staną się dostawcami usług logistycznych opartych na innowacjach.
EN
The purpose of this study is examines the impact of entrepreneurial leadership and good governance of the entrepreneurs to the operational performance through business process management. The object of this research is SME of Batik product, one of the fastest growing SME in Indonesia. The method of this study is explanatory research, analyze the relationship of entrepreneur leadership, good governance to operational performance and business process management as an intermediate variable. This research conducted in 67 batik entrepreneurs in the center of batik industry in Surabaya and surrounding. The results indicated that entrepreneurial leadership and good governance affect business process management and operational performance. Finding revealed that business process management has no direct impact on operating performance. Based on these findings, concluded that it is important for entrepreneurs to develop entrepreneurial leadership and build a good governance as well in managing their business.
PL
Celem tego badania jest zbadanie wpływu przywództwa przedsiębiorczego i dobrego zarządzania przedsiębiorców na wyniki operacyjne poprzez zarządzanie procesami biznesowymi. Przedmiotem tych badań jest MŚP produktu Batik, jednego z najszybciej rozwijających się MŚP w Indonezji. Metodą tego badania są badania wyjaśniające, analiza relacji kierownictwa przedsiębiorcy, dobrego zarządzania do wyników operacyjnych i zarządzania procesami biznesowymi jako zmiennej pośredniej. Badanie przeprowadzono u 67 przedsiębiorców batikowych w centrum przemysłu batikowego w Surabaya i okolicach. Wyniki wskazują, że przywództwo w zakresie przedsiębiorczości i dobre zarządzanie mają wpływ na zarządzanie procesami biznesowymi i wydajność operacyjną. Odkrycie wykazało, że zarządzanie procesami biznesowymi nie ma bezpośredniego wpływu na wydajność operacyjną. Na podstawie tych ustaleń stwierdzono, że ważne jest, aby przedsiębiorcy rozwijali przywództwo w przedsiębiorstwie i budowali dobre rządy w zarządzaniu swoją firmą.
EN
This paper provides a systematic review of the role of Information and Communication Technologies (ICT) in logistics services to analyze managerial implications for improving the logistics service quality. The literature review has been performed using two academic databases Scopus and Web of Science and spans the years 2008-2019. Bibliometric network analysis were used to highlight research areas for the study of current technologies in the logistics service industry. The paper highlights the classification of the information and communications technologies in the logistics service industry, new trends in logistics service in terms of Industry 4.0 and the impact of current technologies on management of logistics service quality.
PL
Niniejszy artykuł zawiera systematyczny przegląd roli technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w usługach logistycznych w celu przeanalizowania wpływu zarządzania na poprawę jakości usług logistycznych. Przegląd literatury został przeprowadzony przy użyciu dwóch akademickich baz danych Scopus i Web of Science i obejmuje lata 2008-2019. Bibliometryczną analizę sieci wykorzystano do podkreślenia obszarów badawczych do badania aktualnych technologii w branży usług logistycznych. W artykule podkreślono klasyfikację technologii informacyjnych i komunikacyjnych w branży usług logistycznych, nowe trendy w usługach logistycznych w zakresie Przemysłu 4.0 oraz wpływ obecnych technologii na zarządzanie jakością usług logistycznych.
EN
The senior management of several luxury fashion businesses proclaim a commitment to sustainability and an engagement in all CSR categories. However, how is this projected in the lower levels of management, i.e. do ‘low-level’ managers exercise their marketing and innovations tasks in a manner compatible with the proclaimed CSR? An investigative pioneering case study of the attitude of the low-level management of top luxury fashion businesses in Prague reveals that their marketing and innovation endeavours have very little in common with the CSR strategies and priorities set officially for the business. The comparative holistic Meta-analysis of three rounds of interviews points to critical problems generated by both systematic and individual deficiencies of the lower level managers that lead to their reduced knowledge and/or interest towards linking the marketing and innovation functions with CSR commands. This new discovery of the asymmetry of the attitude to marketing and innovations has strong implications for management research at the academic level, as well as for the practical drive for a more effective and efficient management. In this paper, the 1st objective identified rather a satisfactory attitude of owners and senior managers, but the 2nd investigative objective showed that low-level management often has a reduced knowledge and/or interest in linking the marketing and innovation functions with CSR best practice. The differences across even the same groups, as well as other intrinsic data proposed with respect to the 3rd objective suggest that the causes for such a deplorable situation are both systematic and individual. The consequences include a loss of clientele. It is amazing that luxury fashion businesses with such developed CSR statements and advertised marketing and innovation actions linked to basically all CSR categories have front-line employees, including managers, who do not share such commitments, and, instead, excessively go into auxiliary aspects and ultimately frustrate CSR approaches.
PL
Kierownictwo kilku luksusowych firm modowych deklaruje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i zaangażowanie we wszystkich kategoriach CSR. Jak jednak przewiduje się to na niższych szczeblach zarządzania, tj. Czy menedżerowie „niższego szczebla” wykonują swoje zadania marketingowe i innowacyjne w sposób zgodny z ogłoszonym CSR? Pionierskie studium przypadku dotyczące postawy kierownictwa najwyższego szczebla luksusowych firm modowych w Pradze pokazuje, że ich działania marketingowe i innowacyjne mają niewiele wspólnego ze strategiami i priorytetami CSR ustalonymi oficjalnie dla biznesu. Porównawcza holistyczna metaanaliza trzech rund wywiadów wskazuje na krytyczne problemy generowane zarówno przez systematyczne, jak i indywidualne braki menedżerów niższego szczebla, które prowadzą do ich ograniczonej wiedzy i / lub zainteresowania połączeniem funkcji marketingowych i innowacyjnych z zasadami CSR. To nowe odkrycie asymetrii podejścia do marketingu i innowacji ma silne implikacje dla badań nad zarządzaniem na poziomie akademickim, a także dla praktycznego dążenia do bardziej skutecznego i wydajnego zarządzania. W niniejszym dokumencie pierwszy cel wskazał raczej zadowalającą postawę właścicieli i kierowników wyższego szczebla, ale drugi cel dochodzeniowy wykazał, że kierownictwo niskiego szczebla często ma ograniczoną wiedzę i / lub zainteresowanie powiązaniem funkcji marketingowych i innowacyjnych z najlepszymi praktykami CSR. Różnice między nawet tymi samymi grupami, a także inne rzeczywiste dane zaproponowane w odniesieniu do trzeciego celu sugerują, że przyczyny tak złej sytuacji są zarówno systemowe, jak i indywidualne. Konsekwencje obejmują utratę klientów. To niesamowite, że luksusowe firmy modowe z tak opracowanymi deklaracjami CSR oraz reklamowanymi działaniami marketingowymi i innowacyjnymi związanymi zasadniczo ze wszystkimi kategoriami CSR zatrudniają pracowników pierwszej linii, w tym menedżerów, którzy nie podzielają takich zobowiązań, a zamiast tego nadmiernie angażują się w aspekty nieistotne i ostatecznie udaremniają podejścia do CSR.
EN
Risk is a category that is inseparably connected with uncertainty and probability, which means that the nature of risk as a category of science is complex, and the concept of risk is very difficult to define by one conceptual system of modern science. Due to the above, the main research hypothesis of the work is oriented to the assumption that the complexity of the risk category is determined by the diversity (variety) of reality, as a result of which in science there is currently no uniform methodology for risk assessment and estimation. As a result, the main goal of the article is to describe the research area based on selected representative methods of risk estimation and logical decision-making schemes, as well as to systematise the knowledge about the methodology used in them. In the article, the authors illustrate risk estimation with examples developed by themselves and quoted from various fields of science, differing from one another in formal terms in quantitative and qualitative (numerical and content-verbally) dimensions. Strategic risk, risk of fraction estimation, Bayesian risk, Bayesian methods for estimation of population distribution parameters, risk of econometric model assessment, interest rate risk, banking risk, and adverse event as a measure of risk are here addressed. The article also focuses on the problem of risk estimation in terms of the theory of fractals. The work is to have not only cognitive but also practical meaning. The created source of knowledge should prove helpful for decision-makers in the area of management since effective process management requires the expertise of risk estimation in various dimensions and using various mathematical tools.
PL
Zarządzanie inwestycjami to ustrukturyzowany proces, na który składa się planowanie przedsięwzięcia, jego realizacja i ewaluacja. Umiejętne opracowanie projektu inwestycyjnego na etapie przygotowań do realizacji jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdego przedsięwzięcia. Poprawny opis projektu stanowi również fundament powodzenia przy pozyskiwaniu dotacji ze środków unijnych.
EN
Investments management is an organised process, which includes planning of the enterprise, its realisation and evaluation. Skillful study of investment project during preparation phase is a crucial factor of each venture. Appropriate description of the project is also the basement of getting grants from EU sources.
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.