Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 161

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maize
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zastosowania środków wiążących na kiełkowanie i wzrost kukurydzy (Zea mays L.). Oznaczono stężenia wybranych pierwiastków (B, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, P, Zn) metodą atomowej spektrometrii emisyjnej (ICP-OES) w pędach i korzeniach kukurydzy. Określono także świeżą i suchą masę badanych roślin. Badania wykazały znaczący wpływ otoczkowania nasion na skład pierwiastkowy korzeni i pędów kukurydzy.
EN
Maize seeds were coated with binding agents (fish collagen or poly((hexamethylene biguanide) hydrochloride, PHMB). In maize seedlings (after 21 days of growth), the dry and fresh mass of shoots and roots as well as the contents of elements (B, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, P and Zn) were detd. A significant increase in the fresh mass of maize shoots and roots grown from PHMB-coated seeds was obsd., compared to the control sample. The use of both types of binding agents significantly changed the elemental compn. of the roots and shoots. In the roots of plant grown from collagen-coated seeds, the highest increase in content of B and Na was obsd., while those grown from PHMB-coated seeds, the highest increase in the content of Fe, K, Mg and P. The smaller changes in the content of elements were obsd. in the plant shoots.
2
Content available remote Ochrona plantacji kukurydzy przed omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.)
PL
Kukurydza jest jednym z najważniejszych zbóż uprawianych w kraju. Powierzchnia zasiewów ma stałą tendencję wzrostu i kształtuje się na poziomie ok. 1 mln ha. Świadczy to o jej ogromnym znaczeniu w rolnictwie i coraz większym zapotrzebowaniu na to zboże w różnych gałęziach przemysłu (przemysł spirytusowy, paliwowy). Rosnące znaczenie rośliny to też większa potrzeba dbałości o uprawę. Agrofagi oraz deficyt składników pokarmowych mogą znacznie ograniczyć potencjał plonowania uprawianych odmian kukurydzy, co przekłada się na opłacalność prowadzonych jej upraw. Jednym z głównych szkodników kukurydzy jest omacnica prosowianka, ciepłolubny nocny motyl, którego gąsienice powodują znaczne straty w plonach, a w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do zniszczenia całej plantacji. W celu przeciwdziałania powodowanym przez nie stratom konieczne staje się zapobieganie ich licznym pojawom, a w razie potrzeby użycie bezpośredniego zwalczania. Służy temu integrowana ochrona roślin (IPM), która od 2014 r. obowiązuje na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej. Propaguje ona zwłaszcza metody niechemiczne, a więc agrotechniczne, hodowlane i biologiczne. Owadobójcze środki chemiczne są dopuszczalne tylko w przypadku dużego zagrożenia ze strony szkodnika, po przekroczeniu progu szkodliwości.
EN
For 3 strains of European corn borer, the pheromone blends consisting of (E)-11-tetradecenyl, (Z)-11-tetradecenyl and/or not tetradecyl acetates were prepd. and used to make the dispensers with 2 types of rubber carriers: a grey rubber cork or a piece of a red rubber hose. The effectiveness of the dispensers was compared with com. ref. lures on 3 maize field infested by Ostrinia nubilalis. The lures made on the red rubber hose with a ternary pheromone blend were at least as effective for the dominant Z pheromone strain as the resp. std. lures.
EN
The study presents the results of 3-year field experiments aimed at assessing the effect of nitrogen dose balanced on the basis of Nmin content, depending on the distribution in the soil profile and recognizing the effect of the type of nitrogen fertilizer on the formation of maize grain yield components. Nitrogen applied in the form of mineral fertilizer was characterized by greater efficiency in comparison to Nmin contained in the soil, as evidenced by a significantly higher grain number in the ear and 1000 grain weight. It was shown that mineral nitrogen (Nmin) present in soil in maize rooting zone significantly influenced the number of production ears per area unit. Inclusion of the pool of the component contained in the soil in the algorithm for calculating nitrogen dose significantly improves the quantitative status of the ears. It is sufficient to collect soil samples from two levels, i.e., 0-30 cm and 0-60 cm, to determine nitrogen dose based on the soil abundance in mineral nitrogen (Nmin).
PL
Przedstawiono wyniki trzyletnich badań polowych, których celem była ocena wpływu wielkości dawki azotu bilansowanej w oparciu o zawartość Nmin, zależnie od rozmieszczenia w profilu glebowym oraz rozpoznanie wpływu rodzaju nawozu azotowego na kształtowanie komponentów plonu ziarna kukurydzy. Azot zastosowany w formie nawozu mineralnego w porównaniu do azotu Nmin zawartego w glebie charakteryzował się większą efektywnością, o czym świadczyła istotnie większa liczba ziaren w kolbie oraz masa 1000 ziaren. Wykazano, że azot mineralny (Nmin) zawarty w glebie w strefie ukorzeniania się kukurydzy istotnie kształtuje liczbę kolb produkcyjnych na jednostce powierzchni. Uwzględnienie w algorytmie wyliczenia dawki azotu puli składnika zawartego w glebie istotnie poprawia stan ilościowy kolb. W celu wyznaczenia dawki azotu w oparciu o zasobność gleby w azot mineralny (Nmin) wystarczy pobrać próby glebowe z dwóch poziomów, tzn. 0-30 cm i 0-60 cm.
PL
Przedstawiono wyniki analiz emisji niektórych gazów cieplarnianych (GHG) powstających w wyniku aplikacji nawozów mineralnych i naturalnych w wybranych technologiach uprawy kukurydzy na kiszonkę, o areale 0,67-11,3 ha. Na podstawie ilości zastosowanych nawozów oszacowano ilość emisji CO₂ i N₂O. Wyniki badań odniesiono do powierzchni uprawy oraz plonu świeżej i suchej masy. W celu umożliwienia porównywania technologii pod względem ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery wartości emisji GHG wyrażono w jednostce ekwiwalentnej uwzględniającej potencjał cieplarniany analizowanych gazów. Na wyprodukowanie plonu zielonki z 1 ha wyemitowane zostały średnio 1742 kg CO₂eq wynikające ze stosowania nawozów.
EN
Emissions of N₂O and CO₂ from 27 cultivation technol. of maize covering an area of 0.67-11.3 ha were evaluated. On the basis of an amt. of fertilizers used, the N₂O and CO₂ emissions were estd. and referred to the area of cultivation, the fresh and dry matter yield. The emissions value expressed in an equiv. unit taking into account the greenhouse potential of the analyzed gases was 1700 kg of CO₂ equiv. per yield from 1 ha.
EN
The paper presents the results of field tests the aim of which was to assess the effect of microbiological preparations (Azofix, Fosfix, Maxproline) on yielding the cultivar of maize cultivated in stubble aftercrop. The microbiological preparations were applied before maize sowing and in the phase of 4-5 leaves. In order to verify the adopted assumptions, the dynamics of the initial growth and the yield of fresh and dry matter were determined. There was shown that the applied microbiological preparations increased the dynamics of the initial growth of maize sown in stubble aftercrop. The use of microbiological formulations in maize cultivation in stubble aftercrop caused an increase in dry matter yield in relation to the exclusive mineral NPK fertilization from 14,2% to 33,3%. Only the Azofix + Fosfix + Maxproline application resulted in a reduction in the dry matter yield of maize by 4,8%. With the exception of Azofix, the foliar application of the remaining microbiological preparations was more effective compared to the soil application.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań polowych, których celem była ocena wpływu preparatów mikrobiologicznych (Azofix, Fosfix, Maxproline) na plonowanie odmiany kukurydzy uprawianej w poplonie ścierniskowym. Preparaty mikrobiologiczne były aplikowane przed siewem kukurydzy oraz w fazie 4-5 liścia. W celu weryfikacji przyjętych założeń określono dynamikę początkowego wzrostu oraz plon świeżej i suchej masy. Wykazano, że zastosowane preparaty mikrobiologiczne zwiększały dynamikę początkowego wzrostu kukurydzy zasianej w poplonie ścierniskowym. Zastosowanie preparatów mikrobiologicznych w uprawie kukurydzy w poplonie ścierniskowym spowodowało przyrost plonu suchej masy w stosunku do wyłącznego nawożenia mineralnego NPK od 14,2% do 33,3%. Wyłącznie aplikacji Azofix + Fosfix + Maxproline doglebowo skutkowało zmniejszeniem plonu suchej masy kukurydzy o 4,8%. Za wyjątkiem Azofixu, aplikacja dolistna pozostałych preparatów mikrobiologicznych była skuteczniejsza, w porównaniu do doglebowej.
EN
The objective of this study was to assess the relationships between ear length, ear diameter, plant height and ear setting height in maize linear Pearson correlation coefficients and Spearman’s rank correlation coefficients. The plant height and ear setting height were positively linear and rank correlated in all four years of study. The correlation coefficients, both - linear and rank, between all four traits observed in 2018 were statistically significant. Ear diameter and plant height were linear and rank correlated in 2018, however in 2015 only Pearson correlation coefficient was statistically significant between these two traits.
PL
Celem badań było zastosowanie współczynników korelacji liniowej Pearsona i rangowej Spearmana do oceny współzależności pomiędzy długością kolby, średnicą kolby, wysokością roślin i wysokością osadzenia kolb produkcyjnych kukurydzy. Wysokość roślin i wysokość osadzenia kolb produkcyjnych były dodatnio liniowo i rangowo skorelowane we wszystkich czterech latach badań. Oba współczynniki korelacji – liniowe i rangowe, pomiędzy wszystkimi czterema cechami obserwowanymi w 2018 r., były istotne statystycznie. Średnica kolby i wysokość roślin były liniowo i rangowo skorelowane w 2018 r., natomiast w 2015 roku tylko współczynnik korelacji Pearsona był statystycznie istotny pomiędzy tymi dwiema cechami.
EN
The study comprised of 13 maize cultivars, evaluated at two years in a randomized complete block design, with four replicates. To assess the quantitative impact of individual traits on the grain yield the multiple regression analysis was used. We observed grain yield and seven quantitative traits: SPAD, length of ears, number of kernels in row, damage of maize caused by P. nubilalis, infection of maize by Fusarium spp., number of ears and content of chlorophyll a.
PL
Badanie obejmowało 13 odmian kukurydzy, analizowanych w dwóch latach w doświadczeniach polowych, w układzie bloków losowanych kompletnych, w czterech powtórzeniach. Do oceny wpływu poszczególnych cech ilościowych na plon ziarna zastosowano analizę funkcji regresji wielokrotnej. Obserwowano plon ziarna i siedem cech ilościowych: SPAD, długość kolby, liczba ziaren w rzędzie, procent roślin uszkodzonych przez P. nubilalis, porażenie przez Fusarium, liczba kolb oraz zawartość chlorofilu a.
EN
The objective of this study was to assess the relationships between grain yield and selected traits in maize linear Pearson correlation coefficients and Spearman’s rank correlation coefficients. The study comprised of 13 maize cultivars, evaluated at two years in a randomized complete block design, with four replicates. The linear and rank correlation coefficients were shown in tables and as figures for easier observation of their tendency and significance.
PL
Celem badań było zastosowanie współczynników korelacji liniowej Pearsona i rangowej Spearmana do oceny współzależności pomiędzy plonem ziarna i wybranych cech kukurydzy. Badanie obejmowało 13 odmian kukurydzy, analizowanych w dwóch latach w doświadczeniach polowych, w układzie bloków losowanych kompletnych, w czterech powtórzeniach. Współczynniki korelacji liniowej i rangowej przedstawiono w tabelach oraz w postaci wykresów umożliwiających łatwe zaobserwowanie ich kierunku i istotności.
EN
The study presents the results of field trials, whose aim was to assess the impact of sowing and fertilization method on the dynamics of dry matter accumulation in the initial period of growth by two different maize hybrid types. The method of soil cultivation significantly conditioned the growth dynamics of maize plants in the initial vegetation period. In the direct sowing system, the "stay-green" cultivar, with simultaneous phosphorus fertilizer application, may reduce the effects of direct sowing in the BBCH 15/16 stage, but will not eliminate them.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań polowych, których celem była ocena wpływu sposobu siewu i nawożenia na dynamikę gromadzenia suchej masy w początkowym okresie wzrostu przez dwa różne typy mieszańcowe kukurydzy. Sposób uprawy roli istotnie kształtował dynamikę wzrostu roślin kukurydzy w początkowym okresie wegetacji. W systemie siewu bezpośredniego odmiana typu „stay-green” z jednoczesną aplikacją nawozu fosforowego może zmniejszyć skutki siewu bezpośredniego w stadium BBCH 15/16, ale ich nie wyeliminują.
EN
The paper presents the results of a multivariable research regarding the evaluation of variability of selected quantitative traits in two cultivars of maize (Zea mays L.): ES Palazzo and ES Paroli after using doses of nitrogen and magnesium. The study took into account 12 traits recorded for three years (2009-2011). The statistical analysis of obtained results was conducted using multivariable methods: multivariate analysis of variance, canonical variable analysis and Mahalanobis distances. The most varied objects were A4B1C2 and A1B2C1 (in 2009), A4B1C1 and A2B2C2 (in 2010), A4B2C1 and A1B2C2 (in 2011) and A4B2C1 and A1B2C2 (for all three years). The most similar objects (with regard to the 12 traits analyzed together) were A4B2C2 and A3B2C2 (in 2009), A4B2C2 and A3B1C2 (in 2010), A2B2C2 and A2B1C2 (in 2011) and A4B2C2 and A3B2C2 (for all three years). The Mahalanobis distances between particular objects in particular years of observations were positive and statistically significantly correlated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania zmienności wybranych cech ilościowych dwóch odmian kukurydzy (Zea mays L.): ES Palazzo i ES Paroli po zastosowaniu różnych dawek azotu i magnezu stosując wielowymiarowe metody statystyczne. W badaniach wzięto pod uwagę 12 cech ilościowych obserwowanych w doświadczeniu trzyletnim przeprowadzonym w latach 2009-2011. Analiza statystyczna uzyskanych wyników została przeprowadzona z użyciem metod wielowymiarowych: wielozmiennej analizy wariancji, analizy zmiennych kanonicznych i odległości Mahalanobisa. Najbardziej zróżnicowanymi obiektami były A4B1C2 i A1B2C1 (w 2009), A4B1C1 i A2B2C2 (w 2010), A4B2C1 i A1B2C2 (w 2011) oraz A4B2C1 i A1B2C2 (dla wszystkich trzech lat). Natomiast, najbardziej podobnymi obiektami (pod względem wszystkich 12 cech traktowanych łącznie) były A4B2C2 i A3B2C2 (w 2009), A4B2C2 i A3B1C2 (w 2010), A2B2C2 i A2B1C2 (w 2011) oraz A4B2C2 i A3B2C2 (dla trzech lat). Odległości Mahalanobisa pomiędzy poszczególnymi obiektami w poszczególnych latach prowadzenia obserwacji były dodatnio i istotnie statystycznie skorelowane. Słowa
EN
The study aimed at elucidating the utilization of coal fly ash and oil palm empty fruit bunch compost to improve the soil phosphorus uptake and yield of maize grown on Ultisol. The investigation was carried out in a greenhouse. The treatments tested were a combination of four coal fly ash doses (0, 20, 40, and 80 t ha-1) and three doses of oil palm empty fruit bunch compost (0, 10, and 20 t ha-1). At 2, 4, 6 and 8 weeks after planting, plant height, leaf number and stem diameter were observed. At the time of harvest (10 weeks after planting), fresh and dry weights of cobs, roots, stem, leaves, and seeds, as well as P uptake on the plant tissues, were observed. The results showed that the application of coal fly ash and oil palm empty fruit bunch compost significantly increased the P uptake, growth and yield of maize. The combination of 80 t coal fly ash ha-1 with 20 t oil palm empty fruit bunch compost ha-1 resulted in the highest P uptake, growth and yield of maize. Compared to the control treatment, the increase in P uptake by maize, the fresh cob weight, the dry cob weight, the biomass dry weight, and the dry seed weight were 303.23%, 285.39%, 364.91%, 329.59% and 1,591.70%, respectively.
EN
The water supply deficit requires agro-environmental rationale for the use of alternative water sources to feed agricultural crops, viz.: industrial wastes, municipal drains, farm animal waste, drainage and escape water of rice irrigation systems. We analyzed the quality of irrigation water from different sources, with regard to the content of cations, anions, water-soluble salts, power of hydrogen (рН), sodium adsorption ratio (SAR), etc. in it. In the course of the greenhouse trial, we diagnosed its impact on the indicator crop (maize) (Zea mays L.) with its herbage crop stage of 10 leaves, supplied with water of varying quality. We proved the viability of improved drainage and escape water from rice irrigation systems in irrigated agriculture, owing to which maize herbage was diminished, on average, by 5.82%. We verified the negative impact of irrigation water, which contains the effluent disposals of metallurgical production, on croppers – it had contributed to diminishing the watered maize herb, on average, by 39.27%. A correlation analysis of the test data proved the closely interrelated feedback between the maize herbage amount and the content of cations, anions and water-soluble salts in irrigation water (coefficient of correlation r varied between 0.88 and 0.98). The worked-out linear regressive model for maize herbage, based on the content of water-soluble salts in irrigation water, together with SAR index (Y=2342.71–1.82×x1+366.78×x2), affirmed the validity of the pattern, discovered by means of the correlation analysis.
PL
W artykule scharakteryzowano eksperymenty wazonowe z uprawy kukurydzy, do których wykorzystywano, jako polepszacz glebowy, odpad z przeróbki kopaliny gnejsowej, dolomit i biowęgiel. Najlepsze rezultaty w przypadku uzysku wysokich przyrostów kukurydzy zaobserwowano dla mieszaniny gnejsu, dolomitu i biowęgla w dawkach odpowiednio 75 g gnejsu i po 9,38 g dolomitu i biowęgla. Ponadto, największy uzysk masy zielonej oraz masy suchej zebrano z wariantu gdzie zastosowano następujące proporcje polepszacza - gnejs 150 g oraz dolomitu 37,5 g.
EN
The article characterizes pot experiment of corn cultivation, where waste from gneiss mineral processing, dolomite and biochar, were used as a soil improver. The best results in the case of obtaining high maize increases were observed for the mixture of gneiss, dolomite and biochar at doses of 75 g gneiss and 9,38 g of dolomite and biochar respectively. In addition, the largest yield of green mass and dry mass was collected from the variant where the following proportions of the improver were used - gneiss 150 g and dolomite 37,5 g.
PL
Na podstawie doświadczenia polowego oceniono oddziaływanie zlokalizowanego nawożenia nawozem wieloskładnikowym NPS(M) aplikowanym łącznie z siewem nasion na bilans i zawartość składników pokarmowych w glebie. Stwierdzono, że podwyższenie dawek azotu i aplikacja nawozu NPS(M) wpływały na zwiększenie pobrania azotu i fosforu przez kukurydzę, prowadząc do obniżenia ich bilansu brutto. Nawożenie w niewielkim stopniu różnicowało saldo bilansu potasu i jego zawartość w glebie.
EN
Haplic Luvisol was fertilized with urea, superphosphate and an exptl. NPS(M) fertilizer and used for growing maize in field expts. to det. the balance of nutrients in agroecosystem. The increase in N doses and NPS(M) application resulted in rises of N and P uptake. K was accumulated in the soil.
EN
Field studies were carried out to test the impact of nitrogen fertilizers, nitrogen dose and mineral nitrogen content in soil before maize sowing on the initial growth of maize, nitrogen content, nitrogen assimilation and on the efficiency of the ingredient in maize grown in juvenile phase. There was presented that in the juvenile maize (BBCH 15/16) phase, the calcium nitrate was the worst among the tested nitrogen fertilizers, as evidenced by the values of the tested features. Mineral nitrogen (Nmin) contained in the soil in the root zone of maize (0-0,6 m) significantly increases the accumulation of the component by maize. Mineral nitrogen (Nmin) significantly improves the value of nitrogen efficiency indicators. The agricultural and physiological efficiency as well as nitrogen utilization are directly proportional to the amount of soil Nmin included in the algorithm for calculating the nitrogen fertilizer for maize cultivation.
EN
The paper presents the results of field tests whose aim was to assess the effect of mineral (nitrogen) fertilization on the chemical composition of green fodder and milk production. The purpose of verification of the adopted assumptions was to determine the chemical composition of green fodder, the content of green fodder fraction, nutrient value of green fodder, green and dry matter of maize, the cost of maize silage production and milk production volume. Mineral fertilization has been shown to have a very large influence on the yield of the silage material. Fodder derived from maize fertilized is characterized by a higher concentration of total protein and starch in comparison to non-fertilized plants. In addition, fertilized maize plants are characterized by a higher energy and protein value in feeding cattle in relation to non-fertilized plants. From one ha of nitrogen fertilized maize cultivation it can be produced 5 309 kg of milk more than from non-fertilized cultivation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań polowych, których celem była ocena wpływu nawożenia mineralnego na skład chemiczny zielonki i produkcję mleka. Celem weryfikacji przyjętych założeń określono skład chemiczny zielonki, zawartość frakcji włókna zielonki, wartość pokarmową zielonki, plon zielonej i suchej masy kukurydzy, koszt produkcji kiszonki z kukurydzy oraz wielkość produkcji mleka. Wykazano, że nawożenie mineralne ma bardzo duży wpływ na wielkość plonu materiału kiszonkarskiego. Zielonka pochodząca z kukurydzy nawożonej charakteryzuje się większą koncentracją białka ogólnego i skrobi w porównaniu do roślin nienawożonych. Ponadto rośliny nawożone kukurydzy charakteryzują się wyższą wartością energetyczną i białkową w żywieniu bydła, w stosunku do roślin nienawożonych. Z 1 ha uprawy kukurydzy nawożonej azotem można wyprodukować o 5 309 kg mleka więcej niż z nienawożonej.
EN
The purpose of the work was to evaluate the effects of agricultural use of natural fertilizers and rye straw in the cultivation of maize for grain. The research was carried out using the variety PR39G12, on the field after a 6-year-old maize monoculture. In the years 2005-2008, two mono-factorial experiments were established on two soil complexes: rye and good wheat. It was shown, that the use of natural fertilizers and straw limited the negative effects of maize cultivation in monoculture. The application of a full dose of manure on a good wheat complex and plowing of rye straw with the addition of 40 m3. ha-1 slurry on a rye complex resulted in an increase in grain yield.
PL
Celem pracy była ocena efektów rolniczego wykorzystania nawozów naturalnych oraz słomy żytniej w uprawie kukurydzy na ziarno. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem odmiany PR39G12, na polu po 6-letniej monokulturze kukurydzy. W latach 2005–2008 założono dwa jednoczynnikowe doświadczenia na dwóch kompleksach glebowych: żytnim oraz pszennym dobrym. Wykazano, że stosowanie nawozów naturalnych oraz słomy ograniczało ujemne skutki uprawy kukurydzy w monokulturze. Zastosowanie pełnej dawki obornika na kompleksie pszennym dobrym oraz przyoranie słomy żytniej z dodatkiem 40 m3 ·ha-1 gnojowicy na kompleksie żytnim prowadziło do wzrostu plonu ziarna.
EN
The aim of this study was to examine the influence of microencapsulated essential oils (EO) of peppermint (Mentha × piperita L.) and caraway (Carum carvi L.) on the initial growth and metabolism of maize (Zea mays L.). Four concentrations EO of caraway and peppermint, i.e. 3, 30, 300 and 3000 mg·L-1, were used. The influence of EO on the energy of germination of seeds, germination coefficient, biometry of seedlings, infection of seedlings by blight, activity of amylases in seeds, electrolyte leakage and efficiency of photosystem II were assessed. The results of an experiment showed that EO only in the highest concentrations have an inhibitory effect on the initial growth of maize. Concentrations in the range of 3-300 mg·L-1 do not limit the growth of maize seedlings. The EO in the lowest concentrations have a limiting effect on the pathogenesis of seedling blight caused by microorganisms of the natural seed microbiome. Based on the results, it can be concluded that peppermint and caraway EO have potential as a natural herbicide in the maize protection.
PL
Celem badań było określenie wpływu mikrokapsułkowanych olejków eterycznych (EO) z mięty (Mentha × piperita L.) i kminku (Carum carvi L.) na początkowy wzrost i metabolizm kukurydzy (Zea mays L.). W doświadczeniu wykorzystano cztery stężenia olejku miętowego i kminkowego, tj. 3, 30, 300 i 3000 mg·L-1. Oceniono wpływ EO na energię kiełkowania nasion, współczynnik kiełkowania, biometrię siewek, porażenie zgorzelą siewek, analizę aktywności amylaz w nasionach, wyciek elektrolitów i wydajność fotosystemu II. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że EO tylko w najwyższych stężeniach mają hamujący wpływ na początkowy wzrost kukurydzy. Stężenia w zakresie 3-300 mg·L-1 nie ograniczają wzrostu siewek kukurydzy. EO w najniższych stężeniach mają działanie ograniczające patogenezę zgorzeli siewek wywołanej przez mikroorganizmy naturalnego mikrobiomu nasion. Podsumowując, należy stwierdzić, że kukurydza wykazuje mniejszą wrażliwość na zastosowane EO niż chwasty. W związku z tym EO z mięty i kminku mają potencjał jako naturalne herbicydy w ochronie kukurydzy.
EN
The aim of the presented research was to determine the influence of aqueous extracts from selected common weeds, such as tansy (Tanacetum vulgare L.), goldenrod (Solidago virgaurea L.) and soapweed (Saponaria officinalis L.) on the germination capacity and initial development of maize (Zea maize L.). The research was carried out using a modified short-term germination test and early growth of Phytotoxkit plants. The tests were carried out in three series of three replications. The series were made at two-week intervals. During the experiment, the germination capacity of maize seed was determined based on the amount of normally germinated caryopses after 5 days from the time of sowing, and after the end of the experiment the length of roots and shoots was measured. Water extracts were made from dried individual parts of weeds (flowers, leaves and roots). Among the analyzed extracts, the strongest effect of maize roots growth, inhibition was caused by the extract made from soapweed leaves (80%), while water extracts from tansy leaves and goldenrod leaves limited root development to 50%. However, the extracts from the flowers of tansy and goldenrod leaves caused over 30% inhibition of root growth. Maize shoots showed greater tolerance for the presence of analyzed water extracts. The strongest inhibition of shoots development did not exceed 25% and was observed in the presence of tansy root extract, as well as the water extracts from leaves and root of soapweed and goldenrod flower. In conclusion, the obtained results indicate that aqueous extracts of common weeds may negatively effects on the germination and seedlings growth of maize. The impact depends on the type of plant from which the extract was made.
PL
Celem prezentowanych badań było określenie wpływu wodnych wyciągów z wybranych pospolitych chwastów, takich jak wrotycz, nawłoć oraz mydlnica na zdolność kiełkowania i początkowy rozwój kukurydzy (Zea maize L.). Badania przeprowadzono z wykorzystaniem zmodyfikowanego krótkoterminowego testu kiełkowania oraz wczesnego wzrostu roślin Phytotoxkit. Badania przeprowadzono w trzech seriach po trzy powtórzenia. Serie wykonano w dwutygodniowych odstępach czasowych. Podczas realizacji doświadczenia określono zdolność kiełkowania ziarniaków kukurydzy na podstawie ilości normalnie kiełkujących ziarniaków po upływie 5 dni od momentu wysiania, a po zakończeniu eksperymentu zmierzono długość korzeni zarodkowych oraz pędów. Wodne wyciągi sporządzono z wysuszonych poszczególnych części roślin (kwiatów, liści oraz korzeni). Spośród analizowanych wyciągów najsilniejszy efekt zahamowania wzrostu korzeni kukurydzy wywoływał ekstrakt sporządzony z liści mydlnicy (80%), z kolei ekstrakty wodne z liści wrotyczu i kwiatów nawłoci ograniczały rozwój korzeni w 50%. Natomiast ekstrakty z kwiatów wrotyczu oraz liści nawłoci powodowały ponad 30% inhibicję wzrostu korzeni. Pędy kukurydzy wykazywały większą tolerancję na obecność analizowanych wyciągów. Najsilniejsze zahamowanie rozwoju pędów nie przekraczało 25% i były obserwowane w obecności ekstraktu z korzeni wrotyczu oraz liści i korzeni mydlnicy, a także kwiatu nawłoci. Podsumowując, otrzymane wyniki wskazują, że wodne wyciągi z pospolitych chwastów mogą negatywnie wpływać na kiełkowanie i wzrost siewek kukurydzy. Oddziaływanie to jest uzależnione od rodzaju rośliny, z której został sporządzony wyciąg.
20
Content available Influence of undersown species on maize yielding
EN
The field experiment was conducted in the years 2014-2016 at AES Grabów (Mazowieckie Voivodeship), belonging to Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy, (Poland) and in ecological farm in Chwałowice (Poland) in the years of 2014-2015. The trial was conducted in the randomized block method, in four replications. The following treatments were compared: control and intercrop sowings with: buckwheat, phacelia, white mustard and white clover. The inter-row cultivation of buckwheat, phacelia, white mustard and white clover had a positive effect on maize yield. On average, for the four species of the intercrops, the yield increase was 17-22%, and in Grabów, in the year with unfavorable distribution of total precipitation, this increase was significantly higher and amounted to about 60%. In the summers with favorable weather conditions (2014 and 2016), intersowing buckwheat proved the least useful in Grabów, while in the dry year, as well as in Chwałowice, this species was less competitive than maize. Intersowing different species into maize crops had a relatively small effect on the dry matter content of whole plants and cobs, while in Grabów in 2015, with unfavorable weather conditions, it had a positive effect on its content. In Grabów, the structure of maize plants was little diversified by the applied intercrop species. The lowest share of the cob was recorded in 2014. In Chwałowice, maize grown with intercrops formed cobs only in 2014. In this location, intercrops stimulated the number of grains produced per cob, while in Grabów, an intercrop species had a small impact on the number of grains per cob.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2014-2016 w RZD Grabów (woj. mazowieckie), należącym do IUNG-PIB w Puławach, oraz w latach 2014-2015 w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach, należącym do CDR Radom. Doświadczenie przeprowadzono metodą podbloków losowanych w 4 powtórzeniach. Porównywano następujące obiekty: kontrola, gatunki wsiewki: gryka, facelia, gorczyca biała, koniczyna biała. Uprawa w międzyrzędziach gryki, facelii, gorczycy białej i koniczyny białej wpływała korzystnie na plonowanie kukurydzy. Średnio dla czterech gatunków wsiewki, zwiększenie plonów wynosiło 17-22%, a w Grabowie w roku o niekorzystnym rozkładzie i sumie opadów było znacząco większe i wynosiło około 60%. W Grabowie w latach o sprzyjającym przebiegu warunków atmosferycznych (2014 i 2016) najmniej celowe było wsiewanie gryki, a w roku suchym, jak również w Chwałowicach, gatunek ten był mniej konkurencyjny dla kukurydzy. Wsiewanie różnych gatunków wsiewek w łan kukurydzy miało stosunkowo niewielki wpływ na zawartość suchej masy w całych roślinach i kolbach. Natomiast w Grabowie w roku o niesprzyjającym przebiegu pogody (2015) korzystnie wpływało na jej zawartość. W Grabowie struktura roślin kukurydzy była stosunkowo mało różnicowana zastosowanym gatunkiem wsiewki, a udział kolby był najmniejszy w 2014 roku. Natomiast w Chwałowicach, kukurydza uprawiana z wsiewkami zawiązała kolby tylko w 2014 roku. W Chwałowicach wsiewki wpływały stymulująco na liczbę wytworzonych ziaren na kolbie, a w Grabowie gatunek wsiewki miał stosunkowo mały wpływ na zaziarnienie kolby.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.