Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetotherapy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiony w artykule system przeznaczony jest do terapii i rehabilitacji fizykalnej w placówkach medycznych oraz w warunkach domowych. System składa się ze sterownika, aplikatorów i systemu e-zarządzania. Wymagania dyrektywy medycznej i związanych z nią zharmonizowanych norm medycznych narzucają wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie odporności i emisji jakim podlega sprzęt jako wyrób medyczny. W artykule przedstawiono wymagania dotyczące badań, jak i przedstawiono wyniki badań omawianego systemu.
EN
The system presented in the article is intended for physical therapy and rehabilitation in medical facilities and at home. The system consists of a controller, applicators and an e-management system. The requirements of the medical directive and related harmonized medical standards impose the requirements of electromagnetic compatibility in terms of immunity and emissions of equipment as a medical device. The article presents test requirements as well as the results of the research of the discussed system.
PL
W artykule przedstawiono problematykę konstrukcyjną wytworzenia sygnałów elektrycznych do zasilania aplikatorów wielkości fizykalnych, kodowanie aplikatorów w celu ich diagnostyki oraz formy zabezpieczenia systemu zasilania w przypadku awarii aplikatorów. Przedstawiono również działanie układu ładowania baterii wraz z licznikiem ładunku potrzebnym do wyznaczenia stanu naładowania.
EN
The article presents the construction problems of generating electrical signals to supply applicators of physical quantities. Coding of applicators is described for their diagnostics and forms of power supply protection in case of applicator failure. The operation of the battery charging system together with the charge meter needed to determine the state of charge was also presented.
EN
Electromagnetic field is used in magnetotherapy. The therapy effectiveness depends on the value of magnetic induction and its distribution in applicators. An important problem is an appropriate choice of an applicator to be used in the therapy. The results presented in the paper shows that the applicators size determines the magnetic induction distribution inside the solenoid, generated for the same excitation conditions.
PL
Pole elektromagnetyczne jest używane w magnetoterapii. Skuteczność terapii zależy od wartości indukcji magnetycznej i jej rozkładu wewnątrz aplikatora. Istotnym problemem jest odpowiedni wybór aplikatora zastosowanego w terapii. Wyniki przedstawione w artykule pokazują, że rozmiar aplikatora ma wpływ na rozkład indukcji magnetycznej wewnątrz solenoidu przy jednakowych warunków wzbudzenia.
4
Content available remote System do terapii polem magnetycznym i światłem
PL
Przedstawiony w artykule system przeznaczony jest do terapii i rehabilitacji fizykalnej z zastosowaniem pól magnetycznych i światła do stosowania w placówkach medycznych oraz w warunkach domowych. System składa się ze sterownika wytwarzającego sygnały terapeutyczne, aplikatorów oraz systemu e-zarządzania. Pola magnetyczne wytwarzane w aplikatorach poprzez oddziaływanie prądów o różnych kształtach i polaryzacji znalazły swoje zastosowanie w rehabilitacji i są uznaną formą terapii.
EN
The system presented in this paper is designed for physical therapy and rehabilitation, using magnetic fields and lights for use in medical facilities and at home. The system consists of a control unit for generating therapeutic signals, applicators and an e-management system. The magnetic fields created in applicators, through the effects of currents of various shapes and polarization, have found their application in rehabilitation and are a recognized form of therapy.
EN
Over the past years, an increase in the amount of the electromagnetic sources could be observed. Model presented in this article is limited to the impact of low frequency fields generated by the e.g. electrical power lines or magnetic coils in a bone fractures therapy. Particularly, the effect of the magnetic component of the electromagnetic field on stents will be evaluated. The conductivity of human tissues will be investigated. Yielded results will be used to simplify complicated, three-dimensional problem of the current distribution in stent branches, to one-dimensional one. The merits of the paper is proposing, implementing and using for analysis a numerical model of the stent in magnetic field. The impact of frequency and positioning of stent in the magnetic field will be investigated and current distributions found.
PL
W artykule przedstawiono projektowany wielofunkcyjny system przeznaczony do terapii i rehabilitacji fizykalnej do stosowania w placówkach medycznych oraz w warunkach domowych. System składa się ze sterownika z panelem dotykowym, aplikatorów i systemu e-zarządzania. Zaimplementowane technologie ICT pozwalają na udostępnienie użytkownikom usługi e-zarządzania poprzez efektywny monitoring zabiegu oraz wynajmu sprzętu jako formy użytkowania.
EN
The article presents a designed multifunctional system dedicated for physical therapy and rehabilitation for use in medical facilities and at home. The system consists of a controller with a touch panel, applicators and an e-management system. Implemented ICT technologies allow users to provide e-management services through effective monitoring of therapy treatment and equipment rental as a form of use.
7
Content available remote Oddziaływanie aplikatorów pola magnetycznego na stenty
PL
Położenie stentu może mieć znaczący wpływ na osiągane wartości prądów indukowanych w poszczególnych gałęziach. W artykule przedstawiono również rezultaty, w których założono możliwość wystąpienia przypadku najgorszego, z punktu widzenia ewentualnego zagrożenia. W artykule przedstawiono wyniki dla jednej, przykładowej budowy stentu. Dalsze badania, powinny brać także pod uwagę szereg innych sposobów budowy stentu, znacznie bardziej zagęszczoną siatkę tworzoną przez jego gałęzie.
EN
The position of the stent may have a significant impact on its currents induced in the branches. The results are presented for the case that poses the highest danger. The results were obtained for one exemplary construction of the stent. Further research should also take into account a number of other ways of building a stent, and a much more dense mesh created by its branches.
8
Content available remote Zastosowanie pól elektromagnetycznych w leczeniu wybranych chorób układu ruchu
PL
Organizmy żywe ewoluowały w polu geomagnetycznym, dlatego większość jest czuła na pola elektromagnetyczne. Efekt oddziaływania pola elektromagnetycznego zależy zarówno od właściwości komórek wystawionych na ekspozycję, jak i parametrów użytego pola. Prace eksperymentalne i kliniczne wykazują wiele korzystnych efektów działania pól elektromagnetycznych. Artykuł ma charakter teoretyczny, przeglądowy, oparty jest na przeglądzie literatury oraz doświadczeniach własnych autora. Celem artykułu jest przedstawienie korzystnego wpływu pola elektromagnetycznego na trzy wybrane schorzenia układu ruchu. Zaprezentowano wybrane metody leczenia polem elektromagnetycznym oraz korzystny wpływ wykorzystania tych metod na układ kostny.
EN
Living organisms evolved in the geomagnetic field, thus the majority of them are sensitive to electromagnetic fields. The influence of the electromagnetic field on living organisms depends on the properties of the cells exposed to it and the parameters of the field. Experimental and clinical studies show many beneficial effects of electromagnetic fields. This article is mainly theoretical, reviewing, based on a review of literature and the author’s own experience. The main goal behind this dissertation is to present the beneficial influence of the electromagnetic field on the three selected motion system’s disorders. Methods of electromagnetic field’s treatment and the beneficial effects on the skeletal system were described in the following article.
9
Content available Magneto-therapy of human joint cartilage
EN
Purpose: The topic of the present paper concerns the human joint cartilage therapy performed by the magnetic induction field. There is proved the thesis that the applied magnetic field for concrete cartilage illness should depend on the proper relative and concrete values of applied magnetic induction, intensity as well the time of treatment duration. Additionally, very important are frequencies and amplitudes of magnetic field as well as magnetic permeability of the synovial fluid. Material and methods: The research methods used in this paper include: magnetic induction field produced by a new Polish and German magneto electronic devices for the therapy of human joint cartilage diseases, stationary and movable magnetic applicators, magnetic bandage, ferrofluid injections, author’s experience gained in Germany research institutes and practical results after measurements and information from patients. Results: The results of this paper concern concrete parameters of time dependent electro-magnetic field administration during the joint cartilage therapy duration and additionally concern the corollaries which are implied from reading values gained on the magnetic induction devices. Conclusions: The main conclusions obtained in this paper are as follows: Time dependent magnetic induction field increases the dynamic viscosity of movable synovial fluid and decreases symptoms of cartilage illness for concrete intensity of magnetic field and concrete field line architecture. The ferrofluid therapy and phospholipids bilayer simultaneously with the administrated external electromagnetic field, increases the dynamic viscosity of movable synovial fluid.
10
Content available remote Analiza gęstości prądów wirowych w modelu z implantem
PL
W pracy przedstawiono numeryczną analizę wolnozmiennego pola elektromagnetycznego (PEM) wykorzystywanego w magnetoterapii. W szczególności, uwzględniono wpływ pasywnego tytanowego implantu kolana na rozkład prądów wirowych w modelu kolana. Pokazano, że obecność implantu implikuje wzrost gęstości prądów wirowych w tkankach do wartości poniżej 20 mA/m2 tym samym wykazując, że obecność implantu nie ma wpływu na efekt terapeutyczny.
EN
The analysis of electromagnetic field (EMF) of low frequency (ELF) applied in magnetotherapy is presented. Particularly the influence of passive metallic knee implant on the distribution of eddy currents is examined. It is shown than the presence of metallic implant causes the increase of eddy currents in tissues up to the value which does not exceed 20 mA/m2. Thus, it can be concluded that the presence of metallic implant does not influence the therapeutic effect.
PL
W prawie pracy określono obowiązek rozpoznania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych w otoczeniu urządzeń i instalacji emitujących pole elektromagnetyczne (pole-EM). W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole-EM wśród typowych źródeł pola-EM wymieniono „urządzenia do magnetoterapii” (DzU 2016, poz. 950, zał. 1., poz. 10., zm. poz. 2284). Urządzania do magnetoterapii są wykorzystywane do łagodzenia różnych dolegliwości, z wykorzystaniem oddziaływania quasi-statycznego pola-EM. Podczas zabiegu w pobliżu aktywnych aplikatorów występuje pole-EM stref ochronnych. W związku z tym, warunki narażenia pracujących podczas użytkowania aplikatorów wymagają okresowej kontroli, wykonanej „zgodnie z metodami określonymi w Polskich Normach, a w przypadku braku takich norm, metodami rekomendowanymi i zwalidowanymi” zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU 2011, poz. 166), celem rozpoznania zagrożeń elektromagnetycznych i podjęcia odpowiednich środków ochronnych (DzU 2016, poz. 950, zm. poz. 2284). Metody pomiarów pola-EM w zakresie koniecznym do realizacji wspomnianych wymagań nie są obecnie znormalizowane, w związku z tym, celem relacjonowanej pracy było opracowanie metody rekomendowanej do pomiaru parametrów pola-EM in situ w przestrzeni pracy, podczas użytkowania urządzeń do magnetoterapii lub magnetostymulacji. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań wykazano, że podczas zabiegu fizyko-terapeutycznego źródłem pola-EM jest jedynie aplikator do magnetoterapii lub magnetostymulacji. W przypadku wykorzystywania pola-EM o częstotliwości podstawowej do 100 Hz o sinusoidalnym lub niesinusoidalnym przebiegu ciągłym – przemiennym lub prostowanym (tj. ze składową stałą), zasięg pola-EM stref ochronnych jest determinowany przez rozkład przestrzenny quasi-statycznego pola magnetycznego (pola-M). Ponieważ tego typu urządzenia przeważają w polskich placówkach fizykoterapeutycznych, do oceny zagrożeń elektromagnetycznych w przestrzeni pracy rekomendowano użycie uproszczonej metody pomiarów. Polega ona na pomiarze wartości skutecznej (RMS) na-tężenia pola-M w sinusoidalnym trybie pracy urządzenia. W ocenie wyników w takim przypadku uwzględnia się limity narażenia określone w prawie pracy w stosunku do wartości równoważnych natężenia pola-M przez użycie odpowiedniego współczynnika korekcyjnego, odzwierciedlającego konieczność zaostrzonej oceny narażenia przy niesinusoidalnym trybie pracy urządzenia (tj. użycie limitów określonych dla pola-EM o częstotliwości 100 Hz). W przypadku urządzeń emitujących pole-EM o częstotliwościach z zakresu kiloherców (kHz) lub pola-EM o impulsowej charakterystyce zarekomendowano stosowanie bardziej złożonych pomiarów, obejmujących indywidualne rozpoznanie charakterystyk mierzonego pola-EM i określenie współczynników korekcyjnych do interpretacji wyników pomiarów wartości skutecznej na podstawie charakterystyk metrologicznych stosowanych przyrządów pomiarowych. W metodzie określono również zasady: przygotowania pomiarów i aparatury pomiarowej, wyboru punktów pomiarowych, wyznaczania zasięgu stref ochronnych oraz dokumentowania wyników pomiarów. Omówiono również najistotniejsze źródła niepewności wyników pomiaru pola-EM w przestrzeni pracy przy omawianych urządzeniach.
EN
Labour law defines the obligation to identify and evaluate electromagnetic hazards in the vicinity of equipment and installations emitting an electromagnetic field (EM-field). Following the regulation of ministry of labour which set the provisions regarding the safety and health in EM-field, the "devices for magnetotherapy" have been mentioned among the typical sources of an EM-field (OJ 2016 items 950 and 2284, Annex 1, item 10). Magnetotherapy devices are used to alleviate various diseases, using the influence of aquasistatic EM-field. The protective zones of the EM-field are present near the active applicators during the treatment, so the conditions of exposure of personnel present nearby during the use of the applicators require a periodic inspection made "according to the methods specified in the Polish Standards, and in the absence of such standards, by recommended and validated methods according to the provisions of regulation of ministry of health (Regulation...,Journal of Laws2011, item 166), in order to identify electromagnetic hazards and to take appropriate protective measures (OJ 2016 item 950and 2284).The methods of measuring the EM-field to the extent necessary to meet the serequirements are currently not standardised; therefore, the aim of the presented work was to develop a recommended method for measuring the parameters of the EM-field in-situin the work space while using magnetotherapy or magneto stimulation devices.The recommended measurement method is based on detailed investigations on the characteristics of exposure to the EM-field surrounding typical magnetotherapy devices operated in Poland: by approx. 700 applicators of 500 devices (such as Magnetronic (series MF-10, MF-12, MF 20 and BTL), Magnetus (series 2 and 2.26), Magnoter (series D-56, D56A BL), Magner LT, Magner Plus, Magneris, MAG magnetic, Magnetic, Astar ABR).The oscilloscopic identification, the characteristics of variability in the time of the EM-field emitted by devices for magnetotherapy and magneto stimulation, and the measurements of the spatial distribution of the EM-field in the workspace by devices have been worked out. Based on the results of the study, it was shown that, during physiotherapy treatment, only the applicator for magnetotherapy or magneto stimulation is the source of the EM-field. When using an EM-field with a frequency of up to 100 Hz and a continuous sinusoidal or non-sinusoidal waveform –alternating or rectified (i.e. with a constant component) –the range of protective zones of EM-field is deter-mined by the spatial distribution of the quasi-static magnetic field (M-field). Because this type of device predominates in Polish physiotherapy centres, to assess electromagnetic hazards in the workspace, it was recommended to use a simplified method of measurement, involving the measurement of the root-mean-square (RMS) value of the M-field strength in sinusoidal operation mode and an evaluation of results, taking into account the limits reflect-ing the measures of exposure specified in the labour law in relation to the equivalent value of the M-field strength, but using an appropriate correction factor reflecting the need to strengthen the exposure evaluation at non-sinusoidal modes of operation (i.e. by the use of limits set for EM-field of 100 Hz frequency). In the case of devices emitting an EM-field with frequencies in the kilohertz (kHz) range or a pulsed EM-field, it was recommended to use more complex measurements, including an individual analysis of the characteristics of the measured EM-field and a determination of correction factors to the interpretation of the measured RMS value (based on the metrological characteristics of measuring devices used). The method also sets out principles for: measurements and measurement devices preparation, locating the measurement points, determining the range of protection zones and documenting the measurement results. The most important sources of uncertainty concerning EM-field measurements in the workspace near magnetotherapy or magnetic stimulation applicators were also discussed.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I. Na przykładzie jednego chorego wskazano na trudności diagnostyczne i możliwość wykorzystania badania termowizyjnego do diagnostyki i monitorowania leczenia rehabilitacyjnego z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego. Do oceny rozkładu wartości temperatury zastosowano kamerę termowizyjną.
EN
The paper presents the characteristics of the Complex Regional Pain Syndrome type I. In the article observations on one patient are presented. This study shows diagnostic difficulties and possibility of using an infrared studies for diagnosis and monitoring of treatment with electromagnetic field. For temperature evaluation the thermal camera was used.
PL
W artykule dokonano analizy zasięgu strefy, w której przekroczone są zalecane poziomy dopuszczalne pola magnetycznego od urządzeń generujących pole magnetyczne, tj. aplikatorów stosowanych w magnetoterapii. Poziomy dopuszczalne w poszczególnych pasmach rozpatrywano zarówno na podstawie zaleceń dla miejsc ogólnodostępnych, jak i dla stanowisk pracy. Analizowany jest również wpływ wymuszeń zawierających wyższe harmoniczne. Zasięg stosownych stref od urządzenia generującego pole magnetyczne odniesiono do rozmiarów potencjalnego pacjenta.
EN
The article outlines the extent of the zone, within the appropriate recommendations concerning the level of the magnetic field from devices that generate magnetic field are unfulfilled, i.e. applicators used in magnetotherapy. Limits on individual bands were considered both based on the reference levels for occupational exposure to time varying magnetic fields and for general public exposure. The impact of distorted signals containing higher harmonics is also analyzed. The range of relevant zones for equipment that generates a magnetic field, are related to the extents of the potential patient.
14
PL
Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe budził od dawna zainteresowanie wielu naukowców. Przeprowadzone badania nad wykorzystaniem terapeutycznym wolnozmiennych pól magnetycznych obejmują różne doświadczenia, począwszy od badań submolekularnych do eksperymentów na zwierzętach doświadczalnych. Największą dynamiką charakteryzują się jednak badania kliniczne. Zastosowanie zmiennych pól magnetycznych w terapii mieści się w ramach specjalizacji medycznej noszącej nazwę medycyny fizykalnej. W tej dziedzinie zdecydowanie nie powiedziano jednak jeszcze ostatniego słowa. Rozwój medycyny i postęp technologiczny pozwala na stworzenie nowych urządzeń wykorzystywanych w magnetoterapii. Stwarza to nowe możliwości leczenia. Małogabarytowe cewki aplikatorów mogą być stosowane w warunkach domowych. Z kolei wizualizacja wnikania pola do kończyny pozwoli dobrać kształt aplikatora do rodzaju leczonej choroby oraz do kształtu i wymiarów uszkodzonego miejsca ciała.
EN
The influence of electromagnetic field on living organisms has been of interest to scientists for centuries. The researches on the therapeutic effect of low-frequency magnetic fields cover various experiments: from submolecular mechanisms analyses to laboratory experiments on animals. However, the clinical experiments turned out to be most dynamic. The therapeutic use of low-frequency magnetic fields stays within the domain of the so-called physical medicine. Still much is to be done in this respect. The evolution of medicine and technological development allows for creating new devices applied in magnetotherapy, which opens up new possibilities for treating diseases. There are small coil applicators which can be used at home. Moreover, the visualization of field penetration through the limb may be helpful when selecting the most desirable shape of the applicator in view of the type of the disease, shape and size of the damaged part of the body.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badania wartości temperatury wybranego obszaru ciała poddanego działaniu jednorazowej ekspozycji pola elektromagnetycznego w dawkach stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji. Badanie przeprowadzono u 30 młodych zdrowych osób wykorzystując urządzenia stosowane w fizykoterapii. Do oceny temperatury zastosowano kamerę termowizyjną firmy. Badania termowizyjne wykonane po ekspozycji pola elektromagnetycznego nie wykazują istotnej zmiany wartości temperatury badanego obszaru.
EN
The article presents the results of the temperature measurements of the selected area of the body treated with a single exposure to electromagnetic field in the doses which are used in the magnetotherapy and magnetostimulation. The study was conducted on a group of 30 young healthy volunteers using the devices which are commonly used in electromagnetic physiotherapy. To evaluate the temperature thermal camera was used. Thermal imaging study which were performed after the exposure to the electromagnetic field do not show a significant change in the temperature of the examined area.
PL
W artykule przedstawiono metodę określania budowy i usytuowania aplikatora eliptycznego. Założono, że należy uzyskać jak najwyższą wartość indukcji pola magnetycznego w punktach kontrolnych związanych z wybraną strukturą anatomiczną, przy jednoczesnym zachowaniu wartości indukcji pola magnetycznego w bezpiecznych granicach w otoczeniu rozrusznika serca. Wyniki uzyskano z zastosowaniem algorytmu genetycznego. Omówiono również inne możliwe efekty oddziaływania aplikatora na rozrusznik serca.
EN
This paper presents a method for determining the structure and location of the elliptical applicator. It is assumed that the highest value of magnetic flux density at checkpoints associated with the selected anatomical structure are obtained, with simultaneous preservation of inductance within safe limits in vicinity of pacemaker. The results were obtained using genetic algorithm. It also discusses the impact of other possible effects on cardiac pacemaker.
PL
Terapia polem magnetycznym znajduje szerokie zastosowanie w medycynie zarówno w terapii, jak i w diagnostyce. W artykule autorzy przedstawiają sygnały stosowane w terapii polem magnetycznym o małej indukcji i małej częstotliwości oraz przedstawiają ich analizę.
EN
Magnetic field therapy is widely used in medicine, both in therapy and in diagnostics. In this paper the authors present the signals used in the treatment by low intensity and low frequency magnetic field and present their analysis.
18
EN
The evolution of medicine and technological development allow to create new devices applied in magnetotherapy, which open up new possibilfties of diseases' treatment. Especially it might be interesting to create a de vice for magnetotherapy, which can be used at home. To meet this expectation new portable devices producing the desired field as well as small-sized coils applicators are newly developed. Moreover, development of software used to control process of field production (using computer devices) allows the patient to a far-reaching self-service after programming the time scheme of stimulation previously done by professional and experienced therapist. In this last task the visualization of field penetration through the limb may be very helpful. It will allow to match proper shape of the applicator with the type of disease being treated, and the shape and size of the damaged area of the body and help the patient to understand essence and course of treatment.
PL
Rozwój medycyny i postęp technologiczny pozwalają na opracowanie nowych urządzeń wykorzystywanych w magnetoterapii. Stwarza to nowe możliwości leczenia. Szczególnie interesujące wydaje się stworzenie urządzeń do magnetoterapii, które mogą być stosowane w warunkach domowych. Sprzyjają temu nowoopracowane przenośne urządzenia wytwarzające potrzebne pola oraz małogabarytowe cewki aplikatorów. Z kolei rozwój oprogramowania używanego do sterowania (za pomocą urządzeń komputerowych) procesem wytwarzania pola pozwala pacjentowi na daleko idącą samoobsługę po uprzednim zaprogramowaniu schematu czasowego stymulacji przez fachowego i doświadczonego terapeutę. W tym ostatnim zadaniu bardzo przydatna będzie przedstawiona w tym artykule wizualizacja wnikania pola do kończyny. Pozwoli ona dobrać kształt aplikatora do rodzaju leczonej choroby oraz do kształtu i wymiarów uszkodzonego miejsca ciała a także pomoże pacjentowi w zrozumieniu istoty i przebiegu terapii.
EN
Parametric description is a method of specification of geometrical figures, and is based on presenting the function that assigns points of the domain (a set of parameters) to points of space which the figure belongs to. The paper presents windings of frequently used applicators (magnetic field generators which can affect a part of the human body) by means of parametric curves. The presented method facilitates the approximation of path of the curve integral in the numerical calculation of magnetic field induction. Another benefit that cannot be overestimated, is the possibility to make any transformation of the shape, rotation and position, so as to adjust the position of the applicator to prescribed requirements.
PL
Opis parametryczny jest jedną z metod określania figur geometrycznych – polega na wprowadzeniu odwzorowania, które punktom dziedziny (zbioru parametrów) przyporządkowuje punkty przestrzeni, w której leży rozpatrywana figura. W artykule przedstawiono opis uzwojeń najczęściej stosowanych aplikatorów (generatorów pola magnetycznego, które może oddziaływać na fragment ciała ludzkiego) za pomocą krzywych parametrycznych. Prezentowany sposób ułatwia aproksymację drogi całkowania podczas numerycznego obliczania indukcji pola magnetycznego. Kolejną, nie do przecenienia korzyścią, jest możliwość dokonywania dowolnej transformacji kształtu, obrotów i pozycjonowania, tak aby dostosowywać położenie aplikatora do narzuconych wymagań.
EN
This paper presents the results and method of optimization the elliptical applicator used in the magnetotherapy of fractures. Eight parameters describing the structure and position of the applicator have been adopted. The authors discuss three variants of the fitness function and the reasons for choosing one of them. Due to the complicated boundaries of feasible solutions, the fitness function is increased by the value returned by the penalty function for all the individuals. The article also describes the influence of selected parameters on the behavior of the fitness function in the neighborhood of the point optimal is presented.
PL
W artykule przedstawiono metodę i wyniki optymalizacji aplikatora eliptycznego, wykorzystywanego w magnetoterapii złamań. Przyjęto osiem parametrów opisujących budowę i położenie aplikatora, omówiono trzy warianty funkcji celu wraz z uzasadnieniem wyboru jednej z nich. Ze względu na skomplikowane granice zbioru rozwiązań dopuszczalnych, do oceny osobników dołączono odpowiednią funkcję kary. Przedstawiono wpływ wybranych parametrów na zachowanie funkcji celu w otoczeniu punktu optymalnego. (Wpływ parametrów i położenia aplikatora na rozkład pola magnetycznego podczas magnetoterapii).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.