Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  low frequency magnetic field
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Ekspozycja na pola magnetyczne niskiej częstotliwości w budynkach mieszkalnych
PL
Celem pracy była ocena stopnia narażenia na działanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości osób przebywających w budynkach mieszkalnych. Stwierdzono występowanie w pomieszczeniach kuchennych domów pola magnetycznego o natężeniu przekraczającym 0,32 A/m, uważanego za czynnik prawdopodobnie rakotwórczy. Najwyższe zanotowane tam natężenia sięgały poziomu 1,4 A/m. Znacznie wyższe natężenia pola, przekraczające nawet wartość dopuszczalną przez krajowe przepisy, rejestrowano w bezpośrednim otoczeniu odbiorników takich jak suszarki do włosów, miksery czy odkurzacze, które w czasie pracy znajdują się bardzo blisko ciała człowieka.
EN
The aim of the study was to assess the degree of exposure to low-frequency magnetic field of persons staying in residential buildings. There was a magnetic field in the kitchens with an intensity exceeding 0.32 A/m, considered to be probably a carcinogen. Much higher field strengths, even exceeding the value allowed by national regulations, were recorded in the immediate vicinity of receivers such as hair dryers, mixers or vacuum cleaners, which are very close to the human body during work.
2
PL
Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe budził od dawna zainteresowanie wielu naukowców. Przeprowadzone badania nad wykorzystaniem terapeutycznym wolnozmiennych pól magnetycznych obejmują różne doświadczenia, począwszy od badań submolekularnych do eksperymentów na zwierzętach doświadczalnych. Największą dynamiką charakteryzują się jednak badania kliniczne. Zastosowanie zmiennych pól magnetycznych w terapii mieści się w ramach specjalizacji medycznej noszącej nazwę medycyny fizykalnej. W tej dziedzinie zdecydowanie nie powiedziano jednak jeszcze ostatniego słowa. Rozwój medycyny i postęp technologiczny pozwala na stworzenie nowych urządzeń wykorzystywanych w magnetoterapii. Stwarza to nowe możliwości leczenia. Małogabarytowe cewki aplikatorów mogą być stosowane w warunkach domowych. Z kolei wizualizacja wnikania pola do kończyny pozwoli dobrać kształt aplikatora do rodzaju leczonej choroby oraz do kształtu i wymiarów uszkodzonego miejsca ciała.
EN
The influence of electromagnetic field on living organisms has been of interest to scientists for centuries. The researches on the therapeutic effect of low-frequency magnetic fields cover various experiments: from submolecular mechanisms analyses to laboratory experiments on animals. However, the clinical experiments turned out to be most dynamic. The therapeutic use of low-frequency magnetic fields stays within the domain of the so-called physical medicine. Still much is to be done in this respect. The evolution of medicine and technological development allows for creating new devices applied in magnetotherapy, which opens up new possibilities for treating diseases. There are small coil applicators which can be used at home. Moreover, the visualization of field penetration through the limb may be helpful when selecting the most desirable shape of the applicator in view of the type of the disease, shape and size of the damaged part of the body.
EN
The evolution of medicine and technological development allow to create new devices applied in magnetotherapy, which open up new possibilfties of diseases' treatment. Especially it might be interesting to create a de vice for magnetotherapy, which can be used at home. To meet this expectation new portable devices producing the desired field as well as small-sized coils applicators are newly developed. Moreover, development of software used to control process of field production (using computer devices) allows the patient to a far-reaching self-service after programming the time scheme of stimulation previously done by professional and experienced therapist. In this last task the visualization of field penetration through the limb may be very helpful. It will allow to match proper shape of the applicator with the type of disease being treated, and the shape and size of the damaged area of the body and help the patient to understand essence and course of treatment.
PL
Rozwój medycyny i postęp technologiczny pozwalają na opracowanie nowych urządzeń wykorzystywanych w magnetoterapii. Stwarza to nowe możliwości leczenia. Szczególnie interesujące wydaje się stworzenie urządzeń do magnetoterapii, które mogą być stosowane w warunkach domowych. Sprzyjają temu nowoopracowane przenośne urządzenia wytwarzające potrzebne pola oraz małogabarytowe cewki aplikatorów. Z kolei rozwój oprogramowania używanego do sterowania (za pomocą urządzeń komputerowych) procesem wytwarzania pola pozwala pacjentowi na daleko idącą samoobsługę po uprzednim zaprogramowaniu schematu czasowego stymulacji przez fachowego i doświadczonego terapeutę. W tym ostatnim zadaniu bardzo przydatna będzie przedstawiona w tym artykule wizualizacja wnikania pola do kończyny. Pozwoli ona dobrać kształt aplikatora do rodzaju leczonej choroby oraz do kształtu i wymiarów uszkodzonego miejsca ciała a także pomoże pacjentowi w zrozumieniu istoty i przebiegu terapii.
PL
Ciągły postęp w medycynie i technologii pozwala na tworzenie nowych urządzeń, które mogą być wykorzystywane przez lekarzy na przykład w magnetoterapii. Dlatego opis matematyczny rozkładu pola magnetycznego jest koniecznym narzędziem do przeprowadzenia symulacji komputerowych. Obejmują one wizualizację pola magnetycznego w miejscu leczonego schorzenia. Będzie to przydatna informacja nie tylko dla lekarzy, ale również dla pacjentów.
EN
The continuous progress in medicine and technology allows to create new devices which can be applied by doctors for instance in magnetotherapy. Therefore the mathematical description of magnetic field distribution can be considered as an useful tool in execution of the numerical simulations which will include 3D visualization of magnetic field in treated injuries. It would be beneficial not only for doctors but may be also helpful for patients if small-size applicators could be even used at home. The proposed model accurately reflects the real applicator.
PL
Wolne rodniki (WR) to atomy lub cząsteczki, posiadające wolne niesparowane elektrony. Ich nadmiar prowadzi do rozwoju stresu oksydacyjnego - przyczyny wielu chorób nowotworowych, neurodegeneracyjnych, zapalnych oraz starzenia się organizmu. Głównymi egzogennymi źródłami wolnych rodników są m.in.: zanieczyszczenia przemysłowe, dym tytoniowy, promieniowanie jonizujące oraz pola magnetyczne. Cel. Celem pracy jest ocena działania pola magnetycznego niskiej częstotliwości na proces peroksydacji lipidów w tkance mięśniowej zwierząt doświadczalnych. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły dorosłe szczury, samce rasy Sprague-Dawley w wieku 3-4 miesięcy. Zwierzęta podzielono na 3 grupy badawcze: I - grupa kontrolna; II grupa poddana działaniu pola magnetycznego o następujących parametrach: 7 mT, 40 Hz, 30 min/dzień, 2 tyg.; III grupa - poddana działaniu pola magnetycznego o parametrach: 7 mT, 40 Hz, 60 min/dzień, 2 tyg. U badanych zwierząt wykonano pomiar stężenia produktów peroksydacji lipidów (TBARS[h1]) w homogenatach tkanki mięśniowej po zakończeniu ekspozycji na działanie pola magnetycznego. Wyniki. Po działaniu zmiennego pola magnetycznego o częstotliwości 40 Hz, indukcji 7 mT, w czasie 30, 60 min/dzień przez 2 tygodnie zaobserwowano wzrost stężenia TBARS w tkance mięśniowej szczura. Wnioski. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości (Low Frequency Magnetic Field - LFMF) o parametrach stosowanych w magnetoterapii wywołuje istotne zmiany w procesie generacji reaktywnych form tlenu.
EN
Free radicals (FR) are atoms or molecules with unpaired electrons. They may lead to the development of the oxidative stress, which is a cause of many neoplastic, neurodegenerative, inflammatory diseases and aging of the organism. The main exogenous sources of free radicals are among others: industrial pollution, tobacco smoke, ionizing radiation, and magnetic field. Goal: The aim of this study was to evaluate the influence of the low magnetic field on the parameters of the oxidative stress (TBARS[h2]) in rat's muscles. Materials and methods. Thirty male rats, weight of 280-300 g were randomly divided into three experimental groups: control I and treatment II i III (Low Frequency Magnetic Field LFMF). Animals in the group II were exposed to the LFMF of the following parameters: frequency 40 Hz, induction 7 mT for 0.5 h/day for 14 days (this kind of the ELFMF is mostly used in magnetotherapy), while the group III was subjected to the field: 40 Hz, 7 mT for 1h/day for 14 days. Control rats were kept in the separate room and were not exposed to the to ELFMF. Immediately, after the last exposure, the part of muscles was taken under pentobarbital anaesthesia. The effects of the exposure to the LFMF on the oxidative states were assessed by the measurements of concentration of TBARS in muscles homogenates. Results. Exposure to the LFMF with the following parameters: 40 Hz, 7 mT, 30 and 60min/day for 2 weeks caused significant increase in TBARS concentration in the muscles homogenates. Conclusion. Low magnetic field used in magnetotherapy causes the significant changes of the process of generation of the reactive forms of oxygen in the muscles.
PL
Wstęp. Magnetoterapia jest formą terapeutyczną, wykorzystującą zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości. Celem pracy było zbadanie jego wpływu na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych terapii polem magnetycznym. Materiał i metody. Badaniem objęto pacjentów poddanych działaniu pola magnetycznego niskiej częstotliwości, u których wykonano badania parametrów morfotycznych krwi: liczbę krwinek białych (WBC - White Blood Cells), krwi-nek czerwonych (RBC - Red Blood Cells), zawartość hemo-globiny (HGB - Haemoglobin), wskaźnik hematokrytu (HCT - Hematocrit), średnia objętość krwinki czerwonej (MCV- Mean Cell Volume), średnia masa hemoglobiny w krwin-ce czerwonej (MCH - Mean Corpuscular Haemoglobin Con-centration), średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach (MCHC - Mean Corpuscular Haemoglobin), liczbę płytek krwi (PL - Plateles). Wyniki i wnioski. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości o pa-rametrach: częstotliwość 20-40 Hz, indukcja 5-7 mT i czas działania 20 minut nie powoduje istotnych zmian w parametrach morfologii krwi pacjentów poddanych magnetoterapii. U ba-danych pacjentów zaobserwowano istotne statystycznie zwiększenie wartości średniej objętości krwinek czerwonych.
EN
Background. Magnetotherapy of low frequency exploits variable magnetic field. The aim of thus research was to examine the influence of low magnetic field on blood parameters of patients subjected to magnetotherapy. Material and methods. The examination was carried out on patients, who were subjected to activity of low magnetic field. The aimof this research was to examine the following blood parameters: WBC (White Blood Cells), RBC (Red Blood Cells), HGB (Haemoglobin), HCT (Hematocrit), MCV (Mean Cell Volume), MCH (Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration), MCHC (Mean Corpuscular Haemoglobin), PL (Plateles). Results and conclusion. Low magnetic field does not influence the morphotic parameters of blood. The obtained values are statistically significant for MCV, which increased in patients subjected to magnetotherapy.
PL
Wstęp. Magnetoterapia jest formą terapeutyczną, wykorzystującą zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości. Efekty lecznicze uwarunkowane działaniem biologicznym pola magnetycznego, wynikają z właściwości fizycznych tego pola oraz z właściwości struktur biologicznych organizmów żywych. W pracach naukowych można spotkać różne hipotezy dotyczące mechanizmów oddziaływania pól magnetycznych i występowania efektów biologicznych z tym związanych. Celem pracy było zbadanie wpływu pola magnetycznego o parametrach stosowanych w magnetoterapii na wybrane elektrolity u zwierząt doświadczalnych. Materiał i metody. Material badawczy stanowiły zwierzęta - szczury rasy Wistar, poddane działaniu zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości o parametrach stosowanych w magnetoterapii. Badano stężenie jonów sodu, potasu i wapnia. Wyniki i wnioski. Zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości wywołuje u zwierząt doświadczalnych zmiany w stężeniach elektrolitów Ca**, Na*, K*, które to zmiany ustępują po zakończeniu oddziaływania tego pola. Parametry stosowanego pola magnetycznego mają wpływ na parametry gospodarki elektrolitowej.
EN
Background. Magnetotherapy uses the low frequency magnetic field. The biological effects depend on the field parameters, as well as on features of living organisms. The aim of this research was to assess the effect of magnetotherapy on the electrolytes concentration in experimental animals. Material and methods. The experiment was carried out on Wistar rats. The concentration of sodium, potassium and calcium ions was measured. Results and conclusions. Low frequency magnetic field causes the changes of electrolyte equilibrium of the blood in experimental animals. This effect depends on magnetic field parameters and is not prolonged after magnetotherapy.
PL
Wstęp Celem pracy jest określenie mechanizmu zmian ciśnienia tętniczego krwi pod wpływem pola magnetycznego niskiej częstotliwości o parametrach stosowanych w magnetoterapii u zwierząt doświadczalnych. Materiał i metody Materiałem badawczym były zwierzęta - szczury rasy Wistar. Zwierzęta poddane były działaniu pola magnetycznego niskiej częstotliwości o parametrach: częstotliwość 40 Hz, indukcja 7 mT, kształt pola prostokątny, czas ekspozycji 20 min. W celu określenia mechanizmu wpływu pola magnetycznego na ciśnienie tętnicze krwi, badanym zwierzętom (będącym w narkozie) podano dożylnie propranolol (bloker receptorów beta-adrenergicznych), siarczan atropiny (bloker receptorów muskarynowych) oraz indometacynę (inhibitor syntetazy prostaglandynowej PGE2) i wykonano pomiar ciśnienia tętniczego krwi (SP) metodą bezpośrednią w czasie "O" przed rozpoczęciem ekspozycji i w 5. minucie po zakończeniu ekspozycji. Wyniki i wnioski Pole magnetyczne niskiej częstotliwości o parametrach stosowanych w magnetoterapii powoduje znamienne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi zwierząt doświadczalnych. Podanie dożylne blokerów receptorów beta-adrenergicznych, muskarynowych i syntetazy prostaglandynowej nie wpływa istotnie na zmianę ciśnienia tętniczego krwi zwierząt podczas stosowania pola magnetycznego niskiej częstotliwości, co sugerować może, że zmiana ciśnienia tętniczego krwi nie odbywa się za pośrednictwem tych receptorów.
EN
Background Main goal of our study was analysis of the mechanism of experimental animals' blood pressure changes due to exposure to low magnetic field. Material and methods The examination was carried out on rats, which were subjected to the activity of low magnetic field: f=40 Hz, B=7 mT, exposure time 20 min. We studied the changes of animals' blood pressure after injection of propranolol, athropine sulfate and indomethacine under influence of low magnetic field. Results and conclusions The low magnetic fields used in magnetotherapy caused the statistically decrease of experimental animals' blood pressure. After application of the beta receptors blocker, the muscarin blocker, the prostaglandin synthetasis blocker and activating of low magnetic field, the blood pressure decreased, but it is not statistically significant. Probably, the blood pressure changes due to magnetic field are not dependent on the activity of these these receptors.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.