Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sposoby oraz główne czynniki wpływające na wybór lokalizacji optymalnego miejsca magazynu. Przedstawiono propozycję usprawnienia cyklicznie realizowanej trasy przejazdu pojazdu przewożącego na znacznych odległościach towar szybko psujący się. Wyznaczono i zaproponowano lokalizację magazynu, z którego towar dostarczany będzie bezpośrednio do odbiorców.
EN
The article presents methods and main factors influencing the selection of the optimal location of storage space. A solution was suggested to improve the cyclically imlemented route of a vehicle transporting perishale goods over long distances. The location of the warehouse, from which the goods will be delivered directly to the recipients, was proposed and designated.
PL
W artykule omówiono najważniejsze aspekty wojskowego i cywilnego transportu drogowego towarów niebezpiecznych i ładunków ponadgabarytowych. Przedstawione zostały podstawowe zasady przewozu ładunków ponadgabarytowych i towarów niebezpiecznych. Scharakteryzowano parametry ładunków ponadgabarytowych oraz czynności przygotowawcze do przewozu takich ładunków. Omówione zostało oznakowanie sztuk przesyłek oraz jednostki transportowej przewożącej towary niebezpieczne. Opisano obowiązkowe wyposażenie jednostki transportowej przewożącej po drogach publicznych towary niebezpieczne.
PL
W artykule omówiony został problem bezpieczeństwa materiałów drewnopochodnych podczas transportu. Zaprezentowano trzy metody optymalizacji procesu transportu materiałów. Zaproponowano optymalne trasy przejazdu wyznaczone przy wykorzystaniu metody najbliższego sąsiada, algorytmu Little’a oraz systemu GPS.
EN
The article covers the problem of safety of wood-based materials during transport. There are three ways to improve the material transport process. Optimal routes have been proposed, on the basis of the nearest neighbour method, the Little algorithm and the GPS system.
PL
W artykule omówiony został transport medyczny w Polsce na przykładzie karetek pogotowia ratunkowego. Zdefiniowano karetkę pogotowia ratunkowego oraz omówiono w jaki sposób i na jakiej podstawie funkcjonuje transport ratownictwa medycznego w Polsce. W dalszej części pokazano analizę badań związanych z rejestracją czasów przejazdów samochodów specjalistycznych jakimi są karetki pogotowia ratunkowego.
EN
The paper discusses medical transport in Poland. An ambulance was defined and the way in which emergency medical services in Poland were operated. In the further part of the paper an analsis of the research related to the registration of travel times of specialized vehicles such as ambulances was shown.
PL
Wzrost udziału kontenerów w wymianie towarowej było jedną z głównych przyczyn rozwoju intermodalnej sieci transportowej. W Polsce rozwój transportu intermodalnego jest stały, aczkolwiek powolny. Gęstość terminali intermodalnych oraz stan kolejowej infrastruktury liniowej są niezadowalające. Jednym z warunków rozwoju transportu intermodalnego w Polsce jest poprawa dostępu do intermodalnej sieci transportowej i logistycznej, w tym poprawa stanu technicznego infrastruktury liniowej. Jednym z największych i niewątpliwie najprężniej rozwijających się terminalem intermodalnym jest Deepwater Container Terminal w Gdańsku. DCT Gdańsk aktywizuje udział transportu morskiego oraz w dużym stopniu transportu kolejowego. Dzięki połączeniom z terminalami w głębi lądu jest punktem wymiany towarowej między Dalekim Wschodem, a Europą Północno-Wschodnią. W artykule zostaną przedstawione możliwe działania pozwalające na wzrost udziału transportu intermodalnego w Polsce w stosunku do ogółu transportowanych towarów.
EN
Intermodal transportation is becoming more and more willingly used in the goods supply chain in view of its specific, flexible characteristics. In Poland, intermodal transportation is based primarily on land-sea and rail-road transportation, using mostly containers. The most frequently used containers in 2017 were the 40-feet containers which accounted for over 57% of all containers transported. Contribution of the railway transportation in intermodal transportation is increasing every year. Despite the slow growth, both, planned as well as already carried out investments in intermodal terminals, indicate continuous growing pattern. Many operators strive to improve the technical condition of nodal and linear infrastructure that leads to raising the quality of services provided. Large number of investments aimed at improving the functioning of intermodal transportation in Poland are made by PKP PLK S.A which is the conductor rail operator. The most important of them include improvement of the railway lines technical condition of the major routes, that would increase the average operational speed. The largest intermodal terminal in Poland is the DCT Gdańsk located in the Northern Port in Gdańsk. The annual transshipment ability of the terminal after the investments made is set at 3 million TEU. The terminal is connected with the hinterland by road and rail connections. Due to high quality technical equipment it is able to serve up to 9 trains a day which adds up to almost 300 trains per month. It provides railway connection to almost all overland intermodal terminals in the country. DCT Gdańsk gladly invests in development of the railway transportation and endeavour to achieve rail system development not only at the terminal, but also throughout Poland.
PL
Transport towarów do klientów jest istotnym elementem działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Optymalnie zarządzana sieć dystrybucyjna oraz flota pojazdów to kluczowe czynniki pozwalające na znaczne obniżenie kosztów dostaw. Wyraźnie widoczne efekty zmniejszenia kosztów transportu można uzyskać poprzez właściwe zaplanowanie trasy, m.in. kolejności obsługi poszczególnych odbiorców. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu znalezienia rozwiązania pozwalającego na usprawnienie procesu dystrybucji produktów szybko psujących się do wielu odbiorców na przykładzie jednej z tras obsługiwanych przez przykładową firmę. W znalezieniu optymalnego rozwiązania wykorzystano narzędzia oparte na problemie optymalizacyjnym zwanym „problemem komiwojażera” (z ang. TSP – Travelling Salesman Problem). Opisano narzędzia ułatwiające lepsze zaplanowanie trasy dostaw do odbiorców przy wykorzystaniu jednego środka transportu. Przedstawiono algorytm pozwalający na optymalizację wykorzystania środka transportu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów transportów oraz zwiększeniu efektywności pracy poprzez minimalizację czasu realizacji usługi transportowej.
EN
The transport of goods to customers is an important element of the operations of manufacturing enterprises. Optimally managed distribution network and vehicle fleet are the key factors that allow to significantly reduce delivery costs. Clearly visible effects of reducing transport costs can be obtained through proper route planning, including the order of serving individual recipients. The aim of the article is to present a way to find a solution that allows improving the distribution process of perishable products to many recipients on the example of one of the routes served by the example company. In finding the optimal solution, tools based on the optimization problem called the "traveling salesman problem" (TSP) were used. Tools have been described to facilitate better planning of delivery routes to recipients using one means of transport. An algorithm is presented that allows to optimize the use of the means of transport while reducing transport costs and increasing work efficiency by minimizing the time of transport service provision.
PL
W artykule omówiono zagadnienie zunifikowania systemów kontroli jazdy pociągów, przedstawiono Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym – ERTMS, Europejski System Sterowania Pociągiem – ETCS oraz przykładową procedurę testowania współpracy pokładowego systemu ERTMS z Polską infrastrukturą przytorową ERTMS poziomu 1 oraz 2.
EN
Paper discussed the issues of achieving mutual compatibilyty between Control-Command and Signalling On-board and Trackside Subsystems. Particular attention was paid to tests perfomed for ERTMS/ETCS onboard units.
PL
W artykule przedstawiono planowanie transportu drogowego w przedsiębiorstwie rolnym z wykorzystaniem systemu GPS do rejestracji pracy środków transportowych i oceny efektywności transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie rolnym podczas zbioru pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy na ziarno z całkowitej powierzchni 460 ha. Pola rozmieszczone były od centrali w promieniu 10,75 km. Do przetransportowania było łącznie 4479,8 t. Na podstawie otrzymanych wyników zostały obliczone czasy trwania kursu z ładunkiem i bez ładunku, czas obrotu, wielkość potoku towarowego i prędkość eksploatacyjna oraz techniczna.
EN
The article presents road transport planning in an agricultural enterprise using a GPS system for recording the work of transport means and assessing the efficiency of internal and external transport. The research was carried out in an agricultural enterprise during winter wheat harvest, winter rape and corn for grain from a total area of 460 ha. The fields were located from the headquarters within a radius of 10.75 km. A total of 4479.8 tons were transported. On the basis of the results obtained, the duration of the course with and without cargo was calculated, the turnover time, the size of the freight stream and the operational and technical speed.
PL
W artykule omówiono znacznie systemów telematycznych i informatycznych, wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi. Przedstawiono zakres funkcjonalny przykładowych systemów, dostępnych na polskim rynku.
EN
The article explains the importance of telematic and information systems, supporting the management of transport companies. Ranges of functionality of different systems available on Polish market are presented.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja ładunków wrażliwych oraz uwarunkowania ich przewozu. Zidentyfikowanie tras o największym znaczeniu w kontekście transportu wybranego ładunku jest kluczowe w celu dokonania późniejszych modernizacji systemu transportowego przyczyniających się do zwiększenia jego bezpieczeństwa. W pierwszej części pracy przedstawiono charakterystykę ładunków wrażliwych oraz przepisy prawne dotyczące warunków jakie muszą spełniać środki transportu przeznaczone do przewozu analizowanych ładunków. Następnie opisana została metoda identyfikacji tras o największym znaczeniu w kontekście przewozu ładunków wrażliwych. Na przykładzie transportu produktów mięsnych w Polsce dokonano przedstawienia działania zaproponowanej metody. Ostatnia część artykułu zawiera podsumowanie oraz kierunki prowadzenia dalszych badań.
EN
The first part of the paper presents the characteristics of sensitive goods and legal regulations on the conditions that must be met for transportation of the analyzed type of loads by specific means of transport. Next, it describes the identification methods for the roads that have the greatest importance in the context of transportation of sensitive goods. The effect of the method suggested herein, is presented by discussing transportation of meat products in Poland. The final part of the article contains its summary, conclusions, and directions for future research.
EN
The article describes the basic methods and mechanisms of cluster analysis in relation to transport. In addition, an example of the analysis of individual polygons of the TransSiberian Railway is shown using a computer program that implements Kruskal and Prim methods.
PL
Artykuł opisuje podstawowe metody i mechanizmy analizy skupień w odniesieniu do transportu. Ponadto przedstawiono przykład analizy poszczególnych wielokątów Kolei Transsyberyjskiej za pomocą programu komputerowego wdrażającego metody Kruskala i Prima.
12
PL
Artykuł jest próbą nakreślenia trendów i zmian, jakie miały miejsce w polskiej branży TSL na przestrzeni ostatniej dekady. Poruszone zostały w nim zagadnienia odziaływania kryzysu światowego na rynek TSL i znaczenia zmian post kryzysowych dla przepływów w łańcuchach dostaw.
EN
The paper describes trends and developments in the Polish transport & logistics sector. It is a gap analyze of the changes occurred in the period 2007-2016. It includes changes observed in the Polish transport & logistics sector during the economic crisis and describes results of post-crisis phenomena. The authors also present the actual challenges in the transport & logistics and the forecast of future trends and changes. Sustainable transport development has long been active in EU policy, it is defined by various documents, defined and expressed in various guidelines, ways to achieve it. In practice, it turns out that it is not so easy, as evidenced by the functioning of transport systems of individual member states, regions, metropolitan areas or cities.
PL
W artykule przedstawiono analizę towarowych przewozów kolejowych w wybranych euroazjatyckich korytarzach transportowych. Określono rolę transportu kolejowego w kształtowaniu jednolitego europejskiego obszaru transportu oraz płynące z tego korzyści. Przedstawiono bariery techniczne utrudniające realizację przewozów międzykontynentalnych oraz omówiono inicjatywy aktywizujące międzynarodową wymianę handlową.
EN
The article presents an analysis of railway freight transport in selected Eurasian transport corridors. The role of railway transport in shaping the single European transport area and the benefits resulting from it have been defined. Technical barriers to the implementation of intercontinental traffic were presented and initiatives to activate international trade were discussed.
PL
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości, jakie niesie ze sobą oprogramowanie GIS w tematyce logistyki i transportu. Wyznaczono optymalne lokalizacje pod budowę centrum logistycznego w sąsiedztwie drogi ekspresowej S7 (odcinek Ostróda – Elbląg). Wykorzystując narzędzia GIS, jak i analizy geoinformacyjne stworzono mapę obrazującą uzyskane wyniki. Na potrzeby przeprowadzenia wskazanej analizy uwzględniono tylko wybrane kryteria, tj. odległość od dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych, a także odległości od miast: Gdańsk, Olsztyn, Elbląg. Dane natomiast pozyskano z dostępnych źródeł (Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz OpenStreetMap).
EN
The purpose of this article is to indicate the possibilities of GIS software in the subject of logistics and transport. Optimal locations for the construction of a logistics center in the neighborhood of the expressway S7 (section Ostróda - Elbląg) were determined. Using the GIS tools as well as geoinformation analyzes, a map was created depicting the results obtained. For the purpose of conducting the analysis, only selected criteria were taken into account, i.e. the distance from express, national, provincial and poviat roads, as well as distances from cities: Gdańsk, Olsztyn and Elbląg. The data was collected from available sources (Central Geodetic and Cartographic Documentation Center and OpenStreetMap).
15
Content available Zastosowanie informatyki w logistyce transportu
PL
W artykule została omówiona logistyka transportu mająca coraz większe znaczenie w planowaniu transportu towarów. Ponieważ koszty transportu zależą od jego przewidywanego czasu dostarczenia oraz od środka transportu, stąd planowanie trasy przejazdu jest istotnym czynnikiem w logistyce transportu, która we współczesnym świecie nie może w pełni funkcjonować bez rozwiązań informatycznych. W artykule poddano analizie transport kolejowy w Szwajcarii, będący jednym z najbardziej rozwiniętych tego typu systemów transportowych w Europie. Obliczenia bazują na przykładowych danych dotyczących tras kolejowych narodowego przewoźnika w tym kraju z wyborem czasu przejazdu jako głównego kryterium wyznaczania optymalnej trasy przejazdu dla wybranych połączeń między miastami. Dla potrzeb analizy został stworzony program implementujący algorytm Dijkstry, który posłużył do wyszukiwania optymalnego połączenia między wskazanymi miastami według danego kryterium.
EN
This article discusses some computer-based logistics solutions aimed to improve the planning process in freight transport. Since transport costs are dependent on the lead time and the transport mode, route planning is a crucial factor in transport logistics, which, these days, relies heavilyon computer technology. The study is focused on the rail transport system in Switzerland, known to be the most developed in Europe. The data used in the computations refers to rail routes of the national carrier in that country. The transportation time was the main criterion to select an optimal route between origin and destination. The analysis involved developing a program that implements Dijkstra’s algorithm to find an optimal connection between places according to the selected criterion.
PL
W globalnej gospodarce nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią istotny czynnik odpowiadający za przekazywanie informacji w łańcuchach logistycznych. Szczególnie podkreślić należy ich rolę w procesach transportu samochodowego, który stanowi trzon europejskiego systemu logistycznego. W artykule Autorzy podejmują problematykę zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań a przeprowadzone analizy i badania pozwoliły wskazać czynniki które warunkują zastosowanie technologii ICT w transporcie.
EN
In the global economy, modern information and communication technologies are an important factor responsible for the transfer of information in the logistic chains. Particular emphasis should be placed on their role in transport processes that constitute the core of the European logistics system. In the article, the authors tackle the problem of applying modern and innovative solutions. Conducted analyzes and studies have indicate that the factors affecting the application of ICT in transport.
PL
Nadrzędnym celem zarządzania procesem transportowym jest możliwie w jak najlepszy sposób zaspokajanie potrzeb klientów poprzez nieustanną poprawę skuteczności i efektywności organizacji procesu. W związku z powyższym monitorowanie, analizowanie, projektowanie, optymalizacja, a także skuteczne i efektywne sterowanie procesem przewozowym umożliwia realizację planu dostarczenia klientowi towaru w systemie Just-In-Time. W artykule autorzy przeprowadzili badania procesu transportowego na obiekcie rzeczywistym. Również dokonali analizy wykorzystując system monitoringu, w celu usprawnienia procesu przewozowego.
EN
The ultimate goal of managing the transport process is to meet the needs of customers in the best way possible by continuously improving the efficiency and effectiveness of the organization of the process. In connection with the above, monitoring, analysis, design, optimization, as well as efficient and effective control of the transportation process make it possible to implement a plan to deliver the goods to a customer in the Just-In-Time system. In the article, the authors performed research on the transport process on a real object. They also carried out an analysis using a monitoring system to streamline the transport process.
PL
W artykule omówione zostało zagadnienie transportu elementów konstrukcyjnych wiatraków prądotwórczych jako elementów ponadgabarytowych. Przedstawiono procedurę zabezpieczania przewożonych elementów oraz regulacje prawne dotyczące samego przewozu w zakresie planowania trasy oraz jej realizacji.
EN
The article discusses the problem of transport of construction elements of the wind generators as oversized elements. The procedure for securing the transported elements and the legal regulations concerning the carriage itself in terms of route planning and its implementation were presented.
PL
W artykule omówiony został proces planowania drogowej operacji transportowej związanej z transportem ładunku szybko psującego się na przykładzie ładunku miękkiego truskawki świeżej, gatunek Honeoye, klasa jakościowa I, w ilości 12 ton [netto]. Dokonano wyboru środka transportowego zgodnie w metodą wagową (ważoną). Trasa operacji przewozu rozpoczyna się w Pile (Polska) - miejsce siedziby przedsiębiorstwa transportowego), odbiór ładunku w gospodarstwie rolnym w Buszkowie k. Koronowa, a rozładunek w hurtowni artykułów spożywczych Martin Olsson Cashar (Szwecja–Arsta pod Sztokholmem). Artykuł składa się z czterech części. Wszystkie części prezentują elementy procesu planistycznego i przewozowego w transporcie drogowym pod względem prawnym, technicznym oraz ekonomicznym towaru szybko psującego się. Zostały zawarte w niej wszelkie informacje prawne dotyczące przewozu drogowego rzeczy oraz warunki jakie musi spełniać przewoźnik drogowy wykonując przewóz świeżych owoców miękkich. Scharakteryzowano pod względem technicznym i prawnym pojazdy do przewozu towarów szybko psujących się. Dokonano również charakterystyki procesu transportowego, technologii transportowych, systemów transportowych, analizę techniczno-ekonomiczną procesu oraz stworzono projekt technologiczny procesu przewozowego towaru uwzględniając wszystkie czynność towarzyszące temu procesowi.
EN
The process of globalization fosters a growing need of transport. What is more, development of road infrastructure and construction of a dense network of routes leads to situation where road transport becomes a significant factor that improves economic growth of many countries. Delivery of goods to their final destination-“door to door principle”-makes road transport one of the most important branches of transport. Carriage of increasing number of goods and the development of free market economy led to emergence of many companies that provide shipping services. Goods are divided into groups which indicates what conditions are to be met by the carrier in order to carry out transportation. Perishable goods can be listed as one of such groups. The range and type of transported goods is very large from quick frozen products, through chilled products, to the ones that require heating. Carriage of perishable goods is a difficult task, that is why when a transport of such products is planned, the carrier needs to take into consideration factors such as: range of temperatures of given products, air humidity, duration of transport, choosing appropriate means of transport, but above all obeying restrictive legal regulations in the wider logistic chain of the flow of agricultural origin goods. Failure to respect at least one of the guidelines may lead to rotting of products, making them unfit for consumption, endanger consumer of goods and put the carrier at risk of financial losses.
PL
W artykule omówiony został proces planowania drogowej operacji transportowej związanej z transportem ładunku szybko psującego się na przykładzie ładunku miękkiego truskawki świeżej, gatunek Honeoye, klasa jakościowa I, w ilości 12 ton [netto]. Trasa operacji przewozu rozpoczyna się w Pile (Polska-miejsce siedziby przedsiębiorstwa transportowego), odbiór ładunku w gospodarstwie rolnym w Buszkowie k. Koronowa, a rozładunek w hurtowni artykułów spożywczych Martin Olsson Cashar (Szwecja-Arsta pod Sztokholmem). Celem drugiej części artykułu jest przedstawienie charakterystyki przewożonego ładunku, charakterystyki jednostki ładunkowej, procesu planistycznego w obszarze wyboru technologii transportowej i technologii i systemów transportowych. Przewóz towarów łatwo psujących się jest trudnym zadaniem, dlatego planując przewóz takich towarów przewoźnik musi wziąć pod uwagę wiele czynników jak zakres temperatur przewożonego towaru, wilgotność powietrza, czas trwania przewozu oraz dobranie odpowiedniego środka transportu. Nieprzestrzeganie choć jednej z tych wytycznych może doprowadzić do zepsucia towaru, który nie będzie już nadawał się do spożycia i narazić konsumenta na niebezpieczeństwo, natomiast przewoźnika na ogromne straty finansowe.
EN
The problem of proper road transport operation planning is a basic and optimal element of correct execution of transport order carried out by the transport companies. Reliability of carriers is visible in their choice of a proper transport technology and system. Research and analytical issues are addressed in three parts of the article. A significant logistic problem is shown on the basis of strawberries transport analysis in operational planning system. Carriage of perishable goods is a difficult task, that is why when a transport of such products is planned, the carrier needs to take into consideration factors such as: range of temperatures of given products, air humidity, duration of transport, choosing appropriate means of transport, but above all obeying restrictive legal regulations in the wider logistic chain of the flow of agricultural origin goods. Failure to respect at least one of the guidelines may lead to rotting of products, making them unfit for consumption, endanger consumer of goods and put the carrier at risk of financial losses.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.