Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lubricants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Jedną z grup interesariuszy jednostek naukowych są firmy będące producentami środków smarowych w Polsce. Warunkiem efektywnej współpracy jednostek naukowych z tą grupą interesariuszy jest podtrzymywanie procesu komunikacji marketingowej z wykorzystaniem właściwie dobranego spektrum narzędzi komunikacyjnych. Celem artykułu jest rozpoznanie opinii i preferencji firm będących producentami środków smarowych w Polsce wobec komunikacji marketingowej z polskimi jednostkami naukowymi. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w II kwartale 2020 roku metodą ankietową wśród firm będących producentami środków smarowych w Polsce. W wyniku badań przeprowadzonych wśród 21 z 32 zidentyfikowanych producentów środków smarowych w Polsce stwierdzono m.in., że ponad połowa ankietowanych firm utrzymuje sporadyczne kontakty z jednostkami naukowymi lub nie utrzymuje ich wcale. Producenci środków smarowych w Polsce postrzegają jednostki naukowe przede wszystkim jako zewnętrzne laboratoria analityczne, a dopiero w dalszej kolejności jako dostawców technologii. Żadna z ankietowanych firm nie oceniła stopnia wykorzystania przez jednostki naukowe narzędzi komunikacji marketingowej jako wysokiego albo bardzo wysokiego. Jako preferowane narzędzia komunikacji z jednostkami naukowymi respondenci wskazali korespondencję elektroniczną i spotkania bezpośrednie. Uzyskane wyniki posłużyły do sformułowania rekomendacji dla działań jednostek naukowych w obszarze komunikacji marketingowej z tą grupą interesariuszy.
EN
One of the groups of stakeholders of scientific institutions are lubricants manufacturers in Poland. The effective cooperation of scientific institutions with this group of stakeholders is possible only if the marketing communication process is constantly improved with the use of a properly selected range of marketing communication tools. The aim of this article is to identify the views and preferences of companies which are lubricants manufacturers in Poland towards marketing communication with Polish scientific institutions. This article presents the results of surveys carried out in the second quarter of 2020 in companies which are lubricants manufacturers in Poland. The results of the studies conducted among 21 out of 32 identified lubricant manufacturers in Poland state, among others, that over half of the surveyed companies have sporadic contacts with scientific institutions or do not have any contacts at all. Lubricants manufacturers in Poland perceive scientific institutions primarily as external analytical laboratories and only later as technology suppliers. None of the surveyed companies assessed the degree of use of marketing communication tools by scientific institutions as being high or very high. Respondents named electronic correspondence and face-to-face meetings as the preferred tools for communication with scientific institutions. The obtained results were used to formulate recommendations for actions of scientific institutions in the area of marketing communication with this group of stakeholders.
2
Content available Trends in the Process of Greening Lubricants
PL
W tym artykule scharakteryzowali autorzy główne działania zmniejszające oddziaływania środków smarowych na środowisko. Najpierw omówione zostały nowe rozwiązania w obszarze olejów silnikowych zmniejszające emisję szkodliwych substancji w spalinach (tzw. oleje „Low SAPS”). Następnie scharakteryzowano działania związane z poprawą biodegradowalności olejów smarowych, stosowanych w urządzeniach w rezerwatach przyrody, ale również we wszystkich tzw. otwartych układach smarowania. Kolejny problem dotyczył nietoksyczności (i innych cech pochodnych) środków smarowych, które w procesach produkcyjnych mogą mieć incydentalny kontakt z wrażliwym medium technologicznym (w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym). Ostatnie omówione zagadnienie związane jest z kompatybilnością olejów sprężarkowych z czynnikami chłodniczymi w związku z ogólnoświatowym programem wymiany tzw. freonów na substancje bardziej przyjazne środowisku (obecnie głównie mniej wpływające na ocieplenie klimatu).
EN
In this article, the authors have characterized the main activities that reduce the impact of lubricants on the environment. To begin with, new solutions in the area of engine oils that reduce the emission of harmful substances in exhaust gases (“Low SAPS” oils) were discussed. Next, the activities concerning the improvement of biodegradability of lubricating oils used in devices in Nature Reserves, as well as in all of the “open lubrication systems” were characterized. Another problem was related to the non-toxicity (and other derivative features) of lubricants that may have incidental contact with a sensitive technological medium in production processes (in the food, pharmaceutical, and cosmetics industries). The last issue that was discussed concerns the compatibility of compressor oils with refrigerants in connection with the global exchange program of Freon for more environmentally friendly substances (currently, mainly affecting global warming to a lesser extent).
EN
The article presents a proposal to use a simple and transparent method in aiding the decision making on the selection of lubricants for refrigeration compressors on the basis of various tribological tests. Tribological studies included full lubrication and poor lubrication conditions for both the lubricants themselves and the oil/ refrigerant mixtures. The Bellinger method was chosen as a method to support the selection of lubricants. The decision making aiding process on the selection of lubricants for various mechanisms of mixing lubricating oil with a refrigerant was presented. A mixture of polyester oils with the R452A refrigerant was chosen for the mixing mechanism by simultaneous intermolecular diffusion and natural mass convection. However, for the mixing mechanism only by intermolecular diffusion, a mixture of mineral oils with the R600a was selected. Simulations were carried out of several decision-making situations depending on the approach of the decisionmaker, i.e. economic, qualitative, or sustainable. In each of the options, weightings were subjectively assigned to individual criteria, trying to reflect the approach of decision-maker.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania prostej i przejrzystej metody wspomagania decyzji doboru środków smarnych do sprężarek chłodniczych na podstawie zróżnicowanych badań tribologicznych. Badania tribologiczne obejmowały smarowanie pełne oraz skąpe warunki smarowania zarówno dla samych środków smarnych, jak i dla mieszanin olej/czynnik chłodniczy. Jako metodę wspomagania decyzji doboru środków smarnych wybrano metodę Bellingera. Zaprezentowano proces wspomagania decyzji doboru środków smarnych dla różnych mechanizmów mieszania się oleju smarowego z czynnikiem chłodniczym. Dla mechanizmu mieszania poprzez jednoczesną dyfuzję międzycząsteczkową oraz naturalną konwekcję masową wybrano mieszaninę olejów poliestrowych z czynnikiem chłodniczym R452A, natomiast dla mechanizmu mieszania jedynie poprzez dyfuzję międzycząsteczkową wybrano mieszaninę olejów mineralnych z czynnikiem chłodniczym R600a. Przeprowadzono symulacje kilku sytuacji decyzyjnych zależnych od nastawienia decydenta: ekonomiczny, jakościowy i zrównoważony. W każdym z wariantów subiektywnie przypisano wagi poszczególnym kryteriom, starając się odzwierciedlić nastawienie decydenta.
PL
Cztery oleje roślinne zostały otrzymane metodą ekstrakcji gazem w stanie nadkrytycznym z nasion truskawek, aronii, czarnej porzeczki i maliny oraz zbadane pod kątem lepkości, smarności, odporności na utlenianie, korozyjności i temperatury płynięcia, zgodnie z normami. Oleje były rekomendowane jako surowce do biodegradowalnych środków smarnych. Najlepsze właściwości wykazał olej z czarnej porzeczki.
EN
Four vegetable oils were prepd. by supercrit. gas extn. of strawberry, chokeberry, black currant and raspberry seeds, and studied for viscosity, lubricity, oxidn. resistance, corrosivity and flow stability according to resp. to stds. The oils were recommended as raw materials for prodn. of the biodegradable lubricants. The best properties showed the black currant oil.
5
Content available remote Zwiększanie stopnia niezawodności maszyn
PL
Właściwy dobór środków smarnych do konkretnych zastosowań ma znaczący wpływ na koszty eksploatacji maszyn i urządzeń. Główną rolą tego przemysłowego medium jest w obecnej technologii i przemyśle zapewnienie bezawaryjnej pracy. Dlatego środek smarny w profesjonalnym użyciu musi spełniać kilka obligatoryjnych funkcji. Systematyczny monitoring podstawowych parametrów fizykochemicznych oleju, kontrola klasy czystości oraz pielęgnacja oleju w czasie eksploatacji umożliwiają wydłużenie „życia” środka smarnego oraz minimalizują niebezpieczeństwo awarii i postoju maszyny.
6
Content available remote Otrzymywanie syntetycznych cząstek MoS2 za pomocą metody mokrej
PL
Przedstawiono pełną procedurę otrzymywania syntetycznych nanocząstek disiarczku molibdenu za pomocą metody mokrej. W tym celu zastosowano roztwory heptamolibdenianu amonu, siarczku amonu oraz kwasu cytrynowego jako katalizatora reakcji. Proces prowadzono w sposób ciągły, stosując reaktory zderzeniowe. Podano metodę separacji MoS₂ z mieszaniny poreakcyjnej oraz jego krystalizacji. Przeprowadzono również badania nad potencjalnymi zastosowaniami uzyskanego produktu.
EN
(NH₄)₆Mo7O₂₄, (NH₄)₂S and citric acid solns. were introduced into the impinging jet reactor with coaxial and tangential type inlets to obtain MoS₂ nanoparticles. The resulting ppt. was washed with water, dried at 50oC for 24 h and calcined in a furnace under Ar for 1 h. The particle size distribution was detd. by using a laser diffraction particle size analyzer. Sepd. particles smaller than 300 nm were dispersed in engine oil and their effect on rheol. and tribol. properties was examd.
EN
The centrifugal magnetic fluid seals have important advantage over the conventional centrifugal seals. They maintain very good sealing capacity at static, medium and high speeds of shaft rotation, with the increased seal lifetime, and minimum torque and static friction. These seals are particularly useful in cases when the angular shaft velocity varies and sometimes decreases to nearly or exactly zero, such as in flywheel applications, ship propeller main shafts, etc. Unique properties of the magnetic fluid give rare opportunities for application in marine design, where perfect sealing together with reliable lubrication are required. The paper presents a typical design and operation principle of a centrifugal magnetic fluid shaft seal, along with new design solutions. Not only in ocean technology and underwater robotics. Some cases of application of centrifugal magnetic fluid seals in modern sealing technology are included.
EN
The exploration and utilization of petroleum are potential hazards to the environment. Successful determination of petroleum contamination in ground relies on accurate definition of the type, source and quantity of contaminant. For this purpose the Rock-Eval® pyrolysis was applied, which is a rapid quantitative (Bulk Rock method) and qualitative (fractional composition using Multi-Heating Rates method) technique. Results of Rock-Eval analysis of 13 samples of concrete and 2 samples of gravel taken from the different sites of the petrol station indicate the highest concentration of light hydrocarbons (gasoline and naphtha fractions), up to over 5% wt. in the direct proximity of petrol pumps. Similarly high contamination (almost 4%wt.), was found near fuel tanks. Here the highest contribution has lubricating oil fraction and the tankers providing fuels are probably the source of this pollution. In the gravel collected in the vicinity of the fuel tanks high concentration (over 5 wt.%) of non-pyrolyzable carbon (soot) was recorded, the source of which are probably diesel engines of fuel tankers supplying fuel.
PL
W pracy przedstawiono zasady bezpieczeństwa pożarowego i ochrony zdrowia, a także środowiska podczas stosowania środków smarnych, które są zazwyczaj materiałami organicznie palnymi. Środki smarne są często używane w górnictwie, co jest związane z ciągłym rozwojem i automatyzacją. Zagrożenie pożarowe podczas ich stosowania jest jednym z podstawowych zagrożeń występujących podczas pracy pod ziemią.
EN
The paper presents the principles of fire safety, environmental protection and occupational health when using lubricants, which are usually organically inflammable. Lubricants are often used in mining, which is related to constant development and automation. Fire hazard associated with the their use is one of the fundamental risks of working underground.
PL
Już po raz trzynasty Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. miało okazję gościć naukowców, producentów i użytkowników środków smarnych na konferencji „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle”, która odbyła się w kwietniu br. w Wiśle.
PL
Publikacja ma na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat jednego z najbardziej interesujących materiałów ostatnich lat, jakim jest grafen. Zamieszczono w niej informacje dotyczące struktury grafenu oraz niezwykłych właściwości, jakie z niej wynikają. Przedstawione zostały również metody wytwarzania grafenu oraz obszary techniki, w jakich opisywana substancja znajduje zastosowanie, oraz to, jak może zostać wykorzystana w przyszłości. Szczególną uwagę poświęcono formom zastosowania grafenu w tribologii, obejmującym wykorzystanie wspomnianej substancji w materiałach kompozytowych, powłokach ochronnych oraz jako dodatku do substancji smarnych. Publikacja została opracowana w oparciu o informacje i wyniki badań, zamieszczone w krajowych oraz zagranicznych artykułach, a także wyniki wstępnych badań własnych. Wyniki tych badań dotyczą zmian podstawowych parametrów smarnościowych substancji (oleju i smaru plastycznego) zawierających różną ilość tlenku grafenu (lub porównawczo heksagonalnego azotku boru). Rezultaty potwierdziły korzystny wpływ obecności tlenku grafenu w substancji smarującej na jej właściwości smarnościowe.
EN
Present publication describes one of the most interesting materials discovered in recent years, which is graphene. This paperwork contains information about graphene’s structure, properties, applications and methods of synthesis. The special attention has been given to tribological applications of graphene structures, including the usage of the graphene itself in the composite materials, protective integuments, and additives to lubricants (oils, greases). This publication was based on the information and research results published in the international articles and preliminary researches realized at the Military University of Technology as well. The research results concern the changes of basic lubricants’ parameters, which contain different amount of graphene oxide (or comparatively of hexagonal boron nitride). The results obtained during the tests indicate that graphene oxide could improve lubricating abilities of oils and greases.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań właściwości elektroreologicznych (ER) olejów smarnych zawierających ciecz jonową. Badania przeprowadzono na stanowisku specjalnie zaprojektowanym do tego celu, w którym zastosowano zmodyfikowany wiskozymetr Brookfield DV-III Ultra. Stanowisko to zostało zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP (W124200 - 10.02.2017 r.). Oceniono właściwości ER dwóch mieszanin, tj. silikonowej cieczy tłumiącej GP-1 zawierającej 2% (v/v) cieczy jonowej CJ 001, tj. tetrafluoroboranu 1-metylo-3-oktyloksymetyloimidazolowego oraz oleju bazowego polialfaolefinowego PAO-6 zawierającego 2% (v/v) cieczy jonowej CJ 008, tj. triheksylotetradecylofosfonowego bis (tri-fluorometylosulfonylo)imidu. Dobór składników obu mieszanin bazował na wynikach badań mieszalności i ocenie podstawowych właściwości fizykochemicznych. Przeprowadzone badania wykazały, że wytworzone mieszaniny generowały efekt ER, lecz był on krótkotrwały, co sugerowało zmiany struktury wewnętrznej tych mieszanin. Dlatego zaplanowano kolejne badania, m.in. spektroskopię dielektryczną i obserwacje mikroskopowe in situ tych mieszanin w zewnętrznym polu elektrycznym. Celem tych badań będzie zarejestrowanie zanikającego efektu ER i rozpoznanie jego mechanizmu.
EN
The results of experimental investigations on electrorheological (ER) properties of lubricating oils which contain ionic liquids, are presented in this article. The investigations were carried out on the special stand which was projected for this aim. On this stand there was used the modified Brookfield viscosimeter. Electrorheological properties of two mixtures were tested, i.e., silicone damping liquid GP-1 which is polimethylsiloksane mixture containing 2% (v/v) of ionic liquid CJ 001, i.e., tetrafluoroboran 1-methyl-3-octyloxymethylimidazolium as well as base polialfaolefine oil PAO-6 which contains 2% (v/v) of ionic liquid CJ 008, i.e., trihexyltetradecylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide. Selection of components of both mixtures was based on the results of investigations of miscible and on evaluation of basic phys-chem properties. The investigations showed that the made mixtures have generated the ER effect, but it was short-lived effect, suggesting the changes of inner structure of these mixtures. Therefore, we have planned the next investigations, among others dielectric spectroscopy and microscope observations in situ of these mixtures in external electric fields. The aim of those investigations will be to record the fading ER effect and to understand this mechanism.
EN
The paper presents results of research concerning the oil bases designs that are dedicated to application in lubricants for the food industry. The method of vegetable oil modification was proposed that use supercritical carbon dioxide as a solvent. This resulted in a milder course of oil oxidation. In order to minimize the numer of necessary experiments, the Taguchi approach to experiments planning was used. As part of the research, the properties of vegetable oils, inedible (Crambe Abyssinica oil) one and edible (Brassica Campestris (Rapeseed) oil) after modification, were compared. The optimal, due to the adopted criteria, values of oil modification process parameters were determined for each of the oils. Analyses and comparisons of processes for obtaining an oil base suitable for the planned use in ecological lubricants have been made. Under optimized conditions, the modified oils obtained a needed appropriate viscosity class.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące uzyskania roślinnej bazy olejowej odpowiedniej do zastosowania w smarach przeznaczonych do przemysłu spożywczego. Zaproponowano modyfikację oleju roślinnego z użyciem w procesie nadkrytycznego dwutlenku węgla jako rozpuszczalnika. Spowodowało to łagodniejszy przebieg utleniania oleju. W celu zminimalizowania liczby niezbędnych doświadczeń zastosowano planowanie eksperymentu z wykorzystaniem podejścia Taguchiego. W ramach przeprowadzonych badań porównano właściwości olejów roślinnych: niejadalnego (abisyńskiego) i jadalnego (rzepakowego) po modyfikacji. Wyznaczono dla każdego z nich optymalne, ze względu na przyjęte kryteria, wartości parametrów procesu modyfikacji oleju. Dokonano analiz i porównań procesów uzyskania bazy olejowej odpowiedniej do planowanego zastosowania w smarach ekologicznych. W zoptymalizowanych warunkach zmodyfikowane oleje uzyskały wyższą liczbę nadtlenową i odpowiednią klasę lepkości.
PL
Przedstawiono jeden ze sposobów modyfikacji oleju roślinnego. Modyfikowano olej abisyński w procesie utleniania tlenem pod ciśnieniem. Zbadano wpływ temperatury, dodatku katalizatora i rozpuszczalnika na przebieg procesu oraz właściwości uzyskanego produktu. W celu obniżenia temperatury reakcji zastosowano N-hydroksyftalimid, który jest katalizatorem reakcji wolnorodnikowych. Zastosowanie jako rozpuszczalnika ditlenku węgla w warunkach nadkrytycznych miało na celu rozcieńczenie układu i w wyniku tego oczekiwano otrzymania produktu o jednorodnych i powtarzalnych właściwościach. W celu oceny aplikacyjnej otrzymanego produktu określono jego podstawowe właściwości fizyczno-chemiczne.
EN
Two com. vegetable oils were modified by O₂ oxidn. in supercrit. CO₂ solvent at 80-120°C under pressure 150 bar in presence of N‑hydroxyphthalimide as a free-radical catalyst. Use of the CO₂ solvent resulted in decreasing viscosity, peroxide value and acid no. of the oils.
15
Content available remote Proekologiczne bazy olejowe wysokospecjalistycznych środków smarowych
PL
Przedstawiono wstępne wyniki realizacji projektu dotyczącego oceny baz olejowych proekologicznych środków smarowych w zakresie ich charakterystyk lepkościowo-temperaturowych, smarnych, reologicznych i oksydacyjnych. W wyniku blendingu uzyskano bazy olejowe o wyższych klasach lepkości oraz o korzystnych właściwościach smarnych. Nastąpił wzrost wartości ocenianych parametrów, co świadczy o dużej odporności wytworzonych baz olejowych na proces utleniania i znacznym podwyższeniu właściwości smarnych w porównaniu z olejami wyjściowymi.
XX
Six mixts. of vegetable oils with mineral or synthetic ones were studied for rheological properties, oxidn. stability, chem. structure and antiwear properties. Addn. of the vegetable oil resulted in an improvement of lubricating capacity of the base oils.
PL
Przedstawiono wyniki badań nowej kompozycji smarowej spełniającej wymagania niezbędne do zastosowań w przemyśle rolno-spożywczym. Dokonano oceny właściwości smarnych środków smarowych otrzymanych w warunkach laboratoryjnych oraz zaprezentowano wyniki badań stanowiskowych z uwzględnieniem wymuszeń symulujących warunki eksploatacji. Potwierdzono przydatność użytkową opracowanych środków smarowych i ich przydatność do stosowania w wytypowanych węzłach tarcia maszyn i urządzeń sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.
EN
Nine lubricants were prepd. by using vegetable oils and their mixts. with mineral or synthetic oils and studied for limit load, oxidn. stability and resistance to wear both under lab. and operating conditions by std. methods. The vegetable oil-based lubricants met the quality requirements for the food industry.
PL
Przedstawiono wyniki laboratoryjnych i stanowiskowych badań smarów otrzymanych przez komponowanie specjalistycznych środków smarowych. Opracowano środki na wybranych bazach olejowych i atestowanych zagęszczaczach, a jako dodatki uszlachetniające zastosowano niekonwencjonalne związki chemiczne, co gwarantowało uzyskanie smarów spełniających wymagania eksploatacyjne i zapewniających jednocześnie bezpieczeństwo ekologiczne. Uzyskano wysokojakościowe środki smarowe, których jakość i skuteczność działania potwierdzono w warunkach eksploatacyjnych.
EN
Com. polyalphaolefin synthetic and vegetable oils were used for prepn. of a lubricating oil base improved then by addn. of resp. thickeners, antioxidants and corrosion inhibitors and tested for chem. changes during application in friction points under lab. and industrial conditions (drying vegetables, bakery). The lubricating oils were resistant to friction at 100°C and showed a limited resistance during long-therm operation at 150°C and 170°C. They were recommended for practical use.
18
PL
Smary na bazie oleju roślinnego wydają się być atrakcyjną alternatywą dla konwencjonalnych smarów opartych na ropie naftowej oraz na olejach mineralnych lub syntetycznych. Nadal jednak nie zdominowały rynku ze względu na niektóre parametry trybologiczne, które nie są odpowiednie do wszystkich zastosowań. Wyzwania w tej dziedzinie mają na celu poprawę właściwości olejów roślinnych bez pogorszenia ich parametrów środowiskowych. Modyfikacja chemiczna olejów roślinnych rozwiązuje problemy strukturalne związane z tymi olejami, co z kolei przekłada się na zwiększoną ich stabilność termiczną i trwałość oksydacyjną. Również dodatek olejów syntetycznych lub mineralnych znacznie poprawia właściwości smarne takich produktów. Określono wpływ modyfikacji chemicznej oraz składu wybranych olejów roślinnych na zmianę ich biodegradowalności.
EN
Two common vegetable oils were modified by oxidn. according to J. Iłowska et al. (2018) and studied for biodegrdn. in a mixt. with lubricating oils (1.7:1 or 1.5:1 by vol.). The vegetable oils were totally biodegradable also after addn. of limited amt. of mineral oil (40%).
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące normalizacji przetworów naftowych i biopaliw w Polsce w powiązaniu z normalizacją międzynarodową i europejską. Omówiono główne zasady uczestnictwa krajowej jednostki normalizacyjnej, jaką w Polsce jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), w pracach normalizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Przedstawiono organy techniczne krajowej jednostki normalizacyjnej, w których zakresie tematycznym znajduje się normalizacja przetworów naftowych: Komitet Techniczny 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych oraz Podkomitet KT 222/PK 1 ds. Paliw Płynnych, Podkomitet KT 222/PK 2 ds. Asfaltów, Podkomitet KT 222/PK 3 ds. Olejów Smarowych, funkcjonujące zgodnie z wprowadzonymi w 2012 roku zmianami w procedurach PKN. Przedstawiono ogólne informacje dotyczące prac grup roboczych (WG) działających w komitetach technicznych CEN/TC, do których jako eksperci delegowani są, między innymi, specjaliści Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego (INiG ‒ PIB), funkcjonujących w ramach komitetu technicznego CEN/TC 19 Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin: CEN/TC 19/WG 9 Chromatographic test method, CEN/TC 19/WG 21 Specification for unleaded petrol, CEN/TC 19/WG 23 Specification of automotive LPG and related test method, CEN/TC 19/WG 24 Specification of distillate fuels, CEN/TC 19/WG 27 Elemental analysis of petroleum and related products. Podano również informacje dotyczące Komitetu Technicznego PKN KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, działającego w obszarze tematyki CEN/TC 383 Sustainably produced biomass for energy applications i grupy roboczej CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects, oraz KT 319 ds. Produktów Biobazowych, obejmującego tematykę CEN/TC 411 Bio-based products.
EN
The article presents basic information on the standardization of petroleum products and biofuels in Poland, in connection with International and European Standardization. Basic rules for the participation of the national standardization body in Poland, which is the Polish Committee for Standardization of PKN in the standardization work of the European Committee for Standardization (CEN) and the International Standardization Organization (ISO) were discussed. The technical bodies of the PKN were presented, the scope of which is the standardization of petroleum products: Technical Committee KT 222 for Petroleum Products and Subcommittee’s of KT 222: Sub-committee KT 222/PK 1 for Liquid Fuels, Sub-committee KT 222/PK 2 for Bitumen, Sub-committee KT 222/PK 3 for Lubricating, operating in accordance with the changes introduced in 2012 in PKN’s procedures. General information on the activities of the working groups (WG) operating in CEN/TC technical committees, to which specialists of INiG ‒ PIB, are delegated as the experts, operating within the technical committee CEN/TC 19 Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin: CEN/TC 19/WG 9 Chromatographic test method, CEN/TC 19/WG 21 Specification for unleaded petrol, CEN/TC 19/WG 23 Specification of automotive LPG and related test method, CEN/TC 19/WG 24 Specification of distillate fuels, CEN/TC 19/WG 27 Elemental analysis of petroleum and related products. Information on Technical Committee KT 144 for Coke and Processed Solid Fuels, operating in the area of CEN/TC 383 Sustainably produced biomass for energy applications and CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects, as well as KT 319 for Biobase Products covering CEN/TC 411 Bio-based products is also provided.
20
EN
The analysis of the properties of vegetable oils used in tribology as lubricants is presented. Oil-based lubricants, which get into the natural environment during exploitation, have a destructive effect on living organisms. Petroleum products, depending on the biodegradation environment, have a low biochemical degradability of 15 to 35%. Vegetable oils show significantly better biodegradability, namely from 80 to even 100%, therefore according to the sustainable development policy they are the most frequently mentioned equivalents for oil bases. Depending on the geographical region, availability and production costs of oilseeds, vegetable oils such as rapeseed, charlock, soy or algae oil are used to produce lubricants. Rapeseed and sunflower oil is mainly used in Europe, while in Asian and American countries, soybean oil is dominant. Vegetable oils are a mixture of triglycerides that determine the properties of fats. As lubricants, vegetable oils are used, as well as oils with modified structure, e.g. by chemical modification or from genetically modified crops. Physico-chemical properties such as viscosity, density or acid number have influence on lubricating properties. The literature analysis shows that both vegetable oils and lubricating compositions can be used as lubricants. Vegetable oils are much more environmentally friendly, nevertheless, due to their chemical structure, this kind of oils oxidizes faster, which badly affects their durability.
PL
Przedstawiono analizę właściwości olejów roślinnych stosowanych w tribologii jako środki smarne. Środki smarne pochodzenia naftowego, które podczas eksploatacji przedostają się do środowiska przyrodniczego, wpływają destrukcyjne na organizmy żywe. Produkty naftowe w zależności od środowiska biodegradacji wykazują niską zdolność biochemicznego rozkładu od 15 do 35%. Oleje roślinne wykazują znacznie lepszą biodegradowalność od 80 do nawet 100%, dlatego zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju stanowią najczęściej wymieniane odpowiedniki dla baz naftowych. Do produkcji środków smarnych w zależności od regionu geograficznego, dostępności oraz kosztów produkcji roślin oleistych używane są oleje roślinne m.in.: rzepakowy, gorczycowy, sojowy czy olej z alg. W Europie stosuje się głównie olej rzepakowy i słonecznikowy, natomiast w krajach azjatyckich i amerykańskich dominuje olej sojowy. Oleje roślinne to mieszanina trójglicerydów, które decydują o właściwościach tłuszczów. Jako środki smarne używane są oleje roślinne, a także oleje o zmodyfikowanej strukturze, np. przez modyfikację chemiczną lub pochodzące z upraw na drodze modyfikacji genetycznej. Na właściwości smarne mają wpływ takie cechy fizykochemiczne jak lepkość, gęstość czy liczba kwasowa. Z analizy literatury wynika, że zarówno oleje roślinne, jak i ich kompozycje smarne mogą być wykorzystywane jako środki smarne. Oleje roślinne są znacznie bardziej proekologiczne, jednak ze względu na strukturę chemiczną szybciej ulegają utlenianiu, co niekorzystnie wpływa na ich trwałość.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.