Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka morska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Współczesne trendy we wzroście efektywności przewozów drogą morską
PL
Transport morski obsługuje największą część obrotów międzynarodowej wymiany towarowej. Szacuje się, iż pod względem masy ładunkowej ta gałąź transportu obsługuje około 2/3 obrotów handlu światowego. W globalnej gospodarce żegluga i porty są niezbędnym czynnikiem warunkującym aktywność międzynarodowego biznesu i handlu. Stanowią kluczowy składnik łańcucha logistycznego łączącego Wspólny Europejski Rynek ze światową gospodarką. W istotny sposób wpływają na globalną konkurencyjność Europy. Ten artykuł analizuje możliwość zwiększenia efektywności w logistyce morskiej. Międzynarodowy transport morski, obsługujący większość światowej wymiany towarowej zarazem w wymiarze ilościowym, jak i wartościowym, warunkuje efektywność realizacji handlu światowego. Zapewnia efektywność działania zliberalizowanych rynków towarowych oraz elastyczność i sprawność funkcjonowania globalnych łańcuchów oraz sieci dostaw. Urasta on zatem obecnie do rangi jednego z głównych filarów utrwalających i wspierających procesy globalizacji oraz rozwoju gospodarki światowej.
EN
Sea transport handles the largest part of the international trade exchange. It is estimated that in terms of cargo weight, this branch of transport handles about 2/3 of global trade. In the global economy, shipping and ports are an essential factor conditioning the activity of international business and trade. They are a key component of the supply chain linking the Common European Market with the global economy. They have a significant impact on global competitiveness of Europe. This article analyzes the possibility of increasing efficiency in maritime logistics. International sea transport, serving the majority of the world commodity exchange both quantitatively and in value terms, determines the efficiency of global trade, ensuring the efficiency of liberalized commodity markets and the flexibility and efficiency of global chains and supply chains. It is now becoming one of the main pillars of consolidating and supporting the processes of globalization and the development of the world economy.
2
Content available remote Składane kontenery
PL
Niezrównoważony przepływ towarów między krajami, takimi jak państwa Azji Wschodniej i zachodniego świata, podniosły znacznie koszt rozmieszczenia pustych kontenerów. Potrzeba szybkiej i efektywnej relokacji pustych kontenerów powoduje wysokie koszty i często stanowi przeszkodę wpływającą na efektywność terminali kontenerowych portu i przewoźników śródlądowych. Linie żeglugowe starają się zmniejszyć koszty przemieszczania pustych kontenerów na tyle, na ile jest to możliwe. Większość strategii skupia się na poprawie instrumentów, aby dopasować ładunki pustych kontenerów. Ten artykuł analizuje możliwość zwiększenia efektywności kosztowej w branży logistycznej i kwestie poprawy relokacji pustych kontenerów w portach morskich poprzez wykorzystanie składanych kontenerów. Wśród wielu rozwiązań, koncepcja „Składanych kontenerów” wydaje się być obiecująca i skuteczna w redukcji kosztów repozycjonowania, przechowywania i transportu pustych kontenerów.
EN
Carrying of empty containers, which arises from the need to reposition containers, is an expensive expenditure. This holds in primarily for shipping lines, who are usually responsible for container relocation and need to bear these container managing charges. Shipping lines are forced to search for various strategies to reduce these costs of empty movement as much as they can. This article analyzes the possibility to boost the cost efficiency of the the logistic branch and improve issue of space allocation at seaports through the use of foldable containers. Among many solutions, the conception of ‘Foldable Container’ is promising and effective in handling reduction, storage and transportation costs of empty containers.
3
Content available remote Problem pustych kontenerów morskich wkontekście logistyki morskiej
PL
Artykuł na ma celu przedstawienie globalnego problemu pustych kontenerów w transporcie morskim oraz koncepcji i prototypów pierwszych składanych kontenerów, które w obecnych czasach, po licznych modyfikacjach wydają się być gotowe do wprowadzenia rewolucyjnych zmian w szeroko rozumianej logistyce. W wyniku licznych korzyści wynikających z konteneryzacji, nastąpił znaczny wzrost tendencji wykorzystania kontenerów w międzynarodowym ruchu obrotów towarami. Zbyt intensywne użytkowanie kontenerów ostatecznie doprowadziło do nadmiernego wyprowadzania kontenerów z głównych krajów eksportowych. Stało się to bardzo istotnym zagadnieniem nie tylko dla linii żeglugowych, ale również dla całej branży. Znacznie większy nacisk został położony na zarządzanie i repozycjonowanie pustych kontenerów. Problemy spowodowane przez puste kontenery nie ograniczają się jedynie do ekonomicznych aspektów prowadzenia firmy przewozowej.
EN
The purpose of this article is to present information of empty container problem in maritime transport, concepts and prototypes of the first foldable containers, which nowadays after many improvements and modifications seems to be ready to revolutionize market and whole branch. As a result of the numerous benefits of contenerization, there was a significant increase in the trend of use containers in the intermodal movements of trade in goods. Excessive use of containers eventually led to excessive output containers from the major export countries. It became very important issue, not only for the shipping lines but also for the entire branch. Much greater emphasis was placed on the management and repositioning of empty containers. Problems caused by empty containers are not limited to the economical aspect of leading transport company.
PL
Szlaki żeglugowe regionu Azji Południowo-Wschodniej to bardzo istotny obszar dla światowego transportu, który pomimo działań społeczności międzynarodowej w dalszym ciągu pod koniec drugiej dekady XXI wieku jest narażony na działania piratów morskich. Autorka w artykule poszuka odpowiedzi na pytania jak zmieniło się zagrożenie tego obszaru ze strony działań piratów morskich w analizowanym okresie oraz jak działania społeczności lokalnych zwalczają ten problem.
EN
The shipping routes of the region of South-East Asia is an important area for the world of transport, that despite the efforts of the international community to continue to be at the end of the second decade of the 21st century are affected by the activities of pirates. The author of the article look for answers to questions about how the threat has changed this area on the part of the pirates ' activities in the period, and as local communities fight this problem.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1585--1590, CD2
PL
Problem początków polskiej wczesno-nowożytnej techniki morskiej jak dotąd znalazł swe miejsce w stosunkowo niewielkiej ilości publikacji. Uwagę poświęcali mu głównie badacze dziejów floty wojennej, nie skupiali się jednak na szczegółowych zagadnieniach związanych z techniką wojskową, w tym przypadku morską. Zapewne duże znaczenie miała skromna podstawa źródłowa. Jeśli natomiast chodzi o kwestie logistyki, to w tym zakresie badania – poza nielicznymi wyjątkami – właściwie nie były prowadzone. Celem artykułu jest podsumowanie najważniejszych dokonań badawczych w omówionym obszarze.
EN
The problem of Polish origins of early-modern maritime technology is in a relatively small number of publications. Mainly researchers of the history of naval dealt with this issue. However, they not focused on specific issues related to military technology. Probably this was due to a small number of source texts. As for the issues of logistics, in this regard, there was virtually no research at all. The purpose of this article is to summary the most important research achievements in this area.
EN
The authors made an attempt to present logistics strategies applied in maritime transport in Poland. First, they review logistics strategies used in great seaports of European Union. Then, they describe the role of Polish maritime ports in global supply chain. Ports, in order to have a strong position in maritime traffic, pursue cooperation with other ports and road traffic. Presently, with their multifunctional nature, ports have become an integral part of transport logistics, and have a great influence on the supply chain management process. The article is closed by deliberations on the position of Polish ports as compared to other European ports and their restructuring measures. The article was based on the literature analysis of logistics strategies. Selected publications on maritime transport have been analysed. Comparative synthesis of logistics strategies applied in Polish and European ports has been applied basing on English, German and Polish literature.
PL
Autorzy podjęli próbę przedstawienia strategii logistycznych stosowanych w transporcie morskim w Polsce. Opisali strategie logistyczne wykorzystywane w wielkich portach morskich w Unii Europejskiej. Następnie przedstawili rolę polskich portów morskich w globalnym łańcuchu dostaw. Porty, aby mieć silną pozycję w ruchu morskim, dążą do współpracy z innymi portami i z transportem drogowym. Obecnie porty mają wielofunkcyjny charakter, porty stały się integralną częścią logistyki transportu i mają duży wpływ na proces zarządzania łańcuchem dostaw. Artykuł przedstawia stanowisko polskich portów na Tel portów europejskich Artykuł oparto na analizie literatury dotyczącej strategii logistycznych. Analizie poddano wybrane publikacje dotyczące transportu morskiego. Syntezę porównawczą strategii logistycznych stosowanych w polskich i europejskich portach oparto o literaturę angielską, niemiecką i polską.
PL
Przedstawione w artykule procesy i zjawiska związane ze zmianami aktywności gospodarczej w handlu i transporcie morskim wywierają silny wpływ na tworzenie nowego kształtu globalnej logistyki morskiej i jej sieci dostaw oraz lądowo-morskich łańcuchów transportowych, a w tym organizacji przewozów multimodalnych. Wzrost powiązań i zależności we współczesnym biznesie powoduje, że zdolności do generowania wartości dodanej morskiego produktu logistycznego jest warunkowany ścisłą współpracą między przedsiębiorstwami uczestniczącymi w procesach logistycznych.
EN
Processes and phenomena presented in this article and related to the changes in economic activity in trade and maritime transport have a strong influence on the formation of a new shape of the global maritime logistics and supply chain and its marine transport chains, including multimodal transport organization. The increase in connections and relationships in today's business environment makes the ability to generate value-added marine logistics product is conditioned by close cooperation between the companies involved in logistics processes.
PL
W artykule podjęto próbę przedstawienia, jak na przestrzeni lat, zmieniała się rola portów morskich. Porty w Europie musiały dostosować się do obsługi znacznie większego ruchu żeglugi towarowe. Porty przestały pracować indywidualnie stając się częścią globalnego łańcucha dostaw. Porty aby mieć silną pozycję w ruchu morskim dążą do współpracy z innymi portami i transportem lądowym. Obecnie poprzez swoją wielofunkcyjność stały się integralną częścią logistyki transportu mając znaczący wpływ na proces zarządzania łańcuchem dostaw. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano etapy rozwoju europejskich portów morskich, zwracając szczególną uwagę na procesy zarządzania w logistyce morskiej. Następnie przedstawiono współczesne tendencje zarządzania portami. Artykuł zamykają rozważania na temat sytuacji portów polskich i ich działań restrukturyzacyjnych.
EN
The present article serves as an attempt to show how, over the past years, the role of seaports has changed. European ports have had to adapt to handling considerably greater cargo shipping activities. The ports stopped working individually, thus becoming a part of global supply chain. Ports, in order to retain a strong position in maritime traffic, aim at cooperating with other ports and land transport units. Presently, through their multifunctioning, they have become and integral part of transport logistics, thus having significant impact on supply chain management processes. The first part of the article characterizes stages of European seaports' role, with particular focus on management processes in maritime transport. Then, there have been depicted modern tendencies in port management. The concluding deliberations are on the topic of Polish ports' situation and their restructuring operations.
PL
Artykuł dotyczy działań na rzecz rozwoju logistyki morskiej Unii Europejskiej. W tym celu dokonano przeglądu działań w zakresie dążenia do osiągnięcia nowych standardów systemu transportowego, zintegrowanego podejścia do polityki morskiej Unii Europejskiej, priorytetów i polityki transportu morskiego do 2018 roku oraz podjętych i planowanych działań na rzecz stworzenia nowych zasad funkcjonowania zintegrowanego łańcucha logistycznego, w tym udziału transportu morskiego w tym łańcuchu.
EN
This article applies to actions for the development the European Union's maritime logistics. For this purpose, a review of activities aiming to achieve new standards of the transport system, an integrated approach to Maritime Policy, Priorities and maritime transport policy until 2018 and the actions taken and planned to create new rules for the operation of an integrated supply chain, including the participation maritime transport chain.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia zmiany jakie dokonują się w sferze transportowo-logistycznej w województwie pomorskim w oparciu o funkcjonujące porty w Gdańsku i Gdyni w kontekście inwestycji towarzyszących rozwojowi funkcji transportowo-logistycznej tych portów w postaci rozwoju terminalu DCT w Gdańsku oraz suchego portu w Zajączkowie Tczewskim. Ich charakterystyka i znaczenie dla całego regionu Polski, a także potencjalnie dla tranzytu przez nasz kraj dla handlu zagranicznego Białorusi i Ukrainy odniesione zostały do warunków makroekonomicznych całego Regionu Morza Bałtyckiego i na tym tle poddane ocenie w zakresie funkcjonowania i rozwoju.
EN
This article attempts to describe the changes taking place in transportation and logistics area in the Pomeranian province on the basis of operating here the ports of Gdansk and Gdynia, and investments associated with the transport and logistics functions of these ports in the contest of development of DCT Gdansk and the dry port in Zajączkowo Tczew. Their characteristics and importance for the whole region, Poland, and possibly also for transit through our country for the forein trade of Belarus and Ukraine have been referenced to the macroeconomic conditions around the Baltic Sea Region and, therefore, evaluated the functioning and development.
PL
Rozwój logistyki morskiej, jej struktur funkcjonalnych, struktur przestrzennych i czasowych realizacji, zakresu obowiązków, kosztów, ryzyk i odpowiedzialności morskich operatorów logistycznych generuje potrzeby zapewniające właściwe zarządzanie morskim logistycznym łańcuchem dostaw. Możliwości podmiotu gospodarczego pełniącego funkcje morskiego operatora logistycznego są ograniczone, uwzględniając zasoby pozostające w jego dyspozycji, potrzeby wynikające ze struktur funkcjonalnych pakietu usługowego i rozległości przestrzennych działalności logistycznej, łącznie z zapewnieniem wsparcia dokumentacyjnego i informacyjnego. Narzędzi rozwiązania problemów morskiego operatora logistycznego w koncepcyjnym przygotowaniu lądowo-morskiego łańcucha dostaw dostarcza idea i formy realizacyjne outsourcingu, umożliwiającego wykorzystanie zewnętrznych partnerów do realizacji usług logistycznych w strukturach liniowych i punktowych tego łańcucha. Ponadto struktury przestrzenne i czasowe lądowo-morskiego łańcucha dostaw wymagają obecności operatora lub jego przedstawiciela dla zorganizowania, koordynacji kontroli określonych zadań, szczególnie w newralgicznych strukturach punktowych. W opracowaniu przedstawione zostały możliwości wykorzystania outsourcingu w rozwiązywaniu problemów operatora logistycznego w realizacji funkcji zarządzania i realizacji lądowo-morskich logistycznych łańcuchów dostaw.
EN
Development of maritime logistics, its functional structures, spatial and time structures in realization, dimentions in duties, costs, risks and responsibilities of the maritime logistics operator, generate the requirements which allow to conduct proper management with the logistic supply chain. The abilities of the maritime logistic operator are limited, considering the resources under his disposal, the requirements resulting from the functional structures of the service package, the spatial structures and documentation and information support needs. The instruments to solve the problems of maritime logistics operator in conceptual project of the land-sea supply chain are supplied from idea and forms of outsourcing, which make it possible to use the external partners in realization of the logistic services in the linear and point structures of the chain. Additionally, the spatial and time structures of the land-sea logistic supply chain require the presence of the operation or his representatives to organize, coordinate and control of specified functions, specifically in the nevralgic point structures of the chain. In this paper there are presented the possibilities to operate the outsourcing forms and methods to solve the specific problems of logistic operator in realization of the managerial functions operation of the land-sea logistic supply chain.
PL
Wstąpienie naszego kraju do NATO zdeterminowało potrzebę intensyfikacji procesów dostosowawczych, których celem jest osiągnięcie wymaganych poziomów standaryzacji we wszystkich dziedzinach działalności wojska. Dotyczy to również wsparcia logistycznego okrętów wyznaczonych do działań w Wielonarodowych Sił Morskich NATO oraz okrętów uczestniczących w ćwiczeniach NATO w rejonach oddalonych od baz brzegowych. Operacje zaopatrywania na morzu (Replenishment at sea - RAS) są ważnym elementem wsparcia bojowego zespołów okrętów. W trakcie tych operacji przekazywane są na okręty paliwo, woda słodka, części zamienne itp., które stanowią zapasy okrętowe niezbędne do normalnego funkcjonowania okrętu.
EN
Joining the NATO by our is country determined by the necessity of intensification of processes, whose purpose is to achieve the required levels of standardization in all areas of the army activity. This also applies to logistics support of ships assigned to the activities in the Multinational Maritime Forces as well as to ships participating in NATO maneuvers in outlying areas from ashore bases. Operations of replenishment at sea RAS are an important element of battle support of ships groups. During the RAS operations ships receive fuel, fresh water, spare parts etc. which are necessary supplies for proper functioning of ships.
EN
Production factors and the infrastructure of seaports are certain, integral parts of the national wealth. They create the set of process inside business entities which decide on its benefits or losses, resulting from their determined by their activities and on specific interior and exterior country conditions. They have an influence on boosting the economy by defined objectives, means, elements and methods which are closely connected. Seaports as nodes of the transport, concentrate two different means of sea and land transport, involved in transports of loading mass in domestic and international trade, as well as passengers service. Three of them are fulfilling basic functions: branch function, interbranch function, collective and distribution. A seaport is not only a window to the world, but also a driving force for the economy of the state.
PL
Elastyczność stała się dzisiaj problemem krytycznym w kontekście poszukiwania możliwości sprostania wyzwaniom związanym z byciem konkurencyjnym, zapewnienia warunków rozwoju w otoczeniu. Stąd tendencja do badania istoty tego pojęcia Autorzy w referacie wychodząc charakterystyki przesłanek elastyczności poprzez koncepcyjne ramy elastyczności zaprezentowali koncepcję elastyczności infrastruktury procesów w logistyce morskiej.
EN
Flexibility has become a critical problem nowadays in the context of searching for possibilities how to meet the requirements to be competitive and to ensure the conditions of development in the environment. This results in a tendency to carry out research in this field. In the paper, the authors started by presenting the characteristics of flexibility through the conceptual frame of flexibility and ended with the presentation of the concept of infrastructure flexibility of processes in maritime logistics.Keywords: flexibility, infrastrcture of processes, maritime logistics.
PL
W pracy przedstawiono naturalną genezę, podstawowe funkcje i tendencje rozwojowe logistyki morskiej, będącej podstawą kształtowania współczesnych procesów globalizacji. We wstępie omówiono znaczenie rejonów nadmorskich w rozwoju gospodarczym i na tym tle podjęto próbę opisowego zdefiniowania pojęcia logistyka morska. Głównym celem pracy była próba zdefiniowania logistyki morskiej w kategoriach branżowej mezologistyki, operującej na rynkach lokalnych, narodowych i globalnych. Zasadniczymi wyznacznikami logistyki morskiej jest transport morski i porty morskie oraz stosowane technologie obrotu portowo-towarowego. Przedmiotem szczególnego zainteresowania były procesy i logistyczne funkcje współczesnych portów morskich, stanowiących kluczowe ogniwo logistycznego łańcucha dostaw drogą morską. Zwrócono także uwagę na tendencje ewolucyjne współczesnych portów morskich w stronę lądowo-morskich centrów dystrybucji logistycznej. Istotną rolę w rozwoju logistyki morskiej odgrywają nowoczesne technologie transportowe oraz zaawansowane systemy telekomunikacyjne i technologia informatyczna.
EN
The paper presents a natural origin, the basic features and trends of maritime logistics, which is the basis of shaping contemporary processes of globalization. In the introduction discusses the importance of coastal regions in economic development, and against this background, attempts to define the concept of descriptive Maritime Logistics. The main objective of this study was to attempt to define the maritime logistics industry in terms of logistics, operating on local, national and global markets. Essential determinants of maritime logistics are maritime transport, ports and technology. Of particular interest were the processes and logistics functions of modern seaports, which are a key link in the logistics supply chain by sea. There were underlain the evolutionary trends of modern sea ports to the logistics distribution centers. Important role in the development of maritime logistics play a modern transport technologies and advanced telecommunications systems and information technology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.