Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  low energy construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia analizę doboru oraz wpływu izolacji cieplnej rur na koszty eksploatacji instalacji grzewczej w zależności od współczynnika przewodzenia ciepła λ. Badania prowadzono dla kilku wybranych podstawowych rodzajów izolacji cieplnej rur oraz dla wariantu niezgodnego z Warunkami Technicznymi, czyli takiego, w którym nie zastosowanego żadnej izolacji cieplnej rur. Analiz dokonano, korzystając z programów Instal-Therm HCR oraz Audytor OZC 6.6 Pro. Ich rezultaty pozwalają ocenić zakres korzyści wynikających z zastosowania izolacji cieplnej rur i zmniejszenia strat ciepła, a z drugiej strony przedstawić negatywne skutki wykonywania instalacji grzewczych czy chłodniczych niezgodnie z przepisami, bez zastosowania izolacji.
EN
The article presents an analysis of the selection and the influence of thermal insulation of pipes on the operating costs of a heating installation depending on the thermal conductivity coefficient λ. The analysis was performed for a few selected, basic types of pipe thermal insulation and for a variant inconsistent with the Technical Conditions, where no thermal insulation of pipes was used. Research included analyzes in the Instal-Therm HCR and Audytor OZC 6.6 Pro software. The results of the analyzes allow to assess the scope of benefits resulting from the use of thermal insulation of pipes, reducing heat losses and on the other hand, to present the negative effects of performing heating or cooling installations in violation of the regulations, without the use of thermal insulation.
EN
In this paper, the possibilities of using straw bale technology in construction, as well as the threats that limit both its development and dissemination, have been presented. This study has also investigated the use of recyclable waste and the role of recycling in natural construction, as well as the impact of CO2 reduction on pro-ecological activities. The characteristics of natural straw construction have been discussed, and the main features of straw bale technology have been presented. Examples of the implementation of straw bale technology in both Poland and Europe have been presented and the methods of their use have been described. An integral part of this study is an overview of the opportunities and threats of the use of straw bale technology in natural construction. Low-emission technologies using biodegradable materials as well as the possibility of building nZEB and passive buildings are indicated as main advantages of the technology. The necessity of introducing legal regulations that would enable the development of natural construction using straw bale technology was indicated. Straw bale technology was created as a response to an ecological challenge for sustainable construction and has significant innovation potential.
PL
Celem publikacji jest przedstawienie możliwości zastosowania technologii straw bale w budownictwie, a także zagrożeń, które ograniczają jej rozwój i upowszechnienie. Przedstawiono genezę budownictwa naturalnego ze słomy. W artykule zawarto również informacje dotyczące wykorzystania odpadów nadających się do recyklingu oraz rolę recyklingu w budownictwie naturalnym. Następnie zaprezentowano wpływ redukcji CO2 na działania o charakterze proekologicznym. Omówiono charakterystykę budownictwa naturalnego ze słomy ze wskazaniem głównych cech technologii straw bale. Przedstawiono przykładowe realizacje w Polsce i Europie oraz opisano technologię ich wykonania. Integralną częścią niniejszego artykułu są opracowania przedstawiające szanse i zagrożenia budownictwa naturalnego w technologii straw bale. Wskazano konieczność wprowadzenia regulacji prawnych, które umożliwią rozwój budownictwa naturalnego. Technologia straw bale kreuje się jako ekologiczne wyzwanie dla budownictwa zrównoważonego o znaczącym potencjale innowacyjnym.
PL
W artykule przedstawiona została analiza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny na przykładzie projektu typowego budynku jednorodzinnego. Obliczenia analityczne jednoznacznie pokazują, że przyjęta metodyka wyznaczenia wartości współczynnika liniowego przenikania ciepła mostka cieplnego, znacząco wpływa na charakterystykę energetyczną budynku. Przedstawione w katalogach mostków cieplnych wartości liniowego współczynnika przenikana ciepła dla konkretnych przegród, najczęściej rozwiązań systemowych różnych firm, dają bardziej precyzyjne wartości aniżeli przyjęte na podstawie uproszczonej metodyki zgodnie z normą PN-EN ISO 14683:2008. Przy użyciu obliczeń komputerowych zgodnie z normą PN-EN ISO 10211:2008 wartości współczynnika liniowego przenikania ciepła są odzwierciedleniem rzeczywistych detali konstrukcyjnych. Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że obliczenia te są najdokładniejsze. Jednak w porównaniu do katalogów metoda ta wymaga dużo większych nakładów pracy. Zmiana sposobu uwzględnienia wartości mostka termicznego może zmienić wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej nawet o 20 [kWh/m2rok]. Szczególną uwagę do precyzyjnych analiz strat ciepła przez mostki cieplne powinno się uwzględniać przy projektowaniu budynków pasywnych oraz zero-energetycznych, w których wpływ mostków termicznych stanowić może ponad 20% łącznego zapotrzebowania na ciepło.
EN
The article presents an analysis of the impact of the selected methodology for thermal bridges assessment on the energy balance on the example of a typical single-family building project. Analytical calculations clearly show that the adopted methodology for determining the value of the coefficient of linear heat transfer of thermal bridge, significantly affects the energy performance of the building. The values of linear heat transfer coefficient presented in thermal bridge catalogs for specific partitions, most often system solutions of various companies, give more precise values than those adopted on the basis of a simplified methodology in accordance with the PN-EN ISO 14683: 2008 standard. Using computer calculations in accordance with the PN-EN ISO 10211: 2008 standard, the values of the linear heat transfer coefficient are a reflection of the actual construction details. It can therefore be clearly stated that these calculations are the most accurate. However, compared to catalogs, this method requires much more work. The change in the method of taking into account the value of the thermal bridge may change the value of the non-renewable primary energy index by up to 20 [kWh/m2a]. Particular attention to precise analyzes of heat losses by thermal bridges should be taken into account when designing passive and zero-energy buildings in which the influence of thermal bridges may constitute more than 20% of the total heat demand.
4
Content available remote Znaczenie ewolucji wspólnotowych podstaw prawnych budownictwa niskoenergetycznego
PL
Od lat osiemdziesiątych XX wieku budownictwo niskoenergetycznego rozprzestrzenia się na całym świecie. W niniejszej pracy dokonano szczegółowego przeglądu regulacji prawnych dotyczących sektora budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej. Omówiono też konsekwencje wprowadzonych przepisów prawa w zakresie budownictwa niskoenergetycznego dla inwestorów, projektantów i firm związanych z sektorem budowlanym. Unia Europejska, a w tym i Polska, dotychczas nie wprowadziła jednak pełnych i kompleksowych uregulowań prawnych odnoszących się wyłącznie do budownictwa niskoenergetycznego.
EN
Since the 80. the low-energy building industry has been spreading all over the world. In this paper you can find a detailed analysis of legal regulations concerning low-energy building industry sector in the European Union. We have also discussed the consequences of the legal regulations introduced in the low-energy building industry area, which might be useful for investors, designers and companies from construction industry. However, the European Union, including Poland, has not introduced any legal regulations exclusively regarding low-energy building industry.
5
Content available remote Wybrane koncepcje technologiczne stosowane w budownictwie pasywnym
PL
W artykule omówiono wybrane koncepcje technologiczne stosowane w budownictwie pasywnym. Zawarto krótką definicję budownictwa pasywnego. Skupiono uwagę na pasywnych sposobach wykorzystywania energii promieniowania słonecznego na potrzeby zapewnienia komfortu cieplnego w budynkach, przy jednoczesnym minimalizowaniu zapotrzebowania na nośniki energii pierwotnej nieodnawialnej. Omówiono technologie takie jak: okapy dachowe, ściana Trombe’a i system Balcomba. Zaznaczono również znaczenie wewnętrznej pojemności cieplnej budynku. Przedstawiono charakterystykę poszczególnych koncepcji technologicznych – budowę, przykłady stosowanych materiałów budowlanych, zasady działania, a także możliwości zastosowań. Omawiane sposoby pasywnego wykorzystania energii słonecznej poddano ocenie pod kątem efektywności zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi.
EN
The article presents selected technology concepts implemented in engineering of passive houses. There is a short definition of passive house engineering. There is a focus on passive methods of using solar energy to provide thermal comfort in buildings, while minimizing the demand for of primary non-renewable energy sources. The following technologies are discussed: roof projections, Trombe wall and Balcombe system. There is a mention of the importance of a building’s internal heat capacity. Certain characteristics are presented for each particular technology concept, such as construction, example construction materials used, operating principle, example uses. The presented passive solar energy application methods are assessed in terms of efficiency in assuring thermal comfort indoors, compared to traditional systems.
PL
W artykule dokonano szczegółowego przeglądu regulacji prawnych dotyczących sektora budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i stanu ich wdrożenia w prawie polskim. Omówiono też konsekwencje wprowadzonych przepisów prawa w zakresie budownictwa niskoenergetycznego dla inwestorów, projektantów i firm związanych z sektorem budowlanym. Unia Europejska, a w tym i Polska, dotychczas nie wprowadziła jednak pełnych i kompleksowych uregulowań prawnych odnoszących się wyłącznie do budownictwa niskoenergetycznego.
EN
In this article you can find a detailed overview of the legal regulations concerning low-energy building industry sector in the European Union and their implementation in the Polish legal system. There is also a discussion of the consequences of the legal regulations introduced in the low-energy building industry area for investors, designers and companies operating in the construction industry. However, the European Union, including Poland, has not yet introduced complete and comprehensive legislation exclusively regarding the low-energy building industry.
PL
Pierwsze wzmianki dotyczące gruntowych wymienników ciepła, wykorzystywanych do wstępnego przygotowania powietrza wentylacyjnego, pojawiły się już w 1957r, za sprawą Stefana Bortkiewicza, który to zgłosił patent na technologię wykorzystania ciepła gruntu w klimatyzacji. Została ona jednak doceniona stosunkowo niedawno wraz z rozwojem tzw. budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego. Wymienniki te stanowią bardzo dobre uzupełnienie systemu wentylacyjno-grzewczego budynku pozwalając na osiągnięcie znacznych oszczędności energetycznych. W niniejszej pracy przedstawiono podstawy konstrukcji modelu numerycznego, pozwalającego na szacowanie wydajności rurowych GWC, jak również na analizę zjawisk towarzyszących ich eksploatacji.
EN
Ground heat exchangers used for ventilation purposes seem to be an effective solution. However there is lack of such installations and its actual potential is not well known. This article presents a numerical model that allows calculating effectiveness of exchangers in various configurations. Few examples of its implementation show potential of such numerical models in development of technology utilizing thermal potential of ground.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.