Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistics center
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Centrum logistyczne i jego związki z rozwojem miasta
PL
Dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych w Polsce wpłynął na powstanie licznych centrów logistycznych spełniających złożone funkcje i zadania. Centra logistyczne stały się stosunkowo nowym, ale ważnym elementem krajobrazu gospodarczego kraju. Lokalizacja i rozwój tych obiektów są uzależnione od specyficznych warunków. Celem opracowania jest przedstawienie istoty centrów logistycznych jako specjalnych obiektów gospodarczych oraz ich funkcji i zadań, a także uwarunkowań lokalizacyjnych i czynników sprzyjających ich powstawaniu. Na tym tle została przeprowadzona analiza porównawcza trzech wybranych centrów logistycznych położonych w aglomeracji poznańskiej, ale o odmiennej charakterystyce, w celu weryfikacji przeprowadzonych wcześniej rozważań teoretycznych. Wyniki i wnioski z dokonanej analizy mają utylitarny charakter. Wskazują też na istotną rolę, jaką odgrywają centra logistyczne we wzmacnianiu pozycji rynkowej firm.
EN
The dynamic development of the logistic market in Poland has influenced the development of numerous logistic centers that perform complex functions and tasks. Logistic centers have become a relatively new but important element of the national economic industrial landscape. The location and development of these facilities are related to specific conditions. The aim of the paper is to present the essence of logistic centers as special economic facilities and their functions and tasks, as well as locations related conditions and factors favouring their set up. Based on these, a comparative analysis has been carried out focusing on three selected logistic centers located in the Poznań agglomeration but of varied characteristics in order to verify previous theoretical considerations. The results and conclusions from the analysis are of an utilitarian nature. They also point to the important role played by logistic centers, in strengthening the market position of companies.
EN
Background: The One Belt One Road initiative opens up many development opportunities for Central and Eastern European countries, some related to the possible construction of a logistics center in this area. For Poland, such an investment would also bring many benefits, not only due to infrastructure development, but also through acceleration of economic growth and job creation. In this context, the crucial issue becomes, what should be the role of an international logistics center and where should it be located. Due to the novelty of the subject, there is a shortcoming of scientific papers related to this issue. The scientific goal of the present paper is to fulfill the gap and to address the question of the role of logistics center and to examine the most prospective future sites for an international logistics center in Poland as well as to formulate an opinion about most favorable location. Method: This is a review article, theoretical in character. The method used is the analysis of literature sources. As the issue of the choice and location of an international logistics center in Poland on the New Silk Road is the new one, there are very few scientific papers devoted to this subject, and in Polish language only. That is why the authors had to use besides scientific papers the website's sources. Results: In this paper, a classification of logistics centers, and a discussion of factors that are taken into account in the choice of location for such an investment have been presented as well as the discussion of the advantages and disadvantages of various locations, and of the most likely choice. Conclusion: Stanisławów (located between Warsaw and Łódź) is the most likely location for an international logistics center servicing the NSR in Poland. Other sites, such as Łódź, Gdańsk or Gorzyczki could provide auxiliary, regional distribution centers.
PL
Wstęp: Inicjatywa Jednego Pasa i Drogi otwiera wiele możliwości rozwoju dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Niektóre z nich są związane z możliwością budowy centrum logistycznego w tym rejonie. Dla Polski taka inwestycja przyniosłaby wiele korzyści, nie tylko z powodu rozwoju infrastruktury, ale także z tytułu przyśpieszenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. W tym kontekście kluczowa staje się rola i lokalizacja takiego centrum logistycznego. Ze względu na nowość zagadnienia, zauważa się znaczny niedobór artykułów naukowych związanych z tą kwestią. Celem naukowym niniejszego artykułu jest wypełnienie istniejącej luki, określenie roli jaką powinno spełniać polskie centrum logistyczne na Nowym Jedwabnym Szlaku, przedstawienie najbardziej perspektywicznych przyszłych lokalizacji, a także sformułowanie opinii na temat jego najkorzystniejszej lokalizacji. Metody: Jest to artykuł poglądowy o charakterze teoretycznym. Zastosowana metoda polega na analizie źródeł literaturowych. Ponieważ kwestia budowy i lokalizacji w Polsce międzynarodowego centrum logistycznego na Nowym Jedwabnym Szlaku jest nowa, istnieje ograniczona liczba artykułów naukowych i tylko w języku polskim, poświęconych temu zagadnieniu. Z tego względu autorki oprócz prac naukowych wykorzystały także źródła internetowe. Wyniki: W niniejszym artykule zaprezentowano klasyfikację centrów logistycznych oraz omówiono czynniki brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla takiej inwestycji. Omówiono zalety i wady potencjalnych lokalizacji oraz tę najbardziej prawdopodobną. Wnioski: Stanisławów (zlokalizowany między Warszawą a Łodzią) jest najbardziej prawdopodobną lokalizacją dla międzynarodowego centrum logistycznego obsługującego NSR w Polsce. Inne obiekty, takie jak Łódź, Gdańsk czy Gorzyczki, mogłyby pełnić rolę pomocniczych, regionalnych centrów dystrybucyjnych.
PL
Celem artykułu jest zaproponowanie przez Autorów koncepcji wykorzystania potencjału centrów logistycznych w wojskowym terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego. Najpierw dokonano analizy działalności wybranych centrów logistycznych w Polsce. Następnie przeprowadzono analizę terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego funkcjonującego w naszych Siłach Zbrojnych na przykładzie Regionalnych Baz Logistycznych oraz Wojskowych Oddziałów Gospodarczych. W części końcowej przeprowadzono analizę i ocenę możliwych form wykorzystania centrów logistycznych w tym systemie. Otrzymane wyniki badań potwierdzają słuszność i trafność podjętych badań.
EN
The aim of this article was to propose the concept of using the potential of logistic centers in the military territorial logistics security system. First, an analysis of the operations of selected logistics centers in Poland was carried out. Then, the analysis of the territorial logistics security system functioning in our Armed Forces was carried out on the example of Regional Logistic Databases and Military Economic Branches. In the final part, analysis and evaluation of possible forms of using logistic centers in this system were carried out. The obtained results confirm the validity and accuracy of the conducted tests.
EN
Basically, relocation, protection, warehousing and management of materials and products throughout the logistics chain (manufacturing, warehousing, distribution, consumption and disposal) are referred to as cargo handling. Cargo handling includes a variety of manual, semi-automated and automated devices, processes and systems supporting the manufacture and logistics, and helps with the efficient cargo flow across the logistics chain. This research study designs an approach technique (procedure) to specify a proper type of the autonomous cart as a part of handling devices for its service activities within the area of opted logistics center applying an adequate multiple-criteria analysis method. Introductory parts of the paper summarize relevant literature review regarding research topic, methods and procedures important to compile the draft technique, identify all the relevant criteria used for the given purpose as well as define variants of autonomous carts taken into consideration in order to calculate the final outcome. The most important chapter specifies the approach technique design itself including application of method to calculate the criteria weights as well as use of the multiple-criteria analysis method, specifically the Weighted-Sum Approach, in order to define the variant ranking.
5
Content available remote Zarządzanie procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw
PL
W artykule podjęta zostaje próba przeprowadzenia oceny funkcjonowania centrum logistycznego w sieci przedsiębiorstw w regionie. Jako przedmiot rozważań niniejszego artykułu określono analizę i ocenę procesów logistycznych w łańcuchu dostaw. Aby móc skutecznie kierować przedsiębiorstwem, procesami w nim zachodzącymi oraz relacjami pomiędzy ogniwami w łańcuchu dostaw, niezbędne jest kontrolowanie jego funkcjonowania oraz mierzenie jego efektywności.
EN
The article attempts to conduct an assessment of logistics centre in region’s web of companies. The object of consideration of this article is to analyze and assess logistics processes in chain of delivery. To be able to effectively lead a company, its ongoing processes and relation between links in delivery chain, it is necessary to control company’s functioning and gauging its effectiveness.
6
Content available remote Wpływ transportu intermodalnego na funkcjonowanie centrum logistycznego
PL
Współcześnie najważniejszym kryterium oceny jakości transportu stała się kompleksowość świadczonych usług. Ich wyrazem jest intermodalność, w której zakłada się stosowanie środków przewozowych różnych gałęzi transportu. Ponadto z transportem wiąże się nie tylko załadunek i wyładunek towarów, ale również składowanie, magazynowanie oraz obsługa: spedycyjna, celna i dokumentacyjna. Przedstawione zadania są coraz częściej wykonywane w ramach centrów logistycznych. Z jednej strony centra umożliwiają integrację poszczególnych rodzajów transportu, co istotnie przyczynia się do optymalizacji procesu dystrybucji. Z drugiej strony intermodalność zwiększa dostępność transportową centrum logistycznego, co wpływa na zainteresowanie nimi operatorów logistycznych. Wpływ transportu intermodalnego na funkcjonowanie centrów logistycznych jest jednak zagadnieniem słabo rozpoznanym w literaturze przedmiotu. Z tego powodu celem artykułu jest identyfikacja znaczenia transportu intermodalnego jako elementu sprawnego funkcjonowania centrów logistycznych.
EN
Nowadays, the most important criterion of evaluating the quality of transport is comprehensiveness of provided services, understood as intermodality. Intermodality is based on combine various branches of transport. Furthermore, transport is not only connected with loading and unloading of goods, but also storage, stock-keeping and service: forwarding, customs or documentation support. These tasks are more and more carrying out within the scope of logistics centers. On the one hand logistics centers enable the integration of individual types of transport, which significantly contributes to the optimization of the whole distribution process. On the other hand, intermodality increases transport accessibility of the logistics center, which has an impact, which affects the interest of logistics operators. However, the literature quite poorly presents the impact of intermodal freight transport on the functioning of logistics center. For this reason, the aim of this paper is to identify the meaning of intermodal freight transport as the element of efficient logistics center.
PL
Na terenie Polski występują znaczne dysproporcje w rozwoju poszczególnych regionów. Identyfikacja takich obszarów słabo rozwiniętych a następnie przeprowadzone analizy statystyczne, ilościowe, jakościowe, mają na celu jest określenie szczegółowej lokalizacji centrum logistycznego. Przyjęta koncepcja zakłada pobudzenie oraz stymulowanie rozwoju wybranego regionu poprzez opracowanie koncepcji projektu nowego centrum logistycznego. Założono, że odpowiednio usytuowane centrum logistyczne może również oprócz oddziaływania na rozwój gospodarczy wybranego regionu wpłynąć na stymulowanie zrównoważonego rozwoju w kraju.
EN
There are significant disparities in the development of the individual regions in Poland. The identification of such underdeveloped areas and subsequent statistical, quantitative and qualitative analyzes are intended to determine the detailed location of a logistics center. The adopted concept assumes stimulation of the development of the selected region by developing a concept for the design of a new logistic center. It was assumed that a appropriately located logistic center could, in addition to impact on the economic development of a chosen region, also influence and stimulate sustainable development of the country.
8
Content available remote System transporto-logistyczny Białorusi i jego potencjał tranzytowy
PL
Analizując rozwój ekonomiczny Białorusi w okresie transformacji gospodarczej zaznacza się obniżone tempo wzrostu PKB w ostatnich latach oraz wzrost zadłużenia zewnętrznego. Dalsze inwestycje związane z modernizacją gospodarki wymagają poszukiwania nowych źródeł finansowania. System transportowo-logistyczny kraju, powiązany z ogólnym układem komunikacyjnym przestrzeni europejskiej, wyróżnia się dynamicznym rozwojem, w którym znaczącą rolę odgrywają przewozy tranzytowe. W artykule przeanalizowane zostały dynamika przewozów ładunków oraz praca przewozowa podstawowych elementów systemu komunikacyjnego (transportu kolejowego, drogowego, wodnego śródlądowego, rurociągowego, lotniczego) oraz efektywność i trendy rozwojowe w zakresie przewozów ładunków tranzytowych. Pokazano znaczenie korytarzy paneuropejskich z ukształtowanymi kierunkami multimodalnych przewozów tranzytowych. Przeanalizowano usługi przewozowe i strukturę ładunków w tranzycie kolejowym, jako wiodącym elemencie systemu transportowego, przedstawiono dynamiczny rozwój transportu samochodowego, spadek tranzytu transportem rurociągowym, stagnację w przewozach śródlądowych przy posiadanym potencjale dróg wodnych oraz wzrost tranzytu w transporcie lotniczym. Zaprezentowano uwarunkowania dotyczące funkcjonowania białoruskich centrów logistycznych, cechy ich lokalizacji przestrzennej w regionach kraju oraz bariery stojące na drodze do efektywnego funkcjonowania operatorów logistycznych. Położenie geograficzne i poziom rozwoju systemu transportowo-logistycznego dają Białorusi duże możliwości wzmocnienia swoich eksportowych i tranzytowych pozycji w obszarze eurazjatyckim, z włączeniem w światowe i regionalne szlaki dostaw towarowych pomiędzy globalnymi (Europa–Chiny) i regionalnymi (kraje UE–Rosja) ośrodkami geoekonomicznymi.
EN
Considering the tendencies of economic development of Belarus during the economic transformation, such as the slowdown of GDP growth rates in recent years and the increase of the volume of external debt, the search for various sources of investment resources for the implementation of the economy modernization program is required. The transport and logistics system of the country, connected to the pan-European geo-economic space, is characterized by dynamic development with a significant segment of transit traffic. The dynamics of freight traffic, volume and structure of freight turnover of the main modes of the transportation system (rail, road, inland waterway, pipeline, air transport), as well as efficiency and development trends in the transit cargo segment are being analyzed. Significance of the Trans-European transport network corridors as the main directions for multimodal transit flows is explained. Such issues, as dynamics and structure of cargo transportation in railway transport (as the main element of the cargo transit system), dynamic development of road transport, reduction of transit via pipelines, stagnation of inland water transport (with significant potential of waterways), increase in navigation transit in air transport are explained and disclosed. Operational peculiarities of the Belarusian logistics centers, their spatial concentration in the regions of the country, as well as the nature of the barriers limiting their effective operation are presented. With advantageous geographical location and a high level of transportation and logistics complex development, Belarus has a significant potential for expanding its export and transit functions by joining the global and regional cargo transportation routes between global (Europe–China) and regional (EU–Russia) geo-economic centers.
PL
W artykule wskazano miejsce okresowych kontroli w diagnostyce budowlanej. Określono ich rolę w procesie utrzymania bezpieczeństwa obiektów budowlanych zlokalizowanych w centrach logistycznych.
EN
The paper pointed out periodic spot checks in the diagnosis of the building . They determined their role in maintaining the security of buildings located in logistic centers.
PL
W artykule wskazano miejsce okresowych kontroli w diagnostyce budowlanej. Określono ich rolę w procesie utrzymania bezpieczeństwa obiektów budowlanych zlokalizowanych w centrach logistycznych.
EN
The paper pointed out periodic spot checks in the diagnosis of the building . They determined their role in maintaining the security of buildings located in logistic centers.
PL
W artykule wskazano miejsce okresowych kontroli w diagnostyce budowlanej. Określono ich rolę w procesie utrzymania bezpieczeństwa obiektów budowlanych zlokalizowanych w centrach logistycznych.
EN
The paper pointed out periodic spot checks in the diagnosis of the building. They determined their role in maintaining the security of buildings located in logistic centers.
PL
W artykule opisano aktualną sytuację odnoszącą się do tworzenia i modernizowania nowoczesnych obiektów logistycznych na podstawie przygotowanego programu działań inwestycyjnych. Zaprezentowano także specyfikę centrów logistycznych powstających na terenie Białorusi oraz planowane cele ich działania przy uwzględnieniu współczesnych trendów i wymogów ze strony producentów i konsumentów.
EN
This paper describes the current situation relating to the creation and modernizing of modern logistics facilities on the basis of the prepared program of investment activities. It also presents the specificity of emerging logistics centers in Belarus and planned objectives of their activities, taking into account modern trends and requirements on the part of producers and consumers.
13
Content available remote Morskie centra logistyczne w Polsce
PL
Treść artykułu dotyczy doświadczeń polskich w kształtowaniu sieci morskich centrów logistycznych. We wstępie autor wyjaśnia pojęcie, co rozumie pod pojęciem Morskie Centrum Logistyczne, a następnie dokonuje analizy stanu aktualnego powstających centrów logistycznych w Morskich Portach w Polsce. W artykule głównie stosowano metodę analizy i syntezy, w wyniki badań dotyczą identyfikacji centrów logistycznych powstających w Morskich Portach Szczecin-Świnoujście, Gdańsk i Gdynia.
EN
The article examines the experiences in shaping the Polish network of marine logistics centers. In the introduction, the author explains the concept of what is meant by the term Marine Logistics Center, and then analyzes the current state of emerging logistics centers in seaports in Poland. The article mainly used method of analysis and synthesis of research results relate to the identification of logistics centers in emerging seaports Szczecin-Świnoujście, Gdańsk and Gdynia.
PL
Proces rekultywacji terenu dosięga wielu obszarów poprzemysłowych. Jednakże powierzchnia terenu pokopalnianego, wymaga wielu działań oraz funduszy celem zniwelowania wszelkich pozostałości po dawnej infrastrukturze znajdującej się na danym terenie. Obszar Górnego Śląska, obejmujący zarówno tereny po stronie polskiej jak i czeskiej, zalicza się do głównego rejonu, gdzie następuje proces podziemnej eksploatacji węgla kamiennego. W wyniku prowadzonych prac wydobywczych, tereny kopalni oraz leżące w pobliżu zaczynają ulegać przekształceniom. Tym samym zmienia się krajobraz okolicy oraz występują różnego rodzaju zniszczenia terenów, budynków mieszkalnych oraz dróg. Poczynania związane z przywróceniem wartości użytkowej terenom zdegradowanym powinny być konsekwentnie przeprowadzane, patrząc przede wszystkim z perspektywy mieszkańców z pobliskich miejscowości. Rekultywacja obszaru pogórniczego oraz jego odpowiednie zagospodarowanie, w przyszłości może przynosić ogromne korzyści dla miasta i jej mieszkańców.
EN
The process of land reclamation reaches many industrial wasteland. However, the surface of post-mining land requires a lot of activities and budgets to level any remaining of the old infrastructure located in this area. The Upper Silesia region, covering both areas on the Polish and Czech side, is known to be principal region, where the underground coal mining process is running. As a result of mining activities, land-mine and area lying near to the mine begin to transform. Therefore landscape area is changing and there are various kinds of destruction of land, residential buildings and roads. The actions related to the restoration of the utility value of degraded areas should consistently carried out, looking primarily from the inhabitants of surrounding area point of view. The excavated area of reclamation and its proper management, in the future can bring huge benefits for the city and its inhabitants.
PL
W gospodarce wolnorynkowej występuje tendencja do koncentracji, podobna sytuacja występuje także w sektorze logistyki, gdzie powstaje coraz więcej centrów logistycznych. Rolą centrów logistycznych jest tworzenie wartości dodatkowej w przepływie dóbr, łagodzenie lub eliminowanie uciążliwości, jakie działalność logistyczna wywiera na otoczenie, a także wspieranie, a często inicjowanie pozytywnych tendencji i kierunków rozwoju działalności gospodarczej głównie (ale nie tylko) w obszarze logistyki. W wymiarze bliższym realiom gospodarczym centra logistyczne wpływają na wzrost sprawności i efektywności procesów logistycznych, poziom obsługi klienta, tworzenie wartości w łańcuchach dostaw oraz redukcję kosztów logistyki [Fechner, 2004].
EN
In the economy there is a tendency to concentrate, a similar situation also occurs in the logistics sector, where there are more and more logistics centers. The role of logistics centers is to create additional value in the flow of goods, alleviating or eliminating the nuisance that logistics activities have on the environment, and supporting, and often initiate positive trends and directions of development of economic activities especially (but not only) in the area of logistics. In terms of closer economic realities logistics centers helping to increase the efficiency and effectiveness of logistics processes, customer service, creating value in the supply chain and reduction of logistics costs [Fechner, 2004].
PL
Rozwój logistyki w skali globalnej sprzyja powstawaniu wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się świadczeniem usług logistycznych na wysokim poziomie i umożliwiających kooperację na szeroka skalę z partnerami krajowymi i zagranicznymi. W artykule zawarto informacje na temat wybranych elementów dotyczących zarządzania jednym z centrów logistycznych, jakim jest Śląskie Centrum Logistyczne w Gliwicach. Skupiono się na opisaniu uwarunkowań dotyczących obecności tego rodzaju instytucji na terenie Śląska, podkreślając korzystne usytuowanie geograficzne i rozbudowaną infrastrukturę drogową, które to elementy w znaczny sposób wpływają na funkcjonowanie opisywanej firmy. Wskazano na proekologiczne podejście SCL do szeroko pojętych zagadnień związanych z ekologią oraz wykorzystywanie współczesnych instrumentów informatycznych wspomagających zarządzanie, dzięki którym wszystkie procesy związane z działalnością firmy mogą przebiegać w sposób płynny i pozbawiony wszelkiego rodzaju zakłóceń.
EN
The development of logistics on a global scale is conducive to the formation of specialized units dealing with the provision of logistics services at a high level and for cooperation on a wide scale with domestic and foreign partners. The article includes information about the selected items relating to the management of one of the logistics centres of Silesian logistic Centre in Gliwice. Focuses on describing conditions on the presence of this kind of institution in Silesia, stressing the beneficial geographical location and developed road infrastructure, which are significantly affect the functioning of the company. Indicated on the environmentally responsible approach in SCL to the wide-ranging issues related to ecology and the use of modern it instruments supporting the management, through which all the processes related to your business can be carried out in such a way as to smooth and devoid of any kind of disruption.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4632--4636, CD 1
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z projektowaniem architektoniczno-budowlanym centrów logistycznych i magazynów. W pracy przedstawiono zasadnicze systemy magazynowania oraz elementy architektoniczne i konstrukcyjne typowe dla centrów logistycznych. Poruszono również główne problemy projektowania tych elementów.
EN
The article discusses the issues related to the architectural and structural design of logistics centers and storage buildings. The paper presents the basic storage systems and architectural and structural elements typical for logistics centers. The main problems of design of these elements are also discussed.
PL
Artykuł zawiera charakterystykę problemu dostaw zasobów potrzebnych do realizacji przedsięwzięć budowlanych z wykorzystaniem centrów logistycznych. Omówiono zasadnicze cechy specyficzne produkcji budowlanej, które w dużej mierze stymulują przebieg procesów zaopatrzeniowych. Podkreślono współbieżność procesów budowlanych i logistycznych w budowlanych projektach inwestycyjnych. Przedstawiono rolę metody „just in time” w synchronizacji tych procesów. Wskazano, że specyfika branży budowlanej stymuluje różnorodność decyzji logistycznych, uzależniając je m.in. od: - rodzaju realizowanych obiektów budowlanych, - przyjętych technologii i organizacji budowy, - palety zasobów wykorzystywanych w realizowanych projektach, - lokalizacji, - zagospodarowania placu budowy, - zastosowanej formuły zarządzania przedsięwzięciem. Zaznaczono, że w związku ze znacznymi rozmiarami czynników ryzyka w obszarze łańcuchów logistycznych, korzystanie z centrów logistycznych pozwala na rozproszenie ryzyka logistycznego.
EN
The article contains a description of the problem of supply of resources needed for the implementation of construction projects using logistic centers. Essential specific features of the construction production, which largely stimulate supply processes were discussed. It was underlined that construction processes and logistics processes in construction investment projects are concurrent. A role of the "just in time" (JIT) method to synchronize these processes was presented. It was indicated that a specificity of the construction industry stimulates a variety of logistics decisions, depending on: - type of constructed buildings, - adopted technology and organization of the construction, - range of resources used in the projects, - location, - construction zone, - formula applied to project management. It was noted that according to significant size of the risk factors in the area of logistics chains, the use of logistic centers allows a dispersion of logistics risk.
PL
W artykule zaprezentowano znaczenie centrów logistycznych i celów ich działania. Wskazano korzyści wynikająca z dynamicznego ich rozwoju będące zarazem wynikiem wielu zmian na rynku. Ważnym aspektem w rozpatrywaniu istoty centrów logistycznych są determinanty ich rozwoju, co zostało zaprezentowano w oparciu o różne rodzaje czynników, które maja na nie wpływ, takie jak: ekologiczne, demograficzne, prawne i struktura handlu. Na koniec zaprezentowano istotę funkcjonowania centrów logistycznych w Polsce i Słowacji wraz z wybranymi przykładami obszarów współpracy.
EN
The article presents the most important factors of logistics centers and the objectives of their actions.. An important aspect in dealing with the essence of logistics centers are determinants of their development, which has been presented based on different types of factors that are to affect them, such as ecological, demographic, legal and structure of trade. In the end of the article presented the essence of the operation of logistics centers in Poland and Slovakia with selected examples.
20
Content available remote Wpływ centrów logistycznych na rozwój gospodarczy i społeczny
PL
Przestrzenne rozproszenie producentów, przedsiębiorstw dystrybucyjnych i klienta finalnego wymusiło konieczność optymalizacji przepływu dóbr, surowców, materiałów. Jednocześnie odnotowany został intensywny wzrost wymiany handlowej w produkcji, dystrybucji oraz zaopatrzeniu w ujęciu gospodarce globalnej. Wciąż poszerzająca się oferta towarów wymusiła zwiększenie ponoszonych kosztów z tytułu transportu na duże odległości na świecie. Przewiezienie towaru od producenta do konsumenta stosunkowo nie wielkiej ilości dobra przy dużej odległości stało się dużym problemem, z uwagi na wysokie koszty. Zaczęto poszukiwać takiego rozwiązania które umożliwiłoby zmniejszenie kosztów transportu towaru przy jednoczesnych zachowaniu odpowiedniego czasu dostawy. Rozwiązaniem takich problemów mogą być centra logistyczne.
EN
With worldwide spread of producers, distribution companies and the end customers, we had to optimize the flow of goods and raw materials. In addition there was recorded rapid growth of trade in the production, distribution and supply in terms of the global economy. Constantly expanding range of goods caused increase in costs incurred with worldwide long-distance transport. High costs of transporting relatively-large amount of goods at a long distance from producer to consumer has become a major problem. People around the world began to look for a solution that would allow reduction of transport costs while maintaining an appropriate delivery time. The answer to such problems can be logistic centers.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.