Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic project
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Projekt a zadanie logistyczne w odniesieniu do planowania logistycznego
PL
Projekt logistyczny będący konsekwencją postępu technologicznego i przemian społeczno-gospodarczych nie jest już tylko jednorazowym wydarzeniem w życiu firmy. Coraz częściej stanowi proces sankcjonujący rozwój firmy i jej działalność inwestycyjną, ale może także być procesem ciągłym, którego celem jest dostosowanie firmy do zmieniającego się otoczenia i wymagań rynku. Procesowe podejście do projektu logistycznego wymaga opracowania nowej metodologii i nowego ujęcia w zakresie projektowania i planowania logistycznego. Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizą literatury dotyczącej projektów logistycznych oraz metod zarządzania projektem. Autorzy podejmują próbę przedefiniowania projektu logistycznego i opisują jego podstawowe elementy takie jak zadanie logistycznej, zasoby logistyczne i inne, istotne dla możliwości wsparcia procesu tworzenia projektu logistycznego i zarządzania nim przy wykorzystaniu technologii informatycznych.
EN
Logistic project resulting from technological progress and social and economic transformations is no longer just a one-off event in the life of the company. More and more often it is a process that sanctions the development of the company and its investment activity, but it can also be a continuous process, aiming at the company's adaptation to the changing environment and market requirements. A process-oriented approach to a logistics project requires a new methodology and a new approach to logistics design and planning. This article is a critical analysis of the literature on logistic projects and project management methods. The authors attempt to redefine the logistic project and describe its basic elements such as logistic task, logistic resources and other, important for supporting the process of creating and managing a logistic project by means of IT technologies.
PL
W przedmiotowym artykule omówiono aspekty logistyczne procesu planowania w logistyce produkcji, fazy procesu, zadania, oraz metody i techniki stosowane w planowaniu koncepcji logistycznej. Wykazano, że rożne fazy planowania mają specyficzne potrzeby informacyjne wyrażone celowo dobranymi wskaźnikami logistycznymi. Podkreślono, że zbiór wskaźników powinien spełniać wymagania dotyczące informacji użytecznej. Zastosowanie wybranych wskaźników logistycznych wspomagających planowanie produkcji pozwala na zidentyfikowanie słabych miejsc oraz na przeprowadzenie analizy szans w procesie produkcji . Artykuł zakończono podsumowaniem.
EN
The article discusses logistic aspects of the planning process in production logistics, process phase, tasks, and methods and techniques used in planning the logistic concept. It has been shown that the various planning phases have specific information needs expressed through deliberately selected logistics indicators. The set of indicators should meet the requirements for useful information. Analysis of logistic indicators supporting production planning allows identification of weak spots and analysis of opportunities. The article is concluded with a summary.
PL
Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie problematyki kreatywności we współczesnej logistyce, a w szczególności w zarządzaniu projektami logistycznymi. W pierwszej części pracy zdefiniowano najważniejsze pojęcia, takie jak projekt logistyczny, kreatywność oraz kreatywny projekt logistyczny. W drugiej części artykułu zaprezentowano jedną z najważniejszych teorii kreatywności - teorię kreatywności organizacyjnej Woodmana, Sawyera i Griffina (1993). Na jej podstawie sformułowano wskazania dotyczące zasad zarządzania projektami logistycznymi w warunkach oczekiwań co do kreatywności produktów takich projektów.
EN
The aim of this paper is to underline the significance of creativity in contemporary logistics, and in logistic project management in particular. In the first part of the work the crucial concepts such as logistic project, creativity and creative logistic project are defined. In the second part of the paper one of the well-known theories of creativity, i.e. theory of organizational creativity presented by Woodman, Sawyer and Griffin in 1993, is discussed. On the basis of this theory some important recommendations as to the rules of managing logistic project under conditions of creative products expectations are presented.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podejścia do wariantowego szacowania czasu i kosztu realizacji projektów logistycznych. Efektem działań bazujących na takim podejściu jest wyznaczenie alternatywnych planów realizacji projektu logistycznego w zależności od stopnia kompresji sieci czynności, przyjętych czasów normalnych i granicznych przy odpowiadającym im kosztom normalnym oraz granicznym. Przedstawione w artykule techniki planowania sieciowego dostarczającą kierownictwu informacji ilościowych niezbędnych do podejmowania decyzji, jak również skupiają uwagę menedżerów na czynnikach czasu, zasobach i pracy, mogących podnieść efektywność realizacji projektu logistycznego.
EN
The purpose of this article is to present an approach to estimating the variant time and cost of logistic projects. The result based on this approach is to determine the acceptable variants of the logistic project plan, depending on the degree of compression of network activities, taken the normal and limit times and the corresponding the normal and limit costs. Presented in this paper network planning techniques providing leadership quantitative information necessary for decision-making, as well focus management's attention on the factors of time, resources and labor, that might improve the efficiency of logistic project implementation.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podejścia do oceny ryzyka projektów logistycznych w oparciu o indukcyjną metodę uczenia maszynowego. Problem akwizycji wiedzy, jej strukturalizacji i przetwarzania jest w przypadku zarządzania projektami logistycznymi nowym, dotychczas nierozpoznanym zagadnieniem. W proponowanym podejściu dąży się do sformułowania pewnych zasad w relacjach pomiędzy prawdopodobieństwem ryzyka i jego wpływem na poziom ryzyka projektu logistycznego. Do opracowania skutecznych reguł decyzyjnych niezbędne są doświadczenie i wiedza ekspertów. Reprezentacja parametrów ryzyka w postaci reguł IF-THEN stanowi podstawę bazy wiedzy w architekturze systemu ekspertowego, wspomagającego proces oceny ryzyka projektów logistycznych realizowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, jak również w całym łańcuchu dostaw.
EN
The purpose of this paper is to present the approach to logistics project risk assessment with the use of the inductive supervised learning. In the case of logistics project management, the problem of knowledge acquisition, its structuralization and processing is a new, previously unrecognized issue. The proposed approach seeks to formulate certain principles in the relationship between the risk probability and its impact on the risk level of the logistics project. The experience and knowledge of experts are necessary to develop effective decision rules. Representation of risk parameters in the form of IF-THEN rules is the basis of the knowledge base of expert system architecture, supporting the risk assessment in logistics projects carried out in the enterprises and throughout supply chain.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji oceny ryzyka projektów logistycznych z zastosowaniem indukcyjnego systemu pozyskiwania wiedzy DeTreex w oparciu o metodę indukcji drzew decyzyjnych Quinlana. Opracowane podejście może stanowić podstawę do budowy dedykowanego systemu ekspertowego wspomagającego proces oceny ryzyka projektów logistycznych realizowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, jak również w całym łańcuchu dostaw. Hipotetycznie zakłada się, że zebrana i ustrukturalizowana wiedza ekspertów na temat relacji pomiędzy prawdopodobieństwem wystąpienia ryzyka, jego wpływem na czynności w projekcie logistycznym oraz poziomem ryzyka dla każdej z nich może posłużyć do opracowania skutecznych reguł w bazie wiedzy.
EN
The purpose of this paper is to present the approach to modeling of logistics project risk assessment with the use of the inductive knowledge acquisition system DeTreex, supporting the risk management in logistics projects carried out in the enterprises and throughout supply chain. The proposed approach is based on the use of a very effective method of acquiring knowledge using the induction of decision trees developed by Quinlan. It is envisaged that the collected and structured knowledge of experts could also be used to build the expert system dedicated to issues of risk assessment logistics project. The relations between the probability of risk, risks impact and the risk level are performed by experts. The experience and expert’s knowledge is used for development of IF-THEN rules. In order to determine risk level the set of rules is performed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.