Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  machining parameters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This work is aimed at developing relations between the pertinent variables that affect drilling process of stainless steel using artificial neural network. The experiments were conducted on vertical CNC machining centre. The parameters used were spindle speed and feed rate. The effect of machining parameters on entry burr height, exit burr height and surface roughnesswas experimentally evaluated for different spindle speeds and feed rates. A model was established between the drilling parameters and experimentally obtained data using ANN. The predicted values and measured values are fairly close, which indicates that the developed model can be effectively used to predict the burr height and surface roughness in drilling of stainless steel. Genetic algorithm (GA) technique was used in this work to identify the optimized drilling parameters. Confirmation test was conducted with the optimized parameters and it was found that confirmation test results were similar to that of GA-predicted output values.
PL
W artykule przedstawione zostały podstawowe parametry charakteryzujące proces cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, takie jak: ciśnienie robocze wody (pw), prędkość posuwu (vf), wydatek masowy ścierniwa (ma) oraz odległość dyszy formującej od ciętego materiału (l). Każdy z wymienionych parametrów procesu cięcia został opisany w oddzielnym podrozdziale. Autorzy artykułu skupili się przede wszystkim na aspektach związanych z możliwością osiągnięcia maksymalnej wydajności procesu obróbczego przy zachowaniu założonej jakości przecinania dla poszczególnych parametrów cięcia. Szczegółowa analiza tematu była możliwa dzięki badaniom własnym autorów publikacji oraz dostępnym pozycjom literaturowym na ten temat. Bliższe poznanie zjawisk towarzyszących procesowi cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną oraz uzyskanie charakterystyk, które opisywałyby wpływ badanych parametrów wyjściowych w funkcji parametrów wejściowych umożliwią zoptymalizowanie procesu cięcia AWJ (abrasive waterjet cutting).
EN
The article presents the basic parameters characterizing the abrasive water jet cutting, such as: water pressure (pw), cutting speed (vf), abrasive mass flow rate (ma) and the distance between forming nozzle and the cut material (l). Each of the mentioned parameters of the cutting process has been described in a separate subsection. The authors of the article focused primarily on the aspects related to the possibility of achieving maximum efficiency of the machining process while maintaining the assumed quality of cutting for individual cutting parameters. A detailed analysis of the topic was enabled the authors own research and an available literature on this subject. A closer understanding of the phenomena accompanying the abrasive waterjet cutting (AWJ) process and obtaining characteristics that would describe the influence of the tested output parameters in the function of input parameters will enable optimization of AWJ cutting process.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań chropowatości powierzchni uzyskanych po cięciu wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym. Badania prowadzono według wcześniej wybranego planu eksperymentu dla trzech zmiennych wejściowych tj.: ciśnienia strumienia wody, prędkości głowicy tnącej oraz ilości dozowanego ścierniwa. Kolejno dokonano aproksymacji uzyskanych wyników za pomocą klasycznych metod statystycznych oraz sztucznej sieci neuronowej. Uzyskana funkcja aproksymacyjna oraz wytrenowana sztuczna sieć neuronowa umożliwia predykcję wskaźników jakości powierzchni, w zależności od zadanych parametrów wejściowych.
EN
Paper presents results of surface roughness tests obtained after abrasive high pressure water jet cutting. The study was conducted according to experiment plan for three input variables: water jet pressure, cutting head speed and amount of metered abrasive. Successively approximation of the obtained results by classical statistical methods and artificial neural networks. The approximation function and the trained artificial neural network enable prediction of surface quality, depending on the input parameters.
PL
Artykuł przedstawia opis możliwości wykorzystania logiki rozmytej jako narzędzia ułatwiającego modyfikację technologicznych parametrów skrawania w celu likwidacji wąskich gardeł, a tym samym uzyskania potokowego charakteru pracy linii produkcyjnej z uwzględnieniem obróbki wielozabiegowej oraz wielonarzędziowej realizowanej na linii produkcyjnej.
EN
The article presents a description of the possible use of fuzzy logic as a tool to facilitate modification of the technological cutting parameters in order to eliminate bottlenecks, and thus strive for pipelined nature of the production line including the multi-passes processing and multi-tool implemented in the production line.
PL
Frezowanie toczne jest stosunkowo nowym sposobem obróbki łączącym w sobie cechy toczenia i frezowania, możliwym do realizacji na wieloosiowych obrabiarkach CNC. W artykule przedstawione zostały główne aspekty technologii czołowego frezowania tocznego oraz potencjalne obszary jej efektywnego zastosowania.
EN
Turn milling is a relatively new method of machining that combines both milling and turning techniques, which may be implemented in multi-axis CNC machines. The paper presents the main aspects of orthogonal turn milling technology, as well as potential areas for its effective application.
6
Content available remote Analiza procesu frezowania stali NC6
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy procesu frezowania czołowego stali NC6 głowicą walcowo-czołową oraz jego wpływ na chropowatość powierzchni. Podczas prób skrawania zmierzono przemieszczenia względne w układzie narzędzie przedmiot obrabiany, wyznaczono wartości minimalnej grubości warstwy skrawanej. Wyznaczony został wpływ posuwu i prędkości skrawania na wartość parametru minimalnej grubości warstwy skrawanej oraz przemieszczeń względnych w układzie narzędzie przedmiot obrabiany.
EN
The paper shown the results of the analysis NC6 steel face milling process using square shoulder mill and its influence on the surface roughness. During the cutting tests the relative displacement in the system toolworkpiece were measured, also the minimum thickness of the cut layer were determined. Was designated the impact of feed rate and cutting speed on the value of the minimum thickness of the cut layer and the relative displacements in the system tool-workpiece.
PL
W każdej dziedzinie produkcji, również w obróbce mechanicznej, dąży się do zwiększenia jej wydajności i efektywności. Do wyznaczenia optymalnych parametrów skrawania, może być pomocne określenie poziomu sygnału wibroakustycznego emitowanego podczas obróbki. W publikacji przed-stawiono badania wpływu wybranych parametrów skrawania na poziom sygnału wibroakustycznego, przy obróbce odcinka rury bezszwowej, ze stali węglowej konstrukcyjnej w gatunku S235JR na tokarce uniwersalnej.
EN
In each area of production, including machining, one strives to increase efficiency and effectiveness. Determining the level of a vibroacoustic signal emitted in the machining process could help to establish optimal machining parameters. The publication presents investigations into the influence of selected machining parameters on the level of vibroacoustic signal in the process of machining a seamless pipe made of structural carbon steel – grade S235JR, using a universal lathe.
8
Content available remote Wybrane aspekty obróbki wiórowej stali i żeliw trudnoobrabialnych
PL
Krótko scharakteryzowano stale stopowe i narzędziowe ulepszone cieplnie, stale nierdzewne o strukturze austenitycznej oraz żeliwa zabielone i sferoidalne hartowane izotermicznie, jako materiały trudne do obróbki wiórowej. Omówiono podstawowe zasady dotyczące obróbki wiórowej tych materiałów. Przedstawiono przykłady stosowanych parametrów skrawania i wybranych rezultatów prowadzonych badań.
EN
Difficult-to-machine materials are briefly characterized. They include alloy and hardened tool steels, austenitic stainless steels, white and austempered ductile cast irons. The fundamental principles of machining these materials are discussed. Examples of applied machining parameters and some results of research works carried out in the world are presented.
PL
Obróbka elementów ograniczonych powierzchniami krzywoliniowymi na obrabiarkach sterowanych komputerowo jest operacją wykorzystywaną do produkcji różnych komponentów w wielu gałęziach przemysłu. Osiągniecie dokładności geometrycznej założonej przez konstruktora i powtarzalności jest problemem, z którym współcześnie borykają się technolodzy/programiści. Nawet najlepiej skonstruowana i wykonana obrabiarka między innymi z powodu zmiennego środowiska pracy oraz zużycia elementów współpracujących, niekiedy nie jest w stanie stawić czoła wyżej wspomnianym wymaganiom. W artykule przedstawiony zostanie wpływ wybranych parametrów skrawania (głębokość, szerokość warstwy skrawanej) na dokładność geometryczną powierzchni obrabianej opisanej metodą NURBS.
EN
Machining of elements limited by curvilinear surfaces on computer controlled machine tools is an operation used to produce various components in many industrial branches. Achievement of geometric accuracy set up by the constructor and repeatability is a problem that modern technologists / programmers have to face with. Unfortunately, best designed and constructed machine tool in addition to the variable work environment or wear of associated components, is unable to face the above-mentioned requirements. Paper presents influence of selected cutting parameters (depth, width of machined layer) on the geometric accuracy of machined surface described by NURBS method.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów obróbki elektroerozyjnej (EDM) na strukturę geometryczną powierzchni materiałów obrabianych. Obróbkę EDM prowadzono na obrabiarce BP-95 z generatorem elektronicznym. Jako dielektryk stosowano naftę. Obróbkę realizowano przy różnych wartościach natężenia prądu wyładowań. Określano wydajność obróbki i chropowatość powierzchni. Wykazano, że na przebieg obróbki EDM wpływa głównie energia wyładowań elektrycznych. Ze zwiększeniem energii wyładowań zwiększa się wydajność obróbki, wzrasta także chropowatość powierzchni. Stan powierzchni po obróbce EDM oceniano na podstawie fotografii z elektronowego mikroskopu skaningowego. Stwierdzono, że na powierzchni materiałów po obróbce występują kratery ze śladami nadtopień. Rozmiary ich rosną wraz ze wzrostem energii wyładowań. Fakt ten znacząco wpływa na chropowatość powierzchni po obróbce.
EN
The paper deals with the investigations of influence parameters of electrodischarge machining (EDM) on the surface microgcometry of machining parts. BP-95 machine with electonic generator type was used to perform EDM process. Kerosene was used as a dielectric. During EDM process different current of single discharge were utilised. The following parameters were determined: productivity of EDM process and surface roughness Ra. It was shown that energy (current) of the single discharge influences mainly on the EDM process running. The higher was energy of the single discharge the higher were the productivity of the process and roughness of the machining surfaces. State of the material surface after EDM was estimated on the base of the scanning microscope images. It has been noticed that at the material surface after EDM small, solid remelted areas occured. Their dimensions are growing up with increasing of the energy of a single discharge. This phenomenon signifficantly influences on the surface roughness parameters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.