Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  machines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The purpose of the paper is to present the issues of ensuring the safety of machinery and equipment in accordance with the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC of May 17, 2006 on the essential requirements for machines, with regard to the sphere of their import and distribution. This issue is related to the dynamically developing trade in cheaper new machines, mainly from countries outside the EEA (including China) and is a priority for ensuring safety and protecting the health and life of users of this type of equipment in accordance with EU regulations. The use of a variety of machines in industry, in addition to general safety requirements, which may also include quality criteria, care for the environment and industry-specific safety management requirements (e.g. food, automotive, medical devices).
EN
The new solution of tissue machine design is presented. The high tissue properties are competitive to those of TAD dried one. The through air drying system named TADVISION functioning is characterized. This system consists of three cylinders of special design and special air hood. Characteristic for this system is low energy consumption. the specific effective energy consumption index is 4,5-5,5 MWh/t. This solution can be found in tissue machines of width (on the roll) of 2,85 or 5,60 m and capacity respectively 120 and 240 t/24h.
EN
The article describes a machine for the production of decor paper. Decors papers are special papers used to decorate the surface of laminated chipboards and wood-like boards. The construction of the machine is slightly different than the conventional fourdrinier machine. The best solutions that are currently on the market to obtain the highest quality décor paper have been described.
5
Content available remote Environmental evaluation of technical objects - machines and devices
EN
Increasing interest of different organizations in the environmental evaluation of products has caused the need of tools for its realization. Due to the great number of machines and devices in use and their total significant influence on environment, special concern should be focused on this group of technical objects. In this text, general classification of machines and devices as well classification of food processing industry machines and devices are shown. The preliminary study of influence of food processing industry machines and devices on environment are presented.
PL
Wzrastające zainteresowanie różnych organizacji środowiskową oceną produktów spowodowało potrzebę powstania metod dla jej realizacji. Pewnych prób w tym zakresie już dokonano, a dotyczyły one głównie przedmiotów codziennego użytku. Z powodu tego, że w użyciu jest duża liczba maszyn i urządzeń oraz że wywierają one sumarycznie znaczny wpływ na środowisko, szczególna uwaga winna być skupiona na tej właśnie grupie obiektów technicznych. W tym tekście zaprezentowano ogólną klasyfikację maszyn i urządzeń jak i klasyfikację maszyn i urządzeń spożywczych. Przedstawiono wstępne studium wpływu maszyn i urządzeń spożywczych na środowisko.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem systemu plan9000.Omówiono na przykładzie proces definiowania maszyn lub urządzeń w systemie.
EN
The article presents a proposal to use IT systems supporting enterprise management using the Plan 9000 system. An example of the process of defining machines or devices in the system is discussed.
PL
Uciążliwości i zagrożenia dla środowiska tj. emisja CO2, powstawanie pyłów, ścieków oraz innych odpadów spowodowane przez niewielką piekarnię z reguły są na niskim poziomie. Celem pracy przedstawionej w artykule było rozpoznanie zagrożeń generowanych przez małą piekarnię oraz analiza wybranych uciążliwości wpływających na środowisko pracy pracowników. Analizy stanu pracujących urządzeń systematycznie przeprowadzane są przez pracowników, co przyczynia się do ograniczenia uciążliwości i zagrożeń w zakładzie. Ważne jest racjonalne zarządzanie energią elektryczną, wodą oraz olejem opałowym/gazem spalanym w piecach piekarskich, ponieważ nieefektywne zużycie tych czynników, ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Rozpoznano wybraną technologię wypieku, zastosowane maszyny i urządzenia wraz z harmonogramem ich pracy i opisano to w artykule. Przedstawiono listy zidentyfikowanych uciążliwości występujące wewnątrz i na zewnątrz niewielkiej piekarni. Informacje o czynnikach fizycznych wpływających na warunki pracy tj. oświetlenie czy poziom hałasu powinny być obligatoryjnie przechowywane wraz z aktualizowaną dokumentacją piekarni.
EN
Difficulties and threats for the environment i.e. CO2 emission, formation of dusts, sewages and different wastes caused by small bakeries as a rule are on the low level. The aim of the article was to recognize the threats, which result from the work of the small bakery and analyse of chosen difficulties illustrating their influence on the operation environment for employees. Systematic analyses of facilitates state of working difficulty should be carried out by employees and result with limited difficulties and threats in the plant. The efficient management of electric energy, water and fuel oil / the gas burnt in bakery’s stoves is the important aspect because the ineffective wastes of these factors create the unfavourable influence has on the natural environment. In the article the technology of the baking was recognized as well applied the machines and device together with the recognized schedule of their work. Identified lists of difficulties existing inside and outside the small bakery were presented. Information about factors influencing the conditions of the work i.e. lighting or noise level were obligatory stored with actualized records of the bakery.
EN
Machinery and equipment supply to longwalls is related to the launch of a mining excavation and is one of the key elements of hard coal beds exploitation. The process is based on supplying all indispensable machines and devices to the longwall so that the exploitation could proceed efficiently. In order to ensure better efficiency, it is necessary to find the causes of breakdowns within the process and to counteract them successfully. The objective of these operations will be to raise the production preparedness of machines and devices involved in the process. The increase of this preparedness depends largely on the technical condition of employed machines and devices and their proper selection. This will ensure failure-free and downtime-free progress of the operations.
PL
Zbrojenie ścian – pojęcie związane z uruchomieniem ścianowego wyrobiska eksploatacyjnego – jest jednym z ważniejszych elementów procesu eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Polega ono na wprowadzeniu do przyszłej ściany eksploatacyjnej wszystkich niezbędnych maszyn i urządzeń, aby proces eksploatacji mógł przebiegać w sposób efektywny. Aby zapewnić jego odpowiednią efektywność oraz wydajność, należy znaleźć przyczyny najczęściej w nim występujących awarii i skutecznie im przeciwdziałać. Celem tych działań będzie zwiększenie dyspozycyjności produkcyjnej maszyn i urządzeń biorących udział w procesie. Na zwiększenie dyspozycyjności produkcyjnej istotny wpływ ma stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych przy zbrojeniu ścian oraz ich odpowiedni dobór. Realizacja tych działań zapewni w dużym stopniu bezawaryjny i bezprzestojowy postęp prac.
EN
This paper presents the verification of two partial indices proposed for the evaluation of continuous and impulse noise pollution in quarries. These indices, together with the sound power of machines index and the noise hazard index at the workstation, are components of the global index of assessment of noise hazard in the working environment of a quarry. This paper shows the results of acoustic tests carried out in an andesite quarry. Noise generated by machines and from performed blasting works was investigated. On the basis of acoustic measurements carried out in real conditions, the sound power levels of machines and the phenomenon of explosion were determined and, based on the results, three-dimensional models of acoustic noise propagation in the quarry were developed. To assess the degree of noise pollution in the area of the quarry, the continuous and impulse noise indices were used.
PL
Artykuł został opracowany w oparciu o materiały udostępnione przez KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” i wykorzystane przy pisaniu pracy dyplomowej przez studenta Artura Kucharskiego na temat wybrany ze strony internetowej www.kghm.pl. Obecnie w podziemiach kopalń pracują maszyny (samojezdne maszyny górnicze, dalej: SMG), w których stosowane są najnowocześniejsze elementy mechaniczne, hydrauliczne, elektryczne a coraz częściej także elektroniczne. Bezpieczeństwo i komfort pracy operatora zapewniają wygodne, zazwyczaj zamknięte, klimatyzowane i wytrzymałe kabiny. Sterowanie maszyną odbywa się za pomocą precyzyjnych manetek a widoczność zapewniają urządzenia wizyjne wysokiej jakości. Na przestrzeni lat zredukowano również ilość spalin i ciepła emitowanego przez maszyny, co pozwoliło na poprawę warunków wentylacyjnych. Dążenie do poprawy jakości i niezawodności maszyn zarówno na etapie produkcji, jak i eksploatacji pozwala nie tylko na zmniejszenie awaryjności i związanych z nią skutków ekonomicznych, ale przyczynia się do zmniejszenia negatywnego działania na człowieka i środowisko. Wykonywanie okresowych obsług technicznych, oprócz sprostaniu wymaganiom narzuconym przez przepisy oraz instrukcje użytkowania, pozwala na utrzymanie sprawności, a także zwiększenie niezawodności maszyn, co skutkuje uniknięciem niespodziewanych awarii i związanych z nimi przestojów. Poprzez porównanie harmonogramów i zakresów przeglądów dla maszyn wyprodukowanych przez polskich i zagranicznych producentów scharakteryzowano wymagania dotyczące wykonywania tych przeglądów, wyróżniając: - wymagania ze strony producentów maszyn wynikające z dokumentacji techniczno-ruchowej, - wymagania wynikające ze strony przepisów obowiązujących w KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” [2]. Artykuł przedstawia zasady i sposoby wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz ich wpływ na utrzymanie sprawności i niezawodności SMG. Scharakteryzowano wpływ sposobu wykonywania okresowych przeglądów technicznych na sprawność i dyspozycyjność maszyn. Wyróżniono metodę prowadzenia obsług technicznych w „zależności od czasu użytkowania” jako najbardziej skuteczną i prowadzącą do efektywnej gospodarki samojezdnymi maszynami górniczymi. Analizą porównawczą objęto okresowe przeglądy techniczne ładowarek kopalnianych producenta polskiego i zagranicznego. Przedstawiono propozycje działań, których podjęcie pozwoliłoby na usprawnienie i poprawę najczęściej stosowanego obecnie „ujednoliconego” trybu realizacji okresowych przeglądów technicznych.
EN
This article was prepared on the basis of the corporate materials provided by KGHM Polska Miedź S.A- Lubin Mining Division and which Artur Kucharski, a student, used to write his diploma paper on the topic selected from the list of diploma paper topics to be found on KGHM`s website www.kghm.pl. Currently in underground mines the machines are equipped with the most technically advanced mechanical, hydraulic, electrical and electronic elements. The safety of a machine operator, as well as his work comfort are ensured by comfortable, air-conditioned and durable driver’s cabins. The machine is operated by means of high-precision levers and the screens provide high-quality view. Additionally, in recent years there has been a substantial reduction of emission of fumes and heat from the machines, which resulted in better ventilation underground. Pursuing the improvement of quality and reliability of the machines, both during production and operation results in fewer breakdowns and lower costs, as well as in a lower negative impact on a machine operator and the working environment. Regular technical inspections do not only aim at following regulations and operation manuals but also assure the required durability and reliability of the machines, thus eliminating unexpected breakdowns and downtime. The comparison of the scheduled technical inspections and the scope of maintenance work for machines produced by Polish and foreign companies resulted in summary of the requirements for technical inspections, with an emphasis on the requirements set by machine manufacturers arising from technical and start-up documentation and the requirements arising from the regulations in force at Polska Miedź S.A- Lubin Mining Division (2). The article presents the rules and manner of regular technical inspections and their influence on the maintenance and reliability of SMG. The author describe the influence of the manner of regular technical inspections on the maintenance and availability of the machines. A special emphasis was put on the method of conducting technical inspection called „depending on the working time of a machine” as the most effective one and resulting in an efficient management of self-driven mining machines. The paper also puts forward a proposal of undertakings, which could result in improvement of the most often used „unified” method of conducting regular technical inspections.
EN
The content of this publication consists of notions connected with Total Productive Maintenance (TPM) in manufacturing enterprise. Author of the publication formed definition of management of machines’ productivity. This concept is a new scientific and practical fields. Measurement of machines’ productivity is connected with TPM –Total Productive Maintenance. The aims of TPM programs are to maintain the basic functionality of the devices and decrease the number of failures in order to reach improvement of production efficiency. The aims accepted within TPM are: zero defects of devices, zero breakdowns, zero repairs, zero stoppages, etc. Mentioned aims are treated as real due to the fact that they belong to category of employees’ abilities and conducted preventive activities. The basic areas of devices condition management through operational and strategic activities in manufacturing enterprises are described here. The concept of TPM is connected with focused improvement. The notion of concentrated improvement is the duty of all employees of the enterprise who should, at any stage of their work, concentrate on solving all the problems.
PL
W artykule scharakteryzowano wybrane zagadnienia z zakresu nowych innowacyjnych technologii kształtowania plastycznego metali i stopów, rozwijanych w ostatnim okresie w Politechnice Lubelskiej. Przedstawione technologie związane są głównie z procesami rotacyjnego kształtowania, w których najczęściej wykorzystuje się narzędzia wykonujące ruch obrotowy. W stosunku do tradycyjnych metod procesy rotacyjnego kształtowania charakteryzują się szeregiem zalet, do których można zaliczyć: dużą wydajność, mniejsze zużycie materiałów i energii, mniejsze wartości sił kształtowania dzięki stopniowemu odkształcaniu materiału, korzystniejszy układ struktury, wpływający na poprawę własności wytrzymałościowych oraz łatwą mechanizację i automatyzację procesu. Natomiast podstawowym ograniczeniem technologii wytwarzania odkuwek bazujących na procesach walcowniczych (zwłaszcza walcowania poprzecznego) jest niebezpieczeństwo pojawienia się niekontrolowanych poślizgów. Również znaczna część tego typu technologii charakteryzuje się dość dużym stopniem skomplikowania narzędzi, co przejawia się trudnościami w ich projektowaniu i następnie wykonaniu. Duże zapotrzebowanie na elementy, które mogą być wytwarzane z udziałem technik rotacyjnego kształtowania spowodowały, ze podjęto prace podawcze, zmierzające do przemysłowego wdrożenie tych metod. Z uwagi na ograniczoną objętość opracowania, bardziej szczegółowo omówiono tylko wybrane metody kształtowania, takie jak: walcowanie poprzeczno-klinowe (WPK), obciskanie obrotowe, walcowanie wzdłużne oraz walcowanie skośne. Wspomniane technologie mogą być wykorzystane do kształtowania pełnych i drążonych odkuwek o symetrii osiowej. Scharakteryzowano również opracowane w Politechnice Lubelskiej konstrukcje maszyn, zabezpieczających realizację poszczególnych procesów wytwarzania, na które to maszyny uzyskano prawa ochronne. Przedstawiono także przykłady zastosowania wymienionych procesów, w tym dotyczące kształtowania wyrobów drążonych oraz elementów ze stopów metali lekkich, które znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym oraz lotniczym. Wyczerpujący opis przybliżonych w artykule technologii znaleźć można w licznych publikacjach naukowych autorów opracowania, których zestawienie zamieszczono na końcu artykułu.
EN
This paper describes selected problems regarding innovative forming techniques for metals and alloys which have been developed at the Lublin University of Technology in recent years. These techniques mainly concern rotary forming processes which are usually based on the use of rotating tools. Compared to traditional methods, rotary forming processes offer a number of advantages such as high efficiency, reduced material and energy consumption, lower forming forces due to gradual material deformation and higher strength properties due to favourable structure. Not to mention the fact that these processes are easy to mechanize and automate. As for shortcomings, the basic limitation of forming methods based on rolling processes (especially on cross rolling) is the risk of uncontrolled slipping. In addition to this, many of these methods require the use of complicated tools that are difficult to design and construct. Given a huge demand for parts which can be manufactured by rotary forming techniques, research works have been undertaken to investigate industrial implementation of these methods. Since the scope of this paper is limited, the paper discusses at length only a selection of rotational forming methods, including cross wedge rolling (CWR), rotary compression, longitudinal rolling and helical rolling. The above methods can be applied to produce both solid and hollow axisymmetric parts. The paper also describes machines for these manufacturing processes. The machines were developed at the Lublin University of Technology and secured by patent. What is also presented are examples of applications for the above manufacturing processes, including those for producing hollow products and light metal alloy parts which are more widely used in the automotive and aircraft industries. The above forming techniques are described in detail in numerous publications by the authors of this paper listed in the reference section.
PL
W pracy przedstawiono opis i wyniki doświadczalnych badań odkształceń, przemieszczeń, tarcia i tłumienia konstrukcyjnego, występujących w fundamentowych złączach śrubowych ciężkich maszyn i urządzeń, posadowionych w „sposób sztywny” na fundamentach. Mocowanie sztywne tych urządzeń do fundamentów, według obowiązujących w tym zakresie przepisów (w budowie statków morskich), może być realizowane w sposób tradycyjny – na podkładach fundamentowych wykonywanych z metalu (zwykle stali), albo też w sposób nowoczesny – na podkładkach fundamentowych odlewanych ze specjalnie do tego celu opracowanych kompozytów polimerowych. Zasadniczym celem tych badań było dokonanie analizy porównawczej tych dwóch rozwiązań i naukowe wyjaśnienie, dlaczego w tego rodzaju posadowieniach maszyn, podkładki fundamentowe odlewane z tworzywa lepiej spełniają swoje zadania techniczne niż podkładki stalowe. Całość tej pracy składa się z dwóch części. Część I opisuje specyfikę rozważanych sztywnych mocowań maszyn do fundamentów i zawiera wyniki doświadczalnych badań modelu fundamentowego złącza śrubowego z podkładką stalową. Część II zawiera wyniki analogicznych badań wykonanych dla modelu fundamentowego złącza śrubowego z podkładką odlaną z tworzywa polimerowego. Przeprowadzono analizę porównawczą i ocenę wyników, uzyskanych dla obydwóch badanych złączy śrubowych. W zakończeniu sformułowano wnioski istotne z punktu widzenia nauki i praktyki inżynierskiej.
EN
This paper presents a description and results of experimental studies of deformations, friction and structural damping occurring in the foundation bolted joints of machines and devices rigidly seated on foundations. The rigid mounting of these devices to the foundations, according to the accepted principles in this field (applicable in the regulations for the construction of ships), can be implemented in a traditional way – on chocks made of metal (usually of steel), or in a modern way – on chocks cast from a polymeric material (resin), specially designed for this purpose. The main goal of the studies was to perform a comparative analysis of these two solutions and to give a scientific explanation for why in the machinery seatings the chocks cast of resin better fulfill their technical tasks than the steel chocks traditionally used for this purpose. The whole of this work consists of two parts. Part I presents the specificity of the rigid mounting of machinery to the foundations and contains the results of experimental studies, performed for a model of a foundation bolted joint with a traditionally used steel chock. Part II contains the results of similar studies carried out for a model of a bolted joint with a modern chock - cast of resin. Next, a comparative analysis and evaluation of the results obtained for both investigated bolted joints was made. At the end conclusions were formulated to highlight important aspects of the problem from the point of view of science and engineering practice.
PL
Praca przedstawia część II opisu i wyników doświadczalnych badań odkształceń, przemieszczeń, tarcia i tłumienia, występujących w fundamentowych złączach śrubowych ciężkich maszyn i urządzeń, posadowionych w sposób sztywny na fundamentach. W tej części pracy przedstawiono opis i wyniki badań doświadczalnych, wykonanych dla fundamentowego złącza śrubowego z podkładką odlaną z tworzywa polimerowego (EPY). Następnie przeprowadzono analizę porównawczą wyników pomiarów, uzyskanych dla obydwóch badanych złączy śrubowych i wykazano, dlaczego podkładki fundamentowe odlewane z tworzywa spełniają swoje zadania techniczne lepiej niż podkładki stalowe. W zakończeniu sformułowano wnioski o istotnym znaczeniu dla modelowania fundamentowych złączy śrubowych i praktyki inżynierskiej.
EN
This paper presents Part II of the description and results of the experimental studies of deformations, displacements, friction and structural damping occurring in the foundation bolted joints of machinery seated in a rigid manner on the foundations. In Part I, it has been shown that the term "rigid mounting", used in relation to the machinery seated on the foundations makes sense purely conventional, and is a big simplification. Experimental studies, made in Part I for the bolted joint with a steel chock (traditionally used for this purpose) showed that there are some complex physical phenomena, which have a significant impact not only on the behavior of these joints, but also on the dynamics, reliability and durability of the entire mechanical system in which they appear. In Part II of this paper is a description and the results of similar experiments, carried out for the foundation bolted joint with a modern chock - cast from a resin compound (EPY). Then, a comparative analysis was carried out of the measurement results obtained for both bolted joints examined and demonstrated why the foundation chocks cast of resin better fulfill their technical tasks than the steel chocks conventionally used for this purpose. At the end conclusions were formulated, which are essential for modeling of the foundation bolted joints and engineering practice.
16
Content available remote The practical application of the machinery management
EN
Purpose: In the paper the problems of equipments and machines management in the automotive company are analyzed based on Total Productive Maintenance and World Class Manufacturing Methodology (in particular Early Equipment Management, Autonomous Maintenance and Professional Maintenance) and PN-EN ISO 9001:2009 norm and also ISO/TS 16949. Benefits of infrastructure management are submitted. The creation of a new procedure for the management of machines was the purpose of this article. Design/methodology/approach: A new procedure of equipment/machines management was elaborated based on analysis of norms requirements and the practical application of the TPM and WCM methodology. Selected infrastructure management methodologies are presented for specific work, losses and failures resulting from the use of machines and equipment in automotive company. Findings: The analysis of obtained results in the project management methodology (Total Productive Management, World Class Manufacturing: Early Equipment Management/ Professional Maintenance/Autonomous Maintenance) and selected points of norms (ISO 9001 and TS 16949) in relation to machines and equipment allowed to elaborate the procedure of equipment and machines management in order to prevent losses, deficiencies and failures in the automotive company. Practical implications: The practical application of TPM methodology, selected pillars of World Class Manufacturing, requirements of ISO 9001 norm allowed to improve the quality of machine and allowed to provide the reliability machines and equipment for uninterrupted production, resulting in reduced manufacturing costs. Originality/value: In the paper was created a new procedure, which was used in automotive company.
17
Content available remote Nowa konstrukcja maszyny do ścinania fasoli
PL
W pracy opisano istniejące dotychczas technologie maszynowe zbioru fasoli. Dokonano przeglądu istniejących konstrukcji maszyn, które są wykorzystywane do tego celu, wskazując ich zalety i wady. Opisano opracowaną przez autorów pracy nową konstrukcję maszyny do ścinania fasoli, która jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Innowacyjna konstrukcja maszyny wyeliminować wady dotychczas stosowanych konstrukcji.
EN
The currently existing machine technologies of beam harvesting are described in the paper. A review of machine constructions which are used for this purpose is presented and their advantages and disadvantages are indicated. A new technology of machine for beam cutting, designed by the authors of the paper and being a subject of patent application is described. The innovative machine construction should eliminate the drawbacks of currently used constructions.
PL
W polskich podziemnych kopalniach surowców mineralnych, jak również w większości tego typu kopalń na świecie, dla udostępnienia do eksploatacji kopaliny wymagane jest wykonanie znacznej liczby wyrobisk korytarzowych udostępniających W artykule przedstawiono problemy związane z mechanicznym drążeniem wyrobisk korytarzowych w skałach zwięzłych. Opisano obecnie stosowane rozwiązania kombajnów chodnikowych oraz przedstawiono kierunki rozwoju maszyn do mechanicznego drążenia wyrobisk korytarzowych w skałach zwięzłych, pozwalające na efektywne wykonywanie tych wyrobisk. Opisano zarówno nowe rozwiązania konstrukcyjne kombajnów chodnikowych, jak też narzędzi urabiających i ich uchwytów oraz urządzeń do prac pomocniczych.
EN
The article presents the problems associated with the mechanical excavation of roadways in hard rocks. The currently used solutions of roadheaders and directions of the development of machinery for mechanical excavation of roadways in hard rocks, allowing for efficient excavation of these pits, have been described. New construction solutions of, roadheaders, cutting heads as well as mining tools and their holders and auxiliary equipment have been presented.
PL
Praca dotyczy modelowania fundamentowych złączy śrubowych ciężkich maszyn i urządzeń posadawianych w sposób „sztywny” na fundamencie oraz analizy występujących w nich odkształceń i naprężeń. W szczególności zaś przedmiotem badań są odkształcenia i naprężenia występujące w pojedynczych złączach śrubowych z tradycyjnie stosowaną podkładką fundamentową wykonaną ze stali oraz z podkładką nowoczesną - odlaną ze specjalnie do tego celu opracowanego tworzywa epoksydowego (EPY). Głównym celem tych badań było wyjaśnienie, dlaczego podkładki fundamentowe stosowane w posadowieniach maszyn, odlewane z tworzywa polimerowego, lepiej spełniają swoje zadania, niż tradycyjnie stosowane do tego celu podkładki stalowe. Całość tego opracowania składa się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiono wyniki badań fundamentowego złącza z tradycyjnie stosowaną podkładką stalową, a w części drugiej – wyniki analogicznych badań wykonanych dla złącza z podkładką nowoczesną – odlaną z tworzywa.
EN
Deformation and stress analysis of foundation bolted joints Part I. A bolted joint with a chock made of steel Summary The paper concerns the modeling of foundation bolted joints of heavy machines and devices seated in a “stiff” manner on foundations. The stress and deformation analysis are also provided. Emphasis was placed on de-formations and stresses in single bolted joints with a traditional foundation steel chock and those with a mod-ern chock – cast of epoxy plastic (EPY), specially developed for this purpose. The main objective of this study was to explain why polymer foundation chocks better fulfill their functions than steel chocks. The paper consists of two parts. In part I the results of the studies curried out for a foundation bolted joint with a tradition-ally used steel chock are presented, and in part II– the results of similar studies curried out for a foundation bolted joint with a modern chock - cast of epoxy plastic.
PL
W pracy przedstawiono problematykę związaną z zapewnieniem zaopatrzenia w paliwo grupy pojazdów rolniczych wykorzystywanych do świadczenia usług rolniczych. Wyróżniono cztery systemy zaopatrzenia w paliwo i ich kombinacje. Poszczególne systemy zostały zweryfikowane w praktyce. Oprócz realizacji dostaw uwzględniono aspekty organizacyjne, zarządzania personelem oraz finansowania realizowanych dostaw. Zwrócono szczególną uwagę na wpływ poszczególnych systemów zaopatrzenia na wydajność wykorzystywania pojazdów rolniczych i niezawodność świadczenia usług. Realizacja dostaw oparta na usługach outsourcingowych podmiotów dostarczających paliwo w miejscu użytkowania pojazdów i maszyn stanowi podstawę funkcjonowania badanych obiektów.
EN
The paper presents the issues relating to the provision of fuel supply of the agricultural vehicles used for the provision of agricultural services. Identifies four fuel supply systems and combinations thereof. The various systems have been verified in practice. In addition to the supplies included organizational aspects of personnel management and financing of deliveries. Special attention is paid to the impact of the various supply systems on performance using agricultural vehicles and reliability of services. The delivery based on outsourcing services providers of fuel in the place of use of vehicles and equipment is crucial for the tested objects.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.