Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  machine operation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Siłownik hydrauliczny to jeden z najczęściej spotykanych elementów układów hydraulicznych maszyn. Napędza ramiona koparek pozwala unieść oraz obrócić łyżki ładowarek, umożliwia ruch ramion żurawi samojezdnych oraz wielu innych maszyn. Jego konstrukcja nie zmieniła się od dziesięcioleci - tłok przesuwany jest w cylindrze w wyniku oddziaływania na niego cieczy tłoczonej przez pompę hydrauliczną. Wystarczy zatem połączyć siłownik z pompą, umożliwić odpływ cieczy z drugiej strony tłoka i uzyskujemy żądany efekt ruchu. Jakie to proste. Czy aby jednak nie za proste? Przyglądnięcie się siłownikowi w nieco szerszej perspektywie wykazało, że można dokonać w nim korzystnych zmian konstrukcyjnych, przynoszących wymierne korzyści.
2
Content available Zrobotyzowana obsługa maszyn
PL
Analizując różne aplikacje robotów, można zauważyć dość specyficzną grupę zastosowań tych urządzeń, w sposób znaczący odróżniającą się od pozostałych, a mianowicie – zrobotyzowaną obsługę maszyn. W porównaniu do innych procesów zrobotyzowanych obsługa maszyn obejmuje bardzo szeroką grupę procesów i, co ciekawe, najszerszy zakres parametrów wykorzystywanych robotów. W żadnych innych zastosowaniach nie używa się robotów o tak różnej konstrukcji i szerokim zakresie udźwigu (od kilku do setek kilogramów). Specyfika procesu może się wydawać bardzo prosta. W rzeczywistości jednak prawidłowa realizacja obsługi maszyn wymaga często zastosowania zarówno zaawansowanych opcji programowych, jak i złożonego algorytmu realizacji.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wykorzystania modelowania matematycznego opartego na sztucznych sieciach neuronowych do oceny ryzyka w procesach eksploatacji środków transportu. Scharakteryzowano zagadnienia eksploatacji pojazdów, teorii ryzyka i jego oceny oraz modelowania neuronowego. Przedstawiono wyniki badań własnych, wspomaganych narzędziem informatycznym. Badania przeprowadzono, wykorzystując rzeczywistą ekspercką ocenę ryzyka realizowaną w ostatnich 10 latach w przedsiębiorstwach transportowych i produkcyjno-usługowych w ramach procesów certyfikacji realizowanych w Wojskowej Akademii Technicznej i Instytucie Transportu Samochodowego.
EN
The article presents the problem of the use of mathematical modeling based on artificial neural networks for risk assessment in the processes of transport means operation. The issues of vehicle operation, risk theory and its evaluation as well as neural modeling have been described. The results of own research, supported by an IT tool, are presented. The research was conducted using real expert risk assessment carried out in the last 10 years at the transport and production-service enterprises as part of the certification processes carried out at the Military University of Technology and the Motor Transport Institute.
PL
Od ponad 30 lał autor zajmuje się eksploatacją i diagnostyką maszyn w krajowym przemyśle i energetyce. Analizuje stan i stopień zużycia maszyn i urządzeń, statystyki i przyczyny uszkodzeń oraz stopień zaawansowania diagnostyki maszyn - głównie w krajowych cementowniach, zakładach remontowych maszyn elektrycznych, maszyn przepływowych, elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. W początkowym okresie obserwacji i analizy autor stwierdził dużą ilość awarii zespołów maszynowych, które niosły za sobą duże straty finansowe. W przedsiębiorstwach prowadzona była eksploatacja planowo-zapobiegawcza, uwarunkowana okresem eksploatacji maszyny, a określenie przyczyny awarii miało miejsce zazwyczaj w czasie przeglądu poawaryjnego.
EN
The aim of this study was to develop an original method, which would objectively quantify reliability of seasonally operated machines. The method uses an algebraic deduction model and fuzzy logic algorithms facilitating simulation studies. The assessment of machine reliability provides the index of reliability IR, which is based on a set of adopted criteria. An additional objective for the authors was to empirically verify the developed method based on seasonally operated agricultural machines. Values of index of reliability IR fall within the range of 0.647-0.725, depending on the type of tested machines. In accordance with the adopted criteria of linguistic synthesis the obtained values of the index IR indicate high reliability of tested machines.
PL
Celem pracy było opracowanie oryginalnej metody, która w obiektywny sposób kwantyfikuje niezawodność maszyn pracujących sezonowo. Metoda wykorzystuje algebraiczny model dedukcyjny oraz algorytmy logiki rozmytej, które umożliwiają przeprowadzenie badań symulacyjnych. Efektem oceny niezawodności maszyn jest wyznaczenie wskaźnika niezawodności IR, który bazuje na zbiorze przyjętych kryteriów. Dodatkowym zamierzeniem autorów była empiryczna weryfikacji opracowanej metody na przykładzie maszyn rolniczych pracujących sezonowo. Wartości wskaźnika niezawodności IR zawierają się w przedziale 0,647-0,725, w zależności od typu badanych maszyn. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny lingwistycznej wyznaczone wartości wskaźnika IR świadczą o wysokiej niezawodności badanych maszyn.
PL
Celem pracy było wykazanie potrzeby badań ciągników, narzędzi i maszyn rolniczych w aspekcie efektywności ich eksploatacji, ograniczenia nakładów materiałowo-ekonomicznych oraz wykorzystania z zachowaniem bezpieczeństwa obsługi i wymagań ekologicznych. Metodyka badań obejmuje zasady oceny eksploatacyjnej najbardziej złożonych pod względem konstrukcji ciągników, narzędzi i maszyn rolniczych. Szczególną uwagę zwrócono na ciągniki i maszyny uniwersalne oraz specjalistyczne jedno- i wielozadaniowe. Podano przykłady wymagające starannego doboru ciągników do maszyn rolniczych, które zapewnią ich stabilną pracę oraz racjonalne wykorzystanie wyposażenia podstawowego i dodatkowego ciągników, składającego się z silników dużej mocy, przedniego i tylnego układu zawieszenia, przednich i tylnych wyjść hydrauliki zewnętrznej ciągnika. Przeprowadzona analiza wykazała, że w nowoczesnych technologiach produkcji roślinnej do wykonywanych operacji technologicznych stosowane są coraz bardziej złożone konstrukcje ciągników i maszyn rolniczych, często destrukcyjnie oddziałujące na podglebie, glebę uprawną (nadmierne ugniatanie gleby) czy powietrze atmosferyczne (spaliny silników Diesla). Brak wyników badań eksploatacyjnych maszyn rolniczych, prowadzonych przez obiektywne jednostki badawcze, rolnikom uniemożliwia efektywny dobór maszyn do ich gospodarstw.
EN
It aims to demonstrate the need for testing of tractors, agricultural tools and machines in the aspect of the efficiency of their operation, decreasing of material and economic expenditures, as well as exploitation while maintaining safety and environmental requirements. The methodology includes the assessment of the operating principles of the most complex (in terms of construction) tractors, agricultural tools and machines. Particular attention was paid to the universal and specialized single and multi-tasking machinery and tractors`. The examples were given of the careful selection of tractors for agricultural machinery ensuring their stable performance, as well as rational use of basic equipment and additional tractors. The analysis proved that in the modern technologies of crop production more and more complex constructions of tractors and agricultural machines are used, often destructively affecting the subsoil, soil cultivation (excessive soil compaction), atmospheric air (diesel exhaust), etc. The lack of results of research conducted by objective research units, precludes farmers of the possibility of an effective equipment selection for their farms.
PL
W przeszłości przy konstruowaniu maszyn kładziono przede wszystkim nacisk na ich wytrzymałość. Ich wymiary często były za duże, choć z drugiej strony taki sposób projektowania istotnie wydłużał okres eksploatacji. Nie dziwi zatem fakt, że w produkcji nadal powszechnie wykorzystuje się wieloletnie maszyny, które pomimo swojego wieku skutecznie pełnią swoje funkcje. Przy modernizowaniu tego typu maszyn z uwzględnieniem aktualnego stanu rozwoju technologii, często korzystne ekonomicznie jest wdrożenie najnowszej generacji rozwiązań automatyzacji. Tak też było w przypadku austriackiej Grupy Umdasch, która pod koniec ubiegłego roku dokonała fundamentalnej modernizacji prasy mimośrodowej.
PL
Artykuł stanowi próbę dokonania przeglądu aktualnego stanu wiedzy o człowieku, jako użytkowniku oraz obsługującym środki techniczne. Przedstawia ponadto perspektywy badawcze, które należałoby podjąć w ramach dyscyplin: budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria produkcji, ze względu na aktualne i ważne problemy dotyczące człowieka, funkcjonującego w systemie antropotechnicznym. Szczególną uwagę zwrócono na eksploatowanie środków technicznych przez osoby starsze.
EN
The article is an attempt to review actual state of art on human as user and maintainer of technical means. Moreover it presents research perspectives, which should be undertake within building-and-exploitation-of-machines (mechanical-engineering) and production-engineering disciplines for the sake of actual and important problems concerning human functioning in human engineering system. A particular attention should be paid to exploiting technical means by older persons.
11
Content available remote Innowacyjne systemy monitoringu hydraulicznych cieczy roboczych
PL
Prawidłowe właściwości cieczy, będącej nośnikiem energii w układzie hydraulicznym, wywierają zasadniczy wpływ na jego charakterystyki i sprawność, a także na trwałość innych elementów i zespołów tworzących taki układ. Czynniki szkodliwe, wpływające na pogorszenie jakości oleju, mogą być różnorakie. Podstawowym problemem jest zabrudzenie cząstkami stałymi wnikającymi z zewnątrz do układów (podczas konserwacji i napraw), a także z wewnątrz (w wyniku zużywania się komponentów).
PL
Podstawowy obowiązek pracodawcy związany z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wymaga wprowadzenia rozwiązań umożliwiających bezpieczne eksploatowanie urządzeń technicznych w środowisku pracy. Konieczność ta dotyczy również zapewnienia możliwości likwidacji przyczyn niezgodności. Jest to związane z uzyskaniem zgodności z wymaganiami zasadniczymi, pozwalającymi na wprowadzenie urządzeń do użytkowania. Wtórnym obowiązkiem pracodawcy (konstruktora, producenta, importera) jest przeprowadzenie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań, mającej na celu potwierdzenie zasadności przyjętego rozwiązania i akceptację jego zastosowania przez przyszłego, potencjalnego użytkownika. Zaproponowane rozwiązanie wyboru, przeprowadzenia oceny i akceptacji sugerowanego rozwiązania oparto na zasadach metody FMEA konstrukcji. Metoda ta pozwala wskazać najwłaściwsze, w określonej sytuacji działania doskonalące. W ich wyborze uwzględnia się warunki eksploatacji urządzenia technicznego, w efekcie pozwalając na trwałe likwidowanie przyczyn zdarzeń mogących prowadzić do wypadków i znacznego uszczerbku na zdrowiu zatrudnionych.
EN
The primary duty of the employer related to the provision of safe and hygienic working conditions requires the introduction of technical equipment to ensure safety. The need for this also applies to provide an opportunity for the elimination of the causes of non-compliance. It is associated with getting compliance with the essential requirements. Secondary duty of employer (constructor, manufacturer, importer) is the assessment of the effectiveness of the solutions. It has to confirm the legitimacy of the adopted solution and acceptance of its application in relation to the future potential of the user. The proposed solution of choice, carry out the assessment and approval of the suggested solutions is based on the principles of design FMEA methods. This method allows you to indicate the most appropriate, in a specific situation improvement. In their election shall take account of the conditions of use of the technical unit, in effect allowing the permanent closure of the causes of events that may lead to accidents and significant damage was inflicted on employees.
PL
Obowiązujące regulacje prawne określają wymagania stosowane przez wszystkie strony procesu pracy, w trakcie której użytkuje się maszyny i urządzenia techniczne. Obecnie obowiązujący system wymagań prawnych tworzony jest przede wszystkim przez zapisy prawa europejskiego (dyrektywy EWG, WE i UE). Ich implementacja do krajowego systemu prawnego państwa członkowskiego jest obowiązkowa. Zakres oraz sposób wdrożenia uzależniony jest od charakteru zawartych w nim wymagań. Niewdrożenie w określonym czasie, wymagań dyrektyw do prawa krajowego skutkuje nakładaniem sankcji finansowych na Państwo Członkowskie. W opracowaniu wskazano wymagania prawne stawiane przed użytkownikami maszyn i urządzeń technicznych. Stanowią je, przede wszystkim, dyrektywy 2006/42/WE, 2009/104/WE oraz dyrektywy powiązane z nimi, odnoszące się do wymagań i sytuacji szczególnych. Wszystkie te wymagania implementowane zostały do krajowego systemu prawnego. Obowiązek ich stosowania (w określonym zakresie) przypisany został projektantom, konstruktorom, pracodawcom i pracownikom. Obowiązkiem pracodawcy jest stosowanie się również do krajowych regulacji prawnych niewynikających z ustawodawstwa europejskiego.. Wymagania krajowe traktować należy jako uzupełniające, w stosunku do zapisów prawa europejskiego. Stosowane są przede wszystkim w obszarach branżowych zastosowań maszyn.
EN
The current legal regulations specify the requirements applicable by all parties of the work process, during using the machines and technical equipment. The current system of legal requirements is created by the provisions of European law (EEC, EC and EU directives). Their implementation in the national legal system of a Member State is a must-have. The scope and method of implementation depends on the nature of the contained requirements. Failure to implement within a specified time, the requirements of the directives into national law results in the imposition of financial sanctions on a Member State. In the paper showed legal requirements for users of machinery and technical equipment. They are, first and foremost, Directive 2006/42/EC, 2009/104/EC and directives related to specific situations and requirements. All these requirements have been transferred to the national legal system. To their use (in a certain range) was assigned to the designers, constructors, employers and employees. Regardless of the laws aimed at the implementation of the requirements of European law, the duty of the employer is to apply to the national regulations. National requirements should be considered as complementary in relation to European law. Are used primarily in the areas of industry-specific uses of the machines.
PL
Uzyskanie możliwości eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy wymaga uzyskania zgodności z wymaganiami minimalnymi. Wymagania te determinują zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób mających styczność z analizowanym obiektem technicznym. Ich charakterystyka wskazuje na częste nie odnoszenie się do wytycznych optymalizacji oddziaływania czynników środowiska pracy. Zadanie dostosowania warunków użytkowania wyposażenia roboczego do potrzeb użytkowników realizowane jest poprzez zastosowanie rozwiązań zgodnych z ergonomicznymi kryteriami użytkowania środków pracy, przypisywanymi do zasad ergonomii korekcyjnej. Ergonomiczne wymagania minimalne pozwalają zapewnić użytkownikom maszyn i urządzeń technicznych zgodność z najnowszymi osiągnieciami nauki i techniki, co jest jednym z podstawowych warunków poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy. Zastosowane rozwiązania pozwalają uzyskać poprawę efektywności wykonywania pracy, wpływając na zapewnienie zgodności z uwarunkowaniami tzw. czynnika ludzkiego, przyczyniającego się do realizacji odpowiedzialności pracodawcy za użytkowane środki pracy.
EN
Getting the possibility of operation of machinery and technical equipment in the work environment shall be subject to confirmation with the minimum requirements. These requirements determine to ensure the safety of all people who have been in contact with the technical object under consideration. Their characteristics indicates not referring to guidelines to optimize the impact of the factors in the working environment. The task of adaptation of the terms of use work equipment to meet the needs of users is carried out by applying solutions in accordance with ergonomic criteria for use at work, assigned to principles of correction ergonomic. Ergonomic minimal requirements permit to provide of machines and technical equipment users for compatibility with the latest achievements of science and technology, which is one of the essential conditions for improving the safety and health protection of workers at the workplace. Applied solutions for improving work efficiency affecting ensure that compliance with the demands on the human factor contributing to compliance with the principles of the employer responsibility.
PL
W dniach 23-25 maja br. w Rytrze koło Nowego Sącza po raz XVI spotkali się uczestnicy Seminarium Technicznego "Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych", zorganizowanego przez Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel z Katowic.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań niezawodności działania lokomotywy podwieszanej typu Pioma. Przeprowadzona analiza awaryjności lokomotywy wsparta została analizą samego procesu eksploatacji obiektu. Dokonane oszacowania podstawowych parametrów niezawodności wraz z przeprowadzoną analizą właściwości procesu pozwoliły nie tylko na ocenę na ile dobra jest analizowana lokomotywa, lecz także na sformułowanie szeregu wniosków, których adresatem powinna być kopalnia użytkująca omawiany sprzęt, jak i producent lokomotywy. Wydaje się, że wynikami mogą być zainteresowane inne kopalnie, rozważające zastosowanie lokomotyw Pioma u siebie.
EN
The results of the reliability tests of operation of the suspension locomotive type Pioma have been presented in the paper. It has been made a failure frequency analysis of the locomotive. It has been supported with the analysis of its operation process. The estimations of the basic reliability parameters including the analysis of the properties of the process itself allowed us not only to estimate how far the locomotive being tested is good, but also to formulate several conclusions which should be addressed to a mine using the locomotive and its manufacturer as well. It seems the other mines may be interested in the results of the tests in order to take the use of the suspension locomotives Pioma into consideration.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość poprawy jakości eksploatacji turbin parowych, a w szczególności poprawy wskaźników bezpieczeństwa i efektywności, poprzez zastosowanie Bloków Ograniczeń Termicznych (BOT). Sformułowano model optymalizacji parametrów rozruchowych oraz podano sposób jego realizacji w trybie on-line. Podano przykłady zastosowania BOT w obniżaniu ryzyka pękania wirników, obniżania strat rozruchowych oraz wydłużania czasu eksploatacji.
EN
In the paper the possibilities of improvement of quality of steam turbines operation, particularly safety and efficiency indices, by means of Thermal Limitation Block was discussed. Optimization model of start-up parameters and the method of its realization in the on-line mode was formulated. The examples of application of the Thermal Limitation Block in the decrease of risk of rotor cracking, decrease start-up losses and the extension of operation time were given.
18
Content available remote Kurtyny świetlne serii MC4700
PL
Od ponad 50 lat prym w zakresie ochrony zdrowia i życia obsługi maszyn wiodą optoelektroniczne systemy bezpieczeństwa zorientowane na wykrywanie obiektów przekraczających granicę obszaru bezpiecznego. Jedną z podstawowych grup kurtyn świetlnych, znajdujących się w ofercie firmy STI, jest seria MicroSafe MC4700.
PL
W pracy zaprezentowano model abstrakcyjny maszyny do pakowania produktów spożywczych w opakowania z kartono-folii. Podjęto próbę sformułowania kryterium obiektywizującego proces agregowania komponentów systemu przedmiotowego w zbiór elementów modelu relacyjnego. Zrealizowany model relacyjny jest bazą budowy modelu matematycznego i symulacyjnego funkcjonowania maszyny systemu Tetra Pak.
XX
The work presents an abstract model of a machine for packing food products into cardboard and foil packages. This was an attempt to formulate a criterion introducing objectivity to the process of aggregating the said system’s components into a set of relational model elements. The implemented relation model is the basis for constructing a mathematical and simulation model of a Tetra-Pak system machine operation.
PL
W badaniach zastosowano testy statystyczne prawdopodobieństwa zachodzących zmian. Wykazano, że zużycie łożyska oporowego wału korbowego (jako usterka) ma największy wpływ na dynamikę drgań tulei, a przez nią na kadłub silnika w warunkach luzu granicznego zużycia skojarzenia tłok-pierścień-tuleja.
EN
The paper presents the influence of the wear of a thrust bearing of a crankshaft of a tractor's engine on the dynamics of the vibrations of a cylinder sleeve of a piston-rings-cylinder sleeve connection with initial(technological) clearance and limitary wear. The statistical tests of the probability of significance of the observed changes were conducted. They proved that the highest influence of the examined wear as inefficiency on the dynamics of the vibrations of a cylinder sleeve, and thus on the crankcase, can be seen under the conditions of limitary clearance of wear of a piston-rings-cylinder connection.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.