Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej od lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku dla rozwoju logistyki wojskowej, z punktu widzenia poprawy efektywności funkcjonowania systemu logistycznego, ważną rolę przypisano wdrożeniu narzędzi informatycznych usprawniających pracę komórek logistycznych, w tym służb technicznych. W artykule zostały przedstawione systemy informatyczne wspomagające służby związane z wojskowym dozorem technicznym i metrologią wojskową. Światowe trendy zarówno w logistyce cywilnej jak i wojskowej wskazują w tym zakresie na dążenie zarówno do ograniczania kosztów funkcjonowania każdego systemu logistycznego, jak i skracania czasu wykonywanych operacji i czynności.
EN
In the Armed Forces of the Republic of Poland since the nineties of the twentieth century for the development of military logistics, from the point of view of improving the efficiency of the logistics system, an important role was assigned to the implementation of IT tools to improve the work of logistics cells, including technical services. The article presents IT systems supporting services related to military technical supervision and military metrology. World trends in both civil and military logistics indicate the pursuit of limiting both the costs of functioning of each logistic system and shortening the time of operations and activities.
PL
W artykule zaprezentowano problem wprowadzania zmian w transporcie miejskim mających na celu poprawę ogólnych warunków funkcjonowania miasta, a szczególnie warunków funkcjonowania transportu miejskiego. Miasto to obszar w którym zachodzą procesy społeczne generujące szereg problemów wynikających w znacznej części z ograniczonego dostępu do logi-stycznej infrastruktury miejskiej, a zwłaszcza infrastruktury transportowej. Z uwagi na sprzeczność interesów podmiotów tworzących to miasto oraz ograniczone możliwości przestrzenne i ekonomiczne ich rozwiązania, należy podjąć działania, które ułatwią to zadanie. Współczesna nauka oraz technika dostarczają szeregu rozwiązań, które po-zwalają na pozyskiwanie informacji niezbędnych dla sprawnego kierowania trans-portem w miastach oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, które ułatwią realizację procesów transportowych na ich terenie.
EN
The article presents the problem of introducing changes in urban logistics as a tool to improve general conditions of city functioning, especially regarding the conditions of the functioning of the urban means of transport The city is an area where there are social processes that generate a number of problems arising in large part from the limited access to then urban logistic infra-structure, especially logistics infrastructure. Because of the conflicting interests of entities creating the city and the limited spatial and economical possibilities, proper actions must be taken to facilitate this task. Modern science and technology provides a number of solutions that make it possible to obtain information necessary for the proper management of urban lo-gistics as well as technical and technological solutions that simplify accomplish-ment of the transportation processes in a given area.
3
Content available Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
PL
Skuteczne usuwanie wszelkich zagrożeń oraz ich niekorzystnych skutków zależy od posiadanego i odpowiednio zorganizowanego systemu zarządzania kryzysowego, którego jednym z ważniejszych składowych jest system zabezpieczenia logistycznego. Artykuł podejmuje od strony teoretycznej synchronizację pojęć logistyki cywilnej i logistyki zarządzania kryzysowego.
EN
Effective removal of all risks and their adverse effects depends on the existing and appropriately structured crisis management system, which is one of the most important components of the logistical security system. The article takes a theoretical synchronization of the concepts of civil logistics and crisis management logistics.
PL
Autorki podsumowują stosowanie systemu GS1, w odniesieniu do jego 25 letniej historii w Polsce i z uwzględnieniem danych z 2015 roku.
PL
Autor omawia etykietę logistyczną GS1 jako standard identyfikowania jednostek logistycznych, w odniesieniu do procesów magazynowych.
PL
W artykule (w sposób wybiórczy i pewnie intencjonalny, na ile to było konieczne) zaprezentowano pogląd na temat zasilania logistycznego w sytuacjach kryzysowych. Odniesiono się do pojęcia i istoty zasilania logistycznego, znaczenia zasobów materiałowo-technicznych i infrastruktury, a następnie skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi. W tym obszarze przedstawiono istotę zarządzania logistycznego i działania podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych na rzecz poszkodowanych.
EN
The article (in a selective and probably intentional way, as far as it was necessary) presented views on logistic supply in crisis. Reference was made to the logistics notion itself, as well as to the essence of logistic supply, the importance of material and technical resources and infrastructure. Then it was focused on the issues related to the management of logistic processes. In this area, the article resents the essence of logistic management and operation of the subjects involved in the rescuing the victims.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zintegrowanego zarządzania logistycznego w procesie logistycznej obsługi klienta. Przedstawiono kryteria i metody postępowania przy wyborze przewoźnika. Za miarę jakości przyjęto współczynnik jakości dostaw.
EN
The article presents the concept of integrated logistics management in the process of customer service. The criteria and methods of dealing with the choice of carrier were presented. The quality factor of supply was taken as a measure of quality.
PL
W niniejszej pracy został przedstawiony przegląd wybranych strategii planowania partii produkcyjnych wykorzystywanych we współczesnym logistycznym zarządzaniu produkcją. Krótko scharakteryzowane zostały metody o różnym stopniu zaawansowania wraz z rekomendacją, do jakich problemów produkcyjnych można je stosować. Przedstawione zostały warunki stosowania każdej metody oraz ich zalety, jak również ograniczenia wykorzystania i wady poszczególnych sposobów planowania i szeregowania partii produkcyjnych. Planowanie wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych należy do najważniejszych zagadnień planowania produkcji. Pomimo pewnego podobieństwa do planowania zaopatrzenia, będącego tak naprawdę planowaniem wielkość i terminów zamawiania partii zaopatrzeniowych, wymaga stosowania od rębnych metod planowania. Przedstawione proste metody planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych są często wykorzystywane w praktyce jako skuteczne narzędzia pomagające podjąć właściwe decyzje i obniżyć rzeczywiste koszty produkcji.
EN
This paper is devoted to reviewing selected methods for lot planning and scheduling which are utilised nowadays in logistical and industrial management. Several simple and advanced methods were described and characterized. To each of them a recommendation to which production problems should they be utilised. We not only described condition on which each method may be applied, but also discussed advantages and disadvantages presented tools. Lot-size planning and scheduling are considered as the most important problems of industrial management. Despite its similarity to inventory planning, this problems requires methods and tools of solving cases which are dedicated precisely to it. Simple methods for lot-size planning and scheduling are frequently utilized in practice as effective tools for decision-making, because they lead to reducing costs.
PL
Zarządzanie logistyczne w nowoczesnym działaniu przedsiębiorstw jest bardzo ściśle związane z systemem zarządzania. Optymalne zarządzanie przedsiębiorstwem winno rozpocząć się od określenia celów logistycznych wyraźnie powiązanych z celami przedsiębiorstwa, w dalszej kolejności strategie logistyczne winny łączyć się z ogólnymi strategiami firmy. Tak przyjęte zarządzanie logistyczne obejmuje cały obszar różnych aspektów działania. Tak sformułowane i przyjęte zarządzanie logistyczne w większości organizacji przedstawia rysunek 9.
EN
Logistics Management in the modern corporate action is very closely related to the management system. Optimal management of the company should start by identifying logistical purposes clearly linked to the objectives of the company, followed by logistics strategies should be linked to the overall strategies of the company. Yes adopted logistics management covers the entire area of various aspects of the operation.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
686--693, CD1
PL
Optymalne załadowanie kontenera jest jednym z ważniejszych problemów logistycznych. Problem ten polega na optymalnym załadunku kontenera i optymalnym upakowaniu ładunku w kontenerze. Problem optymalnego załadunku kontenera można wyrazić poprzez problem plecakowy i dla tego problemu algorytm oparty o zachowanie koloni mrówek ze specjalna heurystyka wyboru obiektów do załadunku został zaproponowany. Wyniki eksperymentów zostały przedstawione i przedyskutowane w przedmiotowym artykule.
EN
The optimal container loading problem is one of the most important logistic problem. This problem consist of an optimal loading problem and an optimal container packing problem. The optimal loading problem can be stated as knapsack problem and for this problem an ant colony optimization algorithm (ACO) with a special heuristic was proposed. Results of these experiments were shown and discussed in this paper.
PL
Automatyczna identyfikacja i gromadzenie danych (ang. Automatic Data Capture - ADC), na przykład w oparciu o kody kreskowe, i elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange - EDI) są przykładami coraz powszechniej stosowanych technologii, których wdrożenie pomaga usprawnić zarządzanie logistyką i współpracą r z partnerami w łańcuchu dostaw. Dla wyżej wymienionych celów rekomendowany jest międzynarodowy system GS1 globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Artykuł prezentuje zastosowanie podstawowych standardów GS1 w systemach ADC, z uwzględnieniem i funkcjonalności, jaką pełni towar w określonej formie opakowaniowej w łańcuchu dostaw.
EN
To the modern philosophy of logistic processes improvement belongs concept of Integrated Logistic Support (ILS) that was mostly developed in aircraft industry and other branches of production, and also at exploitation of Complicated Technical Systems (CTS). ILS originates from Computer Aided Acquisition and Logistic Support (CALS) initiative and it has importance of continual acquisition and products life cycle (LC) support in the present time. The main tool of ILS is Logistic Support Analysis (LSA). LSA utilizes synergetic effect of technical disciplines that use uniform special data base (DB LSA), with aim to shorten duration of technological processes, starting from research, continuing to project proposal, production, up to maintenance and complex Life Cycle Support (LCS) of CTS. In the aircraft engineering it enables to project and plan production and logistic support in real time, higher competitiveness, reengineering of company processes at research, production and working of high-tech products. Control and establishment of flexible global logistic networks, with their huge communication and coordination needs, makes assumptions of their future intensive development.
PL
We współczesnych warunkach zarządzania przedsiębiorstwami, logistyka nabiera coraz większej wagi. Sprawność procesów logistycznych, wykorzystanie nowoczesnych instrumentów sterowania tymi procesami oraz redukcja kosztów logistycznych to niezbędne warunki zachowania pozycji rynkowej. Dostosowanie górnictwa węgla kamiennego do nowych warunków było i nadal jest związane z koniecznością przeprowadzenia procesu restrukturyzacji kopalń we wszystkich dziedzinach ich działalności. W literaturze przedmiotu jest wiele pozycji omawiających poszczególne systemy logistyczne [1, 8, 9], jednak wszystkie kopalnie mają opracowane własne procedury określone w instrukcjach zakładowych. W swoich działaniach zarządzający firmami muszą brać pod uwagę wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych [5-7] czy też nowych rozwiązań projektowych infrastruktury [3]. Artykuł przedstawia analizę zarządzania logistycznego na przykładzie kopalni węgla kamiennego. Stanowi on drugą, z dwóch części.
EN
In modern conditions of firm management logistic become a more significant. Efficiency of logistic processes, exhaustion of modern tools for operating these processes, cutback of logistic costs are all essential conditions for maintain the market position. Adaptation coal mining industry to modern conditions was and still is connected with necessity to effectuate restructuring process in coal mines at all fields of theirs activity. In literature there is a lot of positions discussing particular logistic systems [1,8,9], though all mines have formulated own procedures specified in mine instructions. Firm managers have to take into account in their decisions using modern computer technologies [5-7] or new project solutions of infrastructure [3]. This paper articulate logistic management analysis on example of coal mine. Pose it two of two parts of article.
PL
We współczesnych warunkach zarządzania przedsiębiorstwami logistyka nabiera coraz większej wagi. Sprawność procesów logistycznych, wykorzystanie nowoczesnych instrumentów sterowania tymi procesami, redukcja kosztów logistycznych to niezbędne warunki zachowania pozycji rynkowej. Dostosowanie górnictwa węgla kamiennego do nowych warunków było i nadal jest związane z koniecznością przeprowadzenia procesu restrukturyzacji kopalń we wszystkich dziedzinach ich działalności. W literaturze przedmiotu jest wiele pozycji omawiających poszczególne systemy logistyczne [1, 8, 9], jednak wszystkie kopalnie mają opracowane własne procedury, określone w instrukcjach zakładowych. W swoich działaniach zarządzający firmami muszą brać pod uwagę wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych [5-7] czy też nowych rozwiązań projektowych infrastruktury [3]. Artykuł przedstawia analizę zarządzania logistycznego na przykładzie kopalni węgla kamiennego. Stanowi on pierwszą, z dwóch części.
EN
In modern conditions of firm management logistic become a more significant. Efficiency of logistic processes, exhaustion of modern tools for operating these processes, cutback of logistic costs are all essential conditions for maintain the market position. Adaptation coal mining industry to modern conditions was and still is connected with necessity to effectuate restructuring process in coal mines at all fields of theirs activity. In literature there is a lot of positions discussing particular logistic systems [1,8,9], though all mines have formulated own procedures specified in mine instructions. Firm managers have to take into account in their decisions using modern computer technologies [5-7] or new project solutions of infrastructure [3]. This paper articulate logistic management analysis on example of coal mine. Pose it one of two parts of article.
PL
W artykule rozważano możliwość wykorzystania systemu Business Intelligence do wspomagania zarządzania procesami w łańcuchu dostaw. Zaprezentowana została istota podejścia procesowego, wybrane definicje pojęć: proces, logistyka oraz łańcuch dostaw. Przedstawiając specyfikę systemów Business Intelligence wskazano, w jakich obszarach mogą one wspomagać zarządzanie procesami.
EN
This article presents use of Business Intelligence in support for supply chain management. There is process approach presented, definition of process, logistics and supply chain management. It also shows the areas of use of Business Intelligence.
16
Content available remote Standardy kompetencji specjalistów ds. gospodarki magazynowej
PL
W ostatnich latach w wielu przedsiębiorstwach, w których szczególnie rozwinięta jest działalność związana z magazynowaniem, tworzy się stanowisko menedżera ds. gospodarki magazynowej. Wymagany zakres jego wiedzy jest bardzo szeroki i wciąż ewoluuje wraz z funkcjami magazynów w logistycznych łańcuchach dostaw. Jednak istniejące w praktyce bariery kompetencyjne w dużym stopniu ograniczają skuteczność zarządzania na tym stanowisku. Chcąc przeciwdziałać takim barierom, zasadne staje się wskazanie standardów i kluczowych kompetencji, jakimi powinien się on charakteryzować. Artykuł prezentuje wymagany w XXI wieku profil zawodowy logistyka - menedżera ds. gospodarki magazynowej.
EN
In recent years, many companies, in which it is developed especially activities related to storage, creating the position of warehouse manager. Required scope of his knowledge is very broad and still evolving along with the functions of logistics warehouses in the supply chain. However, the existing barriers competence in practice, to a large extent, reduces the effectiveness of management on this position. In order to prevent such barriers, reasonable it becomes an indication of the standards and core competencies, which should it be characterized. The article presents the twenty-first century requires professional profile logistics - warehouse manager.
17
Content available remote Outsourcing w strategii zarządzania organizacją
EN
To meet competition, businesses must introduce new management methods enabling fast decision making, what is the prerequisite for innovation not only in the manufactured product but, first of all, for innovative forms of operation. This explains the recently growing popularity of outsourcing as a method of organization management. Transfer of some business areas to external organizations in each case should be considered in a long-term perspective, which is a premise for incorporating such actions into the management strategy of a given organization.
EN
Manufacturing companies are the crucial link in a supply chain; they shape goods directly as operational subject. Special consideration has been taken of the micro logistics area of these enterprises and the significance that the area plays in the formation of the chain. Production of goods is associated with managing multiple processes, both manufacturing and logistics, and therefore an important factor determining the proper functioning of an enterprises is their relative connection and systematization.
19
PL
Celem publikacji jest prezentacja wyników badań prowadzonych w pierwszej połowie 2013 roku. Badania dotyczyły zaufania, relacji między partnerami biznesowymi i koordynacji ich działań w łańcuchach dostaw. Prezentowany materiał dotyczy koordynacji działań, rozumianej jako przejaw zarządzania logistycznego firm.
EN
Coordination has become a significant factor of the integration of various parts of the organization as well as various organizations of the supply chain. This seems to be a key factor in the success of logistics management. This article is a presentation of the results of the research regarding the coordination in the supply chains. The article has been divided into two main parts - the first part presents the coordination methods, the second part is devoted to the description of the research conducted by the author. The publication ends with a summary presenting the conclusions from the conducted research. The presented text is of a research nature.
20
Content available Nowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem
PL
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach bardzo silnej konkurencji i szybko dokonujących się, a przy tym często nieprzewidywalnych, zmian w otoczeniu. Muszą więc dysponować odpowiednim instrumentarium, które pozwoliłoby prawnie zarządzać. Potrzeba ta sprzyja z kolei rozwojowi różnorodnych koncepcji, metod czy technik organizacji i zarządzania. Problemem staje się pełna znajomość tych narzędzi, odpowiedni ich dobór, przygotowanie do wprowadzenia do praktyki, sprawne wdrożenie wykorzystywanie. Trudność z doborem będących w dyspozycji koncepcji czy metod wynika z faktu, iż są one wykorzystywane w różnych obszarach funkcjonowania przesiębiorstwa. Szczególnie szeroki zestaw metod mamy do dyspozycji w przypadku urządzania produkcją czy logistyką. Dlatego też właśnie tym problemom poświęcono w artykul najwięcej uwagi.
EN
Contemporary enterprises operate in very strong competitive conditions and in rapidly taking place unpredictable changes in the nvironment. And therefore they need the appropriate instrumentation which would enable efficient management. The need in turn encourages the development of various concepts, methods or techniques of organization and management. The problem is complete knowledge of these tools, their proper selection, preparation for practice, effective implementation and exploitation. The difficulty with the selection of the available concepts or methods derives from the fact that they are used in different business areas of the enterprise. Especially, a broad set of methods we have available for production management and logistics. Therefore, these problems are discussed iv in the article.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.