Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 243

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lubrication
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
Friction is one of the most common phenomena in this technique. The friction process in the tribography systems causes both energy losses and consumption process losses. The layer of the surface of a solid body differing from the material to the entire volume of the solid is a close participant in the tribological process. The effects of external influences during treatment of the material and in friction processes were established and modified. The well-shaped layer of the surface provided optimum tribological properties during operation. This work provides an analysis of the use of a tribological pair working in a rotational movement, in different operating conditions. The tests carried out showed the impact of the selected exploitation factors, that is, the speed and load, the consumption and the friction coefficient of the saliva and the graphical interpretation of results from the results obtained from experimental and metallographical studies. The tests carried out in the block-on ring position of the T-05 tribology was the nature of preliminary tests. Preliminary tests enabled the effects of designated performance parameters to be determined on selected tribological properties. Low-carbon steel used for heat-chemical treatment and steel with DLC coating was used for the test. Metallographic studies enabled the dominant use mechanism to be determined, depending on external factors. The application of the above-mentioned value for materials currently used in various types of constructions allows for extending the life of a given device without major financial and constructional costs. A wide range of applications can bring many benefits to the current design solutions, in which the efficiency of the entire device can be easily improved.
EN
The article presents the results of the investigations of turbocharger shaft bearing using different kinds of lubrication conditions (dry friction and lubrication with different kind of oils). In particular, the wear of the turbocharger shaft surface was evaluated. One of the most frequent failures is the seizure of the turbocharger shaft in the slide bearing, causing its rotation, which leads to destruction of the assembly and costly repairs. On the basis of the conducted tests, it was found that the average value of representative breaks surface on the turbocharger shaft are reduced using of a less viscous oil. Similar situation was seen using new oil instead overworked oil – it had an influence on the value of diameter of breaks.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad technologią wytwarzania wypraski o zmiennym przekroju ścianki. W badaniach skupiono się na opracowaniu parametrów technologii umożliwiającej uzyskanie wyrobu wolnego od wad i nieciągłości materiału na powierzchni zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Opracowano plan badań obejmujący obróbkę cieplną materiału wsadowego przed operacją wyciągania ścianki, redukcją jej grubości. Badania polegały na ocenie wpływu rodzaju obróbki cieplnej na jakość powierzchni wypraski. Przeprowadzono badania bez udziału międzyoperacyjnej obróbki cieplnej oraz z międzyoperacyjną obróbką (wyżarzaniem i przesycaniem). Wyżarzanie przeprowadzono w temp. 450°C w czasie 4 godzin, następnie wypraski chłodzono z piecem. Obróbkę przesycania wyprasek wykonano w trzech wartościach temperatury, tj. 450°C, 480°C i 510°C w czasie 1 godziny każdą; po tym czasie chłodzono je w wodzie. Podczas operacji wyciągania ścianki wypraski sprawdzono różne strategie formowania. W tym celu zaprojektowano i wykonano dwa komplety narzędzi kształtujących, które różniły się stopniem przeformowania przy jednakowym efekcie końcowym. W pierwszej części rozpatrywano wyciąganie ścianki przez dwie matryce, natomiast w kolejnej części – wyciąganie przez trzy matryce. W badaniach porównano również dwa środki smarne dedykowane do wyciskania stopów aluminium na zimno, mianowicie: olej multipress Al71 oraz stearynian cynku. W artykule wykazano, że odpowiednie dobranie parametrów, tj. międzyoperacyjna obróbka cieplna, smarowanie oraz stopień przeformowania, pozwala uzyskać wyrób wolny od wad powierzchni.
EN
This article presents the results of tests concerning the production technology of an drawpiece with varying wall cross-section. Tests were focused on developing technological parameters making it possible to obtain a product free of defects and discontinuities of material on both the exterior and interior surface. A test plan was developed, covering heat treatment of the stock material prior to the wall drawing operation, reduction of its thickness. Tests involved assessment of the influence of the type of heat treatment on the drawpiece’s surface quality. Tests with and without interoperational heat treatment (annealing and hyperquenching) were performed. Annealing was performed at 450°C for 4 hours, then extrudates were cooled along with the furnace. Hyperquenching of extrudates was performed at three temperatures, i.e. 450°C, 480°C and 510°C, for 1 hour for each temperature; after this time, they were cooled in water. During the wall drawing operation performed on the extrudate, different forming strategies were checked. For this purpose, two sets of forming tools were designed and manu-factured, which differed in their reduction ratio but yielded the same final effect. In the first part, wall drawing through two dies was considered, and in the next part – drawing through three dies. Tests also compared two lubricants dedicated for cold extrusion of aluminum alloys, namely: Al71 multipress oil and zinc stearate. This article demonstrates that proper selection of parameters, i.e. interoperational heat treatment, lubrication and reduction ratio, makes it possible to obtain a product free of surface defects.
PL
Olej spełnia trzy podstawowe funkcje w układzie smarowania: smaruje, przez co chroni części maszyny przed zużyciem i zmniejsza tarcie; czyści, czyli zmywa powierzchnię i transportuje zanieczyszczenia i chłodzi - odprowadza ciepło i chroni przed korozją. W wyniku spełniania tych funkcji możemy uznać, że olej jest elementem konstrukcyjnym maszyny. Okazuje się jednak, że najsłabszym, z uwagi na wysoką wrażliwość i podatność na uszkodzenia we wszystkich fazach "życia", najszybsze zużycie, czy wysokie narażenie na destrukcję. Z uwagi na jego cenę w stosunku do innych elementów maszyny jest również poddawany największej ilości eksperymentów. Najistotniejszym jest jednak to, że pomimo swoich słabości pojawia się w obiegu każdej części urządzenia i jest najprostszym nośnikiem informacji o jego stanie technicznym.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie problematyki układów centralnego smarowania, w jakie wyposażona jest większość obecnie produkowanych maszyn budowlanych oraz drogowych. W artykule przedstawiono rodzaje stosowanych obecnie układów centralnego smarowania oraz metodologię ich projektowania.
EN
The aim of the article is to discuss the issue of central lubrication systems, which are included in most currently manufactured construction machines. The types of central lubrication systems used nowadays and the methodology of their design are presented.
EN
In this paper, the influence of friction resistance and mutual contact interaction on dynamical properties of the cam-tappet mechanism is analyzed. A dynamical model of the cam-tappet contact has been developed. Chosen results of numerical simulations of this model are presented for cases with and without oil lubrication in contact zones. Various phenomena accompanying the cam-tappet contact dynamics have been observed, e.g., change of the global direction of tappet rotation, local oscillation of these revolutions, changes of friction in function of frequency of the camshaft longitudinal vibrations. We confirm, that the growing amplitude of camshaft longitudinal vibration causes an increase in the tappet rotational speed, whereas its reducing to small values leads to stopping the tappet rotation.
EN
Petroleum substances are a mixture of many hydrocarbons of various structures; some of them are toxic for marine organisms. In case of pollution of the aquatic environment, these compounds may enter seawater organisms and adversely affect gas exchange and inhibit photosynthesis. Therefore, it is important to take measures to reduce the emissions of these compounds into the aquatic environment and quickly to remove possible spills of uncontrolled pollution. Sorbents are materials that soak up oil from water. They are best suited for the absorption of oil – derived substances. They are used to absorb leaks in open and closed tanks, particularly in hard – to-reach places. Sorbents can be natural organic, natural inorganic or synthetic. Natural sorbents are divided to organic materials such as peat moss or wood products, and inorganic materials such as vermiculite or clay. Sorbents are available in a loose form, which includes granules, powder, chunks and cubes. Synthetic sorbents are used to wipe other oil spill recovery equipment such as skimmers and booms after a spill clean-up operation. The thesis deals with the issues related to the analysis of the possibility of using sorbents to combat oil pollution in port and coastal areas. The article discusses the types of pollution occurring in coastal waters, as well as the types of sorbents used and the forces and measures to combat pollution. The characteristic features of sorbents are rate of absorption and adsorption, oil retention and ease of application. Absorption tests were carried out and the best sorbents for combating oil pollution were selected.
EN
Long and trouble-free operation of rolling bearings is largely dependent on their lubrication. Depending on their properties, lubricants reduce the levels of vibration and noise generated by a running bearing to varying degrees. Such an influence of the lubricant is usually desirable during operation. On the other hand, from the point of view of post-production diagnostics, which uses vibroacoustic (VA) signals to evaluate the quality of bearings, lubricants can lead to unwanted masking of damage and manufacturing defects. This is due to a decrease in amplitude and/or a change in the spectral composition of the vibrations. Studies on the influence of lubricants on bearing vibrations were carried out on a set of 10 new tapered roller bearings using 12 oils of different kinematic viscosity. On the basis of the test results, the influence of oil viscosity on the level of vibrations generated by bearings and the nature of this relationship were determined. The sensitivity of selected measures of acceleration of bearing vibrations to changes in viscosity of the lubricant used was determined in this paper. On this basis, the premises concerning the criteria for selection of a lubricant for the purpose of post-production diagnostics of rolling bearings were specified. Appropriate lubricant parameters have been defined to guarantee the stability of the rolling bearing testing process and to reduce the masking of manufacturing defects in the VA signal.
XX
Długa i bezawaryjna praca łożysk tocznych w dużej mierze uzależniona jest od ich smarowania. Środki smarne, w zależności od swoich właściwości, w różnym stopniu obniżają poziomy drgań i hałasu generowanego przez pracujące łożysko. Takie oddziaływanie środka smarnego jest zwykle pożądana na etapie eksploatacji. Natomiast z punktu widzenia diagnostyki kontrolnej (poprodukcyjnej), wykorzystującej sygnały wibroakustyczne (WA) do oceny jakości łożysk, substancje smarujące mogą prowadzić do niepożądanego maskowania uszkodzeń i wad produkcyjnych. Wynika to z obniżenia amplitud i/lub zmiany składu widmowego drgań. Badania wpływu środka smarnego na drgania łożysk przeprowadzono na zestawie 10 nowych łożysk stożkowych z zastosowaniem 12 olejów o różnej lepkości kinematycznej. Na podstawie wyników testów określono wpływ lepkości oleju na poziom drgań generowanych przez łożyska oraz określono charakter tej zależności. W pracy określono wrażliwość wybranych miar przyspieszeń drgań łożysk na zmiany lepkości stosowanego środka smarnego. Na tej podstawie sprecyzowano przesłanki dotyczące kryteriów doboru środka smarnego na potrzeby diagnostyki kontrolnej (poprodukcyjnej) łożysk tocznych. Określono parametry środka smarnego gwarantujące stabilność procesu testowania łożysk tocznych i przyczyniające się do ograniczenia maskowania wad produkcyjnych w sygnale WA.
EN
The paper presents calculations of the relative oil film value for the meshing of angle planetary gearboxes used in mining scraper conveyors. Calculating the value of this parameter was made using methodology that was compliant with ISO/TR 15144-1: 2014 (E). As a result of the analysis, it was found that exploitation of mining gears takes place under boundary or mixed lubrication conditions, with oil viscosity and surface roughness having a significant influence on these conditions.
EN
The subject of this paper is the extension of the durability of multi-stage gear units working in moments or constant overloads. Gear oils in sugar conveyor systems of the DC tray extractor were tested. Lubrication parameters and modifications of this parameter have been studied by adding additional materials to the oil. Additionally, the noise levels emitted by practical transmissions before and the addition of modifiers were measured. The lubrication tests were carried out on a semi-Timken apparatus, for example, friction roller friction – roller, in oils extracted from the gear unit. Sound level tests were performed using the SoundMeter application with a MIC001 microphone adapter. The results confirmed the effectiveness of the modified equipment, which was raised to a higher value, and also the noise level of the working gear was reduced. It has been shown that, in the current operating systems, a method of increasing the lubricant parameters of the gear oils is required, which translates into the durability of the gear pairs during operation.
PL
Przedmiotem niniejszych badań jest problem wydłużenia trwałości wielostopniowych przekładni zębatych pracujących w chwilowymi lub stałymi przeciążeniami. Badaniom podlegały oleje przekładniowe stosowane w systemach transmisji mocy cukrowniczego ekstraktora korytowego typu DC. Badano parametr smarności olejów i możliwości modyfikacji tego parametru poprzez wprowadzenie dodatków niskotarciowych do oleju. Dodatkowo pomierzono poziom hałasu emitowanych przez pracujące przekładnie przed i po dodaniu modyfikatorów. Badania smarności przeprowadzono na aparacie semi-Timken, na którym zacierano pary cierne rolka–wałek w obecności olejów pobranych z przekładni. Do badań poziomu emisji hałasu wykorzystano aplikację SoundMeter z przystawką mikrofonową MIC001. Wyniki badań potwierdziły skuteczność modyfikatorów – uzyskano wyższe wartości obciążeń zacierających, a także obniżono poziom emisji hałasu pracujących przekładni. Wykazano, że w rzeczywistych systemach eksploatacyjnych istnieje możliwość podniesienia wartości parametrów smarności olejów przekładniowych, co ma bezpośrednie przełożenie na trwałość par ciernych przekładni w trakcie eksploatacji.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki układów centralnego smarowania, w jakie w większości wyposażone są obecnie produkowane maszyny budowlane oraz drogowe. W artykule przedstawiono rodzaje stosowanych obecnie układów centralnego smarowania oraz metodologię ich projektowania.
EN
This article aims to present the problems of central lubrication systems in which the majority of currently produced construction and road construction machinery are equipped. The article presents the types of central lubrication systems currently in use and the methodology for their design.
12
PL
W artykule analizowany jest stan wiedzy na temat warunków kinematycznych, tarcia i zużycia THR. Pokazano, że: 1) geometria złącza HIP określa warunki wpływu tarcia i zużycia; 2) tribologia (tarcie i zużycie) sztucznych stawów HIP (związanych z biokompatybilnością) to dwa kluczowe aspekty odpowiedzialne za kliniczny sukces implantu stawu biodrowego; 3) konieczna jest symulacja tarcia i zużycia w rzeczywistych warunkach pracy stawu biodrowego HIP, w celu oceny skuteczności różnych rozwiązań implantów biodrowych, poprzez porównanie ich parametrów tarcia w zależności od warunków smarowania i mechanizmów zużycia kontrolowanych za pomocą tarcia. Opracowano zmodyfikowany schemat kinematyczny symulatora ruchu z uwzględnieniem poszczególnych składowych ruchu oraz pomiarem siły tarcia komponentów i momentu obrotowego. Zainstalowane osobne czujniki obciążenia pozwalają mierzyć siłę osiową Fz wzdłuż osi kości udowej (z), moment Mz wokół osi z oraz momenty w osiach Mx i My. Opracowano procedurę obliczania parametrów tarcia i smarowania podczas całego cyklu symulacji, która zostanie wykorzystana do przetwarzania danych eksperymentalnych z testów symulacyjnych. Wyniki obliczeń parametrów Sommerfelda w każdym punkcie cyklu ruchu wraz ze schematem obciążenia normalnego pokazują, że parametr Sommerfeld zmienia się nieznacznie w zakresie 11,2·10-8–4,0·10-8 dla 50% cyklu. Zatem zmienność rzeczywistych warunków smarowania obciążonej części dla danego cyklu jest stosunkowo niewielka.
EN
State-of-art of studies of kinematic conditions, friction and wear of THRs is analysed. It is shown that: 1) geometry of the HIP joint defines the friction and wear regimes of its action; 2) tribology (friction and wear) of the artificial HIP joints, associated with biocompatibility, are two critical aspects responsible for the clinical success of a hip implant; 3) the simulation of the friction and wear in real conditions of artificial HIP joint action is needed to assess the performance of different hip implant designs by comparing their friction parameters depending on lubrication conditions and wear mechanisms controlled by friction. The modified kinematic scheme of the friction simulator with separate moving and measurement of the frictional torque components is developed, and the simulator is built. The separate load cells installed allow to measure axial force Fz along the femoral (z) axis, moment Mz about the z-axis and moments about orthogonal axes Mx and My. The calculation procedure of the friction and lubrication parameters during the whole simulation cycle is developed, and will be applied for processing of the experimental data of simulation tests. The results of Sommerfeld parameter calculation in each point of the gain cycle together with normal load diagram reveal that Sommerfeld parameter varies slightly within the range of 1.2·10-8–4.0·10-8 for 50% of the cycle. So, the variation of the real lubrication regime of the loaded part of the gain cycle is relatively small.
PL
Celem artykułu było omówienie procesów tribochemicznych, zachodzących podczas tarcia z udziałem wybranych komponentów środków smarowych, które w zasadniczy sposób decydują o przebiegu tarcia, a w konsekwencji o jego podstawowych skutkach, którymi są opory ruchu i zużycie materiałowe. Na podstawie doniesień literaturowych przedstawiono ogólną charakterystykę procesów tribochemicznych, związanych z generowaniem triboplazmy oraz emisją egzoelektronów, fotonów lub wolnych rodników i innych cząstek obdarzonych ładunkiem. Emitowanie tego typu aktywnych cząstek elementarnych inicjuje szereg reakcji tribochemicznych z udziałem komponentów środka smarowego, których produktami są m.in. związki organiczne, powstałe w wyniku konwersji strukturalnej zastosowanych dodatków uszlachetniających. Na podstawie wyników badań spektralnych przeprowadzonych przez autora artykułu wykazano w zdeponowanych produktach m.in. obecność związków o strukturze karboksylanów żelaza oraz związków cyklicznych, np. kompleksowych związków żelaza. Tym samym podczas tarcia przebiegają reakcje tribooksydacji wiązania nienasyconego oraz tlenoorganicznych grup funkcyjnych, a następnie tworzą się połączenia pomiędzy powstałymi grupami karboksylowymi i żelazem pochodzącym z materiału konstrukcyjnego węzła.
EN
The aim of this work was the examination of tribochemical processes associated with shearing in the presence of complex lubricants. Additives used for lubricant production affect the resistance to motion an the resulting material wear. On the basis of literature reports, this paper presets the general characteristics of tribochemical processes related to the generation of triboplasma and the emission of exoelectrons, photons or free radicals as well as other charged particles. The emission of this type elemental particles initiates a series of tribochemical reactions involving the lubricant ingredient, whose products include organic compounds resulting from structural conversion of the additives. On the basis of spectral analyses, the author indicated the deposited products, among others, the presence of iron carboxylate and cyclic derivatives, e.g. complex iron compounds. Thus, during the friction, tribo-oxidation conversions of the unsaturated bonds and organo-oxygenated functional groups lead to the formation of derivatives of iron, released from the material.
PL
Powszechnie wiadomo, że na niezawodną pracę i dużą trwałość łożysk tocznych ważny wpływ mają prawidłowy montaż i właściwa obsługa polegająca na dosmarowywaniu odpowiednim gatunkiem smaru pozbawionym zanieczyszczeń, usuwaniem nadmiaru zużytego smaru, okresową wymianą całości smaru z łożysk na nowy.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki obliczeń względnej grubości filmu olejowego λ przeprowadzonych dla typowej walcowej przekładni zębatej stosowanej w górniczych przenośnikach transportowych. Obliczenia wartości tego parametru dokonano z wykorzystaniem metodyki zgodnej z normą ISO/TR 15144-1:2014 (E). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że eksploatacja rozpatrywanych przekładni odbywa się w warunkach smarowania granicznego i istotny wpływ na te warunki ma chropowatość powierzchni. W pracy zaproponowano także metody poprawy warunków smarowania przekładni oparte o nowoczesne technologie obróbki wykańczającej powierzchni kół zębatych.
EN
This paper presents the results of calculating the relative thickness of the oil film λ carried out for a typical cylindrical gearbox used in transport conveyors. Calculations of this parameter were made using the ISO/TR 15144-1: 2014 (E) methodology. As a result of the analysis, it was found that the operation of the gear under consideration is unfavorable in the lubrication conditions and the surface roughness has a significant influence on these conditions. The methods of improving gear lubrication conditions have been proposed in the paper, based on modern technologies of surface finishing of gears.
EN
In recent years, the urgency to create environmentally-friendly technologies has dramatically increased. However, these technologies are usually not adopted due to their large cost and low profit. Previously the “Double-ECO model” has been proposed as a methodology that reconciles both “Economy” and “Ecology”, which relies on the exploration of technology alternatives that offer an improved mechanical performance. Here, as mechanical performance, cost and environmental impact were meant to be approached under the same degree of priority, this model was thought to offer the basis for a broader technology development framework. The current research initiates said framework by proposing an evaluation platform, which through a transition from a focus on environmental-friendliness towards an improved eco-efficiency definition lays groundwork for an automated evaluation. This was done by defining a dimensionless evaluation parameter based on existing methodologies and referred as the “DE Index”. This paper applied the proposed evaluation method into a machine tool lubrication technology example. It was concluded that, (1) the platform was able to effectively compare technologies under the proposed eco-efficiency parameter, (2) the developed technology possessed improvements in the environmental pollution output, mechanical performance and cost when compared to conventional technologies.
EN
The study deals with the issue of durability extension of multi-phase gears working under temporary or constant loading. The tests were performed for transmission oils used in power transmission systems of beet washers of DC type used in sugar plants. The lubricity parameters of oils and the possibilities of their modification through introduction of low-friction additives to the oil were studied. Additionally, the noise level emitted by working gears was measured before and after addition of the modifier. Lubricity tests were performed on semi-Timken apparatus, on which friction pairs friction roller- roller were tested with the use of oils extracted from the gear. SoundMeter application with MIC002 microphone adaptor was used for measurement of the noise level emission. Tests results have confirmed efficiency of the modifiers as higher values of friction loading were obtained and the noise emission level was reduced. It has been proven that in real operation systems, there is a possibility to increase the value of transmission oil lubricity parameters, which has a direct impact on durability of friction pairs of a gear during its operation.
PL
Zjawisko tarcia towarzyszące niemal wszystkim procesom przeróbki plastycznej, w szczególności procesom kształtowania blach jest złożoną funkcją właściwości materiału, parametrów procesu kształtowania, topografii powierzchni kształtowanej blachy i narzędzi oraz warunków smarowania. Podczas procesu kształtowania wytłoczek występują strefy zróżnicowane pod względem stanu naprężeń, stanu odkształceń, prędkości przemieszczeń i warunków tarcia. W artykule scharakteryzowano metody wyznaczania wartości współczynnika tarcia w wybranych obszarach kształtowanej blachy oraz przedstawiono wady i ograniczenia tychże metod.
EN
The friction phenomenon existed in almost all plastic working processes, in particular sheet metal forming, is a complex function of the material's properties, parameters of the forming process, surface topography of the sheet and tools, and lubrication conditions. During the stamping of the draw-pieces there are zones differentiated in terms of stress and strain state, displacement speed and friction conditions. This article describes the methods for determining the value of the coefficient of friction in selected areas of sheet metal and presents the drawbacks and limitations of these methods.
EN
Long-life and failure-free operation of rolling bearings depends on the proper lubrication. Additionally lubrication reduces vibration and noise generated by the operating bearing. However, from the point of view of the post-production diagnostics, lubrication can lead to undesirable masking of damage and manufacturing defects. This article presents the comparison of parameters of vibroacoustic signals generated by tapered roller bearings under different lubrication conditions. The influence of the lubricant on the form of vibroacoustic signals in both amplitude and frequency terms was determined. The premises on the choice of the lubricant for the post-production diagnostics of rolling bearings have also been specified.
EN
The aim of the present work is to determine the influence of surface layers with boron and engine oil on the processes of friction and wear in friction pairs. The ring samples with a borided surface layer cooperated under test conditions with counterparts made with CuPb30 bearing alloy. During the tests, the friction pairs were lubricated with 15W/40 Lotos mineral oil and 5W/40 Lotos synthetic oil. The friction pairs lubricated by Lotos synthetic oil a generate stronger friction force and higher temperature in the contact area of friction pairs, as compared to the pairs lubricated by Lotos mineral oil. Lubrication of the friction pairs by mineral oil in the start-up phase causes faster stabilization of the friction conditions than in the case of lubrication by synthetic oil. The wear of bearing alloy was lower when lubricated by Lotos mineral oil than by Lotos synthetic oil. The process of friction in the contact area of the friction pair leads to the destruction of the lubricant and the reduction of its operational properties, especially at high temperatures.
PL
Celem pracy jest określenie wpływu warstwy wierzchniej z borem i oleju silnikowego na proces tarcia i zużycia w parach ciernych. Próbki pierścieniowe z borowaną warstwą powierzchni współpracowały w warunkach testowych z przeciwpróbkami wykonanymi ze stopu łożyskowego CuPb30. W trakcie testów pary cierne smarowano olejem mineralnym Lotos 15W/40 i olejem syntetyzującym Lotos 5W/40. Pary cierne smarowane olejem Lotos syntetyczny wytwarzają większe siły tarcia i wyższe temperatury w obszarze styku par ciernych w porównaniu z parami smarowanymi olejem Lotos mineralny. Smarowanie pary ciernej olejem Lotos mineralny w fazie rozruchu powoduje szybszą stabilizację warunków tarcia w obszarze styku niż w przypadku smarowania pary ciernej olejem syntetycznym. Zużycie stopu łożyskowego w warunkach smarowania olejem Lotos mineralny było niższe niż przy smarowaniu olejem Lotos syntetic. Proces tarcia w obszarze styku pary ciernej prowadzi do destrukcji czynnika smarnego i zmniejszenia jego właściwości eksploatacyjnych szczególnie w wyższych temperaturach.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.