Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  longwall mining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The use of computer techniques at the design stage of industrial facilities is essential in modern times. The ability to shorten the time required to develop a project and assess the safety of the use of assumptions, often enables the reduction of the costs incurred in the future. The possibility to skip expensive prototype tests by using 3D prototyping is why it is currently the prevailing model in the design of industrial facilities, including in the mining industry. In the case of a longwall working, its stability requires the maintenance of the geometric continuity of floor rocks in cooperation with a powered roof support.The paper investigates the problem of longwall working stability under the influence of roof properties, coal properties, shield loading and the roof-floor interaction. The longwall working stability is represented by an index, factor of safety (FOS), and is correlated with a previously proposed roof capacity index ‘g‘. The topic of the paper does address an issue of potential interest. The assessment of the stability of the roof in longwalls was based on the numerical analysis of the factor of safety (FOS), using the Mohr-Coulomb stress criterion. The Mohr-Coulomb stress criterion enables the prediction of the occurrence of failures when the connection of the maximum tensile principal stress σ1 and the minimum compressive principal stress σ3 exceed relevant stress limits. The criterion is used for materials which indicates distinct tensile and compressive characteristics. The numerical method presented in the paper can be utilized in evaluating the mining natural hazards through predicting the parameters, which determine the roof maintenance in the longwall working.One of the purposes of the numerical analysis was to draw attention to the possibilities that are currently created by specialized software as an important element accompanying the modern design process, which forms part of intelligent underground mining 4.0.
EN
Longwall mining is one of the most productive methods for extracting underground coal seams. Although the understanding of longwall mining-associated geotechnical mechanisms has been significantly improved that contributes to better ground control, roof rock/top coal fall ahead of support (roof fall) has not been fully understood that causes severe damage to equipment and casualty at face. Empirical, theoretical and modelling methods were successfully used in past studies to understand the mechanisms driving roof fall; however, key mechanisms and their interactions during the fall were not satisfactorily investigated due to limitation of each method. This study aims to gain a systematic understanding of roof fall mechanisms in longwall operation. A review of past studies on roof fall is implemented with emphasis on the principles of applied research methods. The study confirms that the interaction between roof strata, coal seam and face support largely controls roof fall while numerical modelling shows great potential in studying roof fall complex mechanisms. The paper’s findings provide mining engineers/scientists with a systematic understanding on roof fall from which more effective roof control strategies can be further developed.
PL
Stopień wykorzystania czasu kalendarzowego ścianowego kompleksu wydobywczego zasadniczo wpływa na wydajność tego systemu technicznego i jego efektywność ekonomiczną. W realizowanym w kompleksowo zmechanizowanym systemie ścianowym procesie wybierkowym czas, w którym kombajn ścianowy nie urabia jest, z punku widzenia efektywności tego przodka, czasem straconym. W technologii wydobycia węgla zmechanizowanymi kompleksami ścianowymi występują przerwy w urabianiu wywołane różnymi przyczynami, w tym koniecznymi przerwami wynikającymi w technologii i własności urządzeń kompleksu ścianowego. W artykule przedstawiono strukturę czasu kalendarzowego ściany i poddano analizie źródła występowania strat czasu efektywnego ściany czyli czasu w którym prowadzone jest urabianie. Wskazano przy tym na trzy podstawowe obszary występowania strat czasu efektywnego w czasie kalendarzowym czyli technologia górnicza, organizacja procesu wydobywczego i jakość oraz funkcjonalność wyposażenia technicznego kompleksu ścianowego.
EN
Degree of calendar time use in fully mechanized Longwall system has fundamental affect for this system capacity and its efficiency. Extraction process realized by fully mechanized longwall system time when cutting machine (shearer or plow) is not cutting is, in economical point of view, is not effective, wasted time. In coal extraction process realized by fully mechanized longwall complex are breaks in cutting as result of many different reasons. Some of those break have source in necessary in used mining technology and technical system constrains. In article is presented longwall face calendar time structure and analyzed sources of efficient time loses. Only cutting time as a part of calendar time is efficient. Three mine, different group of efficient time loses as mining technology, extraction process management or longwall equipment quality (reliability) and maintenance needs are definied.
EN
This paper describes the concept of controlling the advancement speed of the shearer, the objective of which is to eliminate switching the devices off to the devices in the longwall and in the adjacent galleries. This is connected with the threshold limit value of 2% for the methane concentration in the air stream flowing out from the longwall heading, or 1% methane in the air flowing to the longwall. Equations were formulated which represent the emission of methane from the mined body of coal in the longwall and from the winnings on the conveyors in order to develop the numerical procedures enabling a computer simulation of the mining process with a longwall shearer and haulage of the winnings. The distribution model of air, methane and firedamp, and the model of the goaf and a methanometry method which already exist in the Ventgraph-Plus programme, and the model of the methane emission from the mined longwall body of coal, together with the model of the methane emission from the winnings on conveyors and the model of the logic circuit to calculate the required advancement speed of the shearer together all form a set that enables simulations of the control used for a longwall shearer in the mining process. This simulation provides a means for making a comparison of the output of the mining in the case of work using a control system for the speed advancement of the shearer and the mining performance without this circuit in a situation when switching the devices off occurs as a consequence of exceeding the 2% threshold limit value of the methane concentration. The algorithm to control a shearer developed for a computer simulation considers a simpler case, where the logic circuit only employs the methane concentration signal from a methane detector situated in the longwall gallery close to the longwall outlet.
PL
W pracy opisano koncepcję układu sterowania prędkością posuwu kombajnu, którego celem jest eliminacja wyłączeń napięcia zasilania urządzeń w ścianie i chodnikach przyległych związana z przekroczeniem progu 2% stężenia metanu w prądzie powietrza wypływającym z wyrobiska ścianowego lub 1% w powietrzu dopływającym do ściany. Dla opracowania procedur numerycznych umożliwiających symulację komputerową procesu urabiania kombajnem ścianowym i odstawy urobku podano związki opisujące emisję metanu z urabianej calizny węglowej ściany i z urobku na przenośnikach. Razem z już istniejącymi w programie Ventgraph-Plus modelem rozpływu powietrza, metanu i gazów pożarowych, modelem zrobów i modelem metanometrii, model emisji metanu z urabianej calizny ściany, model emisji metanu z urobku na przenośnikach i model układu kalkulacyjnego obliczającego wymaganą prędkość posuwu kombajnu tworzą zestaw umożliwiający wykonanie symulacji sterowania kombajnem ścianowym w procesie urabiania. Symulacja ta pozwala na porównanie wydajności urabiania przy pracy z układem sterowania prędkością posuwu kombajnu i wydajności urabiania bez tego układu, gdy występują wyłączenia napięcia zasilania z powodu przekraczania progu 2 % stężenia metanu. Algorytm sterowania kombajnem utworzony dla symulacji komputerowej obejmuje prostszy przypadek, gdy układ kalkulacyjny wykorzystuje sygnał stężenia metanu tylko z metanomierza w chodniku nadścianowym w pobliżu wylotu ściany.
PL
Często pomijanym aspektem efektywności wydobycia węgla systemem ścianowym jest stopień wykorzystania dostępnego czasu pracy kompleksu ścianowego, którego miernikiem jest czas pracy maszyny urabiającej. Jednym z powodów postojów kombajnu są niezbędne operacje technologiczne na końcach ściany na styku z chodnikami przyścianowymi. Problemy operacyjne i technologiczne związane z obudową chodników i obudową skrzyżowań oraz operacjami technologicznymi na końcach ściany są źródłem poważnych strat czasu. W artykule przedstawiono propozycję zmiany podejścia do mechanizacji skrzyżowania ściana-chodnik.
EN
Availability of longwall system, measured by time on mining machine operation is often neglected aspect. Indispensable technical operations at the end of longwall panels at place of longwall contact with near-longwall roadways are often reason the shearer breakdown. Operational and technical problems associated with supporting the roadways and face-end are a source of significant losses of shearer operational time. Suggestion of changing the approach to mechanization of face-end supporting process is presented.
EN
This paper presents a methodology for modeling work of a coal shearer work in low longwall coal seams where the wall height does not exceed 1.5 m. In such conditions, an important issue is the process of loading the ore from shearer cutting drum on an armored face conveyor and selection of appropriate kinematic parameters to avoid choking. Discrete element method was used to model coal seam. This method allows for efficient simulation of physical systems composed of many separate components. Methods and algorithms based on existing theoretical models were developed to imitate coal cutting process. Main focus of analysis was put on coal stream movement for different variants of the shearer construction and kinematic parameters.
PL
W artykule przedstawiono metodykę modelowania pracy kombajnu ścianowego w niskich pokładach węglowych, w których wysokość ściany nie przekracza 1,5 m. W takich warunkach, istotnym problemem jest proces ładowania urobku na współpracujący z kombajnem przenośnik zgrzebłowy i dobór parametrów kinematycznych tak, aby nie doszło do zadławienia się organu. Ma to szczególne znaczenie w wyrobiskach niskich gdzie tak zwana furta ładowania jest wymiarowo/gabarytowo ograniczona. Do zamodelowania calizny wykorzystana została metoda elementów dyskretnych, pozwalająca na efektywne odzwierciedlenie układów fizycznych składających się z wielu odrębnych elementów. Opracowano metody i algorytmy pozwalające na imitację urabiania w oparciu o istniejące modele teoretyczne a główny nacisk położono na analizę ruchu strugi odspojonego urobku dla różnych wariantów pracy kombajnu i parametrów kinematycznych.
PL
W artykule przedstawiono budowę i ocenę predykcyjnego modelu klasyfikacyjnego dobowej energii sejsmicznej indukowanej eksploatacją ścianową węgla w partii XVI kopalni Piast. Model wykorzystuje dane o energii wstrząsów oraz podstawowe dane charakteryzujące front eksploatacji i wydobycie w tej partii w okresie od lipca 1987 do marca 2011. Dwustanową zmienną prognozowaną jest wystąpienie dobowej sumy energii wstrząsów w ścianie większej lub równej wartości progowej 105 J. Zastosowano trzy metody analityczne data mining: regresję logistyczną, sieci neuronowe i drzewa wzmacniane. Jako najlepszy dla celów prognozy wybrano model drzew wzmacnianych. Wyniki na próbie walidacyjnej pokazują jego wysoką zdolność predykcyjną, biorąc pod uwagę złożoność zjawiska. Wskazywać to może na przydatność zastosowanego modelu do konstrukcji bieżącej, krótkookresowej prognozy zagrożenia sejsmicznego.
EN
This article presents the development and validation of predictive regression models of longwall mining-induced seismicity, based on observations in 63 longwalls, in 12 seams, in the Bielszowice colliery in the Upper Silesian Coal Basin, which took place between 1992 and 2012. A predicted variable is the logarithm of the monthly sum of seismic energy induced in a longwall area. The set of predictors include seven quantitative and qualitative variables describing some mining and geological conditions and earlier seismicity in longwalls. Two machine learning methods have been used to develop the models: boosted regression trees and neural networks. Two types of model validation have been applied: on a random validation sample and on a time-based validation sample. The set of a few selected variables enabled nonlinear regression models to be built which gave relatively small prediction errors, taking the complex and strongly stochastic nature of the phenomenon into account. The article presents both the models of periodic forecasting for the following month as well as long-term forecasting.
PL
W artykule przedstawiono budowę i walidację predykcyjnych modeli regresyjnych sejsmiczności indukowanej eksploatacją w ścianie, opartych na obserwacjach w 63 ścianach kopalni Bielszowice prowadzonych w 12 pokładach w latach 1992-2012. Zmienna prognozowaną jest logarytm miesięcznej sumy energii sejsmicznej wstrząsów w ścianie. Zestaw predyktorów składa się z siedmiu zmiennych ilościowych i jakościowych opisujących wybrane czynniki górnicze i geologiczne w ścianach. Do budowy modeli zastosowano dwie metody uczenia się maszyn: drzewa wzmacniane oraz sieci neuronowe. Zastosowano dwa rodzaje walidacji modeli: na losowej próbie walidacyjnej oraz na czasowej próbie walidacyjnej. Zestaw kilku wybranych zmiennych pozwolił na zbudowanie nieliniowych modeli regresyjnych, które, biorąc pod uwagę złożoną i silnie stochastyczną naturę zjawiska, dają względnie małe błędy pro gnozy. W artykule przedstawiono zarówno modele do prognozy okresowej na kolejny miesiąc jak i do prognozy długoterminowej.
EN
Dilution is one of many challenges confronting professionals in mining and milling, and is perhaps one of the oldest. Longwall mining is one of the mining methods that is often affected by out-of-seam dilution (OSD). In this method, roof falls play a significant role in increasing OSD in the prop-free front of the face area. Thus, estimating the volume of roof fall can be extremely helpful to assess dilution of the run of mine coal without a sampling process. This paper presents the effect of exposed area geometry on potential roof falls using the 2D numerical modelling program FLAC. In this respect, a half-prolate ellipsoid was considered as the low stress level or plasticity zone under yield tension which roof material fall. Since FLAC software does not show roof falls in prop-free front of the face, a series of two-dimensional numerical models are developed using UDEC software. The comparison of the results of two numerical models clearly indicates that volumes of roof fall obtained by means of these methods are in good agreement with each other.
PL
Ścienianie warstw jest jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed inżynierami górnikami i specjalistami z zakresu obróbki - jest to też jeden z najstarszych problemów. Wybieranie ścianowe jest metodą urabiania, w której często mamy do czynienia ze ścienianiem warstwy złoża. W metodzie tej strop odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilności w tych rejonach przodka, gdzie nie zastosowano obudów. Dlatego też estymacja objętości zawału stropu może być pomocna przy obliczaniu ścieniania warstwy węgla bez konieczności próbkowania. W artykule tym przeanalizowano wpływ geometrii powierzchni odkrytych na potencjalny zawał stropu przy użyciu metod modelowania numerycznego z wykorzystaniem oprogramowania FLAC. Uzyskano wydłużoną elipsoidę jako model strefy niskich naprężeń lub strefę plastyczności przed zawałem stropu. Ponieważ oprogramowanie FLAC nie pokazuje zawałów stropu w strefie przodka, gdzie nie ma obudów, opracowano serię dwuwymiarowych modeli numerycznych, z wykorzystaniem oprogramowania UDEC. Porównanie wyników uzyskanych przy zastosowaniu obydwu modeli numerycznych wykazało, że objętości materiału stropu po zawale obliczone za pomocą tych dwóch metod wykazują dużą zgodność.
EN
Generally, the accurate determination of the stress in surrounding rock mass of underground miting area has an important role in stability and ground control. In this paper stress redistribution around the longwall face has been studied using passive seismic velocity tomography based on Simultaneous Iterativa Reconstructive Technique (SIRT) and Sequential Gaussian Simulation (SGS). The mining-induced microseismic events are used as a passive source. Since such sources are used, the ray coverage is insufficient and in order to resolve this deficiency, the wave velocity is estimated in a denser network and by the SGS method. Consequently the three-dimensional images of wave velocity are created and sliced into the coal seam. To analyze the variations of stress around the panel during the study period, these images are interpreted. Results show that the state of stress redistribution around the longwall panel can be deduced from these velocity images. In addition, movements of the stressed zones, including front and side abutments and the goaf area, along the longwall face are evident. The applied approach illustrated in this paper can be used as a useful method to monitoring the stress changes around the longwall face continuously. His can have significant safety implications and contribute to improvements in operational productivity.
PL
Dokładne określenie naprężeń górotworu w warstwach otaczających wyrobiska podziemne ma podstawowe znaczenie dla stabilności i zabezpieczenia powierzchni. W artykule tym zbadano rozkłady naprężeń wokół przodka ścianowego przy wykorzystaniu tomografii pola prędkości, w oparciu o techniki rekonstrukcji przy równoczesnych iteracjach i sekwencyjnej symulacji Gaussa (SSG). Drobne wydarzenia mikrosejsmiczne wykorzystane zostały jako źródła bierne. Z uwagi na wykorzystanie takich źródeł, zasięg promieni jest niewystarczający, dlatego też prędkość fali określana jest przy użyciu gęstszej siatki i w oparciu o metody sekwencyjnej symulacji Gaussa. W rezultacie otrzymujemy trójwymiarowe obrazy prędkości fali, które następnie „narzucane” są warstwami na pokład węgla. Określenie naprężenia wokół pola w trakcie badania wymaga interpretacji tych obrazów. Wyniki wskazują, że rozkład stanu naprężenia wokół ściany można określić na podstawie obrazów prędkości. Ponadto, uwidaczniają się ruchy stref podlegających naprężeniom, w tym warstw sąsiadujących przednich i bocznych oraz obszaru samego wyrobiska wzdłuż przodka ściany. Zastosowane podejście może zostać wykorzystane jako skuteczna metoda bieżącego monitorowania zmian naprężeń w rejonie ściany. Ma to poważne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, a co za tym idzie przyczynia się do podniesienia wydobycia.
PL
Rosnące koszty drążenia wyrobisk przyścianowych powodują, że zagadnienie ich utrzymywania za frontem eksploatacji jest systematycznie podejmowane w naszych kopalniach. W artykule podjęto próbę podsumowania dotychczasowych doświadczeń w zakresie utrzymywania chodników przyścianowych w Polsce. Opisano również rezultaty takich prób, które prowadzono w stosunkowo trudnych warunkach złoża LW "Bogdanka" S.A. w latach 80. ubiegłego stulecia. Z powodu niezadowalających rezultatów odstąpiono wówczas od tej technologii wprowadzając jednocześnie system eksploatacji od granic.
EN
The increasing costs of driving of gate roads cause that the problem of their maintenance behind the exploitation front is systematically undertaken in our mines. A trial to sum up the hitherto gained experiences with respect to gate road maintenance in Poland has been undertaken. Moreover, the results of such trials, which were conducted in relatively difficult conditions of the LW "Bogdanka" deposit in the eighties of the past century, are described. On account of insufficient results one has withdrawn at that time from this technology, introducing simultaneously the retreat mining system.
PL
Artykuł zawiera szczegółowy opis technologii ochrony chodnika podścianowego 1/VI w pokładzie 385/2 utrzymywanego za czołem ściany w warunkach złoża LW "Bogdanka" S.A. Jest to pierwsza tego typu próba od ponad 20 lat w tej kopalni. W artykule opisano sposób zabezpieczenia chodnika od momentu jego drążenia, aż po ostatnie wzmocnienia budowane za czołem ściany. Przedstawiono również dotychczasowe rezultaty podjętej próby w odniesieniu do stateczności chodnika utrzymywanego w jednostronnym otoczeniu zrobów
EN
The article includes a detailed description of protection technology of main gate 1/VI in the seam 385/2 maintained behind the longwall face in conditions of the LW "Bogdanka" S.A. deposit. This is the first trial of this type since more than 20 years in this Mine. The method of road protection from the moment of its driving to the last reinforcements built behind the longwall face is described. Furthermore, the hitherto gained results of the undertaken trial in relation to the stability of the road maintained in unilateral gob surroundings are presented.
PL
Ścianowa eksploatacja pokładów węgla kamiennego o małej miąższości miała już miejsce wielokrotnie w przeszłości, zarówno w Polsce, jak i w wielu kopalniach na świecie. Nowoczesna technika górnicza oraz postęp w tej dziedzinie spowodowały, że próbę wdrożenia tego rodzaju eksploatacji podjęto z powodzeniem w kopalni LW "Bogdanka" S.A. Pierwsze doświadczenia pokazały bardzo wysoką efektywność zastosowanej technologii oraz nowe możliwości wykorzystania systemu sterowania kompleksem ścianowym. Przedstawiono również technologię wzmacniania górotworu umożliwiającą powtórne wykorzystanie chodnika przyścianowego do wybierania sąsiedniego pola eksploatacyjnego analogicznym systemem w przyszłości.
EN
Longwall mining of hard coal seams with low thickness took place already many times in the past both in Poland and in many countries in the world. Modern mining technique and progress in this field caused that a trial of implementation of this exploitation method was successively undertaken in the LW "Bogdanka" S.A. coal mine. The first experiences have shown very high effectiveness of the applied technology and new possibilities of use of the longwall complex steering system. Furthermore, the technology of rock mass reinforcement enabling repeated application of the gate road for extraction of the neighbouring exploitation panel using an analogical system in the future is presented.
14
PL
W artykule przedstawiono metodę pozwalającą oszacować zasięg i intensywność oddziaływania uskoków. Z praktyki górniczej wynika, że uskoki o zrzutach porównywalnych z wysokością manewrową sekcji obudowy nie stanowią problemów eksploatacyjnych. Uskoki o większych zrzutach zakłócają rytmiczność produkcji, zmuszając kopalnie do stosowania np. MW, co zdecydowanie obniża postęp ściany. Dla dużych uskoków, przekraczających maksymalną wysokość ściany, należy się liczyć z jej likwidacją. W każdym przypadku bezpośrednie sąsiedztwo uskoku charakteryzuje się anomalnym stanem ciśnień w stosunku do naturalnego/grawitacyjnego. Z jednej strony uskok jest czynnikiem osłabienia górotworu, a z drugiej koncentratorem energii w obszarze koncentracji naprężeń. Wielkość ta w połączeniu z energią zakumulowaną w zasięgu ciśnień eksploatacyjnych będzie decydować o możliwości wystąpienia zjawisk dynamicznych zarówno w eksploatowanym pokładzie, jak i jego stropie. Ma to zasadnicze znaczenie dla prognozowania zasięgu stref o podwyższonym ryzyku wystąpienia zdarzeń dynamicznych, a zatem o prawidłowym zastosowaniu profilaktyki tąpaniowej w ścianie, a szczególnie w wyrobiskach przyścianowych. Zaproponowana metoda uwzględnia jednocześnie trzy zmienne charakteryzujące uskok, czyli wielkość rzutu uskoku h, kąt upadu powierzchni uskokowej alfa oraz głębokość zalegania pokładu H, w którym występuje uskok. Zasięg stref anomalii naprężeń w obu skrzydłach uskoku określany jest z wykorzystaniem opracowanego w GIG programu SIGMA Zet służącego do obliczania wartości naprężeń, z wykorzystaniem formuł opracowanych dla obliczenia tych wartości z anomalii prędkości propagacji podłużnej fali sejsmicznej w rejonie zaburzenia. Aktualnie prezentowana metoda jest wykorzystywana w prognozowaniu rozkładu naprężeń w rejonie projektowanej bądź prowadzonej działalności górniczej.
EN
In this article the method of estimation of range and intensity of fault impact is presented. From the practically point of view when the fault throw is comparable with height of longwall support there is a typical underground mining situation. On the other hand when the fault throw is higher than longwall face it will make an unfavorable situation. In each case the immediate vicinity of the fault or fault zones is characterized by anomalous in relation to the natural/gravity pressure condition. The vicinity of fault is a factor for weakening the rock mass. On the other hand the vicinity of the fault is an area of energy and stress concentration. This concentration in the vicinity of the fault combined with the energy accumulated in the range of longwall mining will determine the possibility of dynamic phenomena in hard coal seam as well as in the roof rocks. The proposed method also takes into account three parameters of fault: the faults throw h, the dip angle of the fault plane alpha and depth of hard coal seam H. The range of stress anomaly zones in the two walls of the fault is determined using a computer program developed by GIG called "SIGMA Z" for calculating the stress values using the formulas developed for calculating the values of the anomalous propagation velocity of longitudinal seismic wave in the analyzed area. Currently, this method is used in predicting stress distribution in the area of the mining activities.
PL
W artykule omówiono wyniki obserwacji parametrów w ścianie silnie metanowej oraz wyrobiskach przyległych w warunkach eksperymentu wykonanego w czasie normalnej eksploatacji. Eksperyment wykonano na zmianie roboczej w ścianie B-6 pokład 358/1 w kopalni "Budryk" S.A., uznawanej za jedną z najtrudniejszych pod względem zagrożenia metanowego. Celem eksperymentu była rejestracja zaburzeń parametrów powietrza wywołanych ruchem kombajnu i urządzeń kompleksu ścianowego w ścianie w czasie urabiania. Obserwacje prowadzono za pomocą czujników systemu metanometrii automatycznej stanowiących podstawowe, wymagane przepisami, zabezpieczenia gazometryczne w rejonie ściany uzupełnione o dodatkowe stacjonarne czujniki rozmieszczone w wybranych punktach rejonu ściany. Dodatkowo prowadzono rejestrację parametrów powietrza za pomocą specjalistycznej przenośnej aparatury pomiarowej (precyzyjnych czujników ciśnienia i anemometrów) rozstawionych w różnych punktach rejonu eksperymentu.
EN
Results of air parameters disturbances in the high methane content longwall as well as in the adjacent workings under conditions of experiment made in time of normal mining are discussed. The experiment has been made during the working shift in the longwall B-6 seam 358/1 in BUDRYK mine, recognized as one of the most difficult concerning methane hazard. The aim of the experiment was to register air parameters disturbances caused by movement of cutter-loader and longwall equipment set in the longwall at working time. Observations have been conducted by means of the automatic methane measuring system sensors, basic, required by regulations, gas meter protection in the region of longwall made up by additional stationary sensors spaced in the selected points of longwall region. Additionally parameters of air were registered by means of specialist portable metering apparatus (precise pressure sensors and anemometers) spaced by the observers in the various points of experiment region.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane realizacją przez JSW S.A. projektu wdrożenia ścianowego zmechanizowanego kompleksu strugowego w kopalni "Zofiówka". Zaprezentowano ocenę ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia oraz sposób kalkulacji kosztów oparty na Oddziałowym Rachunku Kosztów.
EN
The issues connected with realization by JSW S.A. (Jastrzębie Coal Company) of the longwall mechanized plough complex project in KWK (hard coal mine) "Zofiówka" are presented. The economic profitability evaluation of undertaking as well as the way of cost calculation based on the .Mining District Cost Account. are presented.
17
Content available Zagrożenie tąpaniami a ryzyko zawodowe
PL
W górnictwie podziemnym roboty prowadzone są w środowisku, w którym występuje szereg zagrożeń o różnym poziomie oddziaływania na pracownika i jego środowisko pracy. Zagrożenia takie należy podzielić na zagrożenia związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym systemów działających w zakładach górniczych maszyn i zagrożenia górnicze będące naturalną cechą tego środowiska. W artykule przedstawiono podstawowe informacje odnoszące się do metod oceny ryzyka zawodowego. Szczególną uwagę zwrócono na ryzyko zawodowe związane z zagrożeniem tąpaniami, którego poziom wynika z natury górotworu i jest konsekwencją działalności człowieka. Symptomy/prekursory tego zagrożenia nie pozwalają w pełni jednoznacznie oszacować związanego z nim ryzyka zawodowego. Posiadane w GIG dane wskazują, że w górnictwie podziemnym miało miejsce szereg przypadków tąpnięć dla pozornie wykluczających takie zdarzenia wartości prekursorów takiego zagrożenia np.: mała energia i aktywność wstrząsów sejsmicznych, brak ruchów górotworu czy zaciskania obudowy. Jest więc uzasadnionym dla zagrożenia tąpaniami szacować ryzyko zawodowe, nie jako wartość ustaloną definitywnie, ale jako wartość zmienną w czasie. Zmiana ta jest konsekwencją zmian postaciowych i objętościowych skał w górotworze, w tym przypadku rozumianego jako środowisko pracy.
EN
The underground mining is determined by particular environmental system which is connected with hazards on the different levels of influence for workers and working environment. Hazards in underground mines were dividing into hazards connected with mining machinery and mining systems and hazards which are connected with mining environment. In the paper are presented the elementary methods of estimate of occupational hazard. The main attention attends to rock burst hazard which is connected with mining environment and is an effect of underground mining. It is not fully possible to estimate of occupational risk connected with the symptoms of rock burst hazards. Data base in Central Mining Institute shows that in the underground mining are rock burst cases with apparent deficiencies symptoms like small energies and seismic activities or lack of strata movement. From this reason for rock burst hazard is estimate an occupational risk not as definitively set variable but as a variable change in the time. This change is effect of changes in a shape and volume of rock in the strata which is in this case defined as a work environment.
EN
Water quality along the Waratah Rivulet in the Woronora Lake Catchment, New South Wales (NSW), Australia, has been monitored during the last three years by the Sydney Catchment Authority. Water quality data shows changes in chemical composition due to cracking of streambeds and rockbars, and diversion of surface water into subsurface routes in the Hawkesbury Sandstone aquifer. Water quality upstream of the longwall panels is comparable to nearly pristine water in creeks and rivers flowing in similar sandstone bedrock environments and to limited water quality data collected prior to mining. A segment of the Waratah Rivulet, where subsidence and cracking of streambeds and rockbars has occurred, is causing surface water to be redirected into subsurface fracture systems, mix with groundwater already present in the aquifer and partially reappear downstream. This subsurface flow in the shallow fractured sandstone aquifer causes the chemical composition and water quality to change as an effect of water–rock interactions. Salinity, iron, manganese and many cation and anion concentrations increase, whereas oxygen is significantly depleted. Mobilisation of barium and strontium from the rock mass indicates fast chemical dissolution reactions between the subsurface flow and carbonate minerals. Other metals mobilised include zinc, cobalt and nickel. Subsurface water partially discharges from underground receptors downstream of the area impacted by longwall mining. The discharged water is rapidly oxidised by atmospheric oxygen, causing precipitation of iron and manganese oxides / hydroxides out of solution. Hydrogeochemical modelling indicates the dominant iron minerals precipitated out from the water are in this environment goethite, lepidocrocite and ferrihydrite. The paper discusses changes in surface water and groundwater chemistry due to subsurface flow and water–rock interaction, the hydrogeochemical processes responsible for changes in water chemistry, as well as changes in water quality along the rivulet.
EN
Mining-induced subsidence under surface waterways enhances surface water–groundwater interaction due to the enlargement of existing fractures, development of new fractures and the separation of bedding planes. Fracturing of streambeds and rockbars causes surface flow to divert to subsurface routes. The surface water–groundwater interaction in an undermined stream in the Southern Coalfield of New South Wales, Australia, has been assessed by analysing hydrological data including flow measurements upstream and downstream of the longwall panels. The data suggests leakage of surface water to the subsurface through fractured streambeds and rockbars. Mining-induced fracturing across the catchment is likely to have caused increased rainfall infiltration, reduced runoff, and reduced baseflow discharge, resulting in streamflow reduction and possibly loss, particularly during low flow conditions affecting the catchment’s water balance. During medium and high flow conditions, the streamflow loss is relatively small in comparison to the total volume of flow in the stream, as the capacity of the subsurface system limits the volume of water that can enter subsurface routes. Streamflow reduction in mining-impacted catchments is likely to be an effect of the spatial distribution and density of fracture networks, changes in porosity and permeability of the subsurface rock mass, changes in groundwater storage capacity, modification to baseflow discharge and alteration of the hydraulic gradient near streams.
20
Content available remote Prognozowanie wydzielania metanu do ścian przy urabianiu kombajnem
PL
Wzrost koncentracji wydobycia w okresie ostatnich 10 lat w polskich kopalniach węgla kamiennego spowodowany został miedzy innymi wprowadzeniem do ścian wysoko wydajnych kombajnów, co zwiększyło wydzielanie metanu do wyrobisk ścianowych, tym samym i rejonów eksploatacyjnych. Doświadczenia ruchowe kopalń związane z eksploatacją pokładów o metanonośności powyżej 6 m[^3]CH4/Mg[csw] potwierdzają, że ilość metanu intensywnie wydzielającego się z węgla podczas urabiania kombajnem wymusza często zmniejszenie jego prędkości roboczej, ograniczając tym samym ilość uwalnianego metanu w jednostce czasu cyklu urabiania. W niektórych kopalniach podczas urabiania silnie metanowych pokładów, praktykuje się ciągłe monitorowanie zawartości metanu nie dopuszczając do przekroczeń 2% na wylocie ze ściany, poprzez wcześniejsze wyłączenie napięcia zasilającego kombajn ścianowy. Uwzględniając powyższe, prognozowana ilość metanu wydzielającego się bezpośrednio do ściany podczas trwania cyklu urabiania kombajnem, powinna na etapie projektowania eksploatacji stanowić pomocnicze kryterium do określenia docelowej bezpiecznej zdolności wydobywczej ściany. W artykule odniesiono się do wyników badań zagrożenia metanowego przeprowadzonych w ścianach usytuowanych w pokładach o zróżnicowanym nasyceniu metanem dla oszacowania zależności funkcyjnej stopnia odgazowania węgla urabianego kombajnem w ścianie od jego metanonośności. Pozwoli to na weryfikację aktualnie stosowanego sposobu obliczania prognozowanej ilości metanu wydzielającego się do ściany podczas cyklu urabiania kombajnem.
EN
Increase of coal facet concentration in Polish hard coal mines in the 10 years has been caused, among others, by introduction into longwals high capacity cutter loaders, what increased methane emission into longwall workings and thus also in the panels. Operational experience of mines connected with exploitation of seams with methane bearing capacity higher than 6 m[^3]CH4/MgCSW proof, that quantity of methane intensively emitted form coal during getting by cutter-loader forces often reduction of its operating speed, thus limiting quantity of emitted methane in the time of getting cycle. In some mines during mining strongly methane bearing seams continuous monitoring of methane content is practised keeping it below 2% at the face end, earlier switching off the voltage feeding the cutter-loader. Taking the above into consideration, predicted methane quantity emitted directly into longwall working during getting by cutter-loader, should be at exploitation designing the auxiliary criterion for determination the safe target output capacity of the longwall. Results of research on methane hazard conducted in the longwalls situated in the seams with diverse methane saturation for evaluation of the functional dependence of degassing degree of coal got by cutter-loader in a longwall on its methane bearing capacity, are treated in the paper. It will allow to verify the presently used calculation way of predicted methane quantity emitted into the longwall working during the cutter-loader getting cycle.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.