Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mączka dolomitowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Projektowanie materiałowe kompozytu z odpadami poliestrowo-szklanymi
PL
Przedstawiono model materiałowy kompozytu poliestrowego z odpadami poliestrowoszklanymi oraz mączką dolomitową. Model został zbudowany na podstawie wyników doświadczeń i ich statystycznej analizy. Jakość dopasowania modelu oceniono przez wyznaczenie współczynników determinacji. Oceniono wpływ składników na wybrane właściwości kompozytu i zaproponowano funkcję optymalizacji pozwalającą na dobór optymalnego składu kompozytu.
EN
Polyester matrix composite was modified by addn. of glass fiber-reinforced polyester composite waste (grain size below 7.0 mm) and dolomite powder, cured and studied for compressive and flexural strengths and water absorption. Synergy between the polyester resin and the recyclate resulted in a decrease in mech. properties and increase in H₂O absorption. The recyclate content optimization functions were derived.
2
Content available Właściwości mechaniczne nanokompozytów
PL
W pracy zastosowano 2 % wag. nanonapełniacza NanoBent® ZR2 do wytworzenia kompozytów o osnowie poliestrowej z recyklatem poliestrowo-szklanym oraz mączką dolomitową. Zbadano wytrzymałość na ściskanie oraz zginanie otrzymanych nanokompozytów w zależności od zawartości recyklatu oraz żywicy poliestrowej. Następnie sformułowano model materiałowy nanokompozytu. The influence on the mechanical properties of the components of the nanocomposite was calculated.
EN
In this work 2 wt. % of nanofiller NanoBent® ZR2 was used as polyester composites with glass reinforced polyester waste and dolomite dust. The compressive and flexural strengths of nanocomposites were tested, according to the content of recycled material and polyester resin. The material model of the nanocomposite was formulated. Evaluation of influence of components on mechanical properties of nanocomposite.
PL
Artykuł przedstawia trendy rozwoju zapotrzebowania na najważniejsze surowce szklarskie, tj. piaski kwarcowe, mączki wapienne i dolomitowe w latach 1990-2010, oraz ocenę możliwości jego zaspokojenia z istniejących źródeł krajowych, z uwzględnieniem perspektyw i szans zagospodarowania nowych złóż oraz powiększenia bazy zasobowej. Analizie poddano dotychczasowe trendy w funkcjonowaniu poszczególnych sektorów przemysłu szklarskiego, z uwzględnieniem zmian technologicznych, przedstawieniem głównych producentów i ich potencjału produkcyjnego oraz perspektyw rozwoju danych branż. Omówiono także krajowe źródła surowców szklarskich, ich dostępność pod względem wymagań jakościowych poszczególnych branż odbiorców oraz perspektywy rozwoju podaży w świetle przyszłego zapotrzebowania na te surowce.
EN
The paper presents trends in demand for the most important raw materials for glass industry such as: quartz sand, limestone and dolomite flour, upon the years 1990-2010, and the evaluation of opportunities to meet such demand from existing domestic sources, including prospects and possibilities for development of new deposits and enlargement of the resource base. The current trends in the functioning of the various sectors of the glass industry, including technological changes, presentation of the major producers, their production potential and prospects of development of the industry, were analyzed. The paper also presents the domestic sources of raw materials for glass industry, their accessibility in terms of quality required by individual industries customers and prospects for production development due to future demand for these materials.
PL
Przedstawiono wyniki badań. Stwierdzono korzystny wpływ popiołów lotnych i mączki dolomitowej na upłynnienie mieszanki betonowej i mikrostrukturę betonu. Wykazano, że betony samozagęszczone zawierające jako mikrowypełniacz mączkę dolomitową charakteryzują się większą wczesną wytrzymałością na ściskanie, w porównaniu z betonami zawierającymi popioły lotne. Stwierdzono też, że betony z popiołami lotnymi charakteryzują się nieco większą mrozoodpornością niż zawierające mączkę dolomitową.
EN
The paper presents research results of the influence of dolomite filler and fly-ash on self compacting concrete properties. The positive impact of fly-ash and dolomite filler on fluidity of mixture microstructure has been identified. It has been proved that concretes with dolomite filler reach high early compression strength then the strength of concretes containing fly-ash. It has been proved also that self compacting concretes containing fly-ash are characterized by a slightly higher freeze resistance than concretes with dolomite filler.
EN
The paper presents research results of the influence of dolomite filler on self-compacting concrete properties. The positive impact of dolomite filler on fluidity and mixture structure has been identified. It has been proved that concretes with dolomite filler admixture reach high compression strength and are frost and defrosting salt resistant. The cement matrix after 28 days of hardening includes mainly crystals of phase C-S-H, Ca(OH)2 and dolomite crystals.
PL
Mączkę dolomitową granulowano w sposób okresowy, w poziomym bębnie o średnicy d=0,5 m, przy prędkości obrotowej n = 20 obr/min i objętościowym stopniu wypełnienia bębna materiałem φ = 0,1. W trakcie kolejnych prób zmieniano skład ziarnowy oraz stopień nawilżenia wodą. Celem pracy było zbadanie porowatości oraz szybkości zagęszczania aglomeratów powstających w czasie mokrej granulacji mączki dolomitowej w zależności od składu ziarnowego i stopnia nawilżenia materiału. Analiza otrzymanych zależności wskazuje, że w trakcie granulacji tworzące się aglomeraty podlegają stopniowemu zagęszczaniu. Szybkość zagęszczania granulek zależy od składu ziarnowego granulowanego proszku oraz stopnia nawilżenia, natomiast zależność szybkości zagęszczania od średnicy granulek jest nie zawsze jednoznaczna.
EN
The ground dolomite was granulated batch-wise in a horizontal drum of diameter D = 0,5 m, at rotational speed n = 20 r.p.m. and volumetric drum filling with the material φ = 0,1. During subsequent runs, the particle size distribution and wetting degree were changed. The aim of the study was to investigate the porosity and the rate of thickening of agglomerates formed during wet granulation of ground dolomite depending on the particle size composition and material wetting degree. The dependence of granulation time and process parameters, including the particle size composition and wetting degree, on the porosity of granules and their thickening rate was determined. The analysis of the results obtained shows that the agglomerates are slowly thickened during the granulation. The rate of granule thickening depends on the particle size composition of the powder and the degree of wetting, while the dependence of the thickening rate on the granule diameter is not always explicit.
PL
Przedstawiono wyniki badań granulacji bębnowej mączki dolomitowej o różnym składzie ziarnowym. Surowce do badań uzyskiwano przez mieszanie frakcji wyjściowych materiału w obliczonych proporcjach. W obliczeniach założono podobieństwo geometryczne składów ziarnowych poszczególnych materiałów. Przyjęto stałość dwóch parametrów składu: otds = 1.07 i g1 = 2,30 dla sześciu wartości średniego wymiaru ziarna ds. w zakresie 10,6-34,9 mm. Badano wpływ ilości dostarczonej cieczy zwilżającej oraz skład ziarnowego surowca na przebieg procesu granulacji oraz szybkość wzrostu średniej średnicy produktu.
EN
Results of the investigation of drum granulation of ground dolomite with different particle size composition are discussed. Raw material for testing was prepared by mixing initial fractions of the material at determined ratios. Geometric similarity of particle size compositions of particular raw materials was assumed in the calculations. Two parameters, otds = 1.07 and g1 = 2,30 were assumed constant for six values of mean diameter ds ranging from 10.6 to 34.9 mm. The effect of the amount of wetting liquid and particle size composition of the raw material on the rate of growth of mean particle diameter was investigated.
8
Content available remote Dolomity dewońskie - surowiec do produkcji szkła
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.