Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mała elektrownia wodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Polish hydropower resources and example of their utilization
EN
This paper presents the analysis of Polish rivers’ potential to be employed in the construction of new electricity sources. On the basis of the hydrological data obtained in a number of years, set of parameters for 28 water gauges were assessed. The water gauges chosen were meant to display characteristics representative for the whole country. The analysis was preceded by general information concerning the Polish hydropower sector. Finally, the case study of small hydroelectric power plant (SHP) was presented. The location of the planned power plant is the northern part of Poland, in Suraż near the water gauge on the Narew River.
PL
W artykule przedstawiono analizę potencjału polskich rzek do wykorzystania w budowie nowych źródeł energii elektrycznej. Na podstawie danych hydrologicznych uzyskanych w ciągu kilku lat oceniono zestaw parametrów dla 28 wodowskazów. Wybrane punkty wodowskazowe miały zobrazować cechy charakterystyczne dla całego kraju. Analiza została poprzedzona ogólnymi informacjami dotyczącymi polskiego sektora energetyki wodnej. Na koniec przedstawiono studium przypadku małej elektrowni wodnej (MEW). Lokalizacja planowanej elektrowni to północna część Polski, w Surażu koło wodowskazu na Narwi.
PL
Małe elektrownie wodne (MEW) to ogromne możliwości energetyczne dla samorządów. Ale problemy związane z ich budową powodują, że ten potencjał wciąż pozostaje niewykorzystany. Jest woda, ale dla MEW wciąż brakuje dobrych rozwiązań.
EN
The article discusses the importance of small hydro power plants in the Polish power system and defines the legal conditions for the operation of small hydro power plants. The phenomena occurring in the hydrological system of small hydro power plants and their impact on the natural environment were analyzed. An analysis of phenomena occurring in the hydrological system and the activity of small hydro power plants that are operating on the Radunia River helped us identify relations between different types of power plants working in cascades and possibilities of power generation control in period of several days. The above-mentioned analysis has been used in the development of a mathematical model of a hydroelectric plant and cascades of hydroelectric plants. The numerical simulations carried out concerned both the self-operating power plant and a cascade of two identical objects of this type. There is a possibility for small hydro power plant to run as a base load power plant and during periods of high demand as well (peak demand or unexpected loss of generation in the power system). A single hydroelectric power plant can deal with varying peak load demands while adding a second stage increase those abilities. A cascade of reservoir hydropower plants has a much greater ability to store energy and give it back in time. In addition, the existence of a second power plant equipped with a surge reservoir allows for a significant reduction in the amplitude of flows in the river below the cascade, which will reduce the negative impact of the cascade on the environment.
PL
W artykule omówiono znaczenie elektrowni wodnych w systemie elektroenergetycznym Polski oraz określono uwarunkowania prawne dotyczące funkcjonowania małych elektrowni wodnych w systemie elektroenergetycznym. Przeanalizowano zjawiska zachodzące w układzie hydrologicznym małych elektrowni wodnych oraz ich wpływ na środowisko naturalne. Na podstawie analizy funkcjonowania grupy małych elektrowni wodnych działających na rzece Raduni, charakteryzujących się różnymi rozwiązaniami technicznymi, dokonano identyfikacji zależności między różnymi rodzajami elektrowni pracujących w kaskadzie. Wyżej wymienione analizy zostały wykorzystane przy opracowaniu modelu matematycznego testowej elektrowni wodnej oraz testowej kaskady elektrowni wodnych. Przeprowadzone symulacje numeryczne dotyczyły zarówno samodzielnie działającej siłowni, jak i kaskady złożonej z dwóch identycznych obiektów tego typu. Stwierdzono, że w zależności od przyjętego planu pracy siłowni możliwe jest wykorzystanie jej jako elektrowni pracującej zarówno w podstawie, jak i w szczycie obciążenia systemu elektroenergetycznego. Ponadto nawet pojedyncza elektrownia posiada stosunkowo duże możliwości reagowania na zmiany zachodzące w systemie – zarówno te dotyczące wzrostu obciążenia, jak i spadku mocy oddawanej przez sąsiednie elektrownie. Możliwości te znacznie wzrastają w przypadku zbudowania na danym cieku kolejnej siłowni. Kaskada zbiornikowych elektrowni wodnych ma dużo większą zdolność do magazynowania energii i oddawania jej w odpowiednim czasie. Dodatkowo istnienie drugiej elektrowni wyposażonej w zbiornik wyrównawczy pozwala na znaczne zmniejszenie amplitudy przepływów w rzece poniżej kaskady, co zredukuje negatywny wpływ kaskady na środowisko.
PL
Nadrzędnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE jest ochrona wód i środowiska wodnego dla przyszłych pokoleń. Osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód następuje poprzez określenie i wdrożenie koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów działań w państwach członkowskich. Wydzielone tzw. jednolite części wód, zarówno powierzchniowe, jak i podziemne, należy chronić, aby przyszłym pokoleniom pozostawić je w dobrym stanie ilościowym i jakościowym. Inwestycje w energetykę odnawialną, uznawane są w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych za źródła energii promowane ze względu na troskę o środowisko. Tym samym korzyści z realizacji takich przedsięwzięć są wysoko cenione zarówno w skali regionalnej, jak i skali globalnej, szczególnie ze względu na zmiany klimatyczne oraz postępujące zanieczyszczenie środowiska. Krajowe doświadczenia w realizacji małych elektrowni wodnych świadczą jednak o wysokim stopniu niejednoznaczności i budzą wiele kontrowersji. Wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny realizacji MEW, jest wysoko zależny od indywidualnej lokalizacji oraz od aktualnego stanu środowiska. W artykule przedstawione zostały obowiązujące przepisy prawne oraz wskazane możliwe oddziaływania przedsięwzięcia ograniczone do analizy wpływu na ochronę jednolitych części wód podziemnych.
EN
The ultimate objective of the Water Framework Directive 2000/60/ EC is protection of waters and water environment for the future generations. Achieving good condition of all parts of waters is done by setting up and implementing the necessary actions within the integrated programmes in the member states. The selected the so-called uniform parts of waters (both surface and underground) should be protected to be left in good quantity and quality condition for the future generations. Investments in renewable sources of energy are recognised, in the light of the European Parliament and Council Directive 2009/28/EC of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources as promoted sources of energy due to the care for the environment. Thus, the benefits from execution of such investments are highly valued in both regional and global scale, especially in reference to climatic changes and continued pollution of the environment. National experience in execution of small hydropower plants prove, however, high degree of ambiguity and pose many controversies. Both positive and negative effect of execution of small hydropower plants highly depend on the specific location and on the current condition of the environment. The article presents the legal regulations in force and the possible interactions of the project limited to the analysis of the effect on protection of uniform parts of groundwater.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Przeprowadzono analizę opłacalności stosowania małych elektrowni wodnych (MEW). Przedstawiono koncepcję opracowanej w ITG KOMAG małej pływającej elektrowni wodnej, nie wymagającej zapory. Porównano opracowaną koncepcję z typowymi zbiornikowymi elektrowniami wodnymi.
EN
The problem of generating electricity generation from renewable energy sources (RES) is presented. Cost-effectiveness of small hydropower plants (SHPs) is analyzed. The concepts of floating SHPs, without dam, developed at ITG KOMAG are described. One of developed concept is compared with typical water storage power station.
PL
Powiat rzeszowski oraz leżący w jego obrębie powiat m. Rzeszów, w którym zlokalizowana jest mała elektrownia wodna (MEW) będąca przedmiotem oceny, charakteryzują się niskim w stosunku do pozostałych powiatów województwa podkarpackiego potencjałem energetyki wodnej, kształtującym się na poziomie do 3 MW. Rzeka Wisłok na analizowanym odcinku posiada jednak znacznie wyższy potencjał ze względu na jej spiętrzenie przez rzeszowską zaporę. W pracy scharakteryzowano MEW na rzece Wisłok w Rzeszowie oraz przeprowadzono obliczenia teoretycznych i technicznych jej parametrów. Pozwoliło to na ocenę potencjału technicznego elektrowni w kontekście możliwości jego wykorzystania przez mieszkańców miasta.
EN
The Rzeszów region as well as the district of the city Rzeszów, where the small hydropower plant (SHP) which was analyzed is located, are characterized by low hydropower potential, in relation to other districts in the Podkarpacie province, at the level of 3 MW. The Wisłok River in the analyzed section, however has much greater potential due to its damming. This paper contains an analysis of an SHP on the Wisłok River as well as the calculations of theoretical and technical specifications for the plant. The analysis allowed for the evaluation of the technical potential of an SHP in the context for the possibilities of its use by the city dwellers.
7
Content available remote System sterowania Małą Elektrownią Wodną z turbinami Archimedesa
PL
Firma Gawlikowski, posiadając wieloletnie doświadczenie w automatyzacji Małych Elektrowni Wodnych (MEW), zrealizowała dostawę systemu dla MEW Kolonowskie, wyposażonej w trzy turbiny Archimedesa. Układ sterowania został oparty o jednostkę z serii CJ2M, współpracującą z pakietem oprogramowania SCADA CX Supervisor.
8
Content available remote Control strategy for maximizing conversion efficiency of a small hydropower plant
EN
An analysis of the energy conversion system which consists of a propeller water turbine, a permanent magnet synchronous generator and a power electronic converter is presented. The considered control strategy implements an optimizing technique that guarantees maximal average efficiency independently of hydrological condition changes through the constant search for optimal operation parameters. The water flow parameter, essential for objective function estimation, is eliminated by the dedicated control technique. The control method is implemented and tested in the model created in the Matlab/Simulink software. All characteristics and parameters were identified on a real small hydropower plant and on the special laboratory model.
PL
W artykule analizowany jest tor przetwarzania energii, który składa się z turbiny śmigłowej, generatora synchronicznego z magnesami trwałymi oraz przekształtnika energoelektronicznego. Przedstawiono strategię sterowania opartą na metodach optymalizacji, która przez ciągłe poszukiwanie optymalnych parametrów pracy gwarantuje maksymalną sprawność przetwarzania niezależnie od zmiennych warunków hydrologicznych. Przez wybraną technikę sterowania wyeliminowano konieczność znajomości parametru przepływu wody niezbędnego do oszacowania funkcji celu. Strategia sterowania została zaimplementowana i przetestowana w modelu opracowanym z zastosowaniem oprogramowania Matlab/Simulink. Wszystkie charakterystyki i parametry zostały zidentyfikowane w rzeczywistym obiekcie małej elektrowni wodnej i na stanowisku laboratoryjnym.
9
Content available remote Przyłączanie małej elektrowni wodnej do sieci
PL
Analizowano zjawiska towarzyszące włączaniu małej elektrowni wodnej z generatorami indukcyjnymi do sieci niskiego napięcia. Sprawdzono czy zmiany napięć i prądów w układzie zasilającym nie doprowadzą do przekroczenia dopuszczalnej obciążalności elementów sieci lub do pogorszenia jakości dostarczanej energii poniżej wymaganego poziomu. Rozważono proces rozruchu i pracy ustalonej generatorów elektrowni. Oceniono pracę układów zabezpieczeń. Wskazano czułe miejsca w układzie zasilającym wymuszające konieczność zachowania specyficznych warunków pracy lub wymiany krytycznych elementów.
EN
Examined the phenomena accompanying switching on small hydroelectric power station with inductive generators to low-voltage network. Checked whether changes in currents and voltages in supply network will not lead to permissible electrical load of network elements or to the deterioration of the supplied energy quality below the required level. The starting process and steady work of power generators were considered. Evaluate the work of the system protection. Indicate sensitive places in power network that enforce the need to provide the specific working conditions or the exchange of critical elements.
PL
Jednym z najważniejszych aspektów przy wyborze systemu przetwarzania energii dla elektrowni wodnych jest ich sprawność. Małe elektrownie wodne, które w większości są elektrowniami przepływowymi, charakteryzują się koniecznością pracy przy zmiennych warunkach hydrologicznych. Z tego względu, tory przetwarzania energii powinny zapewniać wysoką sprawność w szerokim zakresie przepływów wody. Artykuł ten przedstawia analizę sprawności toru przetwarzania energii składającego się z turbiny śmigłowej zintegrowanej z generatorem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi. W celu zapewnienia wysokiej sprawności w szerokim zakresie przepływu wody wykorzystano możliwość pracy hydrozespołu ze zmienną prędkość obrotową, natomiast dopasowanie parametrów generowanej energii do wymagań systemu elektroenergetycznego zrealizowano poprzez energoelektroniczny układ przekształtnikowy AC/DC/AC. Prezentowana analiza dotyczy wszystkich elementów składowych toru przetwarzania energii rzeczywistego obiektu o mocy 75kW. W artykule zaprezentowano zarówno rozważania teoretyczne jak i rzeczywiste charakterystyki sprawności.
EN
One of the most important aspects in choosing the energy conversion system for water Power plants is its efficiency. Small Hydropower Plants, which are mostly run-of-the-river plants, are characterized by necessity of working with changeable hydrological conditions. That is why theirs energy conversion systems should ensure high efficiency in a wide range of water flow. This paper presents efficiency analysis of energy conversion system containing integrated propeller turbine with permanent magnet synchronous generator. In order to obtain high efficiency in a wide range of water flow the variable speed operation method, has been used. This solution requires a Power Electronic Unit in the energy conversion system to match the load and control the power flow from the generator to the grid. Presented analysis concerns all elements of energy conversion system of real object of 75kW power. This article contains both theoretical analysis, and real efficiency characteristics.
PL
Przedstawiono proces oceny wpływu małej elektrowni wodnej na istniejącą sieć niskiego napięcia.
EN
The paper presents a process of assessment of small hydroelectric power plant influence on existing LV network.
PL
Opisano modernizację części technologicznej i zabezpieczeniowej w malej Elektrowni Wodnej Dolny Jelenec na Słowacji.
EN
The paper describes modernization of the technological and protection - part of small hydroelectric plant Dolny Jelenec in Slovakia.
EN
The synthesis of RMS voltage control system in the stator circuit of squirrel cage induction machine based on the linear criterion of "optimum magnitude" by C. Kessler 'a was performed. The squirrel cage induction machine was operating as a generator in autonomous (isolated) network. Induction machine is driven by an induction machine supplied from the inverter, which simulates the low pressure head water turbine. Synthesis process of the control system was supported by experimental studies of this system.
PL
Przeprowadzono syntezę układu regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną, w oparciu o liniowe kryterium „Optimum wartości” wg C. Kessler’a. Maszyna indukcyjna jest napędzana maszyną indukcyjną zasilaną z przemiennika częstotliwości, która symuluje turbinę wodną. Proces syntezy układu regulacji został poparty badaniami eksperymentalnymi tego układu. (Układ regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną)
PL
Pełniejsze wykorzystać potencjału energetycznego wody jest możliwe przez zastosowanie technologii przetwarzania energii przy zmiennej prędkości obrotowej. W artykule przedstawiono koncepcję takiego systemu przetwarzania energii pod kątem zastosowania w prototypowej małej elektrowni wodnej (MEW), bazującego na generatorze z magnesami trwałymi zintegrowanym z turbiną śmigłową. Taki generator może pracować przy zmiennej prędkości obrotowej, jednak wymaga zastosowania energoelektronicznego układu przekształtnikowego w celu dopasowania parametrów produkowanej energii elektrycznej do wymagań sieci elektroenergetycznej. W artykule przedstawiono szczegółowy opis elementów prototypowych koncepcyjnej MEW, takich jak generator oraz przekształtnikowy układ generacyjny.
EN
Full efficiency of energy conversion in small hydropower plants (SHP) can be achieved for power technology with generators working at a variable speed. This paper presents a concept of a energy conversion system dedicated for application in a prototype SHP which is based on a permanent magnet (PM) generators with a propeller turbine integrated with the generator rotors. These PM generators can work at a variable speed and therefore energy produced by the PM generators have to be converted by means of a power electronic unit to fit to the three-phase power grid parameters. The elements of such SHP like PM generator and power electronic unit are described in details.
15
Content available remote Small Hydropower Plant with variable speed PM generator
EN
This paper presents a new concept of a Small Hydropower Plant (SHP) which is based on a permanent magnet generator (PM generator) with a propeller turbine integrated with the generator rotor. The PM generator can work at a variable speed and therefore energy produced by the PM generator has to be converted by means of a power electronic unit to fit to the three-phase power grid parameters. The paper describes elements of the energy conversion system and it also presents the results of numerical calculations of this system working.
PL
W artykule zaprezentowano nową koncepcję Małej Elektrowni Wodnej (MEW) opartej o zintegrowany z turbiną śmigłową generator synchroniczny z magnesami trwałymi. Generator pracuje ze zmienną prędkością obrotową, dlatego energia przez niego wytwarzana musi być przekształcona za pomocą układu energoelektronicznego do parametrów zgodnych z wymaganiami sieci trójfazowej. W artykule opisano elementy systemu wytwarzania i przekształcania energii oraz przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych pracy tego systemu.
PL
Przedstawiono pomiary parametrów statycznych i dynamicznych małej elektrowni wodnej pracującej w terenach górskich, zawierającej trzy generatory asynchroniczne o mocy 160 kW/0,4 kV, połączonej z siecią średniego napięcia poprzez transformator 20/0,4 kV. Zarejestrowano i przeanalizowano przebiegi napięć i prądów w stanach przejściowych wywołanych wyłączaniem i załączaniem jednego z generatorów.
EN
This work presents measurements and analysis of static and dynamic parameters of small hydro power plant localized in mountain region included three asynchronous generators 160kW/0.4kV, connected to the grid via transformer MV/LV. Recorded and analysed transient states concerns sequence of switching off and switching on one of the generators.
PL
Badaniami prowadzonymi w latach 2001-2006 objęto zespół dziewięciu elektrowni wodnych o łącznej mocy 14,58 MW, usytuowanych na rzece Raduni w regionie pomorskim. Badany zespól elektrowni produkuje rokrocznie blisko 30ź103 MWh, przy czym najwięcej energii wyprodukowano w 2002 roku a najmniej w 2006. Dokonano identyfikacji czynników mających największy wpływ na produkcję energii elektrycznej w badanym obiekcie.
EN
The research carried out in years 2001-2006 covered a system of nine water power plants with total rating of 4.58 MW, located at the Radunia River in Pomorze region. The examined complex of power plants produces almost 30ź103 MWh of energy every year. However, highest amount of energy was produced in 2002, and lowest in 2006. The research allowed to identify factors with highest impact on electric energy production in the examined facility.
PL
Po stuleciach podziałów Europa krok po kroku jednoczy się i razem idzie naprzód. Bardzo ważnym elementem procesu integracji stało się połączenie ze sobą zagadnień związanych z przyrodą, gospodarką i sferą społeczną w celu poprawy stanu środowiska naturalnego i poziomu życia.
20
Content available remote Układy automatyki małej elektrowni wodnej
PL
Analizowano pracę układów automatyki małej elektrowni wodnej. Przedstawiono schematy układów sterowania: całą elektrownią, zmianami przełyku turbiny i wyłącznikami. Zaproponowano rodzaje zabezpieczeń i ich nastawienia. Opisano warunki pracy generatora.
EN
The work of automatic control engineering systems of small electric power station was analysed. Diagrams of control systems of hydroelectric station, turbine and switches were presented. Types of protections and their is settings were proposed. Regime of generator was described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.