Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Logistic networks and globalization challenges
EN
The objective of the article is an attempt to identify the term logistic networks in the context of the analysis of networks and logistics concept as the basic components, as well as the specification of the main challenges for international logistic networks, resulting from the changes occurring in the global economy system as a result of globalisation. The article focuses on two main concepts. The first one is the analysis of logistic networks as a special case of networks, where individual participants are autonomous, cooperating and competing entities, and the network itself has a large variability both in terms of participants' fluctuation and structure. The second concept narrows the analysis area to logistics networks that are derived from networks and supply chains. The adoption of this approach results in targeting primarily cooperation systems.
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba zidentyfikowania pojęcia sieci logistyczne w kontekście analizy koncepcji sieci i logistyki jako podstawowych składowych, oraz wskazanie głównych wyzwań dla międzynarodowych sieci logistycznych wynikających ze zmian zachodzących w systemie gospodarki światowej pod wpływem globalizacji. W artykule skoncentrowano się na dwóch głównych koncepcjach. Pierwszą z nich jest analiza sieci logistycznych jako szczególnego przypadku sieci, gdzie poszczególni jej uczestnicy stanowią podmioty autonomiczne, współpracujące i konkurujące ze sobą, a sama sieć posiada dużą zmienność zarówno pod kątem fluktuacji uczestników, jak i struktury. Druga koncepcja zawęża obszar analizy do sieci logistycznych będących pochodna sieci i łańcuchów dostaw. Przyjęcie tego podejścia skutkuje ukierunkowaniem przede wszystkim na systemy kooperacji.
EN
The article presents the necessity of introducing modern systems for analyzing value flows in modern logistics networks. The essence of logistic networks and requirements for analytical systems have been presented. The main available approaches to analyzing value flows in the network have been identified: e3-value modeling, c3-value modeling framework, Value Network AnalysisTM, SimulValor, Modified SimulValor. These approaches (called models) were subjected to a critical analysis on the basis of which the basic directions of their development were indicated.
PL
W artykule przedstawiono konieczność wprowadzania nowoczesnych systemów analizy przepływów wartości we współczesnych sieciach logistycznych. Przedstawiona została istota sieci logistycznych i wymogi stawiane systemom analitycznym. Zidentyfikowano główne dostępne podejścia do analizy przepływów wartości w sieci: e3-value modeling, c3-value modelling framework, Value Network AnalysisTM, SimulValor, Modified SimulValor. Podejścia te (zwane modelami) zostały poddane krytycznej analizie na podstawie której zostały wskazane podstawowe kierunki ich rozwoju.
PL
Artykuł podejmuje problematykę efektywności proekologicznych aspektów logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Celem artykułu jest przedstawienie głównych aspektów proekologicznych logistyki zwrotnej, jej genezę oraz sprawne i efektywne zagospodarowanie odpadów. Przedstawiono w nim uregulowania prawne dotyczące właściwego postępowania z odpadami oraz ich dalsze zagospodarowanie. Zostały przedstawione opisy aspektów i narzędzi logistyki zwrotnej stosowanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Poruszono również temat efektywności stosowania logistyki zwrotnej oraz sposoby jej pomiaru i wartościowania skutków ekonomicznych i pozaekonomicznych. Przedstawione zostały także, korzyści wynikające z odpowiednio zarządzanego zwrotnego łańcucha dostaw.
EN
The paper discusses the issue of the efficiency of pro-ecological aspects of reverse logistics in a manufacturing company. The aim of the article is to present major pro-ecological aspects of reverse logistics, its origins and the role in efficient waste management. Legal regulations concerning waste management are analyzed. Description of selected aspects and tools of reverse logistics in a manufacturing company are presented. Efficiency of the application of reverse logistics as well as its measurement and evaluation of economic and extra-economic effects are discussed. Benefits resulting from appropriate management of reverse supply chain are presented.
4
Content available remote Modelowanie sieci logistycznych
PL
Artykuł został poświęcony modelowaniu sieci logistycznych. Przedstawiono w nim analizę sieci logistycznych oraz metod ich modelowania. Zaprezentowano także model sieci dystrybucji oparty na metodzie ścieżki krytycznej.
EN
The Article was devoted to the modelling of logistic networks. In it analysis of logistic networks and methods of their modelling was described. Also a model of the distribution network based on the critical path method was displayed.
PL
W artykule omówiono rozwój sieci logistycznych i autostrad morskich w Europie z uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Mimo recesji w gospodarce w Unii Europejskiej podejmuje się inwestycje sprzyjające rozwojowi sieci i centrów logistycznych oraz autostrad morskich.
FR
Author presents development of land and port logistic centres and networks and sea motorways in European Union in economy crisis. Despite crisis logistic companies developed logistic chains and logistic centres.
6
Content available remote Sieci gospodarcze a konkurencyjność firm, branż i regionów
PL
Rozwój sieci gospodarczych, a w tym przede wszystkim rozwój sieci dostaw, stwarza zapotrzebowanie na nowe ujęcie problemu konkurencyjności przedsiębiorstw i branż. Konieczne jest włączenie zagadnienia sieci do nowego paradygmatu konkurowania, podkreślającego znaczenie koncentracji na tych elementach łańcucha wartości, które tworzą najwięcej wartości, i właściwego ukształtowania związków z pozostałymi elementami tego łańcucha. Warto podjąć próbę budowy odpowiedniego schematu analitycznego dla tych zagadnień. Można tu wykorzystać teorię migracji wartości, koncepcję modeli działalności przedsiębiorstwa i modeli zysku oraz podejście modularne. Nadto konieczna jest konfrontacja wiedzy dotyczącej sieci gospodarczych z teorią gron
EN
The development of economic networks, and most of all, development of supply networks, brings new look for the problem of branches and companies competitiveness. It is than necessary to include the aspect of networks to the new paradigm of competition that concentrates on these elements of value chain that make the most value as well as proper relations between other elements of the chain. It is worth trying to build an appropriate analytical schema dedicated to these problems. Theory of value migration, conception of companies activity models, profit models and modular approach - these tools may be used here. It is also necessary to confront the knowledge related to the economic networks with the theory of clusters
7
Content available remote Centra logistyczne w polsce po wejściu do unii europejskiej
PL
W artykule przedstawiono definicję i funkcje centrów logistycznych oraz warunki ich powstania i rozwoju. Zamieszczono charakterystykę nowoczesnych powierzchni magazynowych w centrach logistycznych. Omówiona została klasyfikacja sektorowa i raport o stanie parków logistycznych oraz podano zestawienie największych centrów logistycznych w Polsce. Przedstawiono wiodące inwestycje realizowane obecnie w kraju. Podsumowanie zawiera prognozę rozwoju centrów logistycznych w Polsce.
EN
The article presents the definition and functions of logistic centers as well as the conditions of their creation and development. A characteristics of modern storage areas in logistic centers was included. Sector classification and report on the condition of logistic parks were discussed and the survey of the largest logistic centers in Poland was presented. The leading investments currently realized in our country were mentioned. The conclusion involves a prognosis for the prospects of logistic centers development in Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.