Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2592

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 130 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 130 next fast forward last
EN
Data Envelopment Analysis (DEA) is a relatively new method, a nonparametric technique used nowadays to evaluate the efficiency of the Decision-Making Units. Using this method, the Decision-Making Units can be compared between each other and the most effective ones can be found. Using the DEA method, the performance of a logistic company with twelve warehouses as DMUs is evaluated in this paper. "DEA Excel Solver" user program was used to solve the problem.
3
Content available remote Wzrost ryzyka jako determinanta celowości wprowadzania innowacji w logistyce
PL
Sukces oraz rozwój przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników ekonomicznych, społecznych, technicznych itp. Chcąc je osiągnąć, przedsiębiorstwa śledzą najnowsze trendy w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw oraz odpowiednio je wdrażają. W ostatnich latach można zaobserwować pewne zjawiska odwracające dotychczasowe trendy masowego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w logistyce. Obserwowane, dynamiczne zmiany otoczenia mają bezpośredni lub pośredni wpływ na podwyższenie zagrożeń w działalności gospodarczej – w tym w logistyce – powodując, iż firmy często z większą uwagą przyglądają się wdrażanym strategiom pod kątem zwiększonego ryzyka działalności.
EN
The success and development of a company depends on many economic, social and technical factors, etc. To achieve it, the companies follow the latest trends in logistics and supply chain management and implement them accordingly. In recent years, certain phenomena have been observed that reverse the current trends of mass introduction of innovative solutions in logistics. The observed, dynamic changes in the environment have a direct or indirect impact on the increased risks in business activities – including logistics – causing that companies often pay more attention to the implemented strategies in terms of increased business risk.
4
Content available remote Projektowanie centrum logistycznego
PL
Celem artykułu jest przedstawienie procesu projektowania centrum logistycznego. Zawiera on sformułowanie zadania projektowego, lokalizację centrum logistycznego, zarys projektu centrum logistycznego oraz koncepcję przepływu materiałów w magazynie.
EN
The purpose of the article is to present the logistics center design process. It contains the wording of the design task, logistics center locations, the outline of the logistics center design, and the concept of material flow in the warehouse.
PL
W artykule przedstawiono zasadnicze uwarunkowania zmierzające do prowadzenia prac modernizacyjnych systemów uzbrojenia eksploatowanych w wojskach lądowych. Jako kryterium modernizacji przyjęto uwarunkowania czasowe, niezawodnościowe oraz parametry funkcjonalne sprzętu eksploatowanego w armiach „strony przeciwnej”. W procesie tym uwzględniono również uwarunkowania związane z efektywnością prac modernizacyjnych rozumianych jako uzyskiwanie korzyści w odniesieniu do ponoszonych nakładów. Szczególną uwagę w procesie modernizacji poświęcono modernizacji wynikającej z funkcji niezawodności doskonalonego systemu i jego gotowości do wykonywania zadań. Przedstawiono uwarunkowania modernizacyjne wynikające ze struktury szeregowej i równoległej. W końcowej części artykułu przedstawiono praktyczne potrzeby modernizacji broni strzeleckiej i wybranych typów broni artyleryjskiej, w tym rakietowej. Proces modernizacji powinien być prowadzony w krajowym przemyśle obronnym (w rodzimym przemysłowym potencjale obronnym). Przemysł ten powinien dysponować nowoczesnymi technologiami modernizacyjnymi.
EN
The article presents the basic conditions for conducting modernization works on weapon systems used in the land forces. The time, reliability, and functional parameters of equipment used in the opposing party's armies were adopted as the criterion of modernization. In this process, the conditions related to the effectiveness of modernization work are understood as obtaining benefits concerning the expenditures. Special attention in the modernization process was paid to modernization resulting from the reliability function of the improved system and its readiness to perform tasks. Modernization conditions resulting from the serial and parallel structure were presented. In the final part of the article practical needs of modernization of small arms and selected types of artillery weapons, including missiles, are presented. The modernization process should be carried out in the national defense industry (in the domestic industrial defense potential). This industry should have modern technologies of modernization.
PL
Przemysł rolno-spożywczy jest specyficznym sektorem gospodarki, który zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta często niezbędne okazuje się spełnienie restrykcyjnych wymagań na wszystkich etapach „od pola do stołu”. Gwarantem skutecznego prowadzenia skomplikowanych procesów w całym łańcuchu żywnościowym jest odpowiednie wsparcie logistyczne, które ma za zadanie zoptymalizowanie przepływu towarów i informacji. Usprawnienie działań logistycznych jest możliwe dzięki zastosowaniu nowych technologii, w tym systemów informatycznych (e-Logistyki), np. ERP, SCM, WMS czy CRM, które sprzyjają obniżeniu kosztów logistycznych i zwiększeniu konkurencyjności firmy na rynku. Wykazano, że poziom zaawansowania systemów informatycznych rośnie wraz ze wzrostem wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Najbardziej kompleksowe i popularne systemy to ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). W 2019 r. odsetek przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wykorzystujących tego typu systemy wynosił ok. 28,5%, przy czym był niemalże 4-krotnie wyższy niż w 2009 r. Wysokie koszty implementacji systemów informatycznych znacznie ograniczają skalę ich wykorzystania w małych przedsiębiorstwach. Szansą dla takich firm okazuje się oprogramowanie na żądanie oraz rozwiązania chmurowe dostępne za pośrednictwem Internetu.
EN
The agri-food industry is a specific sector of the economy that deals with the production, processing and distribution of food. To ensure consumer the health safety of consumers, it is often necessary to meet restrictive requirements at all stages „from farm to fork”. The guarantee of effective conduct of complex processes throughout the entire food chain is suitable logistic support, which is designed to optimize the flow of goods and information. Improving logistics is possible through the use of new technologies, including IT systems (e-Logistics), e.g. ERP, SCM, WMS or CRM, which contribute to reducing logistics costs and increasing the company’s competitiveness on the market. It has been shown that the level of advancement of IT systems increases with the increase in employment in the enterprise. The most comprehensive and popular systems are ERP (Enterprise Resource Planning). In 2019, the percentage of food industry enterprises using this type of systems was approximately 28.5%, which was almost 4 times higher than in 2009. The high costs of implementing IT systems significantly reduce the scale of their use in small enterprises. The opportunity for such companies is on-demand software and cloud-based solutions accessible via the Internet.
PL
Procesy zachodzące w czasie załadunku węgla wymagają ogromnej koncentracji pracowników, organizacji stanowisk i przepływu informacji między poszczególnymi etapami. Jak zatem wszystko skoordynować, by zapewnić pracownikom bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy?
EN
Time is one of the main factors, and it affects the decision of costumers while choosing a particular transportation company. Every stage of logistics processes takes a particular period. That is why almost every firm thinks about the ways of decreasing the time wastes in order to maximize the profit of business. The objective of this research is to explore how different logistics innovations can affect freight transportation processes and save operational time. To achieve this goal and explore the topic more deeply, a list of articles published in worldwide databases related to this domain was analyzed and interpreted. The survey on freight transportation was used to get a better knowledge of today’s situation of freight systems. Based on the result of this article, it is suggested that new ideas for the management of companies in this sphere are suggested. The findings of this research can help Kazakhstan’s logistics companies to develop better strategies and to adopt innovative logistics technologies into freight transportation. They can make them become innovation-based logistics service providers.
PL
Czas jest jednym z głównych czynników i wpływa na decyzję klientów przy wyborze konkretnej firmy transportowej. Każdy etap procesów logistycznych zajmuje określony okres. Właśnie dlatego prawie każda firma myśli o sposobach zmniejszenia marnotrawstwa czasu w celu maksymalizacji zysku firmy. Celem tych badań jest zbadanie, w jaki sposób różne innowacje logistyczne mogą wpłynąć na procesy transportu towarów i zaoszczędzić czas operacyjny. Aby osiągnąć ten cel i głębiej zgłębić ten temat, przeanalizowano i zinterpretowano listę artykułów opublikowanych w światowych bazach danych związanych z tą domeną. Ankieta dotycząca transportu towarowego została wykorzystana, aby uzyskać lepszą wiedzę na temat dzisiejszej sytuacji systemów towarowych. Na podstawie wyników tego artykułu sugeruje się nowe pomysły dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami w tej dziedzinie. Wyniki tych badań mogą pomóc Kazachstanom w logistyce w opracowaniu lepszych strategii i zastosowaniu innowacyjnych technologii logistycznych w transporcie towarów. Mogą sprawić, że staną się dostawcami usług logistycznych opartych na innowacjach.
PL
W dzisiejszych czasach logistyka stała się nieodłączną częścią prowadzenia wszelkich działalności gospodarczych. Trudno jest jednak wyobrazić sobie sprawnie działającą logistykę bez odpowiednio dobranych systemów informatycznych, wspomagających różnego rodzaju operacje, takie jak zarządzanie miejscem w magazynie, prowadzenie spedycji oraz wiele innych.
PL
Rozmowa z Pawłem Engelem - zastępcą dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania oraz Edytą Boratyńska-Karpiej - ekspertem w Departamencie Analiz Transportowych i Programowania w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
PL
Świat w tej chwili zmaga się z ogromnym wyzwaniem, jakim jest epidemia koronawirusa. Wiele jest spekulacji na temat inicjacji tego zjawiska. Jedną z nich jest przekonanie, że pandemia jest obronną odpowiedzią natury na niszczącą ją ekspansję człowieka.
PL
W logistyce szczególnie potrzebne są wszechstronne, zaawansowane systemy wspomagające zarządzanie łańcuchami dostaw XXI wieku, zapewniające współpracę, przejrzystość, zgodność i szybkość we wszystkich procesach. Jest to kluczowe dla przyszłego rozwoju firmy. Wybierając odpowiednie rozwiązania IT, menedżerowie łańcucha dostaw powinni przygotować swoją działalność na przyszłe wyzwania, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. Dziś podstawą do integracji – często zupełnie różnych rozwiązań IT, są właśnie wdrożenia cloudowe.
PL
Czy technologie wizyjne znajdują zastosowanie w logistyce? Czy systemy oparte na kamerach, które znamy już przecież od ponad 30 lat, mogą nas czymś jeszcze zaskoczyć? Czy jest tu miejsce na innowacyjne rozwiązania? Na te i inne tematy z Prezesem Zarządu VITRONIC Machine Vision Polska sp. z o.o. Michałem Żuchorą rozmawia dr. hab., prof. AMS Mariusz Jedliński z Akademii Morskiej w Szczecinie, reprezentujący Zarząd Polskiego Towarzystwa Logistycznego.
PL
W 2014 roku poproszono mnie o przygotowanie i wygłoszenie wykładu inauguracyjnego na rozpoczęcie nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Logistyki. Postanowiłem przyjrzeć się ewolucji wymagań stawianych logistyce na przestrzeni ostatnich lat. Jako punkt wyjścia przyjąłem znane powszechnie „6 W” (później „7 W”). Uświadomiłem sobie (i z tej konstatacji uczyniłem przesłanie wykładu), że zachodzące zmiany: gospodarcze, polityczne, społeczne, technologiczne - znacząco rozszerzyły pakiet wymagań stawianych przed logistyką, a liczba „W” znacząco wzrosła. W niniejszym artykule odwołuję się do tamtych przemyśleń i wniosków, ale jednocześnie staram się spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy dzisiejszego dnia. Od tamtego wykładu zdarzyło się przecież bardzo wiele.
PL
Logistyczne wyzwania globalnej firmy Marcin Skrzypczak RM Operations Manager, Iron Mountain Polska Procesy zarządzania dokumentacją w Polsce cechuje swojego rodzaju dychotomia procesowa, co szczególnie odzwierciedla się w związanych z nimi działaniami logistycznymi. Z jednej strony znajdujemy się bowiem w obliczu rewolucji cyfrowej, gdzie zdigitalizowane dane przechowywane są w „chmurach”. Z drugiej strony w wielu przedsiębiorstwach cały czas funkcjonuje wymóg przechowywania informacji na trwałych nośnikach, który przenosi się na całe spectrum działań logistycznych. Rocznie przez firmę Iron Mountain Polska przetwarzanych jest nawet 100 milionów stron dokumentacji papierowej, dla ponad 1500 klientów. Jednocześnie podstawowym zadaniem firmy jest zapewnienie swoim partnerom swobodnego dostępu do zasobów informacji, co stanowi poważne wyzwanie logistyczne.
PL
Wydaje się, że zagadnieniu wykorzystania egzoszkieletów w logistyce i produkcji poświęca się coraz więcej uwagi. Bliższe rozpoznanie tematu prowadzi jednak do wniosku, że refleksja nad różnymi aspektami funkcjonowania tych urządzeń w praktyce, ustępuje miejsca dyskusjom skupiającym się na wdrażaniu rozwiązań związanych z automatyzacją i robotyzacją niemal wszystkiego i za niemal każdą cenę.
PL
Bariery to nieodzowny element logistycznych wyzwań. Zarządzanie łańcuchem dostaw, optymalizacja procesów magazynowych, logistyka zwrotów, czy problem ostatniej mili to codzienne wyzwania, z którymi zmagają się logistycy na całym świecie. Praca na „żywym organizmie”, ewoluujące zwyczaje zakupowe klientów i popyt, który – szczególnie w e-commerce – niełatwo jest zaprognozować sprawia, że bariery mogą stać się pewnego rodzaju przyczyną głębszych, pozytywnych zmian i punktem przełomowym w rozwoju wielu firm. Jakie mogą to być bariery? Przeróżne. Chciałbym jednak skupić się na tej w ostatnim czasie najważniejszej, a mianowicie barierze czasu, która staje się coraz ważniejsza w logistyce, szczególnie w obsłudze sieci logistycznej e-commerce i klientów dokonujących zakupów w tym właśnie kanale sprzedaży.
EN
Background: Among all the processes in the supply chain, transport is one of the most complex and most expensive. While planning the transportation process, one needs to consider various factors, among others the exclusionary constraints imposed on selected suppliers, products or mean of transport. Although several papers can be found where the authors discuss the problem of exclusionary constraints, it is very difficult to find one concerning the empirical research in this area. Our work tries to fill this gap. The main goal and contribution of this article is the analysis of significance and importance of various exclusions in transport present in the real life. Methods: We present the results of a quantitative research performed on a random sample of 300 logistics services providers in Poland, concerning the exclusionary constraints in transportation. Results: The research confirmes that the exclusion factors are an important part of activity of the companies transporting goods. Although the distributions of the frequencies are different, depending on the factor, one may observe that every factor was noticed by a significant fraction of companies. The analysis of the potential dependencies between the variables show that the importance and frequency of the factors is rather independent from the company’s features. Our study contributes to the theories and practices of logistics enterprises. Conclusions: This study extends earlier research on exclusionary constraints with using empirical studies. In the future work we will use the results of the quantitative research to develop mathematical models of the transportation problems and we want to prepare more effective methods of planning the deliveries.
PL
Wstęp: Spośród wszystkich procesów w łańcuchu dostaw, transport jest jednym z najbardziej złożonych i najdroższych. Planując proces transportu, należy wziąć pod uwagę różne czynniki, m.in. ograniczenia wykluczające nałożone na wybranych dostawców, produkty czy środki transportu. Chociaż są artykuły, w których autorzy omawiają problem ograniczeń wykluczających, to nie ma tych dotyczących badań empirycznych. Nasza praca stara się wypełnić tę lukę. Głównym celem tego artykułu jest analiza znaczenia i wagi różnych wykluczeń w transporcie obecnych w praktyce gospodarczej. Metody: Przedstawiamy wyniki badania metodą ilościową przeprowadzonego na losowej próbie 300 dostawców usług logistycznych w Polsce, dotyczącego ograniczeń wykluczających w transporcie. Wyniki: Badania potwierdzają, że warunki wykluczające stanowią ważną część działalności firm zajmujących się transportem towarów. Chociaż rozkłady częstości są różne, w zależności od czynnika, można zauważyć, że każdy został zauważony przez znaczną część respondentów. Analiza potencjalnych zależności pomiędzy zmiennymi pokazuje, że znaczenie i częstotliwość czynników jest raczej niezależna od cech przedsiębiorstwa. Nasze badanie stanowi wkład w teorię i praktykę przedsiębiorstw logistycznych. Wnioski: Badanie to stanowi rozszerzenie wcześniejszych badań nad ograniczeniami wykluczającymi z wykorzystaniem badań empirycznych. W przyszłych pracach wykorzystamy wyniki badań ilościowych do opracowania modeli matematycznych problemów transportowych i chcemy przygotować bardziej efektywne metody planowania dostaw.
19
Content available remote Reverse logistics as a burden in the context of airport
EN
From the perspective of management, reverse logistics constitutes a certain burden to the functioning of airports. In the light of the State Transport Policy for 2006-2025, the operation of such facilities in a manner that will enable the fulfillment of specific reverse logistics needs without causing threats becomes an important objective of airport security. The focus of reverse logistics is waste flows, and, in addition to returns, reverse logistics also takes into account the protection of natural resources and minimization of pollution. Reverse logistics is characterized by the fact that the direction of the flow of goods that have been partially utilized, but still have a certain value that can be recovered, is opposite to that in a traditional distribution channel. The article focuses on public security from the perspective of environmental threats, on the basis of the results of research studies in waste reverse logistics, at selected Polish civil airports, as a potential risk factor for ground operations in air transport.
PL
Z punktu widzenia zarządzania, logistyka zwrotna stanowi swoiste utrudnienie dla funkcjonowania portów lotniczych. Eksploatacja takich obiektów w sposób umożliwiający realizację określonych potrzeb logistyki zwrotnej i niepowodujący zagrożeń, w świetle Polityki transportowej państwa na lata 2006–2025 staje się istotnym celem bezpieczeństwa portu lotniczego. Logistyka zwrotna, skupia się na przepływach odpadów, która obok problematyki zwrotów, uwzględnia również ochronę zasobów naturalnych i minimalizowanie zanieczyszczeń. Charakteryzuje ją przeciwny niż w tradycyjnym kanale dystrybucji kierunek przepływu dóbr, które zostały w jakimś stopniu zużyte, lecz posiadają pewną wartość, którą można odzyskać. W artykule przedstawiono wyniki badań w obszarze czynności logistycznych związanych z logistyką zwrotną odpadów na wybranych polskich lotniskach cywilnych jako czynnika potencjalnego ryzyka dla operacji naziemnych transportu lotniczego.
20
Content available remote Redukcja ryzyka geotechnicznego do minimum
PL
Budujemy w coraz trudniejszych warunkach gruntowo-wodnych i coraz bliżej sąsiedniej zabudowy. Nowoczesne budownictwo wymaga koordynacji wielu branż. Wszystko po to, by ostateczny efekt procesu inwestycyjnego był satysfakcjonujący dla każdej ze stron.
first rewind previous Strona / 130 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.