Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  malina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Extracts from strawberry and raspberry leaves, carrot pomace, and spent grains, were tested as bioreducing agents for the synthesis of nanosilver particles (AgNP). Based on UV vis spectra, the leaf extracts produced the most AgNP, carrot pomace was less effective, and spent grains did not produce AgNP. The dynamic light scattering method revealed that AgNP ranged from 1 to 92nm in size, and that over 80% of the particles were about 10nm. Energy dispersive X ray spectroscopy showed that elements that typically stabilize nanoparticles were present. The well diffusion method (nutrient agar medium) indicated that AgNP synthesized with raspberry leaf extract exerted strong bacteriostatic and bactericidal activity against Gram negative bacteria and weaker activity against Gram positive bacteria. Although further analysis is needed to determine the mechanism of their synthesis, the results of this study show that plant extract based synthesis can produce nanoparticles with controlled size and morphology.
PL
Owoce maliny i borówki czernicy leśnej poddano suszeniu sublimacyjnemu, a następnie przechowywano 180 dni w temperaturze pokojowej i przeprowadzono rehydrację. Po wysuszeniu, przechowywaniu i ponownym uwodnieniu oznaczono barwę próbek. Zaobserwowano zmiany parametrów barwy malin wywołane odwodnieniem i przechowywaniem oraz rehydracją, świadczące o silnym powiązaniu barwników z wodą. Migracja wody wywołana suszeniem borówek w stanie zamrożenia, długotrwałym przechowywaniem oraz rehydracją nie spowodowała znaczących zmian barwy tych owoców.
EN
Raspberry and bilberry fruits were put to sublimation drying, then stored for 180 days at room temperature, and finally rehydrated. Colour of samples was determined after drying, storage and rehydration. The research allowed to observe changes in raspberry colour parameters due to dehydration, storage and rehydration, which prove strong connection between dyes and water. Water migration resulting from drying of frozen bilberries, prolonged storage and rehydration did not cause any significant changes in colour of these fruits.
PL
Badania polowe przeprowadzono w latach 2002-2004 na glebie lekkiej, kompleksu żytniego dobrego. Oceniano możliwości plonotwórcze trzy-, cztero- i pięcioletnich krzewów malin odmiany "Norna" i "Veten" uprawianych w zróżnicowanych warunkach wodnych (kontrola O, nawadniane W) oraz nawozowych (0, 60, 120 kg Nźha-1). Nawadnianie zapewniało uzyskanie istotnie wyższych plonów - średnio w trzyletnim okresie badań o blisko 52%, niż naturalne opady. Najbardziej uzasadnione okazało się nawożenie obu testowanych odmian dawką 120 kg Nźha-1. Odmiana "Norna" wyróżniała się większą efektywnością jednostkową wody niż odmiana "Veten". Nawadnianie istotnie zwiększało plon owoców i masę 100 jagód, a także natężenie asymilacji i transpiracji liści.
EN
Field experiments were done in 2002-2004 on sandy soil. Crop productivity of raspberry (cv. "Norna" i "Veten") was tested in the 3rd, 4th and 5th year of cultivation at different water regime (O-control, W-drip irrigation) and various nitrogen doses (0, 60, 120 Nźha-1). The 52% crop increase in tested plants was obtained resulting from the supplemental irrigation. Effects of irrigation depended also on amount of natural precipitation - the highest increase we obtained in extremly dry year 2003. We obtained on plots with 120 kg Nźha-1 the most significant effect of nitrogen fertilization for both tested varieties. "Norna" variety was more effective in used water than "Veten". Supplemental irrigation significantly increased the yield of fruit and weight of 100 berries and also intensity of leaves transpiration and assimilation.
PL
Przeprowadzono analizę jakości zbioru malin odmiany Polanka, kombajnem "Natalia", produkowanym w firmie Weremczuk. Stwierdzono, że kombajn, przy ustalonych parametrach roboczych, zebrał tylko 52,6% owoców z ogólnej masy możliwej do zebrania w dniu badań. Zanieczyszczenia organiczne stanowiły 0,6%. Podczas pracy kombajnu opadło na ziemię 0,9% owoców.
EN
The evaluation of the Polanka type of raspberries harvest quality by the "Natalia" combine, which is made by Weremczuk's firm, has been performed. It was observed that the combine, at the assumed working parameters, collected only 52.6% fruit from among general mass which was available to collect in the research day. The organic impurities content averaged 0.6%. As the result of the combine work, 0.9% of fruit felt on the ground.
PL
Hipoteza badawcza zakładała, że nawadnianie może być jedną ze skutecznych metod przeciwdziałania skutkom posuch na plantacji maliny założonej na glebie o małej pojemności wodnej. W tym celu, w latach 1999-2003, wykonano ścisłe doświadczenie polowe z nawadnianiem tej rośliny, w miejscowości Kruszyn Krajeński koło Bydgoszczy na czarnej ziemi zdegradowanej, zaliczanej do V klasy bonitacyjnej. Nawadnianie maliny uprawianej na glebie bardzo lekkiej było czynnikiem umożliwiającym prawidłowy wzrost i rozwój tej rośliny oraz zapewniającym pozyskiwanie względnie dużych, jak na warunki klimatyczno-glebowe doświadczenia, a przy tym stabilnych i cechujących się dobrą jakością plonów. Plony roślin nawadnianych okazały się większe od uzyskiwanych w praktyce produkcyjnej regionu bydgoskiego. Produkcyjność wody w warunkach nawadniania kroplowego była większa niż mikrozraszania, co wynikało z mniejszego jej zużycia w systemie kroplowym. Suma opadów naturalnych i dawek nawodnieniowych dobrze korelowała z potrzebami wodnymi maliny oszacowanymi metodą DRUPKI [1976]. Potwierdza to przydatność maliny do wieloletniej uprawy na glebie bardzo lekkiej, w rejonie o niskich opadach atmosferycznych w okresie wegetacji, ale wyłącznie pod warunkiem zapewnienia nawodnień.
EN
Hypothesis of this work was that irrigation can be an efficient method for drought mitigation in raspberry plantation on a soil characterized by a small water capacity. Therefore, in the years 1999-2003 a field experiment was carried out on a degraded black earth of the Vth class soil quality, at Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz. The use of irrigation in raspberry cultivation on the very light soil enabled regular growth and development of this crop and secured relatively high yields, under the climatic-soil conditions of the test. Fruit yields were stable and of good quality. Yields obtained from irrigated plants were higher than those from production practices of the Bydgoszcz region. The efficiency of water use in drip irrigation was higher than that in microjet sprinkling, which resulted from a lower water consumption in the drip system. Total rainfall and irrigation doses used in raspberry cultivation correlated well with water requirements estimated using the DRUPKA'S method [1976] which confirmed its usefulness for agricultural practice. Raspberry can thus be cultivated for a long time in the very light soil in regions of low rainfall providing irrigation of the crop during the vegetative period.
PL
Badania polowe przeprowadzono w latach 2002-2004 na glebie lekkiej, zaliczanej do kompleksu żytniego dobrego. Oceniano możliwości plonotwórcze trzy- i czteroletnich krzewów odmiany „Norna” i „Veten” uprawianych w zróżnicowanych warunkach wodnych (kontrola O, nawadniane W) oraz nawozowych (0, 60, 120 kg N·ha-1). Oceniane odmiany charakteryzowały się podobnymi możliwościami plonotwórczymi. Największe plony uzyskano uprawiając krzewy w optymalnych warunkach wilgotnościowych (W) i nawożąc je najwyższą dawką azotu (180 kg N·ha-1).
EN
Field experiments were done in 2002-2003 on sandy soil. Crop productivity of raspberry ( cv. ‘Norna’ i ‘Veten’) was tested in the 3rd and 4th year of cultivation at different water regime (O-control, W-drip irrigation) and various nitrogen doses (0, 60, 120 N·ha-1). The cultivars had similar production capabilities. The highest yield of raspberry was obtained from irrigated plants, which had been fertilised with 120 kg N·ha-1.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.