Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  loyalty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The need for reformation in public sector management appears from the community's pressure demanding the public sector to produce quality products by applying the concept of business management to public services. However, this new discourse that attracts the attention of human resource management specialist globally faces obstacles from dissatisfied employees who are comfortable with old practices. This paper proposes the model of Exit, Voice, Loyalty, and Neglect (EVLN) as a manifestation of employees communicative responses in reacting to dissatisfaction within the Indonesian public sector setting. Path analysis is used to fit the data provided by 150 public university lecturers. The results reveal two dominant clusters: first, those who will stay in the organization but demonstrate withdrawal behaviorssuch as pretending to be sick, showing up late, putting little effort intotheir work, and frequently not to attend official meetings (neglect) and the second, those who will remain confident, assume that in the end, everything will be all right andpatiently wait and expect for betterment (loyalty). This brings the implication that in most cases, the most significant constraint to a new model is a non-technical, in the management category, such as internal employee resistance. To overcome the obstacle, public sectors require effective, knowledgeable leaders who can help spur bureaucratic action, and implement strategies that promote sustainable change.
PL
Konieczność reformy zarządzania sektorem publicznym wynika z presji społeczności, która wymaga od sektora publicznego produkcji wysokiej jakości produktów poprzez zastosowanie koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem do usług publicznych. Jednak ten nowy dyskurs, który przyciąga uwagę specjalisty ds. Zarządzania zasobami ludzkimi na całym świecie, napotyka przeszkody ze strony niezadowolonych pracowników, którzy nie są zadowoleni ze starych praktyk. W tym artykule zaproponowano model wyjścia, głosu, lojalności i zaniedbania (EVLN) jako przejaw komunikatywnych reakcji pracowników w reakcji na niezadowolenie w indonezyjskim sektorze publicznym. Analiza ścieżki służy do dopasowania danych dostarczonych przez 150 wykładowców uniwersytetów publicznych. Wyniki ujawniają dwa dominujące klastry: po pierwsze, tych, którzy pozostaną w organizacji, ale wykażą zachowania związane z odstawieniem, takie jak udawanie, że są chorzy, spóźnianie się, wkładanie niewielkiej pracy w pracę i często nie uczestniczenie w oficjalnych spotkaniach (zaniedbywanie), a po drugie, ci, którzy pozostaną pewni siebie, zakładają, że ostatecznie wszystko będzie dobrze i cierpliwie czekają i oczekują poprawy (lojalności). Daje to implikację, że w większości przypadków najbardziej znaczącym ograniczeniem dla nowego modelu jest nietechniczne, w kategorii zarządzania, takie jak wewnętrzny opór pracowników. Aby pokonać przeszkodę, sektory publiczne wymagają skutecznych, kompetentnych liderów, którzy mogą pomóc w stymulowaniu biurokratycznych działań i wdrażaniu strategii promujących trwałe zmiany.
PL
Problemem badawczym podjętym w pracy jest odpowiedź na pytanie: jakie czynniki mogą wzmacniać lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych oraz które z nich mają największy wpływ na decyzje klientów o lojalności. Celem artykułu w jego części teoretycznej jest zaprezentowanie ogólnej istoty lojalności oraz jej możliwych składowych, a w części empirycznej – przedstawienie wyników badań opartych na literaturze przedmiotu. Opracowanie składa się z pięciu części: dwóch teoretycznych, dwóch badawczych oraz podsumowania. W części teoretycznej przedstawiono zjawisko i pojęcia lojalności, zaprezentowano także jej składowe, opisane w literaturze przedmiotu. W części empirycznej przedstawiono czynniki, które mogą determinować lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych oraz teoretyczny model, który opisuje proces podejmowania decyzji przez klientów o lojalności względem wybranego obiektu. Wyniki badań wskazują, że lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych mogą kształtować zarówno czynniki jakościowe związane z usługą, jak również pozajakościowe, jak bezpieczeństwo czy aspekty społeczne.
EN
The research problem raised in the article is the answer to the question: what factors can strengthen customer’s loyalty in the telecommunications services sector and which of them have the greatest influence on customer’s decisions about loyalty. The aim of the article, in its epistemological part, is to present the general essence of loyalty and its possible components, and in the empirical part to present research results based on the subject literature. The study consists of five parts: two theoretical, two research parts and summary with conclusions. The theoretical part presents the phenomenon and concepts of loyalty. Its components described in the literature on the subject were also featured. The empirical part presents factors that may determine customer loyalty in the telecommunications service sector and the theoretical model that describes the customer’s decision making process about loyalty to the selected object. The results of research indicate that customer’s loyalty in the telecommunications services sector can shape both qualitative factors related to the service, as well as quality factors such as security or social aspects.
EN
It has been proved by market reality that traditional brand management theories fail. Based on this, there is a need to provide critical revision of these theories with emphasis on behavioural approach of consumers. The most important is the task of consumer loyalty and its transposition into subjectively perceived brand value sources. So, the aim of this paper is to identify relevant brand value sources of loyalty which are significant for Slovak socio-cultural profile and to propose an effective innovative model of branding. The statistical evaluation of the data obtained from own questionnaire survey has been provided by the factor analysis supported by relevant tests. It has been found out that the fact of loyal relationship with brand affects the priority of the components of subjectively perceived brand value sources. The importance of brand value sources in case of consumer loyalty has been identified as following: 1) benefits; 2) attributes; 3) imageries and 4) attitudes while in case of consumer loyalty absence, the importance of brand value source is: 1) imageries; 2) attitudes; 3) benefits and 4) attributes. So, it can be concluded that existence of different brand value sources ranking in case of existence vs. absence of brand loyalty indicates need of selective approach towards brand value sources in the phase of brand value building and brand value managing. By doing this, traditional monistic concept of brand value building and managing has been interfered.
PL
Zostało udowodnione przez rzeczywistość rynkową, że tradycyjne teorie zarządzania marką zawodzą. Na tej podstawie istnieje potrzeba zapewnienia krytycznej rewizji tych teorii z naciskiem na podejście behawioralne konsumentów. Najważniejszym jest zadanie transpozycji lojalności konsumentów na subiektywnie postrzegane źródeł wartości marki. Celem tego artykułu jest więc zidentyfikowanie odpowiednich źródeł lojalności wartości marki, które są istotne dla słowackiego profilu społeczno-kulturowego oraz zaproponowanie skutecznego innowacyjnego modelu brandingu. Ocenę statystyczną danych uzyskanych z własnych badań ankietowych dostarczyła analiza czynnikowa wsparta odpowiednimi testami. Stwierdzono, że fakt lojalnych relacji z marką wpływa na priorytet komponentów subiektywnie postrzeganych źródeł wartości marki. Znaczenie źródeł wartości marki w przypadku lojalności konsumentów zostało określone jako następujące: 1) korzyści; 2) atrybuty; 3) wyobrażenia i 4) postawy, podczas gdy w przypadku braku lojalności konsumentów, znaczenie źródła wartości marki to: 1) wyobrażenia; 2) postawy; 3) korzyści i 4) atrybuty. Można, zatem stwierdzić, że istnienie różnych rankingów źródeł wartości marki w przypadku istnienia przeciwieństwa braku lojalności wobec marki wskazuje na potrzebę selektywnego podejścia do źródeł wartości marki w fazie budowania wartości marki i zarządzania wartością marki. W ten sposób została zakłócona tradycyjna monistyczna koncepcja budowania wartości marki i zarządzania nią.
PL
Celem opracowania była identyfikacja atrybutów jakości usług najsilniej wpływających na poszczególne typy lojalności klientów. Badanie przeprowadzono metodą ankietową. Do analizy wyników wykorzystano modele regresji wielorakiej. Analiza wyników przeprowadzonego badania pozwala stwierdzić, że atrybutami, które wpływają na poziom największej liczby typów lojalności, okazują się podejście do klienta i dostępność usług (po 3 typy lojalności). Wkład własny autorki obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie badania, analizę oraz interpretację wyników badań.
EN
The aim of the article was to identify attributes of service quality influencing different types of customers loyalty. A research was carried with the use of the questionnaire method. As a method of analysing the results multiple regression models were chosen. As a result it was discovered that the attributes influencing the highest number of the types of customers satisfaction are approach to the customer and service availability (3 types of loyalty each). Author’s own contribution is designing and carrying the research out, as well as analysing and interpreting the results.
PL
Na podstawie przeglądu literatury, który przeprowadzono w pierwszej części artykułu, opisano dostęp do edukacji akademickiej osób z niepełnosprawnościami oraz skupiono się na zagadnieniu lojalności studentów względem uczelni. Druga część przedstawia analizę i ocenę jakości czynników barier architektonicznych na przykładzie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Badania obejmują także lojalność studentów niepełnosprawnych w stosunku do uczelni.
EN
Based on literature review, made in the first part of paper, described access to education for students with disabilities and student’s loyalty. The second part of the paper presents analysis and assessment quality factors in relation to architectural barriers on the example of the University of Bielsko-Biala (PL). Research also includes disabled student’s loyalty towards to University.
EN
This study aims to investigate the effect of service quality, service-oriented organizational citizenship behavior (S-OCB) and benefits sought on customer satisfaction and loyalty. A total of 449 banking customers participate in this study. Sampling technique is conducted using convenience sampling method, while the data analysis is done using Partial Least Square (PLS) approach. The results of this study provide insights to the banking practitioners on how customers select a particular bank and how customers give ratings to all aspects of the services provided by the bank to its customers. It is expected that the results of this study can be used to establish various policies for the improvement of the service quality and S-OCB.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie: jakości usług, zorientowanego na usługi zachowania obywatelskiego organizacji (S-OCB) oraz poszukiwanych korzyści związanych z satysfakcją i lojalnością klientów. W badaniu uczestniczyło 449 klientów banków. Pobieranie próbek przeprowadzono przy użyciu metody losowego pobierania próbek, podczas gdy analiza danych odbyła się przy użyciu metody częściowych najmniejszych kwadratów PLS. Wyniki badania dostarczają pracownikom bankowości wiedzy na temat sposobu wybrania przez klientów danego banku oraz sposobu, w jaki przyznają oni oceny wszystkim aspektom usług świadczonych przez bank. Oczekuje się, że wyniki niniejszego badania mogą być wykorzystane do opracowania różnych polityk podnoszących jakość usług zorientowanych na zachowania obywatelskie organizacji.
PL
W dzisiejszych realiach biznesowych satysfakcja i lojalność klientów oraz motywacja i satysfakcja pracowników firmy stanowią kluczowe elementy budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Głównym czynnikiem niezbędnym dla wypracowania satysfakcji klientów jest dobrze zmotywowany i usatysfakcjonowany personel danej organizacji. W artykule przedstawiono badania satysfakcji klientów wewnętrznych szpitala za pomocą ankiety BOST. Wykazano, że pracownicy są zaangażowani w sprawy szpitala, zatem można stwierdzić, że pracownicy są lojalni wobec swojego miejsca pracy.
EN
The main aim of the article was to discuss the role of director and superior in the health care in Poland. Aspects relating to loyalty include both the situation of the Polish health care in terms of patients’ satisfaction (Servqual), as well as in the BOST method aspect. The Servqual results an analysis showed that, among 22 quality determinants 7 was rated highest. These determinants were following: the modern equipment, neatness medical personnel, staff involvement in the affairs of the hospital, taking care of the patient's opinion, politeness of staff, having the knowledge needed to respond to patients' questions, clarity of information materials in the field of diseases and drugs. The results of the research BOST however shown that asking for employees to express their opinions on various areas of the company increases their commitment to work, they feel noticed by someone express a hidden hope, resulting in their commitment to work and the quality of the product/service, at the same time a positive effect on loyalty to the hospital where they work.
8
Content available remote Jakość w detalicznym handlu internetowym z perspektywy usługodawcy
PL
Jakość jest różnie definiowana w literaturze, może także być inaczej postrzegana przez klienta i usługodawcę. Niemniej jednak w każdym rodzaju działalności gospodarczej dostrzega się konieczność zapewnienia jakości na jak najwyższym poziomie. W handlu internetowym jakość również staje się standardem. W artykule ograniczono się do detalicznego handlu internetowego oraz perspektywy sprzedawcy on-line. Celem opracowania jest wykazanie, że jakość w handlu internetowym z punktu widzenia usługodawcy to nie tylko konieczność, nakłady i nieustanne działania doskonalące, ale także wielokrotnie większe korzyści, takie jak wzrost satysfakcji klienta i jego lojalności, zwiększenie poziomu konkurencyjności i rynku zbytu przedsiębiorstwa handlowego oraz poprawa jego efektywności i produktywności usług.
EN
Quality is defined differently in the literature, may also be differently perceived by the customer and the service provider. However, in any kind of business, there is recognized the need to ensure quality at the highest level. Also, the quality of online trading is becoming the standard. This article is limited to the retail Internet trading and perspective of on-line seller. The purpose of this article is to demonstrate that the quality of Internet commerce from the perspective of the service provider is not only a necessity, effort and continuous improvement actions but also many times greater benefits such as increased customer satisfaction and loyalty, increase the level of competitiveness and market for the trading company and improving its efficiency and productivity services.
EN
Consumer brands often offer discounts to attract new shoppers to buy their products. The most valuable customers are those who return after this initial incentive purchase. With enough purchase history, it is possible to predict which shoppers, when presented an offer, will buy a new item. While dealing with Big Data and with data streams in particular, it is a common practice to summarize or aggregate customers’ transaction history to the periods of few months. As an outcome, we compress the given huge volume of data, and transfer the data stream to the standard rectangular format. Consequently, we can explore a variety of practically or theoretically motivated tasks. For example, we can rank the given field of customers in accordance to their loyalty or intension to repurchase in the near future. This objective has very important practical application. It leads to preferential treatment of the right customers. We tested our model (with competitive results) online during Kaggle-based Acquire Valued Shoppers Challenge in 2014.
EN
The dynamic development of information technology, especially the Internet, which has taken place in recent years has brought many new opportunities to use the Internet in businessoperations. The Internet has created new opportunities for the development of enterprises. It was its dynamic boom that enabled e-commerce to gain in importance, and along with it made the changes in consumer behavior in terms of place, time and purchasing conditions. The aim of the paper is to present the key aspects in the development of relationships as a basis for building loyalty and creating value for the customer. Attainment of the objective will be aided by presentation of the results of survey regarding the identification of the measures taken to maintain lasting relationships that allow to build loyalty and create value for the customer. In addition, the study will identify the actions conducive to the growth of customer loyalty, which can be helpful in conducting e-business. In the research procedure we have used the analysis of the literature, statistical data and the results of the questionnaire study on the presented issues with customers from Lubuskie voivodship.
PL
Dynamiczny rozwój technologii informatycznych, a szczególnie Internetu, jaki dokonał się w ostatnich latach przyniósł wiele nowych możliwości wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstw. Internet stworzył nowe szanse rozwoju przedsiębiorstw. To właśnie jego dynamiczny rozkwit spowodował, że na znaczeniu zyskał e-commerce, a wraz z nim dokonały się zmiany w zachowaniach konsumentów w zakresie miejsca, czasu i warunków dokonywania zakupów. Celem opracowania jest przedstawienie kluczowych aspektów w procesie kształtowania relacji jako podstawy budowania lojalności i tworzenia wartości dla klienta. Realizacji wskazanego celu sprzyjać będzie prezentacja wyników badania ankietowego dotyczących identyfikacji działań podejmowanych w celu utrzymywania trwałych relacji umożliwiających budowanie lojalności i tworzenie wartości dla klienta. Ponadto w opracowaniu wskazano na działania sprzyjające wzrostowi lojalności klientów, które mogą być pomocne w prowadzeniu e-biznesu. W postępowaniu badawczym wykorzystano analizę literatury, danych statystycznych oraz wyniki przeprowadzonego badania ankietowego dotyczącego przedstawianej problematyki z klientami województwa lubuskiego.
EN
The results of the questionnaire done among the clients of the authorized car service are introduced in the article. The main aim of the article is to show the criteria of the brand choice. The research shows that the experience with the service and other customers recomendations are the most important criteria of choosing the brand. The paper also indicates, in comparison, the criteria which are taken into consideration while making a decision on the choice of authorised car service. Loyalty and the localisa tion turn out to be the most essentainls ones in choosing the organization. This means that loyalty is the key factor in choosing the brand as well as chosing the organization. There is a relationship between the level of customers. satisfaction of authorized car service and the criteria of the brand choice. The research also shows the link between the level of customers. satisfaction with authorized car service and the criteria of the choice of the organization. The research shows that the level of satisfaction, measured by the 1-5 scale (1 = completely dissatisfied, 5 = completely satisfied), is higher if the number of clients who decide to choose the brand and service on the basis of their loyalty with the service is bigger.
12
Content available remote Lojalność i satysfakcja a wybór organizacji
PL
W artykule przedstawiono związek pomiędzy czynnikami determinującymi funkcjonowanie autoryzowanego serwisu samochodowego a zadowoleniem i lojalnością klientów. W artykule dokonano również przeglądu wybranych koncepcji satysfakcji i lojalności w świetle ich wpływu na rozwój organizacji. Z rozważań wynika, że ani satysfakcja, ani lojalność nie są dane raz na zawsze. W praktyce oznacza to, że satysfakcja jest źródłem lojalności, ale i lojalność może być fundamentem dla satysfakcji. Przedstawiona teza jest nowoczesną interpretacją spirali jakości Jurana, z uwzględnieniem satysfakcji i lojalności klientów. Coraz wyższy poziom funkcjonowania organizacji jest tożsamy z coraz większym zadowoleniem klientów i coraz mocniejszymi więziami pomiędzy klientem a organizacją.
EN
The paper concerns the relationship between the factors governing authorized car repairs and the customers' satisfaction and loyalty. There are some concepts of satisfaction and loyalty in the paper too. It turns out that there is strong correlation between satisfaction and loyalty and organizations development. In addition, the study proved that neither satisfaction nor loyalty is given once and for all. It means, that satisfaction drives loyalty but loyalty also drives satisfaction. This is a modern interpretation of the spiral of the Juran’s quality customer satisfaction and loyalty. Increasing level of organizational performance means higher level of customers’ satisfaction and strengthens the ties between the customer and the organization.
13
Content available remote Studying customer loyalty at Daewoo Express Bus Service, Pakistan
EN
Background: Meeting service quality standards and striving for loyalty are two critical areas which have until now been overlooked by both the passenger transport industry and academia in Pakistan therefore the study sheds useful light on an issue hitherto untouched. Therefore increased sample size will help in increasing generalizability of study. Methods: This paper is designed to study the level of loyalty at Daewoo Express Bus Service in Sargodha by measuring customer satisfaction. Researchers used a small sample of only 96 respondents (passengers) and only studies customer's behavior in the service quality of Daewoo Express Bus Service however it may differ in other passenger transport services. Results and conclusions: This paper reveals that there is a positive and significant relationship between loyalty (dependant variable) and price perceptions, reliability, retrieving and smoothing (independent variables). However, the study found that reliability of services is the most important dimension among other independent variables (price perceptions, smoothing, reliability, retrieving) effecting customers loyalty at Daewoo Express. Paper under consideration would surely assist Daewoo`s management team to take care of the loopholes existing in the current service level and likely threats which Daewoo might face.
PL
Wstęp: Spełnienie standardów obsługi klienta oraz dążenie do osiągnięcia wysokiej lojalności wśród klientów są dwoma krytycznymi obszarami, którym do tej pory poświęcano mało uwagi zarówno przez przemysł transportu pasażerskiego jak i ośrodki naukowe w Pakistanie. W związku z tym przydatnym powinna być poniższa praca, jak również badania te powinny być przeprowadzone na większych próbach w celu osiągnięcia bardziej uogólnionych wniosków. Metody: Praca bada poziom lojalności klientów Daewoo Express Bus Service w miejscowości Sargodha poprzez pomiar zadowolenia tych klientów. Autorzy przeprowadzili badania tylko na małej grupie liczącej 96 ankietowanych (pasażerów) i ograniczyli te badania tylko do Daewoo Express Bus Service, jednak wyniki podobnych badań mogą być inne w przypadku innych usług transportowych. Wyniki i wnioski: W pracy stwierdzono pozytywną i istotną zależność pomiędzy lojalnością (zmienna zależna) a postrzeganiem ceny, wiarygodnością, dostępnością i wygoda (zmienne niezależne). Badania wykazały, że wiarygodność usług jest najważniejszym czynnikiem wśród innych zmiennych niezależnych (postrzeganie ceny, dostępność i wygoda), która determinuje lojalności klientów Daewoo Express. Praca ta pomoże z pewnością kadrze kierowniczej w wyeliminowaniu istniejących braków w obecnym systemie obsługi klientów oraz uniknięciu zagrożeń przyszłości.
14
Content available Effective implementation of e-CRM strategy
EN
In the era of digital economy customer satisfaction and loyalty are key factors for the establishment of good relations with customers and partners in the supply chain. For customers to be satisfied data protection and privacy are prerequisite for obtaining quality information. Information gathered may be transformed through a system of business intelligence into a complete enterprise resource planning system. This results in creation of integrated business systems. Using the innovative solutions enables integration of customers, partners and suppliers in a virtual network that is oriented to the end users. The challenge for the companies in the future is introducing the concept of electronic customer relationship management - CRM to increase productivity and profits of the company and thus gain a sustainable competitive advantage. Companies are increasingly exploring the market and searching the best ways to meet needs and requirements of their customers. In order to adapt to digital economy and accept new business philosophy many companies will implement modern technology and software solutions like e-CRM to their information systems. (JEL: A12, C88, P46).
PL
W erze gospodarki cyfrowej satysfakcja i lojalność klientów to kluczowe czynniki dla dobrych stosunków z klientami i partnerami w łańcuchu dostaw. Aby klienci byli usatysfakcjonowani muszą być spełnione warunki ochrony danych i prywatności przy jednoczesnym uzyskaniu wysokiej jakości informacji. Zebrane informacje mogą być przetworzone przez inteligentny system biznesowy w kompletny system planowania zasobów przedsiębiorstwa. Powoduje to tworzenie zintegrowanych systemów biznesowych. Korzystanie z innowacyjnych rozwiązań umożliwia integrację z klientami, partnerami i dostawcami w wirtualnej sieci, która jest ukierunkowana na odbiorców końcowych. Wyzwaniem dla firm w przyszłości, jest wprowadzenie pojęcia elektronicznego zarządzania relacjami z klientami - CRM w celu zwiększenia wydajności i zysków firmy, a tym samym uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. Firmy coraz dokładniej badają rynek i poszukują najlepszych sposobów, aby zaspokoić potrzeby i wymagania klientów. W celu dostosowania się do gospodarki cyfrowej i przyjęcia nowej filozofii działania wiele firm będzie wdrażało nowoczesne technologie i rozwiązania takie jak oprogramowanie e-CRM do swoich systemów informatycznych.
EN
This article deals with the importance of integrated marketing communication (IMC), in more details with the theoretical model of IMC designed in accordance with the needs of any commercial bank. The goal of this article is to emphasize segmental orientation applied in communication models as well as the need to implement such important parameters as loyalty, customer satisfaction and its individual value (customer value).
EN
On the basis of tourism marketing literature analysis this paper discusses relationship between a destination’s image and tourists’ loyalty behaviors with intermediary role of need for variety. This discussion is based on the cognitive-affective theory of tourist satisfaction and on the theory of “optimum level of stimuli”. Author indicates the differentiation of tourists’ loyalty behaviors depending on the need for variety sensed by them. The necessity of tourism market segmentation based on the criterion of the need for variety is a main postulate of carried out discussion. This should serve, among others, to creating of attractive destination’s image for customers with different needs for variety. Whereat, in accordance with contemporary trend of tourism market - with the superiority of the need of quest of variety during the tourist stay, the complexity of expanded tourist offers based on the novelty should underlie construction of destination’s image.
17
Content available remote Jak zdobyć lojalność młodych konsumentów : wyniki badań empirycznych
PL
Lojalny konsument to bezcenny majątek firmy. Ale jak go zdobyć i przywiązać na długie lata? Autorka porusza kwestię preferencji rynkowych i oczekiwań młodych konsumentów. Podejmuje także próbę wskazania niezbędnych działań firm w celu tworzenia więzi marketingowych z młodymi konsumentami oraz kształtowania ich lojalnych postaw. Zdobycie lojalności młodych to istotne wyzwanie stojące przed polskimi firmami, to warunek rozwoju i przetrwania na rynku intensywnej konkurencji. Prezentowany artykuł powstał na podstawie studiów literaturowych dotyczących problematyki młodych konsumentów oraz wyników badań empirycznych prowadzonych przez autorkę.
EN
Loyal consumers are really treasures for each company. But how to get such consumers and build their loyalty for years to come? In this article the author focuses on market preferences of young consumers and their expectations. She also tries to indicate essential activities of any company in creating marketing bonds with young consumers and building their loyal attitudes. Getting their loyalty is very challenging for Polish companies as it seems to be a crucial survival factor on the market of tough competition. The article was written both on the basis of literature studies concerning the above problem as well as on empirical studies carried out by the author.
18
Content available remote Partnerstwo w otoczeniu przedsiębiorstw
PL
Przedmiotem artykułu jest marketing partnerski, nowa dyscyplina naukowa, zapoczątkowana w latach osiemdziesiątych, którą zaczęto szerzej praktykować dopiero w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. W Polsce nie jest jeszcze tak rozpowszechnioną koncepcją jak w Europie czy w Stanach Zjednoczonych i niewiele przedsiębiorstw zdecydowało się na jej stosowanie, aczkolwiek można przypuszczać, że zainteresowanie marketingiem partnerskim w niedługim czasie wzrośnie także w naszym kraju. Świadczą o tym zmiany zachodzące na polskim rynku, takie jak szybszy rozwój konkurencji, postępująca technologia informacyjna, rosnące zróżnicowanie potrzeb klientów, a w konsekwencji coraz bardziej wymagające otoczenie rynkowe. Tradycyjne metody działań marketingowych stają się niewystarczające, zaczynają zawodzić. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na wdrożenie koncepcji marketingu partnerskiego, wyjdą naprzeciw potrzebom i wyzwaniom dzisiejszego rynku.
EN
The subject of this paper is a new scientist discipline called Relationship Marketing which began in early 80's but has been only recently put into a practice. Marketing relationship is not as popular in Poland as in western Europe or United States, therefore there are few companies interested in initiating such a new idea in our country. However, it is about to change in the near future because of the market trends such as keen competition, IT development, variety of consumer needs. The organizations' environment has been becoming more demanding. In addition, the effectiveness of traditional marketing methods has decreased. Companies challenged by the demanding market environment should look for a new concepts to handle this situation. Relationship Marketing is to be such a healing solution.
19
Content available remote Theoretical basics of employee loyality
EN
The paper presents the theoretical analysis of the employee loyelty concept with reference to its two dimensions - attributes is also considered.
PL
W pierwszej części opracowania przedstawiono różne teoretyczne ujęcia pojęcia lojalności pracowniczej. W drugiej części zwrócono uwagę na rozważania teoretyczne dotyczące pojęcia lojalności pracowniczej w odniesieniu do jej dwóch wymiarów - podstawy i zachowania. W trzeciej części dokonano próby konceptualizacji atrybutów lojalnośći pracowniczej z punktu widzenia atrybutów lojalnego pracownika i lojalnego pracodawcy.
EN
The creation of value, in consideration of customers expectations, can be in 3 stages realized: 1. selection of values, 2.delivery of values, and 3.information about delivered values including their improvement. Every customer can have different expectation regarding values, which are for him/her important. Some aspects of this kind could be investigated based on Rogers Model, related to diffusion of innovations, what is for new products applied, Therefore the level of customer satisfaction should be measured. There are various theories existing, which try to explain the establishment of satisfaction by people buying products. The most important are: emotional model, model based on theory of just exchange, and model of expected inconformity. Independently from model used in investigation, the satisfaction of customer is always based on feeling by him/her, on some positive impressions. But it doesn't mean the fulfilment of factual expectations or needs, specially in relation to prices offered. The measurement of customer loyalty is here useful as well. But it should be not misunderstood. The customer loyalty doesn't mean the buys of products of the same manufacturer only. Loyalty and satisfaction of customers have many orientations and aspects, which for marketing should be applied correctly.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.