Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 354

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  machining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
1
Content available remote Porównanie metod chłodzenia w obróbce materiałów lotniczych
PL
Współczesną tendencją w obróbce trudnoobrabialnych materiałów lotniczych jest poszukiwanie efektywnych i zrównoważonych metod chłodzenia. Tu porównano kombinacje chłodzenia kriogenicznego ciekłym azotem (LN2) i minimalnego (MQL), umożliwiające wykorzystanie zalet obu metod, tj. intensywnego chłodzenia i smarowania.
EN
Technological assurance and improvement of the economic efficiency of production are the first-priority issues for the modern manufacturing engineering area. It is possible to achieve a higher value of economic efficiency in multiproduct manufacturing by multicriteria optimization. A set of optimality criteria based on technological and economic indicators was defined with the aim of selecting the optimal manufacturing process. Competitive variants and a system of optimization were developed and investigated. A comparative analysis of the optimality criteria and their influence on the choice of optimal machining processes was carried out. It was determined that the batch of parts made an impact on the selection of the manufacturing process.
EN
Over the last few decades, titanium alloys have become an important ingredient in many industrial sectors. In fact, titanium with additional characteristics, such as: high strength, heat resistance, low thermal conductivity, light weight and biocompatibility are being more and more used. However, the machining of titanium products tends to result in a thermal oxidation process and the development of a coloured layer. Therefore, a research regarding the thermal oxidation phenomena and its prevention was conducted. In this regard, cutting and grinding processes were experimentally investigated. Subsequently, L-ascorbic acid, a substance used against food oxidation, was used as an agent against oxidation during grinding. The main conclusions of the current study are the following: (1) Causes leading to the thermal oxidation during cutting and grinding were defined, (2) Prevention against oxidation was established by using L-ascorbic acid and strong alkaline water solution, (3) Optimum density of the solution with L-ascorbic acid and strong alkaline water was only 7.5 wt. % for grinding.
EN
In recent years, titanium alloys and nickel alloys have become eminent for making aeronautic and astronautic parts. Since both nickel and titanium alloys have a very small thermal conductivity, the being used tool will suffer from huge damage by heat generated during the grinding process. Therefore, there is a requirement for a durable tool with excellent cooling capacity. In this research, the technology regarding the new forced cooling using with high-pressure coolant for machining difficult-to-machine material was developed and evaluated. A through-hole in the near the tip on the rake face of the turning tool is firstly machined by electrical discharge machining. High-pressure coolant was then supplied to the turning tool from the hole on the bottom of the tool. Several values of pressure were tried in many experiments. It is concluded from the results that; (1) a new forced cooling method in the form of drilling a hole at the tip of the tool from which supply high-pressure coolant, a tool temperature decrease and a tool-life prolongation could be achieved, (2) the technology could effectively cool near the tip of turning tool, (3) the chip was effectively broken by the high pressure, (4) It was confirmed that the tool cutting edge condition was stabilized, the surface roughness of the machined workpieces was improved, the tool hardness was maintained and the tool-life was prolonged due to the cooling effect of the devised tool.
PL
Artykuł przedstawia skrótowo najnowsze trendy rozwojowe dotyczące obróbki skrawaniem. Koncentruje się głównie na trendach wg autora najistotniejszych. Na początku krótko omówiono trendy rozwojowe, jakie miały miejsce pod koniec XX wieku, a następnie pokazano obecną sytuację. Każdy z trendów scharakteryzowano, podając tylko podstawowe informacje. W podsumowaniu zasygnalizowano wpływ Przemysłu 4.0 na całą branżę budowy i eksploatacji maszyn, jaki będzie miał miejsce w najbliższych latach.
EN
The article briefly presents the latest development trends in machining. The author focuses mainly on the most important trends. First, the development trends prevailing in machining at the end of the 20th century are discussed and then the current situation is shown. Each of the trends was characterized by providing only basic information. In the summary, the potential influence of Industry 4.0 on the entire mechanical engineering in the coming years is signaled.
PL
Artykuł stanowi przegląd aktualnie dostępnych rozwiązań pod względem aktywnych narzędzi skrawających. W artykule poruszono podstawowe problemy związane z drganiami występującymi w trakcie obróbki skrawaniem, przedstawiono ich podział oraz wyjaśniono podstawowe pojęcia. Zawarto także informację o sposobach aktywnej kontroli drgań przez pryzmat sterowania.
EN
In the paper a review of currently available solutions regarding active machining tools is presented. The article contains basic problems connected with vibrations during machining, division of the type of machining vibrations, as well as basic terms. Moreover, information about the ways of active vibration control taking into the account the control system has been included.
PL
Opracowanie przedstawia proces technologiczny wytworzenia wysoko precyzyjnych elementów wykonanych z miedzi beztlenowej o średnicach przekraczających 0,5 m. Wymagane przez zamawiającego wartości tolerancji wymiarowych i geometrii kształtu mieściły się w granicach +/-0,01 mm przy zachowaniu chropowatości powierzchni poniżej Ra = 0,8 μm. Podstawowymi kształtami podlegającymi obróbce były części typu: pierścień oraz dysk. Ostateczną weryfikacją poprawnie wykonanych części był montaż elementów w zespół o długości całkowitej 1,5 m i współosiowości 0,1 mm.
EN
The study presents the technological process of manufacturing high-precision oxygen-free copper components with diameters exceeding 0.5 m. The dimensional tolerances and shape geometry required by the customer were within +/-0.01 mm and the surface roughness better than Ra = 0.8 μm. The basic shapes to be machined were ring and disk parts. The final verification of correctly made parts was the assembly of the elements into an structure with a total length of 1.5 m and coaxiality 0.1 mm.
PL
W artykule przedstawiono sposób kształtowania uzwojenia ślimaka globoidalnego za pomocą stożkowego narzędzia trzpieniowego. Zamieszczono matematyczny opis geometrii zwoju ślimaka wynikający z kinematyki kształtowania na obrabiarce oraz geometrii i ustawienia narzędzia. Przedstawiony opis pozwala na różne ustawienia narzędzia w stosunku do obrabianego ślimaka, zapewniając możliwość wpływu na kształt uzyskiwanego zwoju.
EN
The paper presents the method of shaping the hourglass worm thread by a conical shank tool. It contains a mathematical description of the worm thread geometry resulting from the kinematics of forming it on the machine and the geometry and settings of the tool. The presented description allows for different tool settings in relation to the workpiece, providings the possibility to influence on the shape of the obtained worm thread.
EN
Machining fluids are commonly used in a wide range of machining application. In this paper numerous functions of these fluids and ways of increasing their effectiveness during machining were presented. The effect of different types of machining fluids on the roughness of the machined surface were also compared.
PL
W szeroko rozumianej obróbce skrawaniem powszechnie używane są płyny obróbkowe. W artykule przedstawiono liczne funkcje tych płynów oraz sposoby zwiększania efektywności ich oddziaływania podczas obróbki. Porównano także efekty zastosowania różnych rodzajów płynów obróbkowych w aspekcie chropowatości obrabianej powierzchni.
EN
The surface geometric structure largely determine the functional characteristics of machine elements and their tribological characteristics. In this paper the influence of geometric discontinuities, such as holes and grooves on the features of surface geometric structure were presented. This impact was assessed on the basis of surface roughness measurements. The conducted experimental verification showed the influence of geometric discontinuities on the features of geometric structure of machined surface.
PL
Struktura geometryczna powierzchni w dużym stopniu determinuje cechy użytkowe elementów maszyn i ich charakterystyki tribologiczne. W artykule przedstawiono wpływ nieciągłości geometrycznych typu otwór oraz rowek na cechy struktury geometrycznej powierzchni. Ocenę tego wpływu dokonano w oparciu o pomiary chropowatości powierzchni. Przeprowadzona weryfikacja doświadczalna wykazała wpływ nieciągłości geometrycznych na parametry opisujące strukturę geometryczną powierzchni.
11
Content available remote Wytrzymałość zmęczeniowa stopu Ti6Al4V po obróbce w różnych warunkach
PL
Wytrzymałość zmęczeniowa materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym jest szczególnie ważna ze względów bezpieczeństwa. Inicjacja i rozprzestrzenianie się pęknięć w bardzo dużym stopniu zależą od stanu warstwy wierzchniej, który z kolei jest funkcją warunków skrawania.
PL
Jakość warstwy wierzchniej, będąca krytycznym parametrem skrawalności materiałów lotniczych, jest związana z parametrami skrawania. Badania tej zależności są czasochłonne i kosztowne. W tym przypadku usprawnieniem jest test skrawania oparty na wahadle – PBCT (pendulum-based cutting test). Dzięki niemu jakość warstwy wierzchniej można szybko skorelować z odpowiadającymi jej poziomami energii skrawania. Test jest szybki i wymaga bardzo niewielkiej ilości materiału, a jednocześnie pozwala na szczegółowe monitorowanie procesu skrawania z różnymi parametrami.
EN
The article deals with the problem of determining production costs when designing part technology for the automotive industry. In mass-production and mass production, several variants of production processes are usually prepared, which are then assessed in economic and technological terms. Technological variants most often differ in the type of semi-finished product used, which significantly affects the efficiency and cost of machining carried out in subsequent operations. The article attempts to determine the methodology of determining costs for the developed technological variants. Simulation tests were carried out on production processes based on commercial semi-finished products and involving machining with high energy absorption, as well as processes based on special semi-finished products and using high-performance machining, characterized by low material consumption.
PL
Artykuł dotyczy problemu wyznaczania kosztów produkcji w trakcie projektowania technologii części na potrzeby branży motoryzacyjnej. W produkcji wielkoseryjnej i masowej zwykle przygotowuje się kilka wariantów procesów produkcyjnych, które następnie są oceniane pod względem ekonomicznym i technologicznym. Warianty technologiczne najczęściej różnią się rodzajem zastosowanego półwyrobu, który istotnie wpływa na wydajność i koszty obróbki ubytkowej realizowanej w kolejnych operacjach. W artykule podjęto próbę określenia metodyki wyznaczania kosztów dla opracowanych wariantów technologicznych. Badaniom symulacyjnym poddano procesy produkcyjne bazujące na półproduktach handlowych i obejmujące obróbkę skrawaniem o dużej energochłonności oraz procesy oparte na specjalnych półproduktach i wykorzystujące wysokowydajną obróbkę skrawaniem, charakteryzującą się niską materiałochłonnością.
14
Content available remote Frezowanie wspomagane robotem
PL
Rola robotów oraz liczba ich zastosowań w obróbce skrawaniem stale wzrasta. Ostatnio pojawiło się nowe zastosowanie: frezowanie wspomagane robotem, w którym robot zapewnia dodatkowe podparcie obrabianego przedmiotu. Tu wyjaśniono metodykę podparcia stałego i ruchomego.
EN
Machining is the most widely used process in manufacturing, and tool wear plays a significant role in machining efficiency and effectiveness. There is a continuous requirement to manufacture high-quality products at a lower cost. Many past researches show that variations in tool geometry affect the cutting forces significantly. The increase in cutting forces leads to excessive vibrations in the system, giving a poor surface finish to the machined product. In this work, a 2D coupled thermo-mechanical model is developed using Abaqus/Explicit to predict the cutting forces during turning of mild steel. Johnson-Cook material model along with damage model has been used to define the material behavior. Coulomb’s friction model is considered for defining the interaction between the tool and the work piece.Metal cutting process is simulated for different sets of cutting conditions and compared with experimental results. The finite element method results correlatewell with the experimental results.
EN
Predictive force models for oblique metal cutting incorporating tool flank wear was carried out using a CNC lathe machine to turn mild carbon steel CS1030. The developed models are based on the fundamental mechanics of orthogonal cutting process, in which inclination angle is 0°. Workpieces were Cylindrical with wall thickness of 3mm and diameter of 100 mm. Cut thickness levels were 0.1, 0.17, 0.24 and 0.31 mm; cutting speeds were 100, 150 and 200 m/min; tool rake angle levels were -5, 0 and 5°. wearland sizes were selected as 0, 0.2, 0.4, 0.6 mm, where wearland size “0 mm” represents sharp tool. Results of the study indicate that tool flank wear has significant effect on oblique cutting forces. The oblique cutting forces were found to increase linearly with tool flank wear due to rubbing or ploughing forces in the wearland. The results also show that, the measured experimental oblique forces (power force, Fcm thrust force Ftm and rubbing force Frm) agreed with the predicted (power force Fc thrust force Ft, and rubbing force Fr) values under the corresponding cutting conditions. It is evident from the plots that the models give an excellent prediction of the cutting forces during oblique cutting.
EN
The article presents a concept of using a controlled vibration eliminator to reduce vibrations generated during the turning process. The eliminator is embedded into the active holder supporting workpiece. A model of mechatronic system consists of a hydraulic actuator, a workpiece, and the machining process. A model of the system is used in the simulation of turning long, slender object. In the paper, the results of simulation for machining with and without vibration eliminator are presented. Based on the simulation, it was found that the designed system can limit vibration amplitude and increase the vibration stability in the turning process.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję sterowania eliminatora do redukcji drgań powstających podczas procesu toczenia. Eliminator drgań został wbudowany w podtrzymkę przedmiotu obrabianego. Model systemu mechatronicznego uwzględnia hydrauliczny układ wykonawczy, przedmiot obrabiany oraz proces skrawania. Zasymulowano, a następnie porównano zachowanie się obiektu z oraz bez układu sterowania. Na podstawie symulacji stwierdzono, że zaprojektowany układ jest w stanie efektywnie ograniczyć amplitudę drgań oraz zwiększyć wibrostabilność procesu skrawania na tokarce.
18
Content available Fibrobeton. Wybrane wyniki badań
PL
Zbrojenie betonu włóknami stalowymi jest coraz częściej wykorzystywaną metodą zwiększania jego odporności na zarysowanie i pękanie. Najszersze zastosowanie w praktyce znalazło ono w przypadku posadzek przemysłowych. Różnorodność dostępnych na rynku włókien pozwala na spełnienie zróżnicowanych kryteriów projektowych, a włókna stalowe najnowszej generacji umożliwiają niekiedy całkowitą rezygnację z klasycznego zbrojenia prętami, nawet w przypadku silnie obciążonych posadzek. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących potencjału wykorzystania odpadów z obróbki skrawaniem jako substytutu włókien stalowych dostępnych na rynku. Podstawowe parametry wytrzymałościowe fibrobetonu uzyskanego z użyciem proponowanych włókien zostały porównane z materiałami referencyjnymi – betonem bez zbrojenia oraz fibrobetonem ze stalowymi włóknami haczykowatymi. Dodatkowo przedstawiono analizę czynników technologicznych, które mają duży wpływ na zasadność stosowania badanego materiału.
EN
Reinforcing concrete with steel fibers is an increasingly used method of improving its cracking resistance. The most common application of such kind of reinforcement is associated with industrial floors. The variety of the fibers available on the market allows to meet different project criteria. The newest generation of steel fibers makes it possible to omit classical steel rebars in some cases despite high load levels. In this paper selected research results regarding the potential of using machining wastes as a substitute to steel fibers available on the market are presented. The most important mechanical properties of proposed fiber reinforced concrete and two reference materials – concrete and typical fiber reinforced concrete are compared. Additionally, the analysis of key technological factors was carried out.
PL
Fabryka cyfrowa, integralne rozwiązania automatyzacji i doskonałość technologiczna - W dniach 30 stycznia do 3 lutego 2018 r. DMG MORI zaprezentowało pełen zakres kompetencji produkcyjnych podczas tradycyjnego wydarzenia DECKEL MAHO Pfronten Open House. Na ponad 8,500 m2 powierzchni wystawienniczej lider technologiczny prezentował 70 zaawansowanych technologicznie maszyn, w tym po raz pierwszy na świecie, nowy model NTX 3000, a także innowacyjne procesy produkcyjne takie jak PRODUKCJA PRZYROSTOWA z trzema pełnymi łańcuchami procesowymi. Dzięki programowi DMG MORI Qualified Products(DMQP) producent obrabiarek oferuje perfekcyjnie dobrane urządzenia peryferyjne i akcesoria do produkcji. Swoją premierę miał również nowy cykl technologiczny VCS basic dla kompensacji objętościowej i kalibracji automatycznej.
PL
W artykule przedstawiono problematykę drgań występujących w trakcie obróbki skrawaniem, negatywne konsekwencje, jakie za sobą niosą, a także to, w jaki sposób wpływają na proces obróbki skrawaniem. Omówiono również nowoczesne materiały wykorzystywane w aplikacjach tłumiących drgania, niemniej jednak zasadniczą część publikacji stanowi przegląd opublikowanych rozwiązań konstrukcyjnych wspomagających walkę ze zjawiskiem drgań towarzyszącym procesowi skrawania.
EN
The paper presents the issue of vibrations during the machining process, negative consequences caused by them and how they influence the machining process. Moreover, smart materials used in vibration damping have been discussed. The main part of the paper describes a review of published solutions which support the fight with the vibration phenomenon during machining.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.