Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lubrication efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The results of tribological investigations into the lubrication efficiency of greases in steel sliding pairs working in mixed friction conditions are presented. The lubrication efficiency was evaluated according to the criterion of wear determined by tribological tests conducted at variable values of motion parameters: load F and sliding velocity v. Wear volume VF(d), calculated from wear regression equations (wear d = f(p,v), was adopted as the lubrication efficiency criterion. Five different commercial greases currently available on the market and one in-house grease (a compound of grease 1S and two solid greases (6% PTFE and 5% Cu)) were tested. The experiment was conducted in a four-ball tester at five levels in accordance with the rotatable experiment design. A regression function with interrelated ball wear d, sliding velocity v, and applied load F, was formulated for each of the tested greases. Wear volumes VF(d) were calculated and conclusions were drawn.
PL
Przedstawiono wyniki badań tribologicznych nad efektywnością smarów plastycznych w stalowych skojarzeniach ślizgowych pracujących przy tarciu mieszanym. Efektywność tę oceniano według kryterium zużycia uzyskanego z testów tribologicznych przeprowadzonych przy zmiennych wartościach parametrów ruchowych – obciążeniu F i prędkości poślizgu v. Za kryterium efektywności przyjęto objętość zużycia VF(d) uzyskanego z równań regresji zużycia (zużycie d = f(p,v). Zbadano 5 różnych smarów plastycznych aktualnie oferowanych w handlu oraz jeden smar własny będący kompozycją smaru 1 S z dwoma smarami stałymi (6% PTFE i 5% Cu). Eksperyment realizowano na aparacie czterokulowym, stosując metodę planowanego eksperymentu z wykorzystaniem planu rotalnego na 5 poziomach. Dla każdego z badanych smarów została opracowana funkcja regresji, która uzależniała zużycie kulek d od prędkości poślizgu v i obciążenia nadanego F. Obliczono objętości otrzymanego zużycia VF(d) i podano stosowne wnioski.
EN
The results of the tribological studies on the lubrication efficiency of greases evaluated based on tribological tests performed at varying pressure p and rubbing speed v are presented. For the efficiency criterion, the volume of wear VF(d)&enspobtained from the regression equations of wear was adopted (wear F (d) = f (F, v)). Six different lubricants were tested; two of them were commercial greases, and four of them were compositions based on them, including conventional solid greases (PTFE, tin, copper, and boron nitride). The experiment was carried out on a four-ball extreme pressure tester according to a rotatable design on five levels. For each of the selected lubricants, a regression function was developed that defined wear as a function of rubbing speed and load. The volume of the obtained wear VF(d)&enspwas calculated and relevant conclusions were drawn.
PL
Przedstawiono wyniki badań tribologicznych nad efektywnością smarów plastycznych ocenianą na podstawie testów tribologicznych przeprowadzonych przy zmiennych wartościach nacisku p i prędkości poślizgu v. Za kryterium efektywności przyjęto objętość zużycia VF(d)&enspuzyskanego z równań regresji zużycia (zużycie F(d) = f(F,v)). Zbadano 6 różnych smarów, przy czym dwa z nich to smary plastyczne będące w handlu, a cztery to kompozycje sporządzone na ich bazie z pospolitymi smarami stałymi (PTFE, cyną, miedzią i azotkiem boru). Eksperyment przeprowadzono na aparacie czterokulowym metodą planowanego eksperymentu z wykorzystaniem planu rotalnego na pięciu poziomach. Dla każdego z wytypowanych smarów została opracowana funkcja regresji, która uzależniała zużycie od prędkości poślizgu i obciążenia nadanego. Obliczono objętości otrzymanego zużycia VF(d)&enspi podano stosowne wnioski.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad wpływem dodatków uszlachetniających w smarze plastycznym na efektywność smarowania (stalowych węzłów ślizgowych) jego kompozycjami z napełniaczem – proszkiem PTFE (policzterofluoroetylenu) lub miedzi. Analizie poddano kompozycje smarowe utworzone na bazie smaru plastycznego litowego 1S z dodatkami uszlachetniającymi – adhezyjnym, antykorozyjnym i antyutleniającym (smar handlowy) oraz kompozycje z tym samym smarem tylko bez dodatków uszlachetniających. Badano kompozycje zawierające 1 i 6% wagowo jednego z przyjętych napełniaczy. Właściwości smarne utworzonych kompozycji oceniano na podstawie eksperymentu tribologicznego przeprowadzonego na aparacie czterokulowym zgodnie z wytycznymi normy PN-76/C-04147. Efektywność analizowanych smarów oceniano według trzech wielkości kryterialnych, tj. zużycia kulek d, obciążenia zespawania Fz oraz granicznego obciążenia zużycia Goz. Wyniki eksperymentu zostały opracowane statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Uzyskane wyniki badań przedstawiono graficznie. Pozwalają one dokonać oceny jakościowej wpływu składu smaru plastycznego 1S na poprawę efektywności smarowania kompozycji smar plastyczny – napełniacz w zastosowaniu do stalowych węzłów ślizgowych działających przy tarciu mieszanym.
EN
The article presents the results of experimental studies on the effects of additives in grease on the lubrication efficiency (steel sliding nodes) of its compositions using one filler – powder PTFE (polytetrafluoroethylene) or copper. Analysis covered lubricating compositions created based on lithium grease 1S with additives – adhesive and antioxidant (commercial grease) and the compositions of the same lubricant without additives. Tested compositions contained 1 and 6% by weight of one adopted filler. Investigations were carried out using a standard four–ball extreme pressure tester in accordance with PN-76/C-04147 "Tests of Oils and Lubricants.” The effectiveness of the lubrication of the following oils based on three criteria were examined, i.e. balls wear “d,” welding load “Fz” and limit wear load index “Goz.” The results were statistically handled at a confidence level of 95% using Student’s t-test. The obtained results were presented graphically. They allow a qualitative assessment of the impact of the composition of the grease 1S to improve the lubrication efficiency of composition grease–additive applied to the steel sliding nodes working in a mixed friction area.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych efektywności smarowania kompozycją smaru plastycznego i azotku boru. Kompozycje zawierające 1, 3, 6 i 9% azotku boru zbadano przy stałych wartościach obciążenia i prędkości poślizgu. Eksperyment prowadzono na aparacie czterokulowym zgodnie z wytycznymi normy PN-76/C-04147 „Badania własności smarnych olejów i smarów”. Ocenę efektywności najlepszej kompozycji, tj. zawierającej 1% azotku boru, przeprowadzono na podstawie testów zrealizowanych przy zmiennych wartościach nacisku i prędkości poślizgu metodą planowanego eksperymentu. Opracowano funkcję regresji, która uzależniała zużycie od prędkości poślizgu i obciążenia nadanego. Skuteczność badanej kompozycji oceniano według kryterium wartości funkcji objętości zużycia. Podano stosowne wnioski.
EN
In the paper, the results of tribological researches of lubricating efficiency of composition grease and boron nitride were presented. The analyzed compositions contained 1, 3, 6 or 9% of boron nitride and tests were carried out at constant values of load and sliding velocity. At this stage the tribological testing was carried out using a four-ball apparatus according to the standard PN-76/C-04147 “The tests of properties of oils and greases”. Then, the efficiency of the best composition (with 1% of boron nitride) was determined on the basis of tests carried out at variable values of load and sliding velocity. In this stage in the investigations the experiment design method was applied. Basis on the results regression function was derived. Obtained regression equation correlating wear, sliding velocity and pressure. The effectiveness of the tested composition was evaluated according to the criteria of the volume of consumption function. Proper conclusion were given.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań rozpoznawczych nad wpływem różnych napełniaczy (Bi₂O₃, Sb₂O₃, CuO, ZnO, TiO₂) w wapniowym smarze plastycznym (Maszynowy 2) na efektywność smarowania stalowych skojarzeń ślizgowych. Badania tribologiczne przeprowadzono na aparacie czterokulowym. Analizie poddano kompozycje smarowe mające 4 i 10% wagowo każdego z przyjętych napełniaczy. Dla celów porównawczych wyznaczono charakterystyki tribologiczne Smaru Maszynowego 2 bez napełniacza. Efektywność analizowanych smarów oceniono według dwóch wielkości kryterialnych, tj.: granicznego obciążenia zatarcia Foz oraz granicznego nacisku zatarcia poz. Wyniki eksperymentu opracowano statystycznie na poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Stwierdzono, że dwutlenek tytanu, tlenek cynku i trójtlenek bizmutu są mało efektywnymi napełniaczami Smaru Maszynowego 2. Ponadto zaobserwowano, że zmiana stężenia tlenku miedzi lub trójtlenku antymonu z 4% do 10% powoduje zwiększenie efektywności smarowania.
EN
The paper presents the results of preliminary studies into the effect of different fillers (Bi₂O₃, Sb₂O₃, CuO, ZnO, TiO₂) in calcium grease (Machine Grease 2) on the efficiency of the lubrication of steel sliding pairs. Tribological tests were carried out using a four-ball tester. Grease mixtures containing 4% and 10% by wt. of one of the fillers were tested. For purposes of comparison, the tribological characteristics of Machine 2 grease without any filler were determined. The efficiency of the greases was evaluated according to two criteria: limit seizure load Foz and limit seizure pressure poz. The experimental results were statistically processed at a confidence level of 95% using Student's t-test. Titanium dioxide, zinc oxide, and bismuth trioxide were found to be poorly effective fillers of Machine Grease 2. Moreover, it was found that a change in the concentration of copper oxide or antimony trioxide from 4% to 10% results in an increase in lubrication efficiency.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań doświadczalnych z zakresu modyfikowania warunków pracy węzłów tarcia trzema preparatami – dwoma wytwarzającymi na powierzchni elementów warstwę ceramiczną i jednym modyfikującym warstwę wierzchnią na drodze reakcji chemicznej. W ramach pracy przeprowadzono doświadczalne badania na standardowym aparacie czterokulowym próbek smarowanych olejem Castrol Magnatec Diesel 10W-40 bez dodatku (jako olej odniesienia) i z wymienionymi dodatkami w ilości 10% lub 0,1%. Do oceny skuteczności smarowania przyjęto trzy kryteria (obciążenie graniczne Fg, charakterystyka zużycia w funkcji obciążenia nadanego d = f(F), wskaźnik granicznego obciążenia zużycia Goz). Wielkości kryterialne zaczerpnięto z normy PN-76/C-04147 "Badania własności smarnych olejów i smarów". Wyniki opracowano statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Oceniając skuteczność działania badanych środków w oleju Castrol Magnatec Diesel 10W-40, stwierdzono ich pozytywne działanie, chociaż poprawa określanych wskaźników istotnie zależy od badanych materiałów, a uzyskany efekt nie zawsze wart jest poniesionych nakładów.
EN
This paper presents the results of the experimental work on the modification of the operating conditions of working nodes using three preparations: two that create ceramic layers on the surfaces of elements and one modifying the surface layer by chemical reaction. Investigations were carried out using a standard four-ball extreme pressure tester. Specimens were lubricated with Castrol Magnatec Diesel 10W-40 without additives (as basic oil) and with Castrol Magnatec Diesel 10W-40 with the addition of preparations of 10% or 0.1% by volume. To assess the lubrication efficiency of the tested compositions, three criteria were used (limit load Fg, limit wear load index Goz, and wear characteristic as the function of load d = f(F)). Comparative quantities were taken from the Polish standard PN-76/C-04147 "The tests of properties of oils and greases". The results were statistically handled at a confidence level of 95% using Student's t-test. After assessing the working efficiency of tested additives in Castrol Magnatec Diesel 10W-40 oil, a favourable reaction was noticed but improvements of determined quantities fundamentally depends on test materials. It was found that the additives are not always cost effective.
PL
Przedstawiono badania wpływu rodzaju styku w węźle ślizgowym na ocenę efektywności smarowania smarami plastycznymi stalowych węzłów ślizgowych pracujących przy tarciu mieszanym. Badania tribologiczne prowadzono na dwóch tribometrach: aparacie czterokulowym (styk punktowy) oraz na maszynie wahadłowej z łożyskiem ślizgowym (styk rozłożony). Badane skojarzenia smarowano czterema rodzajami smaru: smarem Litomos EP-25, samochodowym 1S oraz dwiema kompozycjami sporządzonymi na bazie smaru 1S, tj. zawierającymi 6% proszku miedzi lub 6% proszku PTFE. W testach realizowanych na aparacie czterokulowym, efektywność smarowania oceniano według dwóch kryteriów – zużycia kulek d i obciążenia granicznego Fg. W badaniach przy styku rozłożonym (maszyna wahadłowa) kryteriami oceny efektywności smarowania było obciążenie graniczne Fg oraz sumaryczne zużycie (liniowe) czopa i panwi. Wyniki eksperymentu zostały opracowane statystycznie dla poziomu ufności 95%, stosując test t-Studenta.
EN
The paper presents experimental work on the influence of the type of contact in a sliding node related to the estimation of lubrication efficiency using greases working in a mixed lubrication area. Investigations were carried out using two testers: a standard four-ball extreme pressure tester (point contact) and an oscillatory machine with sliding bearing (splitting contact). Investigated nodes were lubricated with four kinds of greases: Litomos EP-25 grease, automobile grease 1S, and two compositions based on grease 1S containing 6 wt% powder of cooper or 6 wt% powder of PTFE. In tests carried out on four-ball tester, the effectiveness of the lubrication was evaluated according to two criteria: the ball wear, d, and the limiting load, Fg. In tests carried out on splitting contact (oscillatory machine), criterion of lubrication efficiency were the limiting load, Fg, and the total wear (linear) of pin and pan. The experimental results were statistically processed at a confidence level of 95% using Student's t-test.
PL
Przedstawiono badania wpływu rodzaju zagęszczacza w smarze plastycznym, który zmodyfikowano (napełniono) smarem stałym, na efektywność smarowania stalowych węzłów ślizgowych pracujących w obszarze tarcia mieszanego. W wyniku badań wstępnych do analizy przyjęto dwa smary handlowe, tj. smar samochodowy 1S z zagęszczaczem litowym oraz Maszynowy 2 z zagęszczaczem wapniowym. Kompozycje do badań otrzymywano przez napełnienie przyjętych smarów proszkiem smaru stałego w ilości 4% wagowo. Napełniaczami były powszechnie stosowane smary stałe, tj. dwusiarczek molibdenu, grafit, PTFE i miedź. Własności smarne przyjętych kompozycji oceniano na podstawie eksperymentu tribologicznego przeprowadzonego na aparacie czterokulowym zgodnie z wytycznymi normy PN-76/M04147. Efektywność analizowanych smarów oceniano według trzech wielkości kryterialnych, tj. zużycia kulek d, obciążenia zespawania Fz oraz granicznego obciążenia zużycia Goz. Wyniki eksperymentu zostały opracowane statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Opracowane wyniki badań przedstawiono graficznie. Pozwalają one dokonać oceny jakościowej wpływu zagęszczacza litowego i wapniowego na poprawę efektywności smarowania kompozycji smar plastyczny-napełniacz w zastosowaniu do stalowych węzłów ślizgowych działających przy tarciu mieszanym. Podano stosowne wnioski.
EN
These investigations concern the influence of the type of filler in grease modified with solid oils on lubrication efficiency in steel sliding nodes working in mixed lubrication. Based on preliminary works, two commercial greases were used for analysis: car-grease IS with lithium thickener and grease Maszynowy with calcium thickener. Investigated compositions were obtained by the addition 4% by weight of analysed filler (solid oil, i.e. disulfide of molybdenum, PTFE, graphite and cuprum) to grease. The tests were carried out in agreement with the prescriptions of the Polish standard PN-76/C-04147 "The tests of properties of oils and greases". To assessment of lubrication efficiency of the tested compositions three criteria were used (wear characteristic as the function of load d = f(F), seizure load Fz, limit wear load index Goz). Investigations were carried out using a four-ball extreme pressure tester. The results were statistically handled at a confidence level of 95% using Student's t-test. Results are presented on graphs. Proper conclusions are given.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad wpływem proszku PTFE i ołowiu na efektywność smarowania kompozycji utworzonych z litowym smarem plastycznym. Badania tribologiczne prowadzono na aparacie czterokulowym z zastosowaniem wytycznych normy PN-76/C-04147. Analizie poddano kompozycje smarowe mające 6% wagowo jednego z przyjętych napełniaczy oraz smar napełniony obydwoma napełniaczami w ilości po 6% wagowych każdego. Dla celów porównawczych wyznaczono również charakterystyki tribologiczne dla dwóch smarów handlowych, tj. Nulonu i Litomosu EP-25. Nulon jest smarem importowanym i zawiera dodatek PTFE. Efektywność analizowanych smarów oceniano według czterech wielkości kryterialnych, tj.: zużycia kulek d, granicznego obciążenia zużycia Goz,, wskaźnika zużycia Ih oraz obciążenia zespawania Fz. Wyniki opracowano statystycznie przy poziomie ufności 95% stosując test t-Studenta. Wyniki eksperymentu przedstawiono graficznie. Stwierdzono bardzo znaczne polepszenie efektywności smarowania kompozycji zawierającej mieszaninę proszku PTFE i ołowiu.
EN
In the paper, investigations of the influence of powder PTFE and lead on the lubrication efficiency of a composition made with lithium grease are presented. The tribological testing was carried out in agreement with the prescriptions of the Polish standard PN-76/C-04147 using a four-ball apparatus. The analysed compositions contain 6% by weight of each filler, using two types of fillers. In comparison, tribological characteristics of two commercial greases (Litomos EP-25 and Nulon) were investigated. Nulon (imported grease) contains the addition of PTFE. To assess the lubrication efficiency of the tested compositions, four criteria were used (scar diameter of balls d, seizure load Fz, limit wear load index Goz, wear index Ih). The results were statistically handled at a confidence level of 95% using Student’s t-test. Obtained values of the investigation are presented in the form of a graph. It was found that influence of fillers (PTFE and lead) on improvement of lubrication efficiency of the tested compositions is meaningful.
PL
Przedstawiono badania wpływu rodzaju napełniacza w smarze plastycznym na efektywność smarowania stalowych węzłów ślizgowych pracujących w obszarze tarcia mieszanego. Analizie poddano kompozycje smarowe otrzymane przez napełnienie smaru litowego 1S proszkiem (w ilości 6% wagowo) wybranego przedstawiciela z każdego rodzaju smarów stałych. W szczególności napełniaczem był: dwusiarczek molibdenu i grafit – z grupy związków o strukturze warstwowej, trójtlenek antymonu – z grupy związków metali o niskiej twardości, miedz i ołów – z grupy miękkich metali oraz PTFE i POM reprezentujący organiczne ciała stałe. Własności smarne przyjętych kompozycji oceniano na podstawie eksperymentu tribologicznego przeprowadzonego na aparacie czterokulowym zgodnie z wytycznymi normy PN-76/M04147. Efektywność smarowania oceniano według czterech wielkości kryterialnych, tj. zużycia kulek d, obciążenia zespawania Fz,, granicznego obciążenia zużycia Goz oraz wskaźnika zużycia Ih. Wyniki eksperymentu zostały opracowane statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Opracowane wartości wskaźnika zużycia Ih, granicznego obciążenia zużycia Goz oraz charakterystyki zużycia od obciążenia nadanego i obciążenia zespawania Fz przedstawiono graficznie na Rys. 1, 2 i 3. Stwierdzono, że dokonanie uogólnienia odnośnie do wpływu napełniaczy z tej samej grupy smarów stałych na poprawę efektywności smarowania kompozycji z ich udziałem nie jest możliwe, gdyż nie występuje jednoznaczna korelacja pomiędzy przynależnością napełniacza do określonej grupy smarów stałych, a wywołaną poprawą efektywności.
EN
In the paper, investigations of the influence of the type of filler in grease on lubrication efficiency in steel sliding nodes working in mixed lubrication conditions are presented. The analysed fillers (presenting each solid oil) contents 6 weight percent of 1S automobile grease. In particular disulfide of molybdenum, graphite, trioxide of antymony, cooper, lead, PTFE and POM as the filler were used. The tribological testing was carried out in agreement with the prescriptions of the Polish standard PN-76/C-04147 using a four-ball apparatus. The efficiency of the tested compositions was evaluated using four criteria: ball wear d, limiting wear load G, and seizure load Fz, wear index Ih. The results were statistically handled at a confidence level of 95% using Student’s t-test. Obtained values of wear index Ih, limiting wear load G and characteristics ball wear in function of applied load and seizure load Fz on graph 1, 2 and 3 are presented. It was found that generalisation in relation to the influence of fillers (this same sort of solid oils) on improvement of lubrication efficiency of the tested compositions is impossible. Unequivocal correlation between the connection of the filler with defined sort of solid oils and produced improvement of efficiency does not occur.
PL
W artykule przedstawiono badania tribologiczne, których celem była ocena skuteczności działania mikroceramiki MotonovaŽ. Badano olej Castrol Magnatec Diesel 10W-40 (jako olej odniesienia) i Castrol Magnatec Diesel 10W-40 z dodatkiem 10% środka MotonovaŽ. Do oceny skuteczności smarowania przyjęto trzy kryteria (obciążenie graniczne Fg, charakterystyka zużycia w funkcji obciążenia nadanego d = f(F), wskaźnik granicznego obciążenia zużycia Goz). Wielkości kryterialne zaczerpnięte są z normy PN-76/C-04147 „Badania własności smarnych olejów i smarów”. Badania były prowadzone na standardowym aparacie czterokulowym produkcji Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. Wyniki opracowano statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Oceniając skuteczność działania środka MotonovaŽ w oleju Castrol Magnatec Diesel 10W-40, stwierdzono pozytywne jego działanie (średnie zużycie kulek mniejsze o 20%, wzrost obciążenia granicznego Fg i granicznego obciążenia zużycia Goz odpowiednio o 25% i 77%).
EN
This paper presents experimental work with the purpose of the assessment of the working efficiency of microceramics MotonovaŽ, Oils Castrol Magnatec Diesel 10W-40 (as basic oil), and Castrol Magnatec Diesel 10W-40 with the addition of 10% medium MotonovaŽ. The tests were carried out in agreement with the prescriptions of the Polish standard PN-76/C-04147 “The tests of properties of oils and greases.” To assessment the lubrication efficiency of the tested compositions, three criteria were used (limit load Fg, limit wear load index Goz, wear characteristic as the function of load d=f(F)). Investigations were carried out using a four–ball extreme pressure tester. The results were statistically handled at a confidence level of 95% using Student’s t-test. In assessing the working efficiency of microceramics MotonovaŽ as the additive in Castrol Magnatec Diesel 10W-40 oil, a favourable reaction was noticed (the average wear of balls decreased by 20%, limit load Fg increased by 25% and limit wear load index Goz increased by 77%).
PL
Przedstawiono badania tribologiczne nad wpływem stężenia proszku miedzi pełniącego funkcję napełniacza w smarze plastycznym litowym na efektywność smarowania stalowych węzłów ślizgowych pracujących przy tarciu mieszanym. Badania przeprowadzono na aparacie czterokulowym metodą planowanego eksperymentu stosując plan rotalny na pięciu poziomach dla trzech zmiennych niezależnych, tj. nacisku Hertza pH, prędkości poślizgu v i stężenia u proszku miedzi w smarze plastycznym. Za wielkość wyjściową (kryterialną) eksperymentu przyjęto zużycie kulek określone średnicą śladu wytarcia kulki d. Zużycie było mierzone po zakończeniu testu, tj. po drodze tarcia s = 33,5. Zawartość napełniacza (proszku miedzi) zmieniała się w przedziale od 0,5 do 11,5% wagowych. Proszek miedzi miał średnicę do 40 žm. Kompozycje smarowe przygotowywano przez mieszanie odpowiedniej porcji proszku miedzi ze smarem samochodowym 1S do momentu równomiernego rozmieszczenia go w smarze plastycznym. Do matematycznego opisu zależności pomiędzy wielkościami wejściowymi i wyjściowymi, zmierzonymi podczas eksperymentu zastosowano analizę regresji. Jako funkcji aproksymującej wyniki badań przyjęto wielomian drugiego stopnia ze współdziałaniem pierwszego rzędu. Opracowano funkcję zużycia d = f(p,v,u) dla badanych kompozycji smarnych. Stosując kryterium minimalnego sumarycznego zużycia w przyjętym do badań obszarze nacisków pH i prędkości poślizgu v, znaleziono optymalne stężenie proszku miedzi w smarze plastycznym 1S i wynosi ono 5% wagowych.
EN
In the paper, tribological investigations of the influence of copper powder, which plays the role of filler in lithium grease, on lubrication efficiency in steel sliding nodes working in mixed lubrication conditions are presented. Experiments were carried out using a four-ball extreme pressure tester with a method of rotatable plan at five levels for three independent variables: Hertz pressure pH, sliding velocity v and concentration of copper powder u in lithium grease. The diameter of the ball wear marks d was assumed as the output variable (output criterion). The wear marks of the balls was measured after tests, i.e. after the friction path was equal to 33.5 meters. The filler (copper powder) contents was changed from 0.5 to 11.5 weight percents of 1S automobile grease. Diameters of the copper powder particles were smaller than, or equal to, 40 žm. Grease compounds were prepared by blending the suitable portion of copper powder with the lithium grease until a required structure (uniform distribution of copper particles) was obtained. The results of experiments (input vs. output) were evaluated using regression analysis. A second order polynomial was adopted as a function approximating the test results. The wear function for the tested grease compounds d = f(p,v,u) was worked out. Using the method of the minimum wear function, for assumed Hertz pressure pH and sliding velocity v, an optimal concentration of the filler in the 1S grease was found to be 5 weight percents.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad polepszeniem charakterystyk tribologicznych smaru plastycznego 1S przez napełnienie go proszkiem miedzi. Zbadano wpływ wielkości ziaren miedzi i ich stężenia w smarze plastycznym na skuteczność smarowania. Analizowano kompozycje smarne zawierające 1, 3, 6 i 9% wagowych proszku miedzi z ziarnami 40, 63 i 160 žm. Badania tribologiczne wykonano na standardowym aparacie czterokulowym z zastosowaniem wytycznych obowiązującej polskiej normy. Do oceny skuteczności działania badanych kompozycji przyjęto trzy wskaźniki: obciążenie zespawania Fz, graniczne obciążenie zużycia Goz oraz wskaźnik zużycia Ih. Metodą mikroanalizy rentgenowskiej przeprowadzono analizę składu chemicznego warstw wierzchnich kulek pracujących przy obciążeniu F = 126 daN. Analiza ta wykazała, że powierzchnie smarowane smarem plastycznym zmodyfikowanym proszkiem miedzi pokrywają się podczas tarcia platerującą warstewką miedzi. Warstewka ta ma nieciągłą budowę i jest zmiennej grubości. Stwierdzono, że napełnienie smaru plastycznego miedzią powoduje ogólnie polepszenie efektywności smarowania utworzonej kompozycji. Ilościowy wzrost tej efektywności jest zależny od granulacji proszku miedzi i jego stężenia w smarze plastycznym.
EN
In this paper, the results of a research aiming at enhancing tribologic performance of the 1S grease lubricant by filling it with copper powder were presented. The influence of copper grain size and their concentration in the grease on the efficiency of lubrication was investigated. Subject to examinations were grease compounds with 1, 3, 6, and 9 wt. % of copper powder and with grain size 40, 63, and 160 žm. Tribologic testing was carried out using a standard 4 ball apparatus and in agreement with the prescriptions of the valid Polish standard. To evaluate the efficiency of the tested compositions, three criteria values were adopted: seizure load Fz, limiting wear load Goz, and wear index Ih. Using the X-ray microanalysis, the examination of the chemical composition of the upper layer of balls loaded with F = 126 daN was carried out. The analysis revealed that surfaces lubricated with this grease lubricant modified by copper powders are subject to a build-up of a copper plating layer during the friction process. Theses layers feature a discontinuous structure and variable thickness. It was concluded that filling the tested grease lubricant with copper improved the efficiency of lubrication of the composition made. Quantitative evaluation of this improvement depends upon granulation of the powder and its concentration in the grease.
PL
Przedstawiono wyniki badań tribologicznych skuteczności działania wybranych smarów plastycznych. Oceny dokonano na podstawie testów przeprowadzonych przy zmiennych wartościach obciążenia i prędkości poślizgu. Zbadano 8 różnych smarów plastycznych, przy czym 7 z nich to smary będące w handlu. Eksperyment prowadzono na aparacie czterokulowym metodą planowanego eksperymentu z wykorzystaniem planu rotalnego na 5 poziomach. Dla każdego z wytypowanych smarów została opracowana funkcja regresji, która uzależniała zużycie od prędkości poślizgu i obciążenia nadanego. Skuteczność badanych smarów oceniano według kryterium wartości objętości funkcji zużycia.
EN
The results of tribological research concerning the efficiency of lubrication of some selected greases are presented. The efficiency was evaluated based upon tests carried out under fluctuating load and sliding speed. Eight different grease lubricants were tested (seven of theses are commercially available). The last one was an own compositions made by the authors': the 1S vehicle grease with 6% of PTFE powder. The employed powder was suspended Tarflen (20 žm to 40 žm granulation) manufactured by Z. A. Tarnów. The testing was carried out using a four ball apparatus under a rotatable experimentation plan at 5 levels, which provides a constant estimate of the regression function. Independent variables were the load F and the slip speed [ni]. Dependent variables were the wear d measured as a diameter of a smudge circle on the stationary balls. The measurements were done after some 33.5 meters of the friction distance. The assumed friction distance equals the distance covered by the mobile ball under a standard four ball testing for limiting wear index Goz. The tests were carried out under fluctuating loading (32 to 128 daN) and slip speed (0.12 to 0.68 m/s). For mathematical description of the input/output data the regression analysis was used. A bi-polynomial with the first grade support served as an approximation function. For each of the selected greases a regression function was worked put, which relates the wear with the load and slip speed. The efficiency of the tested greases was evaluated using a volume wear function. The lower is the value, the more efficient is a grease. According to the research, the least efficient was the 1S grease and the most efficient, the Litmos EP-25 grease.
PL
W artykule przedstawiono badania tribologiczne dwóch smarów plastycznych (smaru maszynowego i Litomosu EP-25) przeprowadzone pod kątem oceny ich zdolności do pełnienia funkcji smaru technologicznego. Badania efektywności tych smarów przeprowadzono w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmował wyznaczenie wskaźników efektywności na podstawie testów wykonanych na aparacie czterokulowym z kulkami o twardości modelującej twardość matrycy i tłoczonej blachy. Jako kryteria efektywności przyjęto obciążenie zespawania, zużycie i wskaźnik granicznego obciążenia zużycia. W etapie drugim przeprowadzono testy na prasie w sztywnej matrycy używając stempla o średnicy = 190 mm. Tu kryterium efektywności smaru była głębokość i maksymalna siła tłoczenia.
EN
A paper presents results of tribological tests of two plastic greases (a machine grease 2 and Litomas EP - 25) carried - out in order to estimate their ability to perform the function of the technological grease in the process of deep sheet - metal stamping. The tests of the greases effectiveness have been realized in two stages. The first stage comprised determination of the effectiveness factors basing on the tests conducted on four - balls apparatus with the balls of the hardness modeling the hardness of both the die and the metal sheet. The rotating ball was hardened to 62 HRC while stationary balls to 240 HB. The following factors were assumed as the effectiveness criteria: welding load FZ, wear rate of the stationary balls d and the indicator of the limiting wear load Goz. In the second stage the tests were carried - out by means of hydraulic press with the load of 2000 kN. The samples were in the form of rollers being stamped in the rigid die by the punch of diameter 190 mm. The samples were produced from the car body sheet E220BH with thickness of 0,75 mm. Here, the effectiveness criterion was depth and maximal stamping force as well as the surface outlook of the drawpiece. It has been found that the welding load FZ was equal to 450 daN and that it is by 120% bigger when compared to the force found for the machine grease. The similar differences occurred during the stamping trials. Destruction of the samples, in the presence of the machine grease, occurred on the depth of 24 mm, that is about 9 mm greater as without grease. It was easy to stamp the samples without the traces of destruction on the full depth of 69 mm at the presence of Litomas grease. The results to be found allow to conclude that the effectiveness of the plastic grease estimated on the four - balls apparatus with the balls modeling the die and metal sheet hardnesses does not differ essentially from that determined in the process of deep stamping. However, this statement necessitates, due to the small number of the greases as well as due to neglecting variation of p, v parameters, further tests.
PL
Przedstawiono badania tribologiczne, które przeprowadzono przy zastosowaniu planowanego eksperymentu, wykorzystując plan rotalny na pięciu poziomach dla trzech zmiennych niezależnych, tj. nacisku p, prędkości poślizgu v i stężenia u proszku PTFE w smarze plastycznym. Za wielkość wyjściową (kryterialną) eksperymentu przyjęto zużycie kulek określone średnicą śladu wytarcia kulki. Zużycie to mierzono po drodze tarcia s = 33,5 m. Zawartość napełniacza (PTFE) w smarze zmieniała się w przedziale od 0,5 do 11,5% wagowych. Kompozycje smarowe przygotowywano mieszając odpowiednią porcję PTFE ze smarem samochodowym 1S. Testy prowadzono na aparacie czterokulowym. Do matematycznego opisu zależności pomiędzy wielkościami wejściowymi i wyjściowymi, zmierzonymi podczas eksperymentu, zastosowano analizę regresji. Jako funkcji aproksymującej wyniki badań przyjęto wielomian drugiego stopnia ze współdziałaniem pierwszego rzędu. Opracowano funkcję zużycia d =f(p,v,u) dla badanych kompozycji smarnych. Wykorzystując metodę objętości funkcji zużycia znaleziono optymalne stężenie napełniacza (proszku PTFE) w smarze plastycznym wynoszące 6,5% wagowych.
EN
Tribological investigations of PTFE powder, which were carried out using a rotatable plan at five levels for three independent variables (pressure p, sliding velocity v and concentration u), are presented in this paper. The diameter of the ball wear marks was accepted a the output criterion of the experiment with the friction path equal to 33.5 meters. The filler (PTFA) contents was changed from 0.5 to 11.5 weight percents of 1S automobile grease. The testing was carried out using a 4-ball apparatus. The results of these experiments (input vs. output) were evaluated using regression analysis. A quadratic polynomial was employed as the approximation function. The wear function for the tested grease compounds d=f(p,v,u) was worked out. Using the method of the minimum wear function, an optimal concentration of the filler in the grease was found to be 6,5 weight percents.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad wpływem rodzaju i stężenia napełniacza w smarze plastycznym na skuteczność jego smarowania. Badano kompozycje z trzema (w postaci proszku) różnymi napełniaczami: miedzią, PTFE i POM. Badania tribologiczne prowadzono na aparacie czterokulowym. Oceniano skuteczność smarowania tymi kompozycjami według kryterium obciążenia zespawania, wskaźnika zużycia i zużycia kulek.
EN
In the paper the results of experimental work on the influence of grease type and filler concentration on lubrication efficiency are presented. Compositions with three different filler powders (graphite, copper, PTFE, POM) were tested. Tribologic testing was done using a four-ball apparatus. The efficiency of lubrication was evaluated using the criteria of seizure load and ball wear.
18
PL
Opisuje się badania tribologiczne przeprowadzone na skojarzeniu stal-stal ze stykiem skoncentrowanym (kulka-kulka, aparat czterokulowy) i stykiem rozłożonym (panewka-czop, stanowisko modelujące pracę łożyska w ruchu wahadłowym). Wyznaczono wartości zużycia i obciążenia zatarcia przy smarowaniu czterema gatunkami smaru plastycznego. Oceniono skuteczność działania tych smarów według kryterium zużycia i obciążenia zatarcia. Stwierdzono, że rodzaj styku nie miał wpływu na wynik oceny skuteczności smarowania badanych smarów plastycznych.
EN
Experimental work done upon tribologic behaviour of a steel vs. steel friction pair at contact loading (ball vs. ball) and uniform loading (bearing shell vs. bearing journal) is presented. Wear rate and seizure loading were determined for four types of greases. Based upon the criteria of wear and seizure the efficiency of the tested greases was evaluated. It was established that the type of load concentrated (contact or uniform) does not affect the efficiency of the tested greases.
EN
This paper exhibits the influence of chemical structure of some vinyl-type compounds on the lubricity of compositions containing 1% (m/m) additive in n-hexadecane used as the model base. It was found that the compositions with vinyl-type oxygen compounds are the most efficient. They are forming sacrificial films which are bonded to the metal surface.
PL
Wykazano wpływ struktury chemicznej wybranych związków winylowych na właściwości smarne kompozycji zawierającej 1% (m/m) dodatku w modelowej substancji bazowej (n-heksadekan). Najwyższą efektywnością charakteryzowały się kompozycje zawierające winylowe związki tlenoorganiczne. Podczas tarcia tworzą one związane z powierzchnią metalu warstwy protektorowe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.