Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  machine construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Rosnące zapotrzebowanie na duże siły i momenty, między innymi w pracach montażowych powoduje, że coraz częściej czynności te wykonuje się z użyciem wysokociśnieniowych narzędzi hydraulicznych. W artykule przybliżono wybrane zastosowania wysokociśnieniowych narzędzi hydraulicznych. Omówiono również problematykę uzyskiwania wysokich ciśnień w układach hydraulicznych, w kontekście możliwości wykorzystania wzmacniacza ciśnienia hydraulicznego do zasilenia omówionych wcześniej hydraulicznych narzędzi i urządzeń.
EN
This paper aims at presenting selected high pressure hydraulic tools and machines and describing the ways of receiving high pressure in hydrostatic drive systems.
PL
W artykule omówiono badania odkształcenia trwałego elastomerów poliuretanowych w aspekcie zastosowania w budowie maszyn, gdzie istotne jest ich zminimalizowanie. Badaniu poddano elastomery poliuretanowe na bazie poliestru oraz fluorokauczuku. Badania prowadzono na specjalnie zaprojektowanym urządzeniu do odkształcenia trwałego próbek. Charakterystyki oznaczono w warunkach stałego odkształcenia w temperaturze podwyższonej 70°C i 100°C oraz otoczenia.
EN
The article discusses the study of the permanent deformation of thermoplastic elastomers in terms of applications in machine-construction industry, where it is important to minimize them. The study of polyurethane elastomers, based on polyester and fluoro-rubber was conducted. Tests were carried out on a specially designed device for the permanent deformation of the samples. The characteristics were determined under constant deformation at 70°C and 100°C increased and at ambient temperature.
PL
Artykuł stanowi próbę dokonania przeglądu aktualnego stanu wiedzy o człowieku, jako użytkowniku oraz obsługującym środki techniczne. Przedstawia ponadto perspektywy badawcze, które należałoby podjąć w ramach dyscyplin: budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria produkcji, ze względu na aktualne i ważne problemy dotyczące człowieka, funkcjonującego w systemie antropotechnicznym. Szczególną uwagę zwrócono na eksploatowanie środków technicznych przez osoby starsze.
EN
The article is an attempt to review actual state of art on human as user and maintainer of technical means. Moreover it presents research perspectives, which should be undertake within building-and-exploitation-of-machines (mechanical-engineering) and production-engineering disciplines for the sake of actual and important problems concerning human functioning in human engineering system. A particular attention should be paid to exploiting technical means by older persons.
PL
Podstawowym celem pracy jest taki dobór cech konstrukcyjnych w poszczególnych typowielkościach typoszeregu, aby uzyskać identyczne stany: fizyczne, stereomechaniczne oraz proste jak w konstrukcji wzorcowej. Ten dobór cech konstrukcyjnych zintegrowano z optymalizacją różnorodności ilościowych cech konstrukcyjnych poprzez agregację wartości wymiarów. Agregacja wpływa na liczność typowielkości w typoszeregach konstrukcji, a więc możliwość tworzenia jak największej liczby złożeń ograniczoną ich liczbą.
EN
The main goal of this work is the selection of constructional features in the series of types to get the same states: physical, stereomechanical and simple as in the master constructions. The selection of constructional features are integrated with the optimization of quantitative constructional features by aggregating the value of dimensions. Aggregation effect on the size of series of types of construction, and therefore possibility of creating the greatest number of assemblies with a limited their number.
PL
Podstawowym zagadnieniem opracowanym w pracy jest aplikacja wspomagająca generowanie danych technologicznych dla typoszeregów konstrukcji maszyn. Dane generowane są w formie tradycyjnej (karty technologiczne i instrukcyjne) oraz kodów na obrabiarki sterowane numerycznie. Model przekształceń bazuje na opracowanej teorii podobieństwa technologicznego i algorytmach przekształceń cech konstrukcyjnych z zastosowaniem relacyjnych baz danych [6, 7, 8].
EN
The paper presents the applications supporting of technology date generating for series of types of constructions. The data are generated in traditional form (technological and instruction cards) and codes for numerically controlled machines. The model of transformation is based on the theory of similarity and algorithms of transformation constructional features using relational databases [6, 7, 8].
PL
W artykule omówiono trzy gatunki stali konstrukcyjnych S235, P265GH i Weldox700 (S690Q) produkowanych w oparciu o nowe normy. Materiały pochodziły z eksploatowanych elementów konstrukcji nośnych, maszyn i urządzeń energetycznych. Stwierdzono, że pomimo spełnienia wymagań sprecyzowanych w normach badane stale mogą wykazywać silne różnice pod względem mikrostruktury, składu chemicznego i właściwości mechanicznych. Rozbieżności te wynikają z nieprecyzyjnych zapisów norm, a jednocześnie mogą powodować trudności technologiczne oraz prowadzić do zagrożeń podczas eksploatacji maszyn i urządzeń.
EN
The paper three types of construction steels S235, P265GH and Weldox700 (S690Q) produced acording to the new standards was presented. The materials came from the exploited elements of the supporting structures, machines and power equipments. It was found that the tested steels meet the standards but, its can show strong differences in microstructure, chemical composition and mechanical properties. These differences were the result of the unclear wording of the standards and its can cause technological problems and hazard during the operation of the machines and equipment.
PL
W pracy zaprezentowano koncepcję systemu komputerowego, bazującego na wiedzy i doświadczeniu inżynierskim do wspomagania procesu projektowania i konstruowania maszyn. Do wspomagania tego procesu zaproponowano metodę CBR (Case Based Reasoning). Przedstawiono sformalizowany opis działania systemu oraz pokazano strukturę i sposób funkcjonowania utworzonego oprogramowania.
EN
The scope of the paper is the concept of a computer system based on the engineering knowledge and experience for supporting of machine design and construction process. Case Based Reasoning is the method proposed for assisting that process. A formalized description of the system is provided, as well as the structure and functioning of the created software.
PL
Podstawą wspomagania komputerowego tworzenia typoszeregów konstrukcji maszyn jest integracja doboru cech konstrukcyjnych z zapisem konstrukcji. Takie możliwości dają prawie wszystkie programy graficzne klasy CAD. W celu wspomagania komputerowego doboru wymiarów konstrukcji zastosowano metodę algorytmiczną z operatorami. Na podstawie zestawionych operatorów w grafie relacji sprzężeń tworzone są programy obliczeniowe doboru ilościowych cech konstrukcyjnych. Natomiast podstawą zapisu konstrukcji jest parametryzacja. Najlepsze wyniki integracji doboru cech konstrukcyjnych z zapisem konstrukcji uzyskano z zastosowaniem parametryzacji programowej.
EN
Fundamental purpose of CAD systems is the integration of selection process of design parameters and 2D technical drawings or 3D models. These possibilities were achieved by application of an algorithmic parameters selection of design features using operators and programmed or graphical relational parametrization.
EN
The paper shows in synthetic way tabular catalogue of over 70 construction properties of wood. They were divided according to the following properties: physical, strength and acoustical, technological, exploitation, thermal, electrical, and other physical, economic. The conclusion states that all properties of wood are investigated taking into consideration its anisotropic structure which results in majority of them being decomposed into three components. In the consequence there are 200 unique construction properties which are different for each kind of wood.
PL
W pracy w sposób syntetyczny przedstawiono tabelaryczny katalog ponad 70 właściwości konstrukcyjnych drewna. Podzielono je na cechy: fizyczne, wytrzymałościowe i akustyczne, technologiczne, użytkowe (eksploatacyjne), cieplne, elektryczne i pozostałe fizyczne oraz ekonomiczne. W konkluzji wskazano, że wszystkie właściwości drewna są rozpatrywane w aspekcie jego anizotropowej budowy, co sprawia, że większość z nich można zdekomponować na trzy składowe; w efekcie można wskazać niemal 200 jego unikalnych właściwości konstrukcyjnych. Wartości poszczególnych właściwości są odmienne dla każdego gatunku drewna i decydują o jego zastosowaniu. Właściwości drewna przekładają się na cechy użytkowe wyrobu drewnianego. Podczas projektowania części maszyny jej funkcja narzuca zestaw cech, które są brane pod uwagę. Najczęściej jest to kilka lub kilkanaście wybranych z kilkudziesięciu rodzajów właściwości wymienionych w tabelach.
15
Content available Projektowanie sprężyn paraboloidalnych
PL
W pracy przedstawiono podstawowe wiadomości na temat taśmowych sprężyn paraboloidalnych oraz przykłady zastosowania ich w technice. Opisano aplikację internetową do projektowania taśmowych sprężyn paraboloidalnych, umożliwiającą obliczenie ich parametrów konstrukcyjnych.
EN
The paper presents basic information and examples of volute springs application in industry. There is described web application for designing volute springs to provide calculations of their parameters.
16
Content available remote Optymalny dobór cech dynamicznych mechatronicznych układów napędowych
PL
Omówiono sposób modelowani zjawisk dynamicznych w elektromechanicznych układach napędowych maszyn ze starowaniem wektorowym. Opracowano algorytmy wrażliwości i optymalizacji cech dynamicznych, które zastosowano do doboru cech konstrukcyjnych układu napędowego maszyny, prowadząc do minimalizacji sił dynamicznych w parach kinematycznych.
EN
The paper deals with a modeling of electromechanical drive systems incorporating vector control unit. The algorithms of sensitivity analysis and optimization of dynamic features have been elaborated and applied for selection of design features of the system with the aim to minimize dynamic forces in kinematics pairs.
17
Content available remote Inżynieria przyszłości według firmy Lenze
PL
Systemy automatyzacyjne przyszłości posiadać będą strukturę zdecentralizowaną. Poza tym maszyny będą budowane coraz częściej w sposób modułowy. Co do tego wszyscy ekspoerci są zgodni. Ten trend nie stanowi celu samego w sobie. Konstruktorzy maszyn i urządzeń, coraz bardziej odczuwając presję obniżenia kosztów, zmuszeni są do oszczędzania.
18
Content available remote Zastosowanie metod obiektowych w procesie projektowo - konstrukcyjno - wytwórczym
PL
W pracy zaprezentowano metody komputerowego wspomagania procesu projektowania, konstruowania i przygotowania produkcji wybranych grup maszyn. Jako pierwszą zaprezentowano metodę wspomagania procesu projektowania maszyn w oparciu o komputerowy system SWPK [9,10,12], bazujący na wiedzy i doświadczeniu projektowym. Jako drugą przedstawiono metodę integracji procesu konstruowania i wytwarzania, z naciskiem na przyspieszenie procesu przygotowania produkcji wybranej grupy elementów. Do tego celu zastosowano metodę obiektów elementarnych. Jako trzecią zaprezentowano metodę tworzenia obiektów funkcyjnych, zorientowanych na analizę ruchu środka technicznego. Przedstawiono algorytm wyodrębniania obiektów funkcyjnych, oparty na podejściu obiektowym.
EN
The paper presents computer methods of aiding the processes of designing, constructing and production preparation of chosen groups of machine elements. As the first method the method of computer design aiding of machine elements basing on the computer system SWPK [9, 10, 12] is described. This system bases on design knowledge and experiences. The second method considers the process of integration the design and manufacturing phases. The aim of this method is to accelerate the process of production preparation of a chosen group of elements. It is reached by the application of the features technique. The third method is the method of creating the functional feature. This features let us to analyze the move of a technical mean. Basing on the feature approach the method of extracting features has been developed. The paper includes also examples of presented methods.
PL
Rozpatrzono drgania wirującego wału ułożyskowanego na sztywnej i odkształcalnej podporze i obciążonego siłą śledzącą N = N(t), która w ogólnym przypadku może być okresową funkcją czasu. Działa na niego również okresowo zmienne obciążenie poprzeczne Q = Q(x,t). Otrzymano w ten sposób model umożliwiający analizę stateczności dynamicznej wirującego wału traktowanego jako układ podwójnie samowzbudny oraz jego nieautonomicznych drgań, takich jak wymuszone, parametryczne, parametryczno-samowzbudne i wymuszone parametrycznie pobudzone drgania konstrukcji.
EN
Bending vibrations of a rotating shaft have been considered. One edge of the shaft is assumed to be clamped or simply suppored and the accond one has a deformable support. The shaft is explosed to a follower force N = N(t) and a transversal harmonically varying loading P = P(x,t). The structure under study is a biself-excited system which encloses two independent physical factors being the reason of its self-excitation. In the paper dynamic stability of the system has been studied together with nonautonomous vibrations and forced parametrically-excited vibrations of the structure.
20
Content available remote Współczesne wyzwania w budowie i eksploatacji maszyn.
PL
W pracy przedstawione zostały subiektywne oceny Autora dotyczące współczesnych tendencji rozwojowych w budowie i eksploatacji maszyn. Uwagi te dotyczą w głównej mierze tendencji integracyjnych w zakresie stosowanych narzędzi badawczych, jak i tendencji integracyjnych w obszarze tradycyjnie uprawianych dyscyplin, takich jak diagnostyka, tribologia czy bezpieczeństwo i niezawodność. Rozwój zintegrowanych systemów komputerowych CAD/CAM/CAE, a także koncepcji szeroko rozumianego projektowania współbieżnego i mechatroniki wymusza inne spojrzenie na kwestię budowy i eksploatacji maszyn. W tym kontekście rośnie rola eksploatacji maszyn jako wyraz pielęgnacji wyrobu od momentu jego zaprojektowania i wykonania aż do chwili całkowitego wyłączenia z eksploatacji.
EN
The work subjective author's assessments regarding contemporary development tendencies in machine construction and exploitation are presented. These remarks refer primarily to integration tendencies in the area of applied research tools as well as to integration tendencies in the area of traditionally exercised disciplines such as diagnostics, tribology or safety and reliability. The development of integrated computer systems CAD/CAM/CAE, as well as of the concept of widely approved concurrent design and mechatronics requires another glance at the issue of machine construction and exploitation. In such context there grows an increasing role of machine exploitation as an expression of the product care from the design stage, its manufacturing until its complete decommissioning.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.