Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic centre
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Znaczenie centrów logistycznych dla funkcjonowania łańcuchów dostaw
PL
W artykule dokonano analizy literaturowej, której celem było zbadanie znaczenia centrów logistycznych dla funkcjonowania łańcuchów dostaw. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dorobek polskich i zagranicznych naukowców specjalizujących się w zagadnieniach łańcuchów dostaw oraz centrów logistycznych. Przeprowadzona analiza potwierdziła silny wpływ i dominującą pozycję centrów logistycznych w łańcuchach dostaw. Funkcja centrów logistycznych w łańcuchach dostaw opiera się przede wszystkim na integracji procesów i czynności logistycznych innych ogniw oraz zwiększeniu efektywności ich działań.
EN
The article presents the results of a literature analysis of the logistics centers' importance to the supply chains' functioning. The analysis has been conducted basing on the works of supply chains specialists, both Polish and foreign, as well as scientists specializing in logistics centres. The analysis confirmed the major influence and superiority of logistics centers in supply chains. The logistics centers' function in supply chains are, above all, integration of processes and improving their effectiveness.
EN
Differentiation between logistic and distribution centres is an important part of the logistics nomenclature, especially as both names are often used in wrong contexts and interchangeably. In the article, a literature analysis aimed at differentiating between them and establishing the most important distinctions has been conducted.
EN
Introduction: The article presents the thesis that the selection of the optimal site for the location of a logistics centre requires the selection of a number of criteria that determine the success of the investment. In addition to the points of space where different types of transport, more complex traits should also be considered. These include the availability of markets, economic zones and the potential of the area in terms of by social and economic factors. Methods and Results: The paper adopted the method of multi-criteria comparative analysis, which can be used in a simple and clear way to establish a hierarchy of the most favourable locations of logistics centres. In this method, the final set of criteria is not strictly defined and can be supplemented by criteria that are relevant to a particular investor and the investment. When deciding on financial investments, it is advisable to consider a number of criteria, (including all kinds of indicators simple and discounted stimulators and development), which were chosen on the basis of knowledge and literature, and tested on the example of the Lubuskie Province. This approach allows the use of the proposed method regardless of legal conditions and geographical location. Conclusions: The problem of the choice of location, as well as connecting logistics centres within them, should be one of the most important tasks of planned developments in the field of spatial policy. The economic development of the region may depend on a logistics centre, which plans streamlined freight transport, reduces the cost of its operation and shortens delivery times. The applied optimization method allows to clearly determine the location of the logistics center together with the possibility of its use in various European and world countries.
PL
Wstęp: Artykuł przedstawia tezę, że wybór optymalnego obszaru dla lokalizacji centrum logistycznego wymaga doboru wielu kryteriów, które warunkują powodzenie inwestycji. Oprócz punktów przestrzennych, gdzie krzyżują się różne rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, morski i lotniczy oraz bardziej złożonych wyróżników, jak dostępność rynków zbytu, stref ekonomicznych, na potencjał miejsca mają wpływ czynniki społeczne w postaci: wykwalifikowanych pracowników, umiejętność współpracy z jednostkami administracji państwowej i samorządowej, objęcie programami wspierającymi rozwój oraz ekonomiczne, jak cena gruntu, wysokość podatków, niskie koszty pracy, niskie koszty ekologiczne i środowiskowe. Metody i rezultaty: W artykule przedstawiono podstawowe założenia poszukiwania optymalnej lokalizacji centrum logistycznego w województwie lubuskim. Wykorzystując przy podejmowaniu ww. decyzji metodę wielokryterialnej analizy porównawczej można w prosty i czytelny sposób ustalić hierarchię najbardziej korzystnych miejsc lokalizacji centrów logistycznych. W metodzie tej istotną zaletą jest to, że ostateczny zbiór kryteriów nie jest ściśle zdefiniowany i może zostać uzupełniony o kryteria, które są istotne z punktu widzenia konkretnego inwestora. Takie podejście pozwala na wykorzystanie zaproponowanej metody bez względu na uwarunkowania prawne oraz położenie geograficzne. Wnioski: Problem wyboru lokalizacji, a także łączenia centrów logistycznych w sieć, powinien wynikać z najważniejszych zadań planowanych kierunków rozwoju w zakresie polityki przestrzennej. W wielu krajach europejskich planowanie regionalne wspiera rozwój zrównoważonej logistyki, które obsługuje rynek. Krajowe systemy logistyczne mogą tworzyć jednolity organizm zintegrowanych gospodarek, mogą one wywierać znaczący wpływ na rynek pracy, wielkość i rodzaj nowych inwestycji gospodarczych oraz na środowisko naturalne. Rozwój gospodarczy regionu może zależeć od centrum logistycznego, które w zamierzeniach usprawnia transport towarowy, obniża koszty jego funkcjonowania i skraca czas dostaw. Zastosowana metoda optymalizacji pozwala w jasny sposób na określenie lokalizacji centrum logistycznego wraz z jednoczesną możliwością jej zastosowania w różnych krajach Europy i świata.
4
EN
The existing definitions of the logistic centre have been analysed for the purpose of creating a uniform definition. The work uses the main Polish definitions as well as foreign ones. The uniform, suitable to be the basis of further research definition has been created as a result of analysing the main factors of a logistic centre.
PL
Przesunięcie granicy celnej Unii Europejskiej na linię Bugu i pojawienie się inwestorów zagranicznych na wschodzie Polski w pasie oddziaływania II międzynarodowego korytarza transportowego stworzyło w ostatnich latach nowe możliwości rozwojowe. Celem artykułu jest scharakteryzowanie centrów logistycznych i ich potencjału na przykładzie Polski wschodniej, w pasie korytarza komunikacyjnego nr 2. Analiza charakteru i funkcjonalności centrum logistycznego doprowadzi do wyprowadzenia przez autora własnej definicji centrum logistycznego.
EN
Moving the customs border of the European Union on to the line of the Bug river and the appearance of foreign investors in the eastern Poland in the impact area of the No.2 international transport corridor has created new opportunities for development in the recent years. This article aims to characterize logistical centres and their potential on the example of eastern Poland’s No. 2. transport corridor’s area. The analysis of the nature and function of the logistical centre leads the author to derive his own definition of a logistical centre.
PL
Realizacja zadań w łańcuchu logistycznym w motoryzacji wymaga skoordynowanej współpracy wielu firm, w tym także centrów logistycznych. W artykule przedstawiono znaczenie centrów logistycznych jako ważnego ogniwa łańcucha logistycznego w cyklu życia samochodów – produkcji, eksploatacji, wycofanie z eksploatacji (a także recyklingu). Wybrane zagadnienia logistyki związane z cyklem życia samochodu opisano na przykładzie części zamiennych używanych.
EN
Realization of tasks connected with logistical chain in motorization involves coordinated cooperation of many firms, including of logistic centers. This article shows logistical centers significance as an important logistical chain’s link in life cycle of cars – production, usage, withdrawing from use (recycling too). Chosen logistic issues connected with life cycle of cars are described on the example of used cars spare parts.
7
Content available remote Ocena rozwoju i funkcjonowanie centrum logistycznego
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę wybranego Centrum Logistycznego oraz dokonano oceny jego rozwoju i funkcjonowania. Do oceny wykorzystano takie mierniki jak: liczba zawieranych kontraktów, terminowość i czas realizacji zleceń a także poziom uszkodzeń i zwrotów towarów. Dzięki zastosowaniu metody SERVQUAL dokonano oceny świadczenia jakości usług wykorzystując do tego celu osoby bezpośrednio w nie zaangażowane (personel). Otrzymane wyniki badań pozwoliły nie tylko oszacować ogólną jakość świadczonych przez personel usług , ale również zidentyfikować te elementy usługi, te braki w procesie świadczenia usług, na które należy zwrócić szczególną uwagę, podczas doskonalenia poziomu świadczonych usług.
EN
In the article were presented characteristics of chosen Logistic Centre. It was made an assessment of its development and functioning. For evaluation the following factors were used: the number of reached contracts, the promptness and the lead time of orders as well as the level of damage and return of goods. Thanks to applying the SERVQUAL method it was made an assessment of the quality services with the help of persons that are engaged (staff). Received results let estimate the general quality of services provided by the staff. It also let to identify these elements of the services and defects in the process of services that should pay special attention, during improvement the level of provided services.
PL
W artykule zaprezentowano wielokryteriowy matematyczno-ekonomiczny model centrum logistycznego, w którym kryteria optymalizacji charakteryzują jakość funkcjonowania, wyposażenie techniczne i technologię pracy poszczególnych jego podsystemów. Model ten uwzględnia również wielkość inwestycji, przeznaczonych na rozwój infrastruktury technicznej. Ponadto przedstawiono interaktywny algorytm wyznaczania, na bazie modelu wielokryteriowego, optymalnych parametrów technicznych centrum logistycznego.
EN
In the article the multi-criteria mathematical and economical model of the logistic centre was presented. Criteria of optimization characterize the functioning quality, technical equipment and working technology of particular subsystems. In the model we consider the size of the investment dedicated to the development of technical infrastructure. In addition, the interactive algorithm of establishing the optimal parameters was presented to some extent.
PL
Celem publikacji jest przedstawienie metodyki wyboru optymalnej lokalizacji, określenia typu i ogólnych zasad budowy oraz koncepcji eksploatacji portowych centrów logistycznych w Polsce. Publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego własnego pt.: „Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych i regionów nadmorskich. Badanie, modelowanie, koncepcja lokalizacji, eksploatacji i zarządzania”, realizowanego pod kierunkiem Cz. Christowej w Akademii Morskiej w Szczecinie, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2011 – 2012.
EN
This publication aims at presenting the methodology of selecting the optimal site and determining the type, general design principles and the concept of operation of port logistic centres in Poland. The author presents the results of research done under the project: Port logistic centres as stimulants of the development of ports, port cities and coastal regions: research, modeling, the concept of location, operations and management. The project, co-ordinated by Czesława Christowa, is scheduled for the years 2011-2012 at the Maritime University of Szczecin, and financed by the National Science Centre.
10
Content available remote The implementation of Toyota Way philosophy in the logistics center
EN
This article presents the philosophy of the Toyota Way and its practical application in the logistics center involved in handling goods for the clothing market. First, definitions of the logistics center and characterization of the Toyota Way philosophy are presented. In the further part of the article the authors discuss how to practically apply some principles of Toyota Way philosophy so that they can contribute to the improvement of processes in the logistics center.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje filozofię Toyota Way i jej praktyczne zastosowanie w centrum logistycznym zajmującym się logistyczną obsługą towarów przeznaczonych na rynek odzieżowy. Przedstawiono w nim definicje dotyczące centrum logistycznego i charakterystykę filozofii Toyota Way. W dalszej części artykułu omówiono, jak praktyczne zastosowanie kilku zasad filozofii Toyota Way może przyczynić się do usprawnienia procesów zachodzących w centrum logistycznym.
PL
Artykuł poświęcony jest prezentacji najważniejszych centrów i parków logistycznych w Republice Słowackiej. Autorka pokazuje, że są one rozmieszczone nierównomiernie, przede wszystkim w południowo-zachodniej części kraju. Przedstawiono oferowane przez centra usługi logistyczne i stopień wykorzystania ich potencjału usługowego.
EN
The basic concept connected with distribution of propane and butane gas and the situation in the world in the scope of distribution of these gases have been presented and discussed in the introduction. It makes the authors ponder the logistic planning of operations of the distribution of LPG gas. Authors concentrated on the topic of the distribution of gas because one of them participated in preparation of the conception construction Gazoport in the port Gdańsk, and the other gained experience sailing on the ship for the transport of liquefied LPG gas in the inshore area of Venezuela. In the further part of the paper detailed suggestion of solving the above mentioned problems, taking into consideration such factors as safety, environment protection, costs and the time of fulfillment of orders. The outline of distribution presented in the paper would allow a considerable reduction of costs connected with distributing LPG gas.
PL
Artykuł omawia podstawowe zagadnienia związane z dystrybucją gazu propan i butan oraz sytuację panującą na świecie w zakresie dystrybucji tych gazów. Przedstawiono kwestię budowy Gazoportu w Polsce. Przewóz ładunków drogą morską jest niezwykle szybko rozwijającą się gałęzią transportu, co zmusza do logistycznego zaplanowania operacji dystrybucji gazu LPG. Autorzy skupili się na temacie dystrybucji gazu, gdyż jeden z nich uczestniczył w przygotowaniu koncepcji budowy gazoportu w porcie Gdańsk, a drugi nabył doświadczenia pływając na statku do przewozu gazu skroplonego LPG w rejonie przybrzeżnym Wenezueli. W referacie zaproponowano możliwości rozwiązania powyższych problemów z uwzględnieniem takich czynników jak bezpieczeństwo, ochrona środowiska, redukcja kosztów i czasu realizacji zamówień. Zaprezentowano nowatorski system raportów umożliwiających połączenie poszczególnych ogniw dystrybucji gazu w jeden ciąg logistycznych działań.
13
Content available remote Wpływ korytarza transportowego na rozwój potencjału ekonomicznego miasta Gdynia
PL
Prezentacja i analiza potencjalnych możliwości ekonomicznych, jakie niesie za sobą infrastruktura transportowa VI Paneuropejskiego Korytarza Transportowego dla miasta Gdyni. Uwzględnienie w analizie portu morskiego oraz otaczającej infrastruktury transportowej, w tym morskich centrów logistycznych.
EN
Presentation and analysis of economic potential possibilities given by the transport infrastructure of Pan-European Transport Corridor VI for Gdynia city. Analysis including not only the see-port and surrounding transport infrastructure but sea logistic centers as well.
PL
Celem artykułu jest prezentacja rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), które wpływają na rozwój centrów logistycznych. W artykule opisano znaczenie usług logistycznych w łańcuchu dostaw oraz rolę centrów logistycznych w sektorze TSL.
EN
The aim of the paper is to present the information and communication technology (ICT) solutions which impact the logistic centre development. The paper also contains characteristics of the importance of logistic services in the supply chain and the role of logistic centres in transportation, forwarding and logistics sector.
PL
Autorzy przedstawiają znaczenie oraz zadania nowoczesnych systemów informatycznych w przedsiębiorstwie logistycznym w warunkach e-biznesu. W opracowaniu zwrócono uwagę na duże znaczenie systemów wspomagających działanie centrów logistycznych oraz konieczność ich kompleksowości w realizowanych zadaniach. Jednym z bardziej istotnych elementów tego systemu jest system wspomagający procesy decyzyjne (zarządzający informacją analityczną,) a bazujący w głównej mierze na wielu hurtowniach danych. W dalszej części referatu autorzy przedstawili przykłady aplikacji służących do zarządzania informacją w PKP CARGO S.A.
EN
Authors show meaning and tasks of modern computing systems for logistics enterprises when e-business comes true. In the paper authors pointed at great meaning of information systems for functioning logistics centers and at necessity of comprehensive realizing of their tasks. One of the most important element of it is Executive Support System (analytical information management) relying on databases. Next authors present examples application servant for information management in PKP CARGO S.A.
PL
W pracy przedstawiono potencjalne możliwości centrum logistycznego w Sławkowie (MCL) na tle zadań realizowanych przez podobne jednostki krajowe i zagraniczne. Rozbudowa istniejącego terminalu ważna jest tak dla przedsiębiorstw mogących uczestniczyć w jego rozbudowei i wyposażeniu, jak i jego przyszlych użytkowników a także może wpłynąć na rozwój regionu. Opracowanie zwraca uwagę na racjonalność działań w zakresie rozwoju MCL.
EN
In the paper are presented potential possibilities of logistic Centre in Slawkow (MCL) against a background of similar national and foreign units. Enlargement of existing terminal is important for companies being able to participate in its development and for future users. Extension can also influence on region development. The paper calls attention to rationality of activities in scope of MCL development.
18
Content available remote Rola centrów logistycznych w rozwoju współczesnych miast
PL
Centra logistyczne są ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego miast i regionów. Zakres działania centrum logistycznego znacznie wykracza poza dystrybucję, włączając operacje logistyczne na rzecz zaopatrzenia producentów, np. łącząc dostawy od wielu dostawców w zestawy montażowe i przekazując je producentowi zgodnie z harmonogramem produkcji. Takie centra wpływają na uporządkowanie przepływu dóbr oraz przyczyniają się do wzrostu wydajności korytarzy transportowych. Jednym z ważniejszych skutków tworzenia systemów dostaw w miastach opartych o funkcjonowanie centrów logistycznych jest poprawa poziomu obsługi użytkowników miast przy zmniejszonych kosztach tejże obsługi oraz widocznie zmniejszonym poziomem kongestii. Osiągnięcia takich rezultatów stanowi krok w kierunku przezwyciężania barier rozwojowych współczesnych miast. Przy zwiększającej się corocznie liczbie przewozów centra dystrybucji lokalizowane na obrzeżach dużych miast wydają się rozwiązaniem ich logistycznych problemów.
EN
This paper deals with role of city development and a proper city delivery system based on logistics centers. The authors presented description of logistics centers and their functions in modern cities, as well as the possible systems based on city terminals or logistics centers. Nowadays there is no any other option as establishing logistic centers for lowering congestion and improving customer service level in modern cities. Dealing with congestion is one of the main ways of overcoming city development barriers.
19
Content available remote Uwarunkowania techniczne kształtowania centrów logistycznych
PL
W artykule przedstawiono problematykę kształtowania systemów logistycznych na przykładzie centrów logistycznych. Omówiono podstawowe pojęcia, takie jak logistyka, zadanie logistyczne, system logistyczny. Dokonano identyfikacji głównych obszarów funkcjonalnych centrum logistycznego. Przedstawiono funkcje i zadania centrum logistycznego. Ponieważ artykuł dotyczy uwarunkowań technicznych kształtowania centrów logistycznych, więc nie zajmowano się w nim wymiarowaniem. Aspekt wymiarowania będzie przedstawiony w kolejnym artykule poświęconym tej problematyce.
EN
In this paper the problem of designing logistics systems based on Logistics Centres is presented. The terms of logistics, logistic task and logistics system are defined and the main function areas of Logistics Centres are identified. Operations and tasks of Logistics Centres are presented. The subject area of this paper is the technical requirements for designing Logistics Centres, although an assessment of the operational characteristics is not discussed. The subject of assessment will be presented in a further paper dealing with this subject area.
20
Content available remote Centra logistyczne
PL
Centra logistyczne mogą w bliskiej przyszłości stać się znaczącym czynnikiem w polskim systemie logistycznym oraz mieć duży wpływ na procesy gospodarcze. Dowodem na to jest fakt, że z ok. 7,5 mld euro, jakie w ubiegłym roku zainwestowano w Polsce, ok. jedna trzecia była przeznaczona na budowę centrów logistycznych. Skala inwestycji w tej dziedzinie wskazuje, że jest to część zamierzenia inwestycyjnego wybiegającego znaczeniem poza nasz kraj. Dlatego książka Ireneusza Fechnera pt. "Centra logistyczne. Cel - realizacja - przyszłość" podejmuje tematykę szczególnie aktualną.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.