Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 492

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logika rozmyta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
EN
The use of wind energy in water pumping is an economically viable and sustainable solution to rural communities without access to the electricity grid. The aim of this paper is to present a detailed modeling of the wind-powered pumping system, propose and compare some control schemes to optimize the performance of the system and enhance the quality of the generated power. The wind energy system used in this paper consists of a permanent magnet synchronous generator (PMSG) and static converters directly coupled to an asynchronous motor that drives a centrifugal pump. A typical control is applied to the proposed configuration for the purpose of controlling the generator to extract maximum wind power. Furthermore, four types of controllers (PI and conventional RST polynomials, adaptive RST-fuzzy and genetic algorithm are designed for the wind energy system and tested under various operating conditions.
PL
Wykorzystanie energii wiatru w pompowaniu wody jest opłacalnym i zrównoważonym rozwiązaniem dla społeczności wiejskich bez dostępu do sieci elektrycznej. Celem tego artykułu jest przedstawienie szczegółowego modelowania systemu pompowania napędzanego wiatrem, zaproponowanie i porównanie niektórych schematów sterowania, aby zoptymalizować wydajność systemu i poprawić jakość generowanej mocy. System energii wiatrowej zastosowany w tym artykule składa się z synchronicznego generatora z magnesami trwałymi (PMSG) i przekształtników statycznych bezpośrednio sprzężonych z silnikiem asynchronicznym, który napędza pompę odśrodkową. Typowe sterowanie jest stosowane do proponowanej konfiguracji w celu sterowania generatorem w celu wydobycia maksymalnej energii wiatru. Ponadto cztery typy sterowników (PI i konwencjonalne wielomiany RST, adaptacyjny algorytm rozmytego RST i genetyczny) są zaprojektowane dla systemu energii wiatrowej i testowane w różnych warunkach pracy).
2
Content available remote Yield forecasting using artificial intelligence
EN
The article reviews and analyzes literature for application of artificial intelligence in forecasting of crop yield. Yield forecasting models were based on neural networks, fuzzy logic or hybrid solutions. When designing new yield forecasting models, analyzes of the main factors of components that are important for yield forecasting should be performed. This is to eliminate unnecessary or negligible factors for forecasting. It is also important to review the databases that will be used for forecasting. The data with unusual numerical results that differ significantly from reality should be deleted. This will improve the quality of the databases and, as a result, will give better forecasting results. In more complex cases, it would be recommended to create hybrid solutions combining neural networks and fuzzy logic to combine the advantages of both solutions.
PL
W artykule wykonano przegląd i analizę literatury dla zastosowań sztucznej inteligencji przy prognozowaniu plonów. Modele prognozowania plonów były oparte o sieci neuronowe, logikę rozmytą lub rozwiązania hybrydowe. Przy projektowaniu nowych modeli prognozowania plonów należy przeprowadzić analizy głównych składowych czynników, które są istotne dla prognozowania plonu. Ma to na celu eliminację czynników zbędnych lub mało znaczących dla prognozowania. Istotne jest również dokonanie przeglądu baz danych, które zostaną wykorzystane do prognozowania.
PL
Artykuł przedstawia wprowadzenie oraz podstawy teoretyczne teorii zbiorów rozmytych, czyli działu matematyki opracowanego do opisu danych i informacji nieprecyzyjnych i niejednoznacznych. Logika rozmyta stanowi dział tej teorii i znajduje swoje zastosowanie w takich dziedzinach, jak: sterowanie, optymalizacja, wspomaganie podejmowania decyzji, diagnostyka i monitorowanie, rozpoznawanie wzorców i wielu innych. Przedstawione rozważania poszerzono również o przykładowe zastosowania logiki rozmytej, m.in. w elektrometrii i grzejnictwie, sterowaniu urządzeń chłodniczych, mechanicznych dysków twardych, przetwarzaniu obrazów i rozpoznawaniu słów.
EN
Given is an introduction and theoretical foundations of a fuzzy set theory i.e. the branch of mathematics developed for description of imprecise and ambiguous data and informations. Fuzzy logic is a subject area of this theory and is applied in such fields like control, optimization, decision making support, diagnostics and monitoring, pattern recognition and many others. Presented considerations are also extended by exemplary applications of the fuzzy logic i.a. in electrometry and heating, cooling devices control, mechanical hard disks, image processing and word recognition.
EN
Recently, the reduction of fuels consumption is a global challenge, in particular for significant investments in the automotive sector, in order to optimize and control the parameters involved for the partial or total electrification of vehicles. Thereby, the energy management system remains the axis of progress for the development of fuel cell hybrid electric vehicles. The fuzzy controller has been widely adopted for energy monitoring, where the determination of its parameters is still challenging. In this work, this problem is investigated through a secondary development of a fuzzy energy monitoring system based on the Advisor platform and particle swarm optimization. The latter is used to determine, for different driving conditions, the best parameters that increase the fuel economy and reduce the battery energy use. As a result, five tuned fuzzy energy monitoring system models with five sets of parameters are obtained. Evaluation results confirm the effectiveness of this strategy, they also show slight differences between them in terms of fuel economy, battery state of charge variations, and overall system efficiency. However, the fuzzy energy monitoring system tuned under multiple conditions is the only one that can guarantee the minimum of the state of charge variations, no matter the driving conditions.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza możliwości zastosowania logiki rozmytej i systemów ekspertowych w procesie doboru najlepszej metody rozwiązania problemu rekonstrukcji rezystancji kwadratowych siatek rezystorów. Bazując na badaniach skuteczności algorytmów rekonstrukcji oraz oprogramowaniu Fuzzy Logic Toolbox opracowano system pozwalający na wskazanie najlepszej metody odtwarzania parametrów siatki w zależności od ustalonych kryteriów, takich jak np. najkrótszy czas obliczeń czy najwyższa dokładność.
EN
This paper describes simulation tests of the effectiveness of numerical algorithms for reconstruction of resistances in square resistive grids. Both metaheuristic and optimization algorithms based on defined objective function, as well as analytical algorithm is analyzed. Authors propose an application allowing to choose a best method for a given conditions, based on fuzzy logic and expert systems.
PL
W ostatnich latach w krajowym systemie elektroenergetycznym liczba i moc odnawialnych źródeł energii znacząco wzrosły. Źródła te można wykorzystać nie tylko do produkcji tzw. czystej energii elektrycznej, ale również do poprawy warunków napięciowych w tym systemie. W artykule przedstawiono koncepcję układu regulacji napięcia w systemie elektroenergetycznym z przyłączonymi w pewnym obszarze: farmą wiatrową, farmą fotowoltaiczną, elektrownią wodną i zespołem elektrowni biogazowych. Jest to nadrzędny układ regulacji wykorzystujący logikę rozmytą, który analizuje warunki napięciowe w wybranych punktach systemu i steruje mocą bierną m.in. grupy odnawialnych źródeł energii. Jak pokazują wyniki symulacji, działanie układu przyczynia się do poprawy poziomów napięć w systemie elektroenergetycznym.
EN
Recently, the number and rated power of renewable energy sources have significantly increased in the Polish Power System. These sources can be used not only for the production of clean energy, but also for improving unbalanced grid voltage conditions. The article presents the concept of a voltage control system for the power system with a wind farm, a photovoltaic farm, a hydroelectric power plant and a biogas power plant. It is a fuzzy logic control system, which analyzes the voltage conditions at selected nodes in the system, and controls the reactive power of a group of renewable energy sources. The presented control system contributes to the improvement of voltage levels in the power system.
7
Content available remote Prognozowanie zapotrzebowania na moc w KSE z zastosowaniem grupowania rozmytego
PL
W artykule przedstawiona została metoda prognozowania zapotrzebowania dobowego na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) z dowolnym wyprzedzeniem czasowym przy zastosowaniu grupowania rozmytego, zrealizowanego przy użyciu algorytmu C-means. Do badań numerycznych posłużyły dane godzinowe zapotrzebowania na moc w KSE z lat: 2014-2018. Na podstawie kilku ostatnich lat użytych w uczeniu systemu rozmytego przeprowadzono predykcję zapotrzebowania na moc dla każdego dnia roku 2018.
EN
The paper shows the method of 24-hour load forecasting in National Power System in Poland with unlimited time advance and with application of fuzzy sets and C-means algorithm. The hourly load data in KSE from the period of 2014-2018 have been used in experiments. The first 4 years data have been used in learning fuzzy system and data of the last year - 2018 have been used only in testing of the learned system.
EN
In this paper, transient stability and voltage regulation have been studied using Fuzzy Logic (FL) and PI controller tuned by Bees Algorithm (BA). Both controllers applied to a Single Machine Infinite Bus (SMIB) power system equipped by Static Var Compensator (SVC) and small wind turbine. Transient stability has been evaluated using a relative rotor criteria and the Critical Clearing Time (CCT) which has been calculated for cases considered for different mechanical ratio. Voltage regulation has been improved using SVC controlled by PI controller which her. parameters have been optimized by Bees Algorithm (BA). Obtained results have been demonstrated a better performance with FL and PI controller which CCT has been increased and decreased considerably
PL
W artykule analizowano system energetyczny z dołączonymi turbinami wiatrowymi pod kątem stabilności i mozliwości sterowania napieciem. Do tego celu wukoprzystano logikę rozmytą I sterowniki PI strojony za pośrednictwem algorytmu rojowego. Stabilność była poprawiona dzięki zastosowaniu metody CCT – critical cleaning time.
PL
W artykule przedstawiono układ służący do pomiaru prądu obciążenia zestawu baterii trakcyjnych przez energoelektroniczny układ napędowy osobowego pojazdu elektrycznego. Wartość szczytowa ww. sygnału zmienia się dynamicznie w całym zakresie pomiarowym toru prądowego. Pomiar tego typu sygnału wymaga zastosowania odpowiedniej techniki metrologicznej. Autor artykułu przedstawił układ pomiarowy zaprojektowany do pomiaru tego sygnału wykorzystujący inteligentny sterownik bazujący na zbiorach rozmytych typu 2.
EN
The paper presents a system for measuring the load current of a set of traction batteries by the power electronic drive system of an electric vehicle. The peak value of the above signal changes dynamically in the whole measuring range of the current circuit. The measurement of this type of signal requires the use of appropriate metrological techniques. The author of the paper presented a measuring system designed to measure this signal using the intelligent controller based on fuzzy sets of type 2.
10
Content available remote Genetic algorithm optimization of a SAPF based on the fuzzy- DPC concept
EN
This article presents a study on the use of the concept of direct power control (DPC) based on intelligent techniques in the control of a shunt active power filter (SAPF). In order to improve harmonic mitigation and reactive power compensation capabilities, the conventional switching table is replaced by a fuzzy inference system to generate the switching sequences of the shunt active power filter. To ensure an active power exchange stable and efficient, the DC voltage of the SAPF in controlled using an integrated proportional controller (PI) optimized by a heuristic optimization technique based on genetic algorithms (GA). The combination of two intelligent techniques in this proposed control strategy makes it possible to reduce ripples in different variables of the SAPF, to maintain the direct voltage at their reference value and to improve the THD of the grid current. The numerical simulation results obtained under Matlab / Simulink confirm the importance of the SAPF's proposed control technique
PL
W artykule opisano wykorzystanie metody DPC (direct power control) do poprawy parametrów bocznikowego filtru aktywnego SAPF. Konwencjonalna tabela przełączeń jest zastąpiona przez system logiki rozmytej. Do optymalizacji filtru wykorzystano też algorytm genetyczny.
EN
This paper presents a method of behaviour model control (BMC) combined with fuzzy logic and a seven-level six-phase inverter to achieve mainly a high performance and to increase the robustness of the vector control and to keep its performances despite the presence of perturbations (parameters variations, abrupt load variations, etc.) of a series-connected two motor six phase drive system with single inverter supply. The idea of the proposed control is to induce adding supplementary control inputs, which yield the process to follow the model. The best of feature of this control design is that it achieves the same performances as the Field Oriented Control without the need for heavy and expensive gain tuning. The effectiveness of the proposed behaviour model control in conjunction with the fuzzy logic is confirmed through the application of different load torques for wide speed range operation. Comparison between fuzzy behaviour model control, fuzzy logic controller (FLC) and conventional controller (PI) of the proposed two-motor drive is provided. The simulation results confirm also that, the validity and effectiveness of the control strategy proposed in both terms of performance and robustness (rotor inertia variations J1=5J1nominal) of the provision of such an adaptive control for electrical drives with the two machines of the system.
PL
W artykule opisano wykorzstanie metody BMC (behaviour model control) wspartej logiką romytą w siedmiopoziomowym sześciofazowym przekształtniku w celu osiągnięcia dobrych parametrów I zwiększenia odpoeności w obecności zakłóceń. Osiągnioęto podobne parametry co w przypadku stosowania metody FOC (field oriented control) bez koniczności stosowania dopasowania wzmocnienia.
12
Content available remote A fuzzy decision model in designing an industrial robot’s trajectory
EN
The paper presents a working algorithm and structure of a fuzzy decision model applied in the design of an industrial robot trajectory. Tests were performed on an industrial robot Kawasaki by means of a computer system consisting of measuring transducers, a measuring card and dedicated software. During the tests voltage vs time characteristics and supply current vs time characteristics were recorded for selected motion sequences in dynamic states. Power consumed by the robot’s drive system was calculated for specific trajectories. Subsequently, the fuzzy decision model was used for modifying a robot’s trajectory on the basis of the values obtained in the measuring tests performed on the robot Kawasaki.
PL
W artykule przedstawiono algorytm działania oraz strukturę rozmytego modelu decyzyjnego. Przeprowadzono badania robota przemysłowego Kawasaki przy zastosowaniu komputerowego układu złożonego z przetworników pomiarowych, specjalistycznej karty pomiarowej oraz dedykowanego oprogramowania. Podczas badań zarejestrowano charakterystyki czasowe napięcia oraz prądu zasilania dla wybranych sekwencji ruchu w stanach dynamicznych. Przeprowadzono obliczenia mocy pobieranej przez układ napędowy robota przy określonej trajektorii ruchu. Zastosowano rozmyty model decyzyjny do modyfikacji trajektorii ruchu przy uwzględnieniu wyników uzyskanych podczas badań pomiarowych robota Kawasaki.
EN
Limiting the number and consequences of the traffic accidents is one of the most important goals of the EU policy for the road transport. Despite significant efforts in this area, the targets set for the 2010-2020 decade are unlikely to be achieved. This may be due to, inter alia, the increasing importance of the driver attention distraction as a factor contributing to their occurrence. In order to limit the effects of distraction, attempts are made to develop a method to detect such a state of a driver. The distraction of the driver affects the way he drives the vehicle. The authors in their earlier work conducted a research aimed at developing model for detecting states of distraction of the driver's attention, based on a change in the method of vehicle steering. The developed model uses fuzzy logic to detect distraction. This paper presents the results of this model's operation on a sample of 72 drivers, including 36 inexperienced drivers who were the main object of the tests.
PL
Ograniczenie liczby i skutków wypadków w ruchu drogowym jest jednym z najważniejszych celów polityki UE. Pomimo znaczących wysiłków w tej dziedzinie, cele założone na dekadę 2010-2020 prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte. Może być to spowodowane m.in. przez wzrost znaczenia rozproszenia uwagi kierowcy, jako czynnika przyczyniającego się do ich powstawania. W celu ograniczenia skutków rozproszenia uwagi podejmowane są próby opracowania metody wykrywania takiego stanu kierowcy. Rozproszenie uwagi kierowcy wpływa bowiem na sposób sterowania przez niego pojazdem. Autorzy we wcześniejszych pracach przeprowadzili badania mające na celu opracowanie modelu wykrywania stanów rozproszenia uwagi kierowcy, bazujący na zmianach w sposobie sterowania pojazdem. Model opracowano ze szczególnym uwzględnieniem kierowców niedoświadczonych i wykorzystuje on logikę rozmytą do wykrywania tych stanów. W artykule przedstawiono wyniki działania modelu, dla próby 72 uczestników badań, spośród których 36 osób było kierowcami niedoświadczonymi.
PL
W artykule skoncentrowano się na badaniu wpływu podstawowych parametrów procesu zgrzewania ultradźwiękowego takich jak: amplituda wibracji, siła nacisku oraz czas zgrzewania na wybrane parametry jakościowe uzyskanego połączenia przewodów miedzianych. Badania przeprowadzono metodą czynnikową (ang. fractional desing) z czterema poziomami. Jako parametry jakościowe mierzono siłę zrywania (Fpull), siłę odrywania (Fpeel) oraz obszar zgrzewu. Wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych wykorzystano do opracowania nieliniowego modelu regresji drugiego stopnia. Ze względu na wariację wyników badań oraz parametrów wejściowych przy tworzeniu reguł modelu wykorzystano logikę rozmytą. Zastosowanie logiki rozmytej pozwoliło na uniezależnienie się od konieczności prowadzenia badań niszczących w procesie produkcyjnym i osiągnięcie najwyższego poziomu jakości zgrzewów.
EN
Ultrasonic welding has been used in the market over the past thirty years. Very short time, low energy consumption, repeatability and lack of additional materials and operations during the connection process are key reasons for which this technology has been found advantageous in the mass production. Nevertheless the problems faced by industry regarding to ultrasonic welding are the poor weld quality and low strength of the joints surface when the welding parameters are incorrect. In this paper, the control parameters like vibration amplitude, weld pressure and weld time are considered for the welding and copper wires (Cu-ETP1). Experiment is conducted according to the fractional design with replications to get the responses like tensile shear stress and T-peel stress and weld area. Measured data are utilized to develop fuzzy logic model between responses and predictors. As a quality is an very important issue in these manufacturing industries, the optimal combinations of these parameters are found using fuzzy logic approach.
PL
Wstęp: W artykule przedstawiono koncepcję sterowania systemem produkcyjnym, pozwalającą na zachowanie jego stabilności, a tym samym na realizację założonych planów produkcyjnych. W tym celu zaproponowano połączenia modeli symulacyjnych i modeli sztucznych sieci neuronowych (SSN) systemu produkcyjnego. Połączenie obydwu typów modeli było możliwe dzięki opracowaniu hybrydowego modelu systemu ekspertowego do oceny możliwości realizacji planu produkcji (celu) w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności analizowanego systemu produkcyjnego. Analizowany problem - możliwość realizacji planów produkcyjnych w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności systemu produkcyjnego - jest trudny do zamodelowania matematycznego. Jednak na podstawie analizy danych, pochodzących z modelu symulacyjnego i modelu ANN, można uzyskać informacje dotyczące zależności odpowiadających sobie wartości wejściowych i wyjściowych. Metody: Na podstawie przedstawionego sposobu zarządzania procesu produkcyjnego z wykorzystaniem modeli komputerowych, przeanalizowano możliwości zastosowania modeli symulacyjnych i modeli ANN w ocenie stabilności i ryzyka systemów produkcyjnych. Dokonano analizy i porównania obydwu typów modeli ze względu na sposób budowy oraz rodzaj danych wejściowych i wyjściowych. Wyniki: Na bezpośrednie połączenie modeli symulacyjnych i modeli SSN nie pozwala ich odmienna budowa, specyfika oraz inne rodzaje danych wejściowych i wyjściowych. Dlatego prezentowana w artykule koncepcja fuzji obydwu typów modeli odbywa się poprzez bazę wiedzy eksperckiej i wnioskowanie rozmyte. Wnioski: Na potrzeby sterowania systemem produkcyjnym, zaproponowano budowę hybrydowego modelu systemu ekspertowego do oceny możliwości realizacji celu w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności systemu produkcyjnego.
EN
Background: Control plays the main role in ensuring the stability of production processes, while digital models of processes and methods of artificial intelligence are used more and more commonly in it. Production of highly diversified items in small lots at low inventory levels is characterised by a much lower stability as compared with largelot manufacturing. Additionally, innovations created for items or processes result in disturbances to current work. Although this turbulence is usually momentary, it may lead to a loss of function or manufacturing stability, which in turn translates into financial losses, as well as losing customers. This paper presents the potential of using simulation models and artificial neural network models to assess the stability of a reorganized production system. Methods: The problem analysed in the paper is that of merging a simulation model with an ANN model by designing a hybrid model. A direct connection of both types of models is not possible due to their various structures, specificity, and different purposes, as well as the various types of input and output data. Therefore, the idea of merging these two types of models through an expert knowledge base and fuzzy inference was proposed. The results from the simulation model and the ANN model were used to gather the knowledge on the production system being analysed. It has been proposed that the output from the simulation model provided knowledge of the risk level, while the output from the ANN model provided knowledge of process stability. Results: The paper presents the idea of projecting a hybrid model of the expert system in order to assess the stability of a reorganized production system. A model of a hybrid expert system was developed to assess the potential of executing the assumed production plans. The level of risk and the level of stability determined by the simulation model and the ANN model are entered into the system. The output from the expert model is the value of the variable determining the potential of achieving the goal. In the construction of the model, fuzzy inference was used, which uses linguistic variables and is characterized by a knowledge system in the form of fuzzy rules "if ... then ...". For both the independent variable and for the dependent variable, a set of membership functions representing accepted linguistic variables was proposed, and then decision rules were determined. The idea of merging simulation models with ANN models was tested on a practical example in production system that manufactures products for dishwashers. Conclusions: The potentiality to execute production plans depending on the level of risk and the level of stability of the production system is too complicated to be modelled mathematically, but based on the analysis of data from the simulation and ANN models, it is possible to obtain information concerning the relations between corresponding input and output values.
EN
In this paper, an expert system-based fault detection and classification scheme is developed for a laboratory prototype model of TCSC compensated long transmission line (thyristor controlled series compensator). The equivalent model of laboratory prototype system is simulated in MATLAB Simulink. An expert system based on fuzzy logic is developed by using threephase voltage and current signals from single end measurements. Obtained voltage and current signals are pre-processed with Discrete Fourier Transform (DFT) to obtain the fundamental component of these signals. Further zero sequence current and obtained fundamental voltage and current signals are used to develop a fuzzy inference system (FIS) for shunt fault detection and classification task. There are three different FISs developed for three individual phases of the transmission system and one FIS is developed for zero sequence current signal, which provides ground involvement information. The combined binary output of the developed four FISs provides fault classification. The performance of the developed FISs is rigorously tested with the variation of different fault parameters, and different location of the TCSC. The simulated results indicate that the proposed scheme performance is reliable in its zone of protection.
EN
Hydrostatic parameters of a ship are very important in ship design. The importance of the parameters compared to one another need to be revealed in realm of uncertainty, so as to avoid design error. In view of this, a fuzzy-analytical hierarchical process (Fuzzy-AHP) method is utilized in addressing the subject under investigation. The fuzzy logic is used to address uncertainty in pairwise comparison exercise, so as to facilitate the estimation of order of importance of hydrostatic parameters. In this research, the engineering judgements of three designers in analysis of importance of hydrostatic parameters are aggregated and processed using the Fuzzy-AHP methodology. The result produced in the study showed that hydrostatic parameters are importance in order of moments of inertia of vessels (MIV), mass displacement (MD), tons per centimeter immersion (TPCI), coefficients of form (CF), centers of buoyancy (CB), metacentric heights of vessels (MHV), ship waterplane area (SWA), longitudinal center of floatation (LCF), volume displacement (VD) and wetted surface area (WSA) with weight values of 0.218, 0.095, 0.078, 0.083, 0.074, 0.1, 0.46, 0.108, 0.209 and 0.028 respectively.
18
Content available remote Using fuzzy logic to stabilize the position of a Multi Rotor
EN
The article is a continuation of research into a stabilization system for the Unmanned Aerial Vehicle of vertical takeoff and landing. The stabilization system was designed on the basis of a fuzzy logic Mamdani type controller. In the framework of the research, the authors built a test stand with a Multi Rotor model, which allows "Hardware In The Loop" testing in real time. The control system was written in the Matlab/Simulink software and implemented to the Arduino microcontroller.
PL
Artykuł stanowi kontynuację badań nad układem stabilizacji do modelu Bezzałogowego Statku Powietrznego pionowego startu i lądowania. System stabilizacji zaprojektowany został w oparciu o regulator logiki rozmytej typu Mamdani. W ramach badań wykonane zostało stanowisko testowe z modelem quadrocoptera pozwalające na wykonywanie testów HIL „Hardware In The Loop” w czasie rzeczywistym. System sterowania napisany został w oprogramowaniu Matlab/Simulink i zaimplementowany do mikrokontrolera Arduino.
19
Content available remote The use of fuzzy logic elements for the risk analysis in aviation
EN
The paper presents the possibility of using fuzzy logic in aviation provided in an example of estimating the risk of a glider pilot. The results of expert questionnaires were used to define the input data concerning categories of loss and the probability of undesirable events occurrence. A model of inference and fuzzy sets concerning input and output data were defined. The risk analysis was performed in accordance with the standard fuzzy regulator scheme. Moreover, the results obtained were verified with the use of Risk Matrix and Risk Score methods.
PL
Tematem publikacji jest możliwość wykorzystania logiki rozmytej w lotnictwie przedstawiona na przykładzie szacowania ryzyka pilota szybowcowego. Do analizy wykorzystano wyniki ankiet eksperckich, które posłużyły do zdefiniowania danych wejściowych dotyczących kategorii strat oraz prawdopodobieństw wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Zbudowano model wnioskowania i zdefiniowano zbiory rozmyte dotyczące danych wejściowych i wyjściowych. Właściwą analizę ryzyka wykonano zgodnie ze schematem standardowego regulatora rozmytego Ponadto zweryfikowano otrzymane wyniki za pomocą matrycy ilościowych oszacowań oraz metodą Risk Score.
EN
The paper attempts to present the current state of knowledge in the use of fuzzy logic in order to assess the reliability of technical objects over the past two decades. In world literature, one can recall three main trends related to the use of fuzzy logic in the reliability estimation. The first one deals mainly with an analysis and assessment of the risk of failure. In the second mainstream, the researchers try to analyse the human factor, which also influences system malfunction. The third group of reliability studies the possibility of using fuzzy logic for proper service planning and thus preventing damage. In each of the three mentioned trends, fuzzy logic complements the classic methods of estimating and predicting reliability.
PL
W niniejszej pracy podjęto próbę przedstawienia aktualnego stanu wiedzy w zakresie wykorzystania logiki rozmytej do oceny niezawodności obiektów technicznych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W światowej literaturze można zauważyć trzy główne nurty związane z wykorzystaniem logiki rozmytej w ocenie niezawodności. Pierwszy zajmuje się głównie analizą i oceną ryzyka powstawania awarii. W drugim nurcie naukowcy próbują analizować czynnik ludzki, który ma także wpływ na powstawanie awarii. Trzecia grupa badań nad niezawodnością wskazuje na możliwość wykorzystania logiki rozmytej do odpowiedniego planowania obsług i tym samym zapobiegania powstawaniu uszkodzeń. W każdym z trzech wspominanych nurtów, logika rozmyta stanowi uzupełnienie dla klasycznych metod szacowania i przewidywania niezawodności.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.