Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistics services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Assessment of the effectiveness of storage services in Poland in 2006–2015
EN
The article presents a statistical analysis of storage services carried out in Poland in 2006–2015. The aim of the article is to assess the level of implementation of these services and attempt to identify the causes of the current state. The analyzes of dynamics and the trend of changes on the warehouse market were compared to the level of GDP in Poland. Statistical methods were used as a research method. The analyzes carried out allowed obtaining information on the current state and efficiency of warehouse services in Poland.
PL
W artykule dokonano analizy statystycznej usług magazynowych realizowanych w Polsce w latach 2006–2015. Celem artykułu jest ocena poziomu realizacji tych usług oraz próba określenia przyczyn obecnego stanu. Przeprowadzone analizy dynamiki oraz trendu zmian na rynku magazynowym przyrównano do poziomu PKB w Polsce. Jako metodę badawczą wykorzystano metody statystyczne. Przeprowadzone analizy pozwoliły na uzyskanie informacji o obecnym stanie i efektywności usług magazynowych w Polsce.
3
Content available remote Rozwój usług logistycznych w transporcie kolejowym
PL
Usługi logistyczne są ważnym elementem szybko rozwożącej się gospodarki i wymianie handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Azjatyckimi. Rynek TSL rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie rosną przewozy towarów jednak udział w nim transportu kolejowego z roku na rok maleje. Klienci rynku TSL (Transportowo-Spedycyjno-Logistycznego) oczekują kompleksowej obsługi logistycznej przez jednego partnera. Transport kolejowy dla odzyskania części ryku powinien rozszerzać zakres świadczonych usług oraz stwarzać warunki dla rozwoju przewozów intermodalnych, ale także takich segmentów przewozu jak przewozy rozproszone czy materiałów niebezpiecznych. Oprócz zmian organizacyjnych niezbędnym elementem pozyskania klientów jest dedykowana infrastruktura przeładunkowa.
EN
Logistics services are an important element of a fast-moving economy and trade between the European Union and Asian countries. The TSL market is developing in Poland, goods transport is growing rapidly, however, the share of rail transport in it is decreasing every year. Customers of the TSL (Transport and Shipping and Logistics) market expect comprehensive logistics services from one partner. Rail transport to recover the part of the roam should expand the scope of services provided and create conditions for the development of intermodal transport, but also such segments of transport as dispersed transport or hazardous materials. In addition to organizational changes, a dedicated reloading infrastructure is an indispensable element of acquiring customers.
PL
W trakcie organizacji zabezpieczenia logistycznego podmioty ratownicze zmagają się z dużą ilością osób poszkodowanych, presją czasu, a także często z ekstremalnymi warunkami. Wymusza to potrzebę użycia wszelkich dostępnych w tym czasie sił i środków. Niezwykle ważnym elementem zabezpieczenia logistycznego jest utrzymanie zasobów będących w dyspozycji działania, racjonalnie gospodarowanych. Wiele metod działania w takich sytuacjach zaczerpnięto z rozwiązań stosowanych w systemach militarnych. Rozwiązania te przedstawiają się w integracji działań, występujących w ciągu całego łańcucha logistycznego, w którym prze-mieszczają są środki zaopatrzeniowe oraz usługi na rzecz zabezpieczenia logistycznego. Każde takie działania mają na celu dążenia do stworzenia optymalnych warunków, w których dostarczenie towarów i świadczenie usług w odpowiednich ilościach, wystarczającej jakości, w jak najkrótszym czasie zminimalizuje skutki powstałego zagrożenia.
EN
During the organization of logistic security, rescue entities struggle with a large number of people injured, time pressure, and often with extreme conditions. This forces the need to use all available forces and means available at that time. An extremely important element of logistic security is the maintenance of resources at the disposal of rationally managed activities. Many methods of action in such situations were taken from solutions used in military systems. These solutions are presented in the integration of activities occurring throughout the entire logistics chain, in which they move supply and services for logistics security. Each of these activities is aimed at striving to create optimal conditions in which the supply of goods and the provision of services in appropriate quantities, of sufficient quality, in the shortest possible time will minimize the effects of the threat.
PL
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie przykładu analizy strategii różnicowania usług jednego z największych operatorów logistycznych funkcjonujących na rynku polskich poprzez dopasowanie elementów portfela usług do pozycji strategicznej w macierzy McKinseya. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze cechy strategii opartej o różnicowanie cech produktu lub usługi. Następnie dokonano analizy rynku TSL w oparciu o ranking i wyniki z 2017 r. W kolejnej części dokonano analizy portfela usług największego operatora usług logistycznych. Dokonano także klasyfikacji usług według macierzy McKinseya poprzez ocenę atrakcyjności sektora i ocenę konkurencyjności usług analizowanego podmiotu, co dało możliwość ulokowania usług w polach strategii wzrostu i podtrzymania.
EN
The purpose of this article was to provide an example of an analysis of the strategy for diversifying services of one of the largest logistics operators operating on the Polish market by matching elements of the service portfolio to a strategic position in the McKinsey matrix. The paper presents the most important features of a strategy based on differentiating product or service features. Then, the transport, forwarding and logistics market was analyzed based on the ranking and results from 2017. In the next part, the portfolio of services of the largest logistics service operator was analyzed. The services were also classified according to the McKinsey matrix by assessing the attractiveness of the sector and assessing the competitiveness of the services of the analyzed entity, which gave the opportunity to locate services in the fields of growth and support strategy.
6
Content available Logistics in services vs. logistic services
EN
Nowadays, companies offer various logistics services to their customers. Diversity of these services is essential for business. The range of services that logistics companies cover depends on various factors; it can be solely transport, but can also be a complex service that includes organisation of raw materials delivery, warehousing, delivery of finished goods to customers and dealing with documents like invoices, waybills and others. The increasing popularity of logistics in services is noticeable. This is connected with global changes. This is a complex phenomenon that connects aspects and features of services and logistics. The three most important areas for logistics in services are: minimisation of waiting time, management of service potential and service delivery. The goal of this article is to reveal the difference between these two subjects and review the literature connected with them. The main conclusions are that logistics services can be seen as belonging to logistics in the services phenomenon. In every area of logistics in services, three phases can be distinguished: supply, production and sales. Germany has the leading position in Europe when it comes to the logistics services market. Dynamic changes in logistics have led to the development of a new classification of logistics enterprises. The European Commission is analysing changes in the sector in order to prepare new strategic objectives.
7
Content available The Diversity of Logistics Centre Concepts in Europe
EN
The article discusses logistic centres in Europe, legal changes and directions for their development in the European Union that has led to an increased cross-border flow of goods and the need to continue the process. The article identifies major features of logistics centres and presents the comparison of various types of conceptual objectives for logistics centres in Europe. The analysis has been used to develop a list of features collated with the variety of concepts and current market requirements in relation to such issues as sustainable development and corporate social responsibility.
EN
The article presents new approaches to the integration of companies in the transport and logistics services market. The methods of integrating companies in Russia are very relevant today, as they allow uniting the efforts of organizations in this market. Integration of companies into unincorporated associations will allow not only reducing transaction costs, but also costs for the development of transport and logistics infrastructure.
PL
Logistyka kontraktowa stwarza określone możliwości pozyskiwania zewnętrznych zasobów logistycznych na rzecz wojsk, tym samym zwiększania potencjału logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej co autor uznał za istotny cel badań. Niekiedy podejmowane są działania, w ramach systemów logistycznych sił zbrojnych, bezrefleksyjnie naśladujące rozwiązania biznesowe. Nie oznacza to, że należy zrezygnować z prowadzenia badań i wdrażania praktycznych rozwiązań do tych systemów bazujących na teorii i praktyce logistyki gospodarczej. Artykuł zawiera wyniki badań koncentrujące się na ogólnej charakterystyce podmiotów zewnętrznych jako źródle zasobów logistycznych dla SZ RP, istocie logistyki kontraktowej, logistyce kontraktowej jako przedsięwzięciu w wojskowym systemie logistycznym, logistyce kontraktowej jako determinancie relacji w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego wojsk. Artykuł przedstawia wyniki badań osiągnięte w oparciu o podejście systemowe do logistyki, przy czym wykorzystano analizę systemową i analizę porównawczą jako główne metody badań. Wykorzystano także fragmenty wyników badań własnych, które autor przeprowadził metodą delficką w latach 2010-2011.
EN
Contract logistics creates specific opportunities to acquire external logistic resources for the benefit of the army, thereby to increase the logistics potential of the Armed Forces of the Republic of Poland, which the author considered as an important research goal. Sometimes actions are taken, within the framework of logistic systems of the armed forces, which imitate business solutions without reflection. This does not mean that one should give up conducting research and implementing practical solutions to these systems based on the theory and practice of economic logistics. The article contains the results of research focusing on the general characteristics of external entities as a source of logistic resources for the Polish Armed Forces of the Republic of Poland, the essence of contract logistics, contract logistics as a venture in the military logistic system, contract logistics as a determinant of relations in the territorial logistics support system of the army. The article presents the results of research based on a system approach to logistics, using system analysis and comparative analysis as the main research methods. Fragments of own research results were also used, which the author carried out using the Delphi method in 2010-2011.
PL
W artykule omówiony został temat hybrydowego systemu dostaw ładunków do historycznych centrów miast z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu: rowerów i tramwajów. W referacie przedstawiono obecne problemy logistyki miejskiej w historycznych obszarach zurbanizowanych na przykładzie miasta Krakowa. Na podstawie wcześniejszych prac została opracowana i przedstawiona w artykule koncepcja obsługi ścisłego centrum Krakowa przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu tramwajowo-rowerowego. Praca została podsumowana wnioskami i planem dalszych badań.
EN
The article discusses the topic of hybrid system of supplies to historical city centres with the use of ecological means of transport: bicycles and trams. The paper presents the current problems of urban logistics in historical urban areas on the example of the city of Krakow. On the basis of previous works, a concept of servicing the strict city centre of Krakow with the use of an integrated tram and bicycle system was developed and presented in the article. The work was summarized with conclusions and a plan of further research.
11
Content available Fulfillment service in e-commerce logistics
EN
Background: The logistics service of e-commerce is usually limited in the literature to the issue of product delivery to customers. However, before goods are sent to the customer, the vendor has to order them from the supplier. Next, they are taken into the warehouse and stored, and after the order has been placed, they are packaged and sent to the customer. These processes are defined in e-commerce as fulfillment. Due to their complexity and time and cost pressure of e-customers, they are more and more often conducted by external operators. Despite the dynamic development of the fulfillment service in e-commerce practice, this still remains a relatively unknown issue in management theory. The aim of this paper is to present and analyze the fulfillment service in e-commerce logistics. The author has made an attempt to indicate and define the main models of logistics processes connected with the fulfillment service in ecommerce logistics, their strengths and weaknesses. An additional aim of this paper was to recognize development directions of the market of fulfillment services. Methods: For the needs of the paper research was conducted using the methods of direct observation and analysis of primary and secondary sources. The primary materials included data obtained from companies providing fulfillment services in Poland and abroad, and the secondary ones - reports, studies and Internet sources. In addition, in-depthinterviews were performed with representatives of companies that offer fulfillment services or those which are potential bidders. Results: The article characterizes the details of the fulfillment service, whose importance has been increasing in ecommerce logistics. The author has described the division and characteristics of the fulfillment service models and discussed the potential trends in the fulfillment service market. Conclusions: The presented review and characteristics of various implementations of fulfillment services allows to evaluate to what extent logistic processes should and could be delegated to specialized companies in order to focus on the core competencies only. The usage of fulfillment service is useful especially at the phase of the rapid growth of the ecompany. It involves, however, also some disadvantages, such as relatively high fees, a lack of physical contact with the goods, a partial loss of control over the process.
PL
Wstęp: Opisywana w literaturze logistyczna obsługa handlu elektronicznego sprowadza się najczęściej do problematyki dostaw produktów do klientów. Zanim jednak towar trafi do klienta, to wcześniej sprzedawca musi go zamówić u swojego dostawcy. Następnie jest on przyjmowany do magazynu i składowany, a po złożeniu zamówienia – kompletowany, pakowany i wysyłany do klienta. Te procesy określa się w e-handlu jako fulfillment. Z uwagi na ich złożoność i presję czasową oraz kosztową e-klientów są one coraz częściej wykonywane przez zewnętrznych operatorów. Mimo dynamicznego rozwoju usługi fulfillment w praktyce e-handlu jest to jeszcze stosunkowo mało rozpoznane zagadnienie w teorii zarządzania. Celem pracy było zaprezentowanie oraz przeanalizowanie usługi fulfillment w obszarze e-logistyki. Autor podjął próbę wskazania i zdefiniowania głównych modeli procesów logistycznych związanych z usługa fulfillment w tym obszarze, ich słabe i mocne strony. Dodatkowych celem pracy było określenie kierunków rozwojowych rynku usług typu fulfillment. Metody: Na potrzeby opracowania przeprowadzono badania metodami obserwacji bezpośredniej i analizy źródeł pierwotnych oraz wtórnych. Do materiałów pierwotnych należały dane uzyskane od firm zajmujących się usługami fulfillment w Polsce i zagranicą, a do wtórnych - raporty, opracowania i źródła internetowe. Dodatkowo wykonano pogłębione wywiady z przedstawicielami firm, które oferują usługi fulfillment lub, które są potencjalnymi oferentami. Wyniki: W artykule szczegółowo opisano usługę fulfillment, która ma coraz większe znaczenie w logistyce e-handlu. Przedstawiono autorski podział i charakterystykę modeli usług fulfillment oraz omówiono potencjalne trendy na rynku usług fulfillment. Wnioski: Przedstawiona prezentacja oraz charakterystyka modeli usług typu fulfillment umożliwia ocenę zakresu oddelegowania procesów logistycznych do specjalistycznych firm zewnętrznych w celu większego skupienia się na działalności podstawowej e-przedsiębiorstwa. Takie podejście, związane z oddelegowaniem części procesów logistycznych na zewnątrz jest szczególnie korzystne w przypadku dynamicznego rozwoju e-przedsiębiorstwa. Wiąże się to jednak z pewnymi wadami, takimi jak: stosunkowo duże opłaty, brak fizycznego kontaktu z towarem, częściowa utrata kontroli na realizowanym procesem.
EN
The paper aims to present logistics solutions in Poland’s e-commerce market using the example of the rapidly growing InPost SA Group. The group’s development strategy focuses on the e-commerce market and the expansion of services including innovative solutions. The subject literature, and documents and information provided by the research subject, the InPost SA, are the sources used in this study. The paper presents the specificities of the e-commerce sector, especially courier services, express and parcel deliveries. Receivers of shipments in the e-commerce market are a demanding group of customers, who continually pressure the courier market operators to expand their range of services. The study also identifies drivers of competitive advantage in the changing logistics services sector associated with e-commerce.
13
Content available Wymiary złożoności usług (logistycznych)
PL
Celem artykułu była identyfikacja wymiarów złożoności usług dostarczanych klientom na rynku business to business (B2B). W badaniach przyjęto podejście interpretacyjne. Podejście to zostało wykorzystane ze względu na jego charakter eksploracyjny oraz zorientowanie na zrozumienie i wyjaśnienie badanego zjawiska. Zidentyfikowano cztery składowe złożoności usług, tj. poziom skomplikowania i trudność w realizacji, które odzwierciedlają naturę złożoności usług oraz złożoność zewnętrzną i wewnętrzną wynikające z perspektywy jej analizy. Artykuł zakończono wnioskami ze wskazaniem kierunków dalszych badań.
EN
The aim of the study was to identify the complexity dimensions of the services provided to customers on the business-to-business (B2B) markets. Interpretation approach was adopted in this study. The four components of the services complexity were identified. The first two are complicatedness and difficulty in service development/service providing, which reflect the nature of complexity. The second two are the internal or external complexity resulting from the analysis perspective.
PL
Firmy związane z dystrybucją i transportem próbują opracować trasy swoich pojazdów, aby możliwie zminimalizować koszty i umożliwić dostarczenie ich towarów w wystarczająco krótkim czasie. Rozwiązaniem tego zagadnienia może być znalezienie optymalnego rozwiązanie dla problemu komiwojażera przy zastosowaniu algorytmu genetycznego. W artykule przeanalizowano dobór parametrów wejściowych dla tego algorytmu umożliwiającego znalezienie rozwiązania i przedyskutowano otrzymane wyniki.
EN
Companies associated with the distribution and transport are trying to develop their vehicles and routes to minimize costs and delivery of their goods in a sufficiently short time. The solution to this problem is to find the optimal solution for the traveling salesman problem using genetic algorithm. The article analyzes the selection of input parameters for this algorithm which allows to find a solution and discussed the results.
PL
Rynek usług transportu intermodalnego, jest rynkiem wymagającym, który stawia przed podmiotami świadczącymi kompleksowe usługi w tym zakresie, szereg wyzwań oraz uwarunkowań prawnych czy technicznych do zrealizowania. Brak odpowiedniej wiedzy merytorycznej i praktycznej może spowodować szybkie wycofanie się z takiego przedsięwzięcia oraz wygenerowania redundantnych kosztów czy nakładów finansowych. Rozważania nakreślone w artykule dotyczą między innymi ograniczeń jakie muszą pokonać firmy spedycyjne zamierzające dokonać ekspansji czy rozwoju na tym rynku, łącznie z przedostaniem się przez gąszcz firm konkurencyjnych, których głównym biznesem jest właśnie oferowanie usług w zakresie transportu intermodalnego.
EN
Intermodal transport services market is a demanding market, which confronts providers of comprehensive services in this area, a lot of challenges and legal or technical conditions to realize. Lack of adequate technical knowledge and practical can cause rapid withdrawal from such an undertaking and generate redundant costs or funding. The considerations set out in article among other things, the barriers that must be overcome shipping companies intending to make the expansion or development of this market, including penetration through the thicket of competing companies whose main business is the offering of services in the field of intermodal transport.
16
Content available remote Wpływ nowych technologii na rozwój usług logistycznych
PL
Przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych istnieje możliwość rozwiązania logistycznych problemów związanych z szybkim dostarczaniem przesyłek w obszary, które są trudno dostępne dla tradycyjnych form transportu. Wykorzystanie dronów umożliwi skrócenie czasu dostawy, co powinno prowadzić do zwiększania obrotów, a także do obniżenia kosztów.
EN
There is a possibility to solve problems connected with the fast delivery of freights in terrain difficult to access for traditional forms of transports by using unmanned aerial vehicles. As a consequence of using drones, the delivery time and cost will be reduced and increase in turnover should be observed.
17
Content available remote Monitorowanie usług logistycznych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
PL
Istotą zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych jest działalność niematerialna związana ze świadczeniem różnego rodzaju usług. Zapewnienie zgodność ich skali, poziomu i jakości z oczekiwaniami zabezpieczanych podmiotów stanowi jeden z kluczowych czynników, warunkujących realizację zadań szkoleniowych i operacyjnych na oczekiwanym poziomie. Kształtowanie jakości usług logistycznych w siłach zbrojnych jest zjawiskiem niezwykle złożonym, a jednym z warunków koniecznych do poprawy ich jakości wydaje się być bieżące jej monitorowanie na każdym poziomie wojskowego systemu logistycznego. Celem artykułu jest charakterystyka roli i znaczenia procesu monitorowania jakości usług logistycznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz próba wskazania priorytetowych czynników pomocnych w ocenie jakości usług świadczonych w ramach wybranych podsystemów wojskowego systemu logistycznego.
EN
The essence of the logistical support of the armed forces is immaterial activities associated with the provision of various services. Ensuring the compatibility of their scale, level and quality expected hedged entities is one of the key factors determining the tasks of training and operational at the expected level. Forming quality of logistics services in the armed forces is an extremely complex phenomenon and one of the conditions necessary to improve their quality seems to be the current monitoring at every level of the military logistics system. The aim of this article is to characterize the role and importance of the monitoring quality of logistics services in the Polish Armed Forces and attempt to identify priority factors to help you evaluate the quality of services provided in the framework of selected subsystems of military logistics system.
PL
W artykule omówiony został wpływ opinii konsumenckich na działalność przedsiębiorstw z branży kurierskiej. Analiza opinii konsumenckich jest obszarem badań, który może mieć znaczący wpływ na rozwój ich działalności. Jest też narzędziem, które może dostarczyć istotnych informacji mających wpływ na wizerunek firmy oraz jakość świadczonych usług kurierskich, co ma duże znaczenie dla firm działających na bardzo konkurencyjnym rynku. Narastająca liczba opinii dostępnych w sieci wytworzyła potrzebę ich automatycznej analizy i przetwarzania. Zagadnienie to zyskuje na popularności zarówno wśród badaczy, jak i wśród przedsiębiorców, dla których opinie konsumentów nie są bez znaczenia. Dzięki stale rosnącej potrzebie dostępu do opinii klientów, a co za tym idzie wiedzy i informacji, które można z nich czerpać, narzędzia umożliwiające automatyzację procesu pozyskiwania kluczowych i strategicznych z nich informacji zyskują na znaczeniu. Problem ten wymaga nieco innego spojrzenia na dane i doboru określonego sposobu ich analizowania za pomocą technik eksploracji danych, zwłaszcza tekstowych. Głównym celem artykułu jest przeprowadzenie analizy automatycznej klasyfikacji opinii z wykorzystaniem eksploracyjnych metod analizy tekstu. Wykorzystanie informacji pozyskanych z opinii klientów przyczynia się do podwyższenia jakości świadczonych usług kurierskich, zapewnia dostęp do odpowiednich informacji we właściwym czasie, przez co wpływa na trafność podejmowanych decyzji biznesowych oraz stanowi trend i nakreśla przyszłościowy kierunek działań firm kurierskich.
EN
The article discussed was the effect of opinion mining on the activities of courier companies. The analysis of opinion mining is an area of research that can have a significant impact on the development of their business. It is also a tool that can provide important information affecting the company's image and quality of courier services, which is important for companies operating in a highly competitive market. Increasing the number of reviews available on the network has created the need for their automatic analysis and processing. This issue is gaining popularity among researchers and among entrepreneurs, for which consumer reviews are not insignificant. With the ever-growing need for access to customer opinion, and thus the knowledge and information that can derive from them, tools to automate the process of acquiring the key and strategic information they are gaining in importance. This problem requires a slightly different view of the data and the selection of a particular method of analysis using data mining techniques, especially text. The main aim of this article is to analyze automatic classification opinion using text mining. Use of information obtained from customer opinion helps to increase the quality of courier services, provides access to the right information at the right time, which affects the accuracy of business decisions and provides trend and outlines a future action line courier companies.
PL
Artykuł ma na celu zbadanie i określenie adekwatnego modelu oceny konkurencyjności usług logistycznych w zakresie drogowego transportu chłodniczego. Artykuł definiuje i analizuje czynniki decydujące o poziomie konkurencyjności przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych usługobiorców sektora drogowego transportu chłodniczego. Na ich podstawie zaproponowano model oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa transportowego. Do oceny różnic pomiędzy zmiennymi modelu wykorzystano test Wilcoxona. Uzyskane wyniki badań mogą być przydatne do podniesienia poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne i specjalizujących się w transporcie chłodniczym.
EN
The aim of this paper is to examine and modeling aspect of the competitiveness of logistics services in the field of road refrigerated transport. Article defines and analyzes the factors determining the level of competitiveness of the company. The results of the conducted surveys shown basic on road sector refrigerated transport. On the basis of the proposed model of competitive transport company. To evaluate differences between variables the Wilcoxon test was used. The results obtained may be useful for increasing the competitiveness of enterprises and logistics service providers specializing in transport refrigeration.
PL
W pracy zaprezentowano problematykę jakości usług w branży TSL. Zwrócono uwagę na różne aspekty jakości i mierniki służące do oceny jakości świadczonych w tym zakresie usług. Wskazano znaczącą rolę subiektywnych ocen dokonywanych przez klienta korzystającego z usług TSL.
EN
The paper presents the issue of the quality of services in TSL companies. The special attention concerns different aspects of quality and the gauges that can be used to assess the quality of services in this area. A significant role of subjective evaluations provided by the client of TSL services was underlined.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.